30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR 794/2004

af 21. april 2004

om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1), særligt artikel 27,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gøre det enklere for medlemsstaterne at udarbejde anmeldelser om statsstøtte og for Kommissionen at vurdere disse anmeldelser, bør der indføres en obligatorisk anmeldelsesformular. Formularen bør være så omfattende som muligt.

(2)

Standardanmeldelsesformularen samt det sammenfattende informationsskema og de supplerende informationsskemaer bør dække alle eksisterende retningslinjer og rammebestemmelser på statsstøtteområdet. De bør ændres eller erstattes i overensstemmelse med senere ændringer af disse tekster.

(3)

Der bør indføres et forenklet system til anmeldelse af ændringer af eksisterende støtte. Sådanne forenklede procedurer bør kun accepteres, hvis Kommissionen regelmæssigt er blevet underrettet om gennemførelsen af den pågældende eksisterende støtteordning.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at mindre forøgelser på indtil 20 % af en støtteordnings oprindelige budget, navnlig for at tage hensyn til inflationen, ikke behøver at blive anmeldt til Kommissionen, idet de sandsynligvis ikke vil påvirke Kommissionens oprindelige vurdering af ordningens forenelighed, forudsat at støtteordningens øvrige betingelser forbliver uændrede.

(5)

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 659/1999 bestemmer, at medlemsstaterne skal indsende årlige rapporter til Kommissionen om alle eksisterende støtteordninger eller om individuel støtte ydet uden for en godkendt støtteordning, for hvilke der ikke gælder nogen særlig indberetningspligt i henhold til en betinget beslutning.

(6)

For at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til at kontrollere støtte, skal den modtage nøjagtige oplysninger fra medlemsstaterne om de former for støtte og de støttebeløb, de har bevilget som led i eksisterende støtteordninger. Det er muligt at forenkle og forbedre de ordninger for indberetning af statsstøtte til Kommissionen, som er beskrevet i den »fælles procedure for indberetning og anmeldelse i henhold til EF-traktaten og WTO-aftalen«, som blev fastlagt i Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne af 2. august 1995. Den del af den fælles procedure, som vedrører medlemsstaternes pligt til at anmelde subsidier i henhold til artikel 25 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og i henhold til artikel XVI i GATT 1994, der blev vedtaget den 21. juli 1995, er ikke omfattet af denne forordning.

(7)

De oplysninger, der skal indgå i de årlige rapporter, skal sætte Kommissionen i stand til at kontrollere det samlede støtteniveau og danne sig et generelt overblik over, hvordan forskellige støtteformer påvirker konkurrencen. Til det formål kan Kommissionen også anmode medlemsstaterne om på ad hoc-grundlag at fremsende supplerende data for udvalgte emner. Emnevalget bør drøftes på forhånd med medlemsstaterne.

(8)

Den årlige indberetning dækker ikke de oplysninger, som kan være nødvendige for at kontrollere, at bestemte støtteforanstaltninger overholder fællesskabsretten. Kommissionen bør derfor fortsat have mulighed for at indhente tilsagn fra medlemsstaterne eller knytte betingelser til beslutninger med krav om, at der skal fremlægges yderligere oplysninger.

(9)

Tidsfrister i relation til forordning (EF) nr. 659/1999, bør beregnes i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (2), suppleret med de nærmere regler i denne forordning. Det er især nødvendigt at fastslå, hvilke begivenheder der er bestemmende for starttidspunktet for de tidsfrister, der gælder i statsstøtteprocedurer. De regler, der fastsættes i denne forordning, bør finde anvendelse på tidsfrister, der er fastsat men endnu ikke udløbet på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(10)

Formålet med tilbagebetaling er at genskabe den situation, der bestod, før den ulovlige støtte blev ydet. For at sikre en ensartet behandling af støttemodtagere bør fordelen måles objektivt fra det tidspunkt, hvor støtten blev stillet til rådighed for den støttemodtagende virksomhed, således at der ikke tages hensyn til resultatet af eventuelle forretningsmæssige beslutninger, virksomheden efterfølgende måtte have truffet.

(11)

I overensstemmelse med almindelig finansiel praksis er det hensigtsmæssigt at fastsætte tilbagebetalingsrenten som en årlig procentsats.

