32004R0638

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91

EU-Tidende nr. L 102 af 07/04/2004 s. 0001 - 0008


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004

af 31. marts 2004

om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater(3) indførtes der et helt nyt dataindsamlingssystem, som er blevet forenklet to gange. For at gøre systemet mere gennemskueligt og gøre det lettere at forstå bør forordning (EØF) nr. 3330/91 erstattes med nærværende forordning.

(2) Systemet bør bevares, eftersom de fællesskabspolitikker, der berøres af udviklingen af det indre marked, og de analyser, Fællesskabets virksomheder skal kunne foretage af deres respektive markeder, fortsat kræver, at der er tilstrækkeligt detaljerede statistiske oplysninger til rådighed. For at kunne analysere udviklingen af Den Økonomiske og Monetære Union er det desuden nødvendigt, at der hurtigt foreligger aggregerede data. Medlemsstaterne bør om nødvendigt kunne indsamle supplerende oplysninger, som opfylder deres særlige behov.

(3) Reglerne for udarbejdelse af statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne bør imidlertid revideres, så de er lettere at forstå for de virksomheder, som skal afgive dataene, for de nationale myndigheder, som skal foretage dataindsamlingen, og for brugerne.

(4) Der bør opretholdes et system med tærskler, men i forenklet form, så brugernes behov kan tilgodeses på tilfredsstillende vis, samtidig med at den indberetningsbyrde, som påhviler dem, der skal afgive de statistiske oplysninger, navnlig de små og mellemstore virksomheder, begrænses.

(5) Der bør sikres en tæt forbindelse mellem systemet til indsamling af de statistiske oplysninger og skatte- og afgiftsformaliteterne i forbindelse med varehandelen mellem medlemsstaterne. Denne forbindelse gør det bl.a. muligt at kontrollere kvaliteten af de indsamlede oplysninger.

(6) Kvaliteten af de udarbejdede statistiske oplysninger, evalueringen af disse oplysninger ved hjælp af fælles indikatorer og gennemsigtigheden inden for dette område er vigtige mål, som kræver regler på fællesskabsniveau.

(7) Målet med forordningen, nemlig udarbejdelse af en retlig ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(4) udgør referencerammen for denne forordning. Da der i forbindelse med statistikker over handel med varer er tale om meget detaljerede oplysninger, kræves der særlige regler med hensyn til fortrolighed.

(9) Det er vigtigt at sikre den ensartede anvendelse af denne forordning, og at der i dette øjemed fastlægges en fællesskabsprocedure, som skal gøre det muligt inden for passende tidsfrister at fastsætte gennemførelsesbestemmelser og foretage de nødvendige tekniske tilpasninger.

(10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Med denne forordning opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "varer": alle løsøregenstande, herunder også elektrisk strøm

b) "særlige varer eller bevægelser": varer eller bevægelser, som efter deres art kræver særlige bestemmelser, herunder navnlig komplette industrielle anlæg, skibe og luftfartøjer, produkter fra havet, varer leveret til skibe og luftfartøjer, delsendinger, militært materiel, varer til eller fra anlæg på det åbne hav, rumfartøjer, dele af køretøjer og luftfartøjer og affald

c) "nationale myndigheder": nationale statistiske kontorer og andre organer, som i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for udarbejdelsen af EF-statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

d) "fællesskabsvarer":

i) varer, som i deres helhed er fremstillet inden for Fællesskabets toldområde, uden at der deri indgår varer fra tredjelande eller områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde

ii) varer fra tredjelande eller områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde, som er bragt i fri omsætning i en medlemsstat

iii) varer, som inden for Fællesskabets toldområde er fremstillet udelukkende af de under nr. ii) omhandlede varer eller af de under nr. i) og ii) omhandlede varer

e) "forsendelsesmedlemsstat": medlemsstaten som afgrænset ved dennes statistikområde, hvorfra varer afsendes til et bestemmelsessted beliggende i en anden medlemsstat

f) "modtagelsesmedlemsstat": medlemsstaten som afgrænset ved dennes statistikområde, hvortil varer ankommer fra en anden medlemsstat

g) "varer under almindelig forsendelse mellem medlemsstater": fællesskabsvarer, som er afsendt fra én medlemsstat til en anden, og som på vej til bestemmelsesmedlemsstaten føres direkte gennem en anden medlemsstat eller stopper dér af årsager, som udelukkende skyldes transporten af varerne.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Statistikken over samhandelen mellem medlemsstaterne omfatter forsendelser og modtagelser af varer.

2. Forsendelser omfatter følgende varer, som forlader forsendelsesmedlemsstaten med henblik på at blive transporteret til et bestemmelsessted i en anden medlemsstat:

a) fællesskabsvarer, undtagen varer, som er under almindelig forsendelse mellem medlemsstater

b) varer, som i forsendelsesmedlemsstaten befinder sig under toldproceduren for aktiv forædling eller under proceduren for forarbejdning under toldkontrol.

