30.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1590/2004

af 26. april 2004

om et fællesskabsprogram for bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1467/94

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Biologisk og genetisk mangfoldighed i landbruget spiller en vigtig rolle for en bæredygtig udvikling af landbrugsproduktionen og landdistrikterne. Der bør derfor træffes passende foranstaltninger til at bevare, beskrive, indsamle og udnytte denne mangfoldigheds potentiel på en bæredygtig måde med henblik på at opfylde målsætningerne for den fælles landbrugspolitik.

(2)

Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af genressourcer i landbruget bidrager også til at opfylde målsætningerne for konventionen om biologisk mangfoldighed, som Fællesskabet godkendte ved afgørelse 93/626/EØF (1), og den dermed forbundne EF-strategi for mangfoldighed, der omfatter en handlingsplan for bevarelse af mangfoldighed og beskyttelse af genressourcer i landbruget. De udgør også et vigtigt mål for FAO's globale handlingsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug og den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug, som Kommissionen og medlemsstaterne undertegnede den 6. juni 2002.

(3)

De omfattende aktiviteter, der gennemføres i medlemsstaterne (af offentlige organer eller fysiske og juridiske personer) og en række internationale organisationer og programmer som f.eks. De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), Det Europæiske Kooperative Program for Netværk af Afgrødegenressourcer (ECP/GR), Den Rådgivende Gruppe om International Landbrugsforskning (CGIAR), Det Globale Forum om Landbrugsforskning (GFAR), Landbrugsforskning for Udvikling (ARD), de regionale og subregionale organisationer, som Fællesskabet støtter, Det Europæiske Regionale Brændpunkt (ERFP) af nationale koordinatorer for forvaltning af husdyrgenetiske ressourcer, Det Europæiske Program for Forstgenetiske Ressourcer (Euforgen) og de dermed forbundne forpligtelser for den igangværende ministerkonference om beskyttelse af skovene i Europa (MCPFE), som Fællesskabet er signatar af, nødvendiggør en effektiv informationsudveksling og snævert samarbejde mellem Fællesskabets hovedaktører og med alle relevante organisationer på verdensplan med henblik på at bevare, beskrive, indsamle og udnytte landbrugsgenetiske ressourcer for at øge de positive virkninger for landbruget.

(4)

Arbejdet med at bevare, beskrive, indsamle og udnytte genressourcer i landbruget kan bidrage til at bevare den biologiske mangfoldighed, forbedre landbrugsprodukternes kvalitet, øge diversificeringen i landdistrikterne og reducere input og landbrugets produktionsomkostninger ved at fremme en bæredygtig landbrugsproduktion og bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne.

(5)

Bevarelse på levestedet og uden for levestedet af genressourcer i landbruget (inkl. bevarelse og udvikling på levestedet og på gårdniveau) bør fremmes. De bør omfatte alle plante-, mikrobe- og dyregenetiske ressourcer, der er eller vil kunne være til gavn for landbruget og landdistrikternes udvikling (inkl. forstgenetiske ressourcer) i overensstemmelse med de for den fælles landbrugspolitik opstillede behov og med henblik på at bevare genressourcer og øge anvendelsen af underudnyttede racer og arter i landbrugsproduktionen.

(6)

Kendskabet til de genressourcer, der findes i Fællesskabet, og deres oprindelse og kendetegn trænger fortsat til at blive forbedret. Relevante oplysninger om eksisterende faciliteter og aktiviteter på nationalt eller regionalt plan vedrørende bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget i hver medlemsstat bør indsamles og stilles til rådighed for de øvrige medlemsstater og på EU-plan, samt på internationalt plan og navnlig for udviklingslande i overensstemmelse med internationale traktater og aftaler.

(7)

Udviklingen af decentraliserede, permanente og vidt tilgængelige web-baserede fortegnelser over indsamlet viden, der er adgang til på EF- og internationalt plan, bør fremmes navnlig med henblik på de igangværende bestræbelser på at udvikle en fortegnelse over samlinger uden for levestedet i europæiske genbanker (Epgris — den europæiske informationsstruktur for plantegenetiske ressourcer »Eurisco«, der finansieres gennem det femte rammeprogram).

(8)

Fællesskabet bør komplettere og fremme medlemsstaternes bestræbelser på at bevare og sikre en bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i landbruget. Merværdi på EF-plan bør fremmes ved at samordne eksisterende foranstaltninger og understøtte udviklingen af nye grænseoverskridende initiativer, der vedrører bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget.

(9)

Der bør derfor vedtages foranstaltninger, der kompletterer eller rækker videre (for så vidt angår modtagere og/eller tilskudsberettigede foranstaltninger) end Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (2).

(10)

Med henblik på at opfylde disse målsætninger blev der oprettet et EF-program ved Rådets forordning (EF) nr. 1467/94 af 20. juni 1994 om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget (3), af en varighed på fem år. Programmet udløb den 31. december 1999 og bør erstattes af et nyt EU-program. Forordning (EF) nr. 1467/94 bør derfor ophæves.

(11)

Ved udvælgelsen og gennemførelsen af foranstaltninger under det nye EF-program bør der tages hensyn til den forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsvirksomhed, der understøttes på nationalt plan eller i forbindelse med Fællesskabets rammeprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsvirksomhed. Markedsføring af de frø og det vegetabilske formeringsmateriale, der skal anvendes under det nye program, bør ske under overholdelse af reglerne i Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (4), 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (5), 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (6), 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og grønsagsplanter bortset fra frø (7), 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (8), 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (9), 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (10), 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (11), 2002/54/EF af 13. juni 2002 om markedsføring af bederoefrø (12), 2002/55/EF af 13. juni 2002 om markedsføring af grønsagsfrø (13), 2002/56/EF af 13. juni 2002 om markedsføring af læggekartofler (14) og Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (15).

(12)

Ifølge aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) bør EFTA-landene, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA/EØS-landene), bl.a. styrke og udvide samarbejdet om Fællesskabets aktiviteter på området for bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget.

(13)

Med henblik på en bedre gennemførelse af EF-programmet bør der opstilles et arbejdsprogram for perioden 2004-2006 med de finansielle bestemmelser, der skal anvendes.

(14)

Med henblik på gennemførelse og overvågning af EF-programmet bør Kommissionen kunne gøre brug af videnskabelige og tekniske rådgivere.

(15)

Alle EF-tilskud bør finansieres gennem afsnit 3 (Interne politikker) af de finansielle overslag.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (16) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Mål

Med henblik på at opfylde målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og iværksætte de på internationalt plan indgåede forpligtelser oprettes der for perioden 2004-2006 et EF-program for i Fællesskabet at komplettere og fremme det arbejde, som medlemsstaterne udfører med henblik på at bevare, beskrive, indsamle og udnytte genressourcer i landbruget.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Forordningen gælder for plante-, mikrobe- og dyregenetiske ressourcer, der er eller vil kunne være til gavn for landbruget.

2.   Efter forordningen ydes der ikke støtte for:

a)

forpligtelser, der er tilskudsberettigede efter afsnit II, kapitel VI, i forordning (EF) nr. 1257/1999, jf. artikel 14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (17)

b)

aktiviteter, der er tilskudsberettigede efter EF-rammeprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsvirksomhed.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»plantegenetiske ressourcer«: genressourcer i forbindelse med landbrugsplanter, havebrugsplanter, læge- og aromaplanter, frugtavlsplanter, forsttræer og den vilde flora, der er eller vil kunne være til gavn for landbruget

b)

»dyregenetiske ressourcer«: genressourcer i forbindelse med husdyr (hvirveldyr og hvirvelløse dyr) og den vilde fauna, der er eller vil kunne være til gavn for landbruget

c)

»genetisk materiale«: ethvert materiale af vegetabilsk, mikrobiel eller animalsk oprindelse, herunder reproduktions- og vegetativt formeringsmateriale, der indeholder funktionelle arvelighedsenheder

d)

»genressourcer i landbruget«: ethvert genmateriale af vegetabilsk, mikrobiel eller animalsk oprindelse, der har en faktisk eller potentiel værdi for landbruget

e)

»bevarelse på levestedet«: bevarelse af genetisk materiale i økosystemer og naturlige habitater og bevarelse og genindvinding af levedygtige populationer af arter eller vildtlevende racer i deres naturlige omgivelser og, for så vidt angår tamdyreracer eller dyrkede plantearter, i det driftsmiljø, hvor de har udviklet deres distinkte egenskaber

f)

»bevarelse på levestedet/gårdniveau«: bevarelse og udvikling på levestedet/gårdniveau

g)

»bevarelse uden for levestedet«: bevarelse af genetisk materiale i landbruget uden for det naturlige habitat

h)

»samling uden for levestedet«: en samling af genetisk materiale til landbruget uden for det naturlige habitat

i)

»biogeografisk region«: en geografisk region med typiske kendetegn for fauna og floras sammensætning og strukturer.

Artikel 4

Tilskudsberettigede foranstaltninger

1.   Det i artikel 1 nævnte EF-program omfatter målrettede foranstaltninger, samordnede foranstaltninger og ledsageforanstaltninger, jf. artikel 5, 6 og 7.

2.   Alle foranstaltninger, der gennemføres i henhold til programmet, skal opfylde Fællesskabets bestemmelser om markedsføring af frø og formeringsmateriale og det fælles katalog, og de skal tage hensyn til:

a)

øvrige aktiviteter, der gennemføres på EF-niveau

b)

relevante internationale processer, udviklinger og aftaler, herunder med hensyn til:

konventionen om biologisk mangfoldighed

den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer til fødevarer og landbrug

FAO's globale handlingsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug og andre foranstaltninger, der gennemføres som led i FAO

den europæiske plantebevarelsesstrategi og de relevante beslutninger, der blev truffet på ministerkonferencer om beskyttelse af skovene i Europa

den globale strategi for forvaltning af husdyrgenetiske ressourcer, og

programmer, der gennemføres inden for internationale rammer som f.eks. Det Europæiske Kooperative Program for Netværk af Afgrødegenressourcer (ECP/GR), Det Europæiske Regionale Brændpunkt (ERFP) af nationale koordinatorer for forvaltning af husdyrgenetiske ressourcer, Det Europæiske Program for Genressourcer i Skovbruget (Euforgen) og Den Rådgivende Gruppe om International Landbrugsforskning (CGIAR).

Artikel 5

Målrettede foranstaltninger

Målrettede foranstaltninger omfatter følgende:

a)

fremme af bevarelse uden for levestedet og på levestedet, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget

b)

oprettelse af en europæisk decentraliseret, permanent og vidt tilgængelig web-baseret fortegnelse over de genressourcer, der for tiden opbevares på levestedet, herunder aktiviteter til bevarelse på levestedet/gårdniveau af landbrugsgenressourcer

c)

oprettelse af en europæisk decentraliseret og vidt tilgængelig web-baseret fortegnelse over samlinger uden for levestedet (genbanker) og faciliteter på levestedet (ressourcer) og databaser, der for tiden står til rådighed eller er ved at blive udviklet på basis af nationale fortegnelser

d)

fremme af regelmæssige udvekslinger af teknisk og videnskabelig viden, herunder om foreliggende genressourcers oprindelser og individuelle kendetegn, mellem de relevante organisationer i medlemsstaterne.

De i litra a) nævnte foranstaltninger skal være transnationale og i givet fald tage hensyn til biogeografiske regionale aspekter og på EF-plan fremme eller komplettere det arbejde, der gennemføres på regionalt eller nationalt plan. De må ikke omfatte tilskud til bevarelse af naturbeskyttelsesområder.

Artikel 6

Samordnede foranstaltninger

Samordnede foranstaltninger skal fremme udvekslingen af information om tematiske emner med henblik på at forbedre koordineringen af foranstaltninger og programmer til bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget. De skal være transnationale.

Artikel 7

Ledsageforanstaltninger

Ledsageforanstaltningerne skal omfatte information, udbredelse og rådgivning vedrørende afholdelse af seminarer, tekniske konferencer, møder med ikke-statslige organisationer (ngo'er) og andre relevante interesserede parter, uddannelseskurser og forberedelse af tekniske rapporter.

Artikel 8

Arbejdsprogram

1.   Kommissionen varetager gennemførelsen af EF-programmet på basis af et arbejdsprogram for perioden 2004-2006, der udarbejdes efter proceduren i artikel 15, stk. 2, og under hensyn til de forhåndenværende budgetmidler.

2.   Foranstaltninger, der medfinansieres som led i EF-programmet, løber over højst fire år.

Artikel 9

Udvælgelse af tilskudsberettigede foranstaltninger

1.   Som led i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, og efter indkaldelse af forslag til foranstaltninger, som offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, udvælger Kommissionen de foranstaltninger, der skal finansieres som led i EF-programmet.

2.   Indkaldelser af forslag omfatter de foranstaltninger og områder, der er omhandlet i artikel 5, 6 og 7 og i bilag I. Indholdet af indkaldelser af forslag fastlægges efter proceduren i artikel 15, stk. 2, og i overensstemmelse med de relevante artikler i afsnit VI i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (18).

3.   Forslag til de i artikel 5, 6 og 7 omhandlede foranstaltninger kan indgives af et offentligt organ eller enhver fysisk eller juridisk person, der er hjemmehørende i en medlemsstat og etableret i Fællesskabet, herunder genbanker, ikke-statslige organisationer, avlere, tekniske institutter, forsøgsgårde, gartnere og skovejere. Organer eller personer etableret i tredjelande kan også indgive forslag, hvis der er fastsat bestemmelser herom i artikel 10.

4.   Ved vurderingen af forslagene tages der hensyn til følgende kriterier:

a)

relevans for EF-programmets målsætninger, som defineret i artikel 1

b)

den tekniske kvalitet af det foreslåede arbejde

c)

evne til at gennemføre foranstaltningen med succes og varetage en effektiv forvaltning af programmet, der vurderes ud fra de ressourcer, kompetencer og organisatoriske ordninger, som deltagerne stiller til rådighed

d)

merværdi for Fællesskabet og det potentielle bidrag til Fællesskabets politikker.

5.   Forslag til foranstaltninger, der skal finansieres gennem EF-programmet, udvælges efter en vurdering, som udføres af uvildige eksperter. Kommissionen vil udpege de uvildige eksperter i overensstemmelse med artikel 57, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 178 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (19).

6.   Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 10

Tredjelandes deltagelse

Følgende lande vil kunne deltage i EF-programmet:

a)

EFTA/EØS-lande i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen

b)

associerede lande i overensstemmelse med betingelserne i de respektive bilaterale aftaler om generelle principper for deres deltagelse i EU-programmer.

Artikel 11

Ydelse af tilskud

1.   Når Kommissionen har vedtaget de udvalgte foranstaltninger, indgår den tilskudsaftaler med deltagerne i foranstaltningerne i overensstemmelse med de relevante artikler i afsnit VI i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. I tilskudsaftalerne fastlægges de nærmere kriterier for indberetning, udbredelse, beskyttelse og udnyttelse af resultaterne af foranstaltningerne.

2.   Kommissionen efterprøver ved teknisk, administrativ og regnskabskontrol i modtagernes lokaler, at de meddelte oplysninger og bilag er nøjagtige, og at alle forpligtelser i tilskudsaftalen er blevet opfyldt.

Artikel 12

Teknisk bistand

1.   I overensstemmelse med artikel 57, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommissionen udpege videnskabelige og tekniske eksperter til at deltage i gennemførelsen af EF-programmet, herunder med henblik på teknisk rådgivning og forberedelse af indkaldelser af forslag, evaluering af tekniske og finansielle rapporter, overvågning, indberetning og information.

2.   En servicekontrakt vil blive indgået efter indkaldelse af forslag om offentlige indkøb i overensstemmelse med de relevante artikler i afsnit V i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Artikel 13

Finansielt tilskud fra Fællesskabet

1.   Fællesskabets bidrag til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, udgør højst 50 % af de samlede udgifter til foranstaltningerne.

2.   Fællesskabets bidrag til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6 og 7, udgør højst 80 % af de samlede udgifter til foranstaltningerne.

3.   Fællesskabets refunderer op til 100 % af de samlede udgifter til den bistand, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5 (vurdering af forslag), artikel 12 (teknisk bistand) og artikel 14 (evaluering af EF-programmet).

4.   Gennem afsnit 3 »Interne politikker« i Fællesskabets finansielle overslag vil der blive ydet bidrag til finansieringen af foranstaltninger og bistand, der iværksættes som led i EF-programmet i henhold til denne forordning.

5.   I bilag II er der vist en vejledende fordeling af de midler, som tildeles EF-programmet.

Artikel 14

Evaluering af EU-programmet

Ved programmets udløb udpeger Kommissionen en gruppe uvildige eksperter, der skal afgive rapport om forordningens gennemførelse, vurdere resultaterne og fremsætte passende anbefalinger. Gruppens rapport og Kommissionens bemærkninger vil blive forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3.   Udvalget vedtager selv sin dagsorden.

4.   Udvalget underrettes med regelmæssige mellemrum om gennemførelsen af EF-programmet.

Artikel 16

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1467/94 ophæves, uden at dette berører de kontraktforpligtelser, som parterne har indgået i kontrakter i henhold til forordningen.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

J. WALSH

Formand


(1)  EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1.

(2)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1783/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70).

(3)  EFT L 159 af 28.6.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(4)  EFT 125 af 11. juli 1966, s. 2298. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).

(5)  EFT 125 af 11. juli 1966, s. 2309. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(6)  EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(8)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(9)  EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(10)  EFT L 11 af 15.12.2000, s. 17.

(11)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

(12)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(13)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003.

(14)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(15)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2003/61/EF.

(16)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(17)  EFT L 74 af 15.3.2002, s. 2. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 963/2003 (EUT L 138 af 5.6.2003, s. 32).

(18)  EFT L 248 af 10.9.2002, s. 1.

(19)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


BILAG I

EF-PROGRAM: TILSKUDSBERETTIGEDE FORANSTALTNINGER OG OMRÅDER

1.   Tilskudsberettigede foranstaltninger og områder

EF-programmet omfatter bevarelse, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af genressourcer, der i øjeblikket forekommer på Fællesskabets område. Tilskudsberettigede organismer er planter (frøplanter), dyr (hvirveldyr og visse hvirvelløse dyr) og mikroorganismer.

Programmet omfatter både materiale i aktiv vækst og materiale i hvile (frø, embryoner, sæd og pollen). Både samlinger på levestedet og uden for levestedet er omfattet. Alle typer materiale kan omfattes, herunder kultivarer og husdyr, landracer, forældermateriale, gentypesamlinger og vilde arter.

Der vil blive givet forret for arter, som er eller med rimelighed kan forventes at blive økonomisk betydningsfulde inden for landbrug, havebrug og skovbrug i Fællesskabet.

Der vil blive givet særlig fortrinsstilling til anvendelse af genressourcer til:

a)

diversificering af landbrugsproduktionen

b)

forbedret produktkvalitet

c)

bæredygtig forvaltning og udnyttelse af natur- og landbrugsressourcer

d)

forbedret kvalitet af miljø og landdistrikter

e)

identifikation af produkter til nye anvendelser og markeder.

Når samlinger registreres og ny indsamling påbegyndes, tages der som led i programmet skridt til at sikre, at traditionelle regionale erfaringer og brugernes viden (landbrugere, gartnere) om dyrkningsmetoder, særlige anvendelser, smag osv. også medtages. Sidstnævnte oplysninger bør ikke registreres som en beretning, men så vidt muligt på en standardiseret måde, som muliggør dokumentation og let genvinding af data i en relationsdatabase.

Alle foranstaltninger i forbindelse med programmet skal være i overensstemmelse med EF-bestemmelserne om markedsføring af frø og formeringsmateriale og det fælles katalog såvel som plante- og dyresundhedsmæssige bestemmelser og zootekniske bestemmelser i Fællesskabet.

I overensstemmelse med målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og Fællesskabets internationale forpligtelser bør der tages passende skridt til at fremme udbredelsen og udnyttelsen af resultater af arbejdet på området for bevarelse, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af genressourcer i landbruget, som kan bidrage til at opfylde disse mål og forpligtelser. Hovedmålet er at yde effektiv og praktisk hjælp til de nuværende og fremtidige brugere af ressourcer i Fællesskabet.

2.   Foranstaltninger og områder, der er udelukket

Følgende foranstaltninger er specifikt udelukket fra EF-tilskud under dette program: teoretiske undersøgelser, undersøgelser for at afprøve hypoteser, undersøgelser til at udvikle værktøjer eller teknikker, arbejde med uafprøvede teknikker eller »model«-systemer og alle andre forskningsaktiviteter. Sådanne foranstaltninger vil i givet fald kunne modtage tilskud fra Fællesskabets rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Tilpasning af eksisterende metoder med henblik på en foranstaltning, der falder inden for forordningens rammer, vil dog kunne være tilskudsberettiget under EF-programmet.

Der kan ikke ydes tilskud til foranstaltninger, der er tilskudsberettigede under Fællesskabets rammeprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsvirksomhed.

Der kan ikke ydes tilskud efter dette program til forpligtelser, som allerede er påbegyndt i medlemsstaterne og/eller tilskudsberettigede efter afsnit II, kapitel VI, i forordning (EF) nr. 1257/1999 som fastsat i artikel 14 i forordning (EF) nr. 445/2002. Foranstaltninger, der skaber synergi mellem forordning (EF) nr. 1257/1999 og dette program, bør dog tilskyndes.

Foranstaltninger vedrørende laverestående dyr, laverestående planter og mikroorganismer, herunder svampe, er kun tilskudsberettigede, hvis de pågældende dyr/planter opdrættes eller dyrkes på land, og hvis de er eller vil kunne være til gavn for landbruget, herunder organismer, der egner sig til biologiske bekæmpelse af skadegørere i landbruget i videste forstand. En undtagelse vil blive gjort i det specifikke tilfælde af bestemte gen for gen-forhold mellem en parasit eller symbiont og vært, og hvor begge organismer skal bevares. Indsamling og erhvervelse af materiale er underlagt de prioriteter, der er fastsat ovenfor.

3.   Typer af foranstaltninger

Gennemførelsen af EF-programmet om bevarelse, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af genressourcer i landbruget omfatter målrettede, samordnede og ledsageforanstaltninger. Følgende foranstaltninger skal fremmes:

3.1.   Målrettede foranstaltninger

Hensigten med foranstaltninger med henblik på opbevarelse uden for levestedet, på levestedet og på gårdniveau, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af genressourcer i landbruget er på EF-plan at understøtte eller komplettere det arbejde, der udføres på regionalt eller nationalt plan. De skal være transnationale (idet de i givet fald tager hensyn til biogeografiske regionale aspekter). Foranstaltningerne må ikke omfatte tilskud til bevarelse af naturbeskyttelsesområder.

Foranstaltningerne bør skabe merværdi (udbredelse af viden, øget udnyttelse, forbedrede metoder, udveksling mellem medlemsstater) til landbrugsmiljøordningerne for truede arter, herkomst, kultivarer eller racer, der allerede finansieres på nationalt eller regionalt plan (f.eks. beskrivelse af genetisk mangfoldighed og afstand mellem de respektive racer, anvendelse af lokale produkter, koordinering af og søgning efter fælles elementer mellem ordningens forvaltere).

Foranstaltningerne skal generelt gennemføres af deltagere, der er etableret i Fællesskabet og finansieres gennem den nuværende ordning, i givet fald i partnerskab med organisationer i andre regioner af verden. Forret vil blive givet til foranstaltninger med deltagelse af to eller flere selvstændige deltagere i forskellige medlemsstater. Deltagelse af ngo'er og andre interesserede parter inden for bevarelse på levestedet eller på gårdniveau bør fremmes.

Udbredelse og udveksling af europæiske genressourcer bør fremmes med henblik på at øge anvendelsen af underudnyttede arter, men også anvendelse af et bredt spektrum af genressourcer i en bæredygtig landbrugsproduktion.

For plantegenetiske ressourcer udarbejdes der for tiden eller findes der allerede et europæisk, decentraliseret, permanent og vidt tilgængeligt web-baseret netværk af nationale fortegnelser over samlinger uden for levestedet (genbanker), faciliteter på levestedet (ressourcer) og databaser på basis af nationale fortegnelser inden for rammerne af Epgris-initiativet. Nationale fortegnelser over samlinger uden for levestedet i europæiske lande og et europæisk søgningskatalog (Eurisco) bør etableres og forbedres, og fortegnelser over ressourcer på levestedet (genreserver eller genopbevarelsesenheder) bør etableres.

En europæisk decentraliseret, permanent og vidt tilgængelig web-baseret fortegnelse over forstgenetiske ressourcer, herunder ressourcer på levestedet (genreserver eller genopbevarelsesenheder) og samlinger uden for levestedet bør etableres på basis af nationale fortegnelser og under hensyn til aktiviteterne i forbindelse med Euforgen netværksprogrammet.

For dyregenetiske ressourcer, der opbevares på gårde, bør indsatsen koncentreres om et europæisk netværk af nationale fortegnelser af administrative aspekter (oprindelse og finansieringsstatus, racers tilstand og truede situation, lokalisering af stambøger osv.), som bør forvaltes i overensstemmelse med DAD-IS, informationssystemet for den globale strategi for forvaltning af husdyrgenetiske ressourcer (AnGR).

For bevarelse uden for levestedet af dyregenetiske ressourcer (sæd, embryoner) bør der etableres et web-baseret netværk af nationale fortegnelser og et europæisk søgningskatalog for mindstekravene til pasdata. Fortegnelsen skal især omfatte etablering, regelmæssig ajourføring og regelmæssig offentliggørelse af faciliteterne (oplagring og bevarelse) for genressourcer i landbruget, der er indsamlet i Fællesskabet, og en oversigt over det igangværende arbejde med bevarelse, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af sådanne genressourcer. Mindstekrav til pasdata for individuelle accessioner vil kunne tilføjes.

For mikrobegenetiske ressourcer bør der oprettes et web-baseret netværk af nationale fortegnelser over ressourcer uden for levestedet og på levestedet inden for rammerne af det europæiske netværk af biologiske ressourcecentre (EBRCN).

Regelmæssige udvekslinger af information mellem organisationer i medlemsstaterne, navnlig om oprindelser og individuelle kendetegn for disponible genressourcer, bør fremmes. Det kan bidrage til at etablere et netværk af nationale fortegnelser, der kan fungere som guide til samlinger af genressourcer og dermed forbundne aktiviteter i Fællesskabet. Formålet med netværket af nationale fortegnelser er at understøtte Fællesskabets og medlemsstaternes aktiviteter og bidrage til at opnå den størst mulige viden og udnyttelse af opbevaret materiale.

Udgifter til opbygning af ngo'ers kapacitet, etablering og overvågning af fortegnelser, regelmæssige udvekslinger af information mellem organisationer i medlemsstaterne og forberedelse af publikationer og rapporter skal kunne refunderes gennem de samlede bevillinger, der er øremærket til programmets gennemførelse.

3.2.   Samordnede foranstaltninger

Formålet med samordnede foranstaltninger er at forbedre koordineringen på EF-plan, navnlig gennem afholdelse af seminarer og forberedelse af rapporter, individuelle (nationale, regionale, lokale) foranstaltninger til bevarelse, beskrivelse, evaluering, indsamling, dokumentation, udvikling og udnyttelse af genressourcer i landbruget, som allerede er ved at blive gennemført i medlemsstaterne. De bør navnlig fremme udvekslingen af information mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen om tematiske emner og specifikke lokale (på gårdniveau), regionale eller nationale foranstaltninger og programmer (der udføres eller er planlagt af en medlemsstats myndighed eller af organer uden for deres myndighed), herunder foranstaltninger som er ved at blive gennemført eller vil kunne gennemføres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999, (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1) og (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (2) eller direktiv 98/95/EF af 14. december 1998 om ændring med hensyn til konsolidering af det indre marked, genetisk modificerede plantesorter og plantegenetiske ressourcer af direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, læggekartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø og om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (3), med henblik på at koordinere disse initiativer indbyrdes eller med foranstaltninger på EF-plan og med de relevante internationale processer, udviklinger og aftaler. Samordnede foranstaltninger vil også kunne omfatte samordnede aktiviteter om tematiske emner (specifikke afgrøde- eller dyregenetiske ressourcer) gennem specialiserede tekniske grupper. De samordnede foranstaltninger skal være transnationale.

3.3.   Ledsageforanstaltninger

Specifikke ledsageforanstaltninger omfatter information, udbredelse og rådgivning, herunder:

afholdelse af seminarer, tekniske konferencer, workshopper, lejlighedsvise møder med ngo'er og andre interesserede og relevante parter

uddannelseskurser og mobilitetsordninger for specialister

forberedelse af tekniske rapporter

fremme af anvendelsen af resultaterne på markedet (brugerne).

4.   Målrettede foranstaltninger: flere detaljer om tilskudsberettigede områder

4.1.   Afgrødegenetiske ressourcer

1)

Udvikling af et web-baseret, permanent og vidt tilgængelig netværk af nationale fortegnelser over afgrødegenetiske ressourcer (på levestedet og uden for levestedet); vedligeholdelse og yderligere forbedring af Eurisco.

2)

Udveksling af information om metoder, teknikker og erfaringer og aktiviteter på gårdniveau, herunder udnyttelse og markedsføringskoncepter, der kan fremme udnyttelsen af underudnyttede afgrøder og bidrage til diversificeringen af landbruget.

3)

Fortegnelse over og dokumentation om ressourcer på levestedet af beslægtede vilde afgrøder, der udnyttes eller vil kunne være til gavn for landbruget.

4)

Etablering, vedligeholdelse og forbedring af web-baserede europæiske centrale afgrødedatabaser (ECCDB) med beskrivelse og evalueringsdata og forbundet med netværket af nationale fortegnelser og med Eurisco-kataloget for pasdata.

5)

Oprettelse og koordinering af permanente europæiske samlinger uden for levestedet på basis af eksisterende nationale eller institutionelle samlinger uden for levestedet, der gennemfører koncepter for fordeling af ansvarsområder for bevarelse af afgrødegenetiske ressourcer mellem europæiske lande.

6)

Etablering og koordinering af et europæisk netværk for bevarelse og demonstrationsmarker og -haver med truede og underudnyttede afgrødegenetiske ressourcer.

7)

Beskrivelse og evaluering af afgrødegenetiske ressourcer, der kunne være af interesse for europæisk landbrug.

8)

Indsamling i overensstemmelse med international lov og forpligtelser af afgrødegenetiske ressourcer, der kunne være af interesse for europæisk landbrug.

4.2.   Forstgenetiske ressourcer

1)

Etablering af et web-baseret, permanent og vidt tilgængeligt netværk af nationale fortegnelser over forstgenetiske ressourcer, der udnyttes eller kunne være til gavn for en bæredygtig forstforvaltning i Europa

2)

Udveksling af information om metoder, teknikker og erfaringer om bevarelse og forvaltning af forstgenetiske ressourcer.

3)

Vurdering og udvikling af den bedste operationelle forvaltningspraksis for forstgenetiske ressourcer og integrering af dermed forbundne aktiviteter i nationale forstprogrammer.

4)

Etablering af europæiske netværker af repræsentative genreserver eller genbevarelsesenheder for relevante målarter for at forbedre bevarelse og beskrivelse på europæisk plan.

5)

Evaluering af forstgenetiske ressourcer på arts- og herkomstniveau (herunder evaluering af forsøg vedrørende eksisterende herkomstforsøg), der vil kunne være til gavn for en bæredygtig forstforvaltning i Europa.

6)

Etablering og koordinering af samlinger med henblik på at fremme udnyttelsen af genressourcer til skovrejsning, genskovrejsning, renovering og forbedring af træer på europæisk plan.

7)

Indsamling af forstgenetiske ressourcer, der kunne være af interesse på europæisk plan.

4.3.   Dyregenetiske ressourcer

1)

Etablering af et web-baseret, permanent og vidt tilgængeligt europæiske netværk af nationale fortegnelser over dyregenetiske ressourcer uden for levestedet, på levestedet og på gårdniveau, der tager hensyn til aktiviteterne i forbindelse med de europæiske nationale koordinatorer for dyregenetiske ressourcer og tilknyttet FAO/DAD-IS systemet.

2)

Udvikling af europæiske standardiserede og sammenlignelige kriterier med henblik på at udpege nationale prioriterede felter for foranstaltninger inden for bæredygtig bevarelse og udnyttelse af dyregenetiske ressourcer og dermed forbundne krav til det internationale samarbejde.

3)

Etablering af europæiske kryo-konserves for dyregenetiske ressourcer på basis af nationale eller institutionelle kryo-konserves.

4)

Beskrivelse og evaluering af dyregenetiske ressourcer (arter og racer), der udnyttes til eller vil kunne være til gavn for fødevareproduktion og landbrug.

5)

Etablering af en standardiseret europæisk kåringsordning for dyregenetiske ressourcer i landbruget, og dokumentation om kendetegn for truede husdyrracer og -populationer.

6)

Etablering og koordinering af et europæisk netværk af »arkgårde«, hjælpestationer og husdyrparker for truede europæiske husdyrracer.

7)

Udvikling af fælles tværnationale avlsprogrammer for truede racer og populationer. Opstilling af regler for udveksling af information, genetisk materiale og avlsdyr.

8)

Udvikling af strategier med henblik på at opnå større økonomisk udbytte af lokale racer for at kunne skabe forbindelser mellem lokale racer og deres typiske produkter, at udpege og fremme værdien af lokale racer for deres miljømæssige betydning (f.eks. landskabsbevarelse og forvaltning af økosystemer i landbruget) og for deres bidrag til at bevare landbrugets flerfunktionelle karakter (f.eks. bevarelse af landdistrikternes kulturelle mangfoldighed, udvikling af landdistrikter og turisme osv.).

9)

Udvikling af strategier med henblik på at fremme anvendelsen af underudnyttede dyregenetiske ressourcer, der kunne være af interesse på europæisk plan.


(1)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(3)  EFT L 25 af 1.2.1999, s. 1.


BILAG II

VEJLEDENDE FINANSIEL FORDELING FOR EF-PROGRAMMET

 

%

Foranstaltninger

90

Målrettede foranstaltninger

73

til fremme af bevarelse uden for levestedet og på levestedet, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget for på EF-plan at fremme eller komplettere det arbejde, der udføres på regionalt eller nationalt plan

(53)

til udvikling af europæiske decentraliserede, permanente og vidt tilgængelige web-baserede fortegnelser over genressourcer i landbruget (navnlig deres oprindelser og kendetegn), bevarelsesaktiviteter, faciliteter og databaser, der for tiden er til rådighed eller er ved at blive udviklet i Fællesskabet.

(20)

Samordnede foranstaltninger

9

Udveksling af information om tematiske emner om nationale foranstaltninger og programmer med henblik på at forbedre koordineringen af disse initiativer og med de på EF-plan gennemførte foranstaltninger og udviklingen i internationale forhandlinger.

 

Ledsageforanstaltninger

8

Information, udbredelse og rådgivning vedrørende afholdelse af seminarer, tekniske konferencer, møder med ngo'er og andre relevante interesserede parter, uddannelseskurser og forberedelse af tekniske rapporter.

 

Teknisk bistand og eksperthjælp (evaluering)

10 (8+2)

I alt

100