(12)

Omfanget og hyppigheden af transaktioner mellem banker resulterer i en rentesats, der hele tiden er målbar og statistisk signifikant, og som derfor bør ligge til grund for tilbagebetalingsrenten. Interbank swap-satsen bør imidlertid justeres for at afspejle den generelt større kommercielle risiko uden for banksektoren. På grundlag af oplysningerne om interbank swap-satserne bør Kommissionen fastsætte en enkelt rentesats for tilbagebetaling for hver medlemsstat. Af hensyn til retssikkerheden og ligebehandlingen af støttemodtagere er det hensigtsmæssigt at fastsætte en nøjagtig metode til beregning af rentesatsen og fastlægge bestemmelser for offentliggørelsen af den til enhver tid gældende rentesats for tilbagebetaling samt relevante tidligere gældende satser.

(13)

Et statsstøttetilskud kan anses for at reducere en støttemodtagende virksomheds finansieringsbehov på mellemlang sigt. Derfor og i overensstemmelse med almindelig finansiel praksis kan mellemlang sigt defineres som fem år. Tilbagebetalingsrenten bør derfor svare til en årlig procentsats, som fastsættes for fem år.

(14)

Da formålet med tilbagebetalingen er at genskabe den situation, der bestod, før den ulovlige støtte blev ydet, bør den tilbagebetalingsrente, der fastsættes af Kommissionen, tilskrives årligt, i overensstemmelse med almindelig finansiel praksis. Af samme grund skal den tilbagebetalingsrente, der gælder i det første år af tilbagebetalingsperioden, anvendes i de første fem år af tilbagebetalingsperioden, og den rentesats for tilbagebetaling, der gælder i det sjette år af tilbagebetalingsperioden, i de følgende fem år.

(15)

Denne forordning bør finde anvendelse på beslutninger om tilbagebetaling, der er meddelt efter datoen for forordningens ikrafttræden -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter de nærmere bestemmelser om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med anmeldelser og årlige rapporter som omhandlet i forordning (EF) nr. 659/1999. Den fastsætter også bestemmelser for beregning af frister i forbindelse med samtlige statsstøtteprocedurer og af rentesatsen for tilbagebetaling af ulovlig støtte.

2.   Denne forordning finder anvendelse på støtte i samtlige sektorer.

KAPITEL II

ANMELDELSER

Artikel 2

Anmeldelsesformularer

Uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser til at anmelde statsstøtte til kulindustrien som fastlagt i Kommissionens beslutning 2002/871/EF (3), skal anmeldelser af ny støtte i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999, bortset fra de i denne forordnings artikel 4, stk. 2, omhandlede, foretages på den anmeldelsesformular, der er fastsat i bilag I til denne forordning.

Supplerende oplysninger, som er nødvendige for at vurdere foranstaltningen i henhold til forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser og andre tekster, som gælder for statsstøtte, indsendes ved hjælp af de supplerende informationsskemaer, der er fastsat i del III af bilag I.

Når relevante retningslinjer eller rammebestemmelser ændres eller erstattes, foretager Kommissionen en tilpasning af de tilsvarende formularer og informationsskemaer.

Artikel 3

Indsendelse af anmeldelser

1.   Anmeldelsen sendes til Kommissionen gennem den pågældende medlemsstats faste repræsentant. Den stiles til Kommissionens generalsekretær. Hvis medlemsstaten agter at benytte sig af en særlig procedure, som er fastsat i eventuelle forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser og andre tekster, som gælder for statsstøtte, sendes en kopi af anmeldelsen til den ansvarlige generaldirektør. Generalsekretæren og generaldirektørerne kan udpege kontaktpersoner til modtagelse af anmeldelser.

2.   Al efterfølgende korrespondance stiles til den ansvarlige generaldirektør eller til den kontaktperson, der er udpeget af generaldirektøren.

3.   Kommissionen stiler sin korrespondance til den pågældende medlemsstats faste repræsentant eller til enhver anden adresse, der er opgivet af denne medlemsstat.

4.   Indtil den 31. december 2005 indsender medlemsstaten anmeldelserne til Kommissionen på papir. Så vidt muligt indsendes også en elektronisk kopi af anmeldelsen.

Med virkning fra den 1. januar 2006 indsendes anmeldelserne elektronisk, medmindre andet er aftalt mellem Kommissionen og den anmeldende medlemsstat.

Efter den 1. januar 2006 skal al korrespondance i forbindelse med en anmeldelse foregå ad elektronisk vej.

5.   Datoen for indsendelse pr. fax til det af modtageren angivne nummer betragtes som datoen for indsendelse på papir, hvis den underskrevne original modtages senest ti dage derefter.

6.   Senest den 30. september 2005, og efter høring af medlemsstaterne, offentliggør Kommissionen detaljerede oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende om de nærmere bestemmelser for elektronisk indsendelse af anmeldelser, herunder adresser samt eventuelle bestemmelser, der måtte være nødvendige for beskyttelsen af fortrolige oplysninger.

Artikel 4

Forenklet anmeldelsesprocedure for visse ændringer i eksisterende støtteordninger

1.   I relation til artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 659/1999, er en ændring i eksisterende støtte enhver ændring, der ikke er af rent formel eller administrativ art, der ikke kan påvirke vurderingen af støtteforanstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Imidlertid betragtes en stigning i det oprindelige budget for en eksisterende støtteordning på op til 20 % ikke som en ændring i eksisterende støtte.

2.   Følgende ændringer i eksisterende støtte anmeldes på den forenklede anmeldelsesformular, der er fastsat i bilag II:

a)

forøgelser af budgettet for en godkendt støtteordning på over 20 %

b)

forlængelser af en eksisterende godkendt støtteordning med indtil seks år, med eller uden en forøgelse af budgettet

c)

stramninger af kriterierne for anvendelse af en godkendt støtteordning eller reduktioner af støtteintensiteten eller reduktioner af de støtteberettigede udgifter.

Kommissionen bestræbe sig på i videst muligt omfang at træffe beslutning om enhver støtte, der er anmeldt ved hjælp af den forenklede anmeldelsesformular, inden for en frist på en måned.

3.   Den forenklede anmeldelsesprocedure anvendes ikke til anmeldelse af ændringer i støtteordninger, for hvilke medlemsstaterne ikke har indsendt årlige rapporter i henhold til artikel 5, 6 og 7, medmindre de årlige rapporter for de år, hvor støtten er ydet, indsendes samtidig med anmeldelsen.

KAPITEL III

ÅRLIGE RAPPORTER

Artikel 5

De årlige rapporters form og indhold

1.   Med forbehold af andet og tredje afsnit til dette stykke og uden at det berører eventuelle andre indberetningskrav som er fastsat i en betinget beslutning udstedt i henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 659/1999 eller overholdelsen af eventuelle tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat i forbindelse med en beslutning om at godkende støtte, udarbejder medlemsstaterne de årlige rapporter om eksisterende støtteordninger som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 for hvert hele kalenderår eller for den del af et kalenderår, i hvilket ordningen gælder, i overensstemmelse med den standardiserede indberetningsmodel, der er fastsat i bilag IIIA.

Årlige rapporter om eksisterende støtteordninger vedrørende fremstilling, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, der er opført i bilag I til traktaten, udarbejdes imidlertid i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag IIIB.

Årlige rapporter om eksisterende støtteordninger vedrørende fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskeprodukter, der er opført i bilag I til traktaten udarbejdes i overensstemmelse med bilag IIIC.

2.   Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at tilvejebringe yderligere data for udvalgte emner, der drøftes på forhånd med medlemsstaterne.

Artikel 6

Indsendelse og offentliggørelse af årlige rapporter

1.   Hver medlemsstat indsender sine årlige rapporter til Kommissionen i elektronisk form senest den 30. juni i det år, der følger efter det år, som rapporterne vedrører. I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne indsende skøn, forudsat at de faktiske tal indsendes senest samtidig med data for det efterfølgende år.

2.   Kommissionen offentliggør hvert år en resultattavle for statsstøtte indeholdende en sammenfatning af oplysningerne i de årlige rapporter, der blev indsendt i det foregående år.

Artikel 7

De årlige rapporters status

Indsendelsen af de årlige rapporter er ikke ensbetydende med, at pligten til at anmelde støtteforanstaltninger, før de gennemføres, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, er opfyldt, og indsendelsen foregriber heller ikke på nogen måde udfaldet af en undersøgelse af påstået ulovlig støtte i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i kapitel III i forordning (EF) nr. 659/1999.

KAPITEL IV

TIDSFRISTER

Artikel 8

Beregning af tidsfrister

1.   De tidsfrister, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 659/1999 og i denne forordning, eller som fastsættes af Kommissionen i medfør af traktatens artikel 88, beregnes i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 og de nærmere bestemmelser i stk. 2-5 i nærværende artikel. I tilfælde af uoverensstemmelse gælder bestemmelserne i denne forordning.

2.   Tidsfrister angives i måneder eller i arbejdsdage.

3.   Ved afgørelse af, hvornår tidsfrister for Kommissionens handlinger begynder at løbe, udgør modtagelsen af anmeldelsen eller af den efterfølgende korrespondance som omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i denne forordning den relevante begivenhed i relation til artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.

Med hensyn til anmeldelser indsendt efter den 31. december 2005 og tilhørende korrespondance udgør den relevante begivenhed den faktiske modtagelse af den elektroniske anmeldelse eller meddelelse på den relevante adresse, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   Ved afgørelse af hvornår tidsfrister for medlemsstaternes foranstaltninger begynder at løbe, er den faktiske modtagelse af anmeldelsen eller den efterfølgende korrespondance fra Kommissionen som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne forordning den relevante begivenhed i relation til artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.

5.   Ved afgørelse af hvornår tidsfristen, inden for hvilken tredjemand og de medlemsstater, der ikke er direkte berørt af proceduren, kan fremsætte bemærkninger efter indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999, er offentliggørelsen af meddelelsen om indledningen af proceduren i Den Europæiske Unions Tidende den relevante begivenhed i relation til artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71.

6.   Enhver anmodning om forlængelse af en tidsfrist skal begrundes og indsendes skriftligt mindst to arbejdsdage før tidsfristens udløb til den adresse, som angives af den part, der fastsætter tidsfristen.

KAPITEL V

RENTESATS VED TILBAGEBETALING AF ULOVLIG STØTTE

Artikel 9

Metode til fastsættelse af rentesatsen

1.   Medmindre andet er bestemt i en særskilt beslutning, er den rentesats, der skal anvendes i forbindelse med tilbagebetaling af statsstøtte, som er ydet i strid med traktatens artikel 88, stk. 3, en årlig procentsats fastsat for hvert kalenderår.

Den beregnes på grundlag af gennemsnittet af de femårige interbank swap-sats for september, oktober og november i det foregående år, plus 75 basispoint. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen hæve satsen med mere end 75 basispoint for en eller flere medlemsstaters vedkommende.

2.   Hvis de seneste tre måneders gennemsnit for de foreliggende femårige interbank swap-satser, plus 75 basispoint, afviger med mere end 15 % fra den gældende rentesats for tilbagebetaling af statsstøtte, skal Kommissionen foretage en nyberegning af rentesatsen for tilbagebetaling af statsstøtte.

Den nye sats gælder fra den første dag i den måned, der følger efter Kommissionens nyberegning. Kommissionen underretter ved brev medlemsstaterne om nyberegningen og om fra hvilken dato, den finder anvendelse.

3.   Rentesatsen fastsættes særskilt for hver medlemsstat eller for to eller flere medlemsstater sammen.

4.   Hvis der mangler pålidelige eller ækvivalente data eller hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder, kan Kommissionen, i nært samarbejde med den eller de pågældende medlemsstater, for en eller flere medlemsstater fastsætte en tilbagebetalingsrente for statsstøtte på grundlag af en anden metode og på grundlag af de informationer, den har adgang til.

Artikel 10

Offentliggørelse

Kommissionen offentliggør de aktuelle og relevante tidligere rentesatser for tilbagebetaling af statsstøtte i Den Europæiske Unions Tidende og til orientering på internettet.

Artikel 11

Renteberegningsmetode

1.   Den rentesats, der skal anvendes, er den gældende sats på den dato, hvor den ulovlige støtte første gang blev stillet til rådighed for støttemodtageren.

2.   Renten tilskrives med renters rente indtil datoen for tilbagebetalingen af støtten. Renter, der er påløbet i det foregående år, tilskrives renter hvert efterfølgende år.

3.   Den i stk. 1 omhandlede rentesats anvendes i hele perioden indtil tilbagebetaling sker. Hvis der er gået mere end fem år mellem den dato, hvor den ulovlige støtte første gang blev stillet til støttemodtagerens rådighed, og datoen for tilbagebetalingen af støtten, beregnes rentesatsen imidlertid på ny med femårige intervaller, idet der tages udgangspunkt i den gældende sats på tidspunktet for den nye beregning.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Gennemgang

Kommissionen foretager i samråd med medlemsstaterne en gennemgang af denne forordnings anvendelse senest fire år efter dens ikrafttræden.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Kapitel II finder kun anvendelse på anmeldelser indsendt til Kommissionen fra og med fem måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kapitel III finder anvendelse på årlige rapporter, der dækker støtte ydet fra og med den 1. januar 2003.

Kapitel IV finder anvendelse på enhver tidsfrist, som er blevet fastsat, men endnu ikke er udløbet på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 9 og 11 finder anvendelse på enhver beslutning om tilbagebetaling, der er anmeldt efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2004.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved Tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(3)  EFT L 300 af 5.11.2002, s. 42.


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image


BILAG III A

STANDARDISERET INDBERETNINGSMODEL FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE

(Denne model dækker alle sektorer, undtagen landbrug)

Med henblik på at forenkle, strømline og forbedre det generelle indberetningssystem for statsstøtte erstattes den eksisterende standardiserede indberetningsprocedure med en årlig opdatering. Kommissionen sender inden den 1. marts hvert år en præformateret tabel indeholdende detaljerede oplysninger om alle eksisterende støtteordninger og individuel støtte til medlemsstaterne. Medlemsstaterne tilbagesender denne tabel i elektronisk format til Kommissionen senest den 30. juni i det pågældende år. Herved bliver Kommissionen i stand til at offentliggøre statsstøttedata i år t for indberetningsperioden t-1 (1).

De fleste oplysninger i den præformaterede tabel indsættes i forvejen af Kommissionen på grundlag af data, som er indsendt i forbindelse med støttens godkendelse. Medlemsstaterne skal kontrollere og om nødvendigt ændre de enkelte oplysninger for hver ordning eller individuel støtte og tilføje de årlige udgifter for det seneste år (t-1). Desuden skal medlemsstaterne angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset, og oplyse, om en ordning medfinansieres af fællesskabsmidler eller ej.

Oplysninger, såsom støttens målsætning, den sektor, som den er rettet imod, osv. skal vedrøre det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, og ikke de endelige modtagere af støtten. For eksempel vil den primære målsætning for en ordning, som udelukkende var bestemt til små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, være støtte til små og mellemstore virksomheder. En anden ordning, hvor al støtte i sidste ende ydes til små og mellemstore virksomheder, vil imidlertid ikke blive anset for en sådan støtte, hvis ordningen var tilgængelig for alle virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt.

Følgende parametre medtages i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 udfyldes i forvejen af Kommissionen og kontrolleres af medlemsstaterne. Parametrene 4, 5 og 13 udfyldes af medlemsstaterne.

1.

Benævnelse

2.

Støttenummer

3.

Alle tidligere støttenumre (f.eks. efter forlængelse af en ordning)

4.

Udløb

Medlemsstaterne skal angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset.

5.

Medfinansiering

Selv om fællesskabsfinansiering i sig selv er udelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat omfatte støtteforanstaltninger, der medfinansieres via fællesskabsmidler. For at finde ud af, hvilke ordninger der medfinansieres, og anslå, hvor meget en sådan støtte udgør i forhold til den samlede statsstøtte, skal medlemsstaterne angive, om ordningen medfinansieres, og i så fald hvor mange procent af støtten der medfinansieres. Er dette ikke muligt, skal der angives et overslag over det samlede støttebeløb, der medfinansieres.

6.

Sektor

Den sektormæssige klassificering baseres hovedsagelig på den [trecifrede] NACE-klassifikation (2).

7.

Primær målsætning

8.

Sekundær målsætning

En sekundær målsætning er en målsætning, som støtten (eller en særskilt del af støtten), foruden den primære målsætning, udelukkende var bestemt til på det tidspunkt, hvor støtten godkendtes. En ordning, hvor den primære målsætning er forskning og udvikling, kan f.eks. have små og mellemstore virksomheder (SMV) som sekundær målsætning, hvis støtten udelukkende er bestemt til SMV. En anden ordning, hvor den primære målsætning er SMV, og som sekundær målsætning har uddannelse og beskæftigelse, hvis støtten på tidspunktet for godkendelsen er øremærket med x % til uddannelse og y % til beskæftigelse.

9.

Region(er)

På godkendelsestidspunktet kan støtten udelukkende være bestemt til en specifik region eller gruppe af regioner. Der skelnes om nødvendigt mellem artikel 87, stk. 3, litra a)-regionerne og artikel 87, stk. 3, litra c)-regionerne. Hvis støtten er øremærket til en bestemt region, skal dette specificeres på NUTS II-niveau (3).

10.

Kategori af støtteinstrument(er)

Der skelnes mellem seks kategorier (tilskud, skattenedsættelse/-fritagelse, kapitalindskud, lån på lempelige vilkår, skattehenstand, garanti).

11.

Beskrivelse af støtteinstrumentet på det nationale sprog

12.

Støttetype

Der skelnes mellem tre kategorier: ordning, individuel anvendelse af en ordning, individuel støtte ydet uden for en ordning (ad hoc-støtte).

13.

Udgifter

Normalt udtrykkes tal i faktiske udgifter (eller faktiske mistede indtægter i tilfælde af skattemæssige foranstaltninger). Hvis der ikke foreligger tal for betalinger, oplyses forpligtelser eller budgethensættelser, og disse angives som sådanne. Der skal være særskilte tal for hvert støtteinstrument i en ordning eller en individuel støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tal udtrykkes i den nationale valuta, der gælder i indberetningsperioden. Der angives udgifter for t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.


(1)  t er det år, hvor der anmodes om data.

(2)  NACE rev. 1 er den statistiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  NUTS står for nomenklaturen for statistiske territoriale enheder i Fællesskabet.


BILAG III B

STANDARDISERET INDBERETNINGSMODEL FOR EKSISTERENDE STATSSTØTTE

(Denne model dækker landbrugssektoren)

Med henblik på at forenkle, strømline og forbedre det generelle indberetningssystem for statsstøtte erstattes den eksisterende standardiserede indberetningsprocedure med en årlig opdatering. Kommissionen sender inden den 1. marts hvert år en præformateret tabel indeholdende detaljerede oplysninger om alle eksisterende støtteordninger og individuel støtte til medlemsstaterne. Medlemsstaterne tilbagesender denne tabel i elektronisk format til Kommissionen senest den 30. juni i det pågældende år. Herved bliver Kommissionen i stand til at offentliggøre statsstøttedata i år t for indberetningsperioden t-1 (1).

De fleste oplysninger i den præformaterede tabel indsættes i forvejen af Kommissionen på grundlag af data, som er indsendt i forbindelse med støttens godkendelse. Medlemsstaterne skal kontrollere og om nødvendigt ændre de enkelte oplysninger for hver ordning eller individuel støtte og tilføje de årlige udgifter for det seneste år (t-1). Desuden skal medlemsstaterne angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset, og oplyse, om en ordning medfinansieres af fællesskabsmidler eller ej.

Oplysninger, såsom støttens målsætning, den sektor, som den er rettet imod, osv. skal vedrøre det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, og ikke de endelige modtagere af støtten. For eksempel vil den primære målsætning for en ordning, som udelukkende var bestemt til små og mellemstore virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt, være støtte til små og mellemstore virksomheder. En anden ordning, hvor al støtte i sidste ende ydes til små og mellemstore virksomheder, vil imidlertid ikke blive anset for en sådan støtte, hvis ordningen var tilgængelig for alle virksomheder på det tidspunkt, hvor støtten blev godkendt.

Følgende parametre medtages i tabellen. Parametrene 1-3 og 6-12 udfyldes i forvejen af Kommissionen og kontrolleres af medlemsstaterne. Parametrene 4, 5, 13 og 14 udfyldes af medlemsstaterne.

1.

Benævnelse

2.

Støttenummer

3.

Alle tidligere støttenumre (f.eks. efter forlængelse af en ordning)

4.

Udløb

Medlemsstaterne skal angive de ordninger, der er udløbet, eller til hvilke alle udbetalinger er standset.

5.

Medfinansiering

Selv om fællesskabsfinansiering i sig selv er udelukket, skal den samlede statsstøtte for hver medlemsstat omfatte støtteforanstaltninger, der medfinansieres via fællesskabsmidler. For at finde ud af, hvilke ordninger der medfinansieres, og anslå, hvor meget en sådan støtte udgør i forhold til den samlede statsstøtte, skal medlemsstaterne angive, om ordningen medfinansieres, og i så fald hvor mange procent af støtten der medfinansieres. Er dette ikke muligt, skal der angives et overslag over det samlede støttebeløb, der medfinansieres.

6.

Sektor

Den sektormæssige klassificering baseres hovedsagelig på den [trecifrede] NACE-klassifikation (2).

7.

Primær målsætning

8.

Sekundær målsætning

En sekundær målsætning er en målsætning, som støtten (eller en særskilt del af støtten), foruden den primære målsætning, udelukkende var bestemt til på det tidspunkt, hvor støtten godkendtes. En ordning, hvor den primære målsætning er forskning og udvikling, kan f.eks. have små og mellemstore virksomheder (SMV) som sekundær målsætning, hvis støtten udelukkende er bestemt til SMV. En anden ordning, hvor den primære målsætning er SMV, og som sekundær målsætning har uddannelse og beskæftigelse, hvis støtten på tidspunktet for godkendelsen er bestemt med x % til uddannelsesstøtte og y % til beskæftigelsesstøtte.

9.

Region(er)

På godkendelsestidspunktet kan støtten udelukkende være bestemt til en specifik region eller gruppe af regioner. Der skelnes om nødvendigt mellem mål 1-regioner og ugunstigt stillede områder.

10.

Kategori af støtteinstrument(er)

Der skelnes mellem seks kategorier (tilskud, skattenedsættelse/-fritagelse, kapitalindskud, lån på lempelige vilkår, skattehenstand, garanti).

11.

Beskrivelse af støtteinstrumentet på det nationale sprog

12.

Støttetype

Der skelnes mellem tre kategorier: ordning, individuel anvendelse af en ordning, individuel støtte ydet uden for en ordning (ad hoc-støtte).

13.

Udgifter

Normalt udtrykkes tal i faktiske udgifter (eller faktiske mistede indtægter i tilfælde af skattemæssige foranstaltninger). Hvis der ikke foreligger tal for betalinger, oplyses forpligtelser eller budgethensættelser, og disse angives som sådanne. Der skal være særskilte tal for hvert støtteinstrument i en ordning eller en individuel støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tal udtrykkes i den nationale valuta, der gælder i indberetningsperioden. Der angives udgifter for t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14.

Støtteintensitet og støttemodtagere

Medlemsstaterne skal angive:

den effektive støtteintensitet for den støtte, der rent faktisk er ydet pr. type støtte og region

antallet af støttemodtagere

det gennemsnitlige støttebeløb pr. støttemodtager.


(1)  t er det år, hvor der anmodes om data.

(2)  NACE rev. 1 er den statistiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.


BILAG III C

FORMULAR TIL DEN REGELMÆSSIGE RAPPORT TIL KOMMISSIONEN

Rapporterne indgives også elektronisk.

1.   Støtteordningens benævnelse

2.   Udgifter (særskilte tal for hver enkelt støtteform, som indgår i ordningen eller for den individuelle støtte (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tallene angives i euro eller i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter skal det årlige skattemæssige underskud opgives. Hvis der ikke foreligger nøjagtige tal, kan sådanne underskud anslås. Disse udgiftstal angives på følgende grundlag. For det pågældende år angives følgende særskilt for hver enkelt af ordningens støtteformer (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.):

2.1.   forpligtede beløb, (anslåede) skattemæssige underskud eller andre oppebårne indtægter, oplysninger om garantier osv. for nye projekter, som modtager bistand. I tilfælde af garantiordninger angives det samlede beløb for nystillede garantier

2.2.   faktiske betalinger, (anslåede) skattemæssige underskud eller andre oppebårne indtægter, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I tilfælde af garantiordninger angives følgende: det samlede beløb for stående garantier, præmieindtægter, oppebårne tilbagebetalinger, udbetalte godtgørelser, ordningens driftsresultat i det pågældende år

2.3.   antal støttede projekter og/eller virksomheder

2.4.   navn og adresse på modtagerne af de 10 højeste tilskud i medlemsstaten pr. foranstaltning i det foregående år

anslået samlet beløb for:

støtte til varig udtagning af fiskerfartøjer ved at overflytte dem til tredjelande

støtte til midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed

støtte til fornyelse af fiskerfartøjer

støtte til køb af brugte fartøjer

støtte til socioøkonomiske foranstaltninger

støtte til erstatning for skader, der skyldes naturkatastrofer eller usædvanlige foreteelser

støtte til yderregionerne

støtte ved hjælp af parafiskale afgifter

2.6.   regionel fordeling af beløbene i punkt 2.1 på regioner, som svarer til definitionen på mål 1 regioner, og andre områder

3.   Andre oplysninger og bemærkninger.