3. Modtagelser omfatter følgende varer, som ankommer til modtagelsesmedlemsstaten, og som oprindeligt er afsendt fra en anden medlemsstat:

a) fællesskabsvarer, undtagen varer, som er under almindelig forsendelse mellem medlemsstater

b) varer, som i forsendelsesmedlemsstaten tidligere befandt sig under toldproceduren for aktiv forædling eller under proceduren for forarbejdning under toldkontrol, som stadig befinder sig under toldproceduren for aktiv forædling eller under proceduren for forarbejdning under toldkontrol, eller som er bragt i fri omsætning i modtagelsesmedlemsstaten.

4. For særlige varer eller bevægelser kan der gælde andre eller særlige regler, som fastsættes efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

5. Visse varer, som opføres på en liste efter proceduren i artikel 14, stk. 2, er af metodologiske grunde ikke omfattet af statistikken.

Artikel 4

Statistikområde

1. Medlemsstaternes statistikområde er sammenfaldende med deres toldområde som fastsat i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(6).

2. Som en undtagelse fra stk. 1 omfatter Tysklands statistikområde Helgoland.

Artikel 5

Datakilder

1. Et særligt dataindsamlingssystem, herefter benævnt "Intrastat-systemet", anvendes til fremskaffelse af statistiske oplysninger om forsendelse og modtagelse af fællesskabsvarer, der i told- samt skatte- og afgiftsmæssigt øjemed ikke er omfattet af et administrativt enhedsdokument.

2. De statistiske oplysninger om forsendelse og modtagelse af andre varer leverer toldmyndighederne direkte til de nationale myndigheder mindst én gang om måneden.

3. For særlige varer eller bevægelser kan der anvendes andre informationskilder end Intrastat-systemet eller toldangivelser.

4. Hver medlemsstat fastsætter de nærmere bestemmelser for de oplysningspligtiges afgivelse af Intrastat-oplysningerne. For at lette de oplysningspligtiges arbejde skal Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne fremme mulighederne for anvendelse af automatisk databehandling og elektronisk dataindberetning.

Artikel 6

Referenceperiode

1. Referenceperioden for de oplysninger, der skal afgives i overensstemmelse med artikel 5, er kalendermåneden for forsendelse eller modtagelse af varerne.

2. Referenceperioden kan efter bestemmelser, der skal vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2, tilpasses med henblik på at tage hensyn til forbindelsen med forpligtelserne på området for merværdiafgift (moms) og på toldområdet.

Artikel 7

Oplysningspligtige

1. Den oplysningspligtige i forbindelse med Intrastat-systemet er:

a) den fysiske eller juridiske person, som er momspligtig i forsendelsesmedlemsstaten, og som:

i) har indgået den aftale, dog ikke en transportaftale, der har ført til varernes afsendelse, eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger

ii) afsender varerne eller lader disse afsende, eller, hvis dette ikke er tilfældet

iii) er i besiddelse af de varer, der er genstand for forsendelsen.

b) den fysiske eller juridiske person, som er momspligtig i modtagelsesmedlemsstaten, og som:

i) har indgået den aftale, dog ikke en transportaftale, der har ført til varernes levering, eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger

ii) leverer varerne eller lader varerne levere, eller, hvis dette ikke er tilfældet

iii) er i besiddelse af de varer, der er genstand for leveringen.

2. Den oplysningspligtige kan overdrage hvervet til tredjemand, uden at dette dog begrænser den oplysningspligtiges ansvar på området.

3. En oplysningspligtig, som ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forordning, kan pålægges sanktioner, som fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 8

Registre

1. De nationale myndigheder udarbejder og fører et register over erhvervsdrivende i EF-samhandelen, som mindst indeholder navnene på afsenderne, når der er tale om forsendelse, og navnene på modtagerne, når der er tale om modtagelse.

2. Med henblik på at identificere de oplysningspligtige, jf. artikel 7, og med henblik på at kontrollere de afgivne oplysninger fremsender den ansvarlige afgiftsmyndighed i hver medlemsstat til den nationale myndighed:

a) mindst én gang om måneden listerne over fysiske eller juridiske personer, som har angivet, at de i løbet af den pågældende periode har leveret varer til eller erhvervet varer fra andre medlemsstater; listerne skal vise de samlede værdier af disse varer, som de pågældende fysiske eller juridiske personer har angivet i skatte- og afgiftsmæssigt øjemed

b) på eget initiativ eller efter anmodning fra den nationale myndighed enhver oplysning, som er afgivet i skatte- og afgiftsøjemed, og som kan forbedre kvaliteten af statistikkerne.

De nærmere regler for indberetningen af oplysningerne fastsættes efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Oplysningerne, som sendes til den nationale myndighed, behandles af denne efter de regler, afgiftsmyndigheden anvender i den henseende.

3. Afgiftsmyndigheden henleder de momspligtiges opmærksomhed på de forpligtelser, der kan påhvile dem som oplysningspligtige i forbindelse med Intrastat-systemet.

Artikel 9

Oplysninger, som skal indsamles i forbindelse med Intrastat-systemet

1. Følgende oplysninger indsamles af de nationale myndