32004R0824

Rådets forordning (EF) nr. 824/2004 af 26. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand

EU-Tidende nr. L 127 af 29/04/2004 s. 0010 - 0011


Rådets forordning (EF) nr. 824/2004

af 26. april 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1), særlig artikel 8 og artikel 9,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1) Den 29. maj 1999 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om indledning af en antidumpingprocedure(2) vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern ("den pågældende vare") med oprindelse i Brasilien, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand.

(2) Denne procedure førte til, at der i februar 2000 ved forordning (EF) nr. 449/2000(3) blev indført midlertidig antidumpingtold mod Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand for at afhjælpe de skadelige virkninger af dumpingen.

(3) I samme forordning godtog Kommissionen et tilsagn fra en eksporterende producent i Den Tjekkiske Republik, Moravské Zelezárny a.s. ("Moravské"). På de i forordning (EF) nr. 449/2000 fastsatte betingelser blev importen til Fællesskabet af den pågældende vare fremstillet af dette selskab fritaget fra den nævnte antidumpingtold, jf. artikel 2, stk. 1, i samme forordning.

(4) Der blev senere indført endelig told mod Brasilien, Den Tjekkiske Republik, Japan, Folkerepublikken Kina, Republikken Korea og Thailand ved forordning (EF) nr. 1784/2000(4). På de deri fastsatte betingelser fritog forordningen også Moravské for den endelige antidumpingtold, da et tilsagn fra dette selskab allerede var blevet endeligt godtaget i den foreløbige fase af proceduren.

B. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNENE

(5) Det tilsagn, der er afgivet i den aktuelle sag, forpligter bl.a. det pågældende selskab til at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet til eller over bestemte mindsteimportpriser, der er fastsat i tilsagnet. Selskabet forpligter sig også til ikke at omgå tilsagnet ved at indgå kompenserende ordninger med andre parter, som fører til, at den nettopris, der betales af den første uafhængige kunde i Fællesskabet, kommer under mindsteimportprisen. Moravské er endvidere forpligtet til at sende Kommissionen en kvartalsrapport om selskabets samlede eksportsalg af den pågældende vare til Fællesskabet.

(6) Under et nyligt kontrolbesøg hos Moravské for at verificere nøjagtigheden og sandheden af oplysninger, der var afgivet i de nævnte kvartalsrapporter, blev det konstateret, at selskabet havde misligholdt sit tilsagn ved at indføre en kompensationsordning, der gjorde det muligt for nogle af de varer, der var omfattet af tilsagnet, at blive solgt i Fællesskabet til priser under mindsteimportpriserne. Desuden havde selskabet ikke underrettet Kommissionen om 17 salgsfakturaer vedrørende eksport af den vare, der var genstand for tilsagnet.

(7) Arten af de konstaterede overtrædelser er mere detaljeret beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2004(5).

(8) I betragtning af disse overtrædelser er godtagelsen af det af Moravské (T10, Taric-tillægskode A097) afgivne tilsagn blevet trukket tilbage ved forordning (EF) nr. 000/2004, og der bør straks indføres en endelig antidumpingtold på importen af den pågældende vare fremstillet af Moravské.

(9) I henhold til artikel 8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 skal antidumpingtolden fastlægges på grundlag af de faktiske omstændigheder, der blev fastlagt i forbindelse med den undersøgelse, der førte til tilsagnet. Da den pågældende undersøgelse blev afsluttet med en endelig konstatering af dumping og skade ved forordning (EF) nr. 1784/2000, anses det for passende, at den endelige antidumpingtold fastsættes med det niveau og den form, der blev fastsat i nævnte forordning, nemlig 26,1 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

C. ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 1784/2000

(10) I betragtning af ovenstående bør forordning (EF) nr. 1784/2000 ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1784/2000 ændres således:

1) I tabellen i artikel 1, stk. 2, ændres Taric-tillægskoden "A999" for Den Tjekkiske Republik til "-".

2) Tabellen i artikel 2, stk. 3, erstattes af følgende tabel:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

B. Cowen

Formand

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EFT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2) EFT C 151 af 29.5.1999, s. 21.

(3) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 3.

(4) EFT L 208 af 18.8.2000, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 436/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 15).

(5) Se side 37 i denne EUT.