32004R0828

Rådets forordning (EF) nr. 828/2004 af 26. april 2004 om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2093/2000

EU-Tidende nr. L 127 af 29/04/2004 s. 0023 - 0024


Rådets forordning (EF) nr. 828/2004

af 26. april 2004

om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2093/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fiskebestandene er en udtømmelig naturressource, som det er nødvendigt at beskytte af hensyn til den biologiske ligevægt og fødevaresikkerheden på verdensplan.

(2) Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Fællesskabet er kontraherende part i, vedtog i 1995 en handlingsplan, der har til formål at sikre, at programmet for bevarelse af sværdfiskebestanden i Atlanterhavet fungerer effektivt, for at sikre en effektiv bevarelse af bestanden.

(3) De kontraherende parter i ICCAT, hvis fiskere er forpligtet til at formindske fangsten af atlantisk sværdfisk, kan kun forvalte de pågældende bestande effektivt, hvis alle ikke-kontraherende parter, der fisker atlantisk sværdfisk, samarbejder med ICCAT om denne organisations bevarings- og forvaltningsforanstaltninger.

(4) ICCAT slog i 1998 fast, at Belize og Honduras og i 2002 Sierra Leone kunne identificeres som lande, hvis fartøjer fisker atlantisk sværdfisk på en måde, der undergraver effektiviteten af denne organisations foranstaltninger til bevarelse af sværdfisk, og har underbygget denne konstatering med oplysninger om fangster, handel og fartøjernes aktiviteter.

(5) Importen af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Belize og Honduras er for øjeblikket forbudt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2093/2000 af 28. september 2000 om forbud mod import af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) med oprindelse i Belize og Honduras(1).

(6) ICCAT har noteret sig, at samarbejdet med Honduras om bevarelse af atlantisk sværdfisk er blevet forbedret. På sin årlige samling i 2001 henstillede den, at forbuddet mod import af varer af atlantisk sværdfisk under enhver form, som de kontraherende parter havde indført mod Honduras, blev ophævet.

(7) ICCAT har noteret sig, at Belize har gjort fremskridt med hensyn til samarbejdet om bevarelse af atlantisk sværdfisk. På sin årlige samling i 2003 besluttede den, at forbuddet mod import af atlantisk sværdfisk under enhver form, som de kontraherende parter havde indført mod Belize, skulle ophæves med virkning fra den 1. januar 2004.

(8) ICCAT har gentagne gange rettet henvendelse til Sierra Leone for at anspore landet til at deltage i bevarings- og forvaltningsforanstaltningerne for atlantisk sværdfisk, men henvendelserne har været resultatløse.

(9) ICCAT har henstillet til de kontraherende parter om at træffe egnede foranstaltninger til et forbud mod import af denne vare under enhver form fra Sierra Leone. Disse foranstaltninger ophæves, så snart det konstateres, at dette land har bragt sin fiskeripraksis i overensstemmelse med ICCAT's foranstaltninger. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet, som har enekompetence på området, anvender disse foranstaltninger.

(10) Disse foranstaltninger er forenelige med de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet i henhold til andre internationale aftaler.

(11) Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 2093/2000 ophæves og erstattes af denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved "import" de toldprocedurer, der er omhandlet i artikel 4, nr. 15, litra a) og b), og nr. 16, litra a)-f), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(2).

Artikel 2

1. Import til Fællesskabet af atlantisk sværdfisk (Xiphias gladius) henhørende under KN-kode ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 og ex 0305 69 80 og med oprindelse i Sierra Leone er forbudt.

2. Import af enhver forarbejdet vare på basis af atlantisk sværdfisk, jf. stk. 1, henhørende under KN-kode ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 og ex 1604 20 90 er forbudt.

Artikel 3

Denne forordning finder ikke anvendelse på de mængder af de i artikel 2 omhandlede varer med oprindelse i Sierra Leone, om hvilke det over for de kompetente nationale myndigheder kan bevises, at de på datoen for forordningens ikrafttræden var under forsendelse til Fællesskabets område og såfremt de nævnte mængder overgår til fri omsætning senest 14 dage efter denne dato.

Artikel 4

1. Forordning (EF) nr. 2093/2000 ophæves hermed.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

B. Cowen

Formand

(1) EFT L 249 af 4.10.2000, s. 3.

(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 (EUT L 49 af 15.1.2004, s. 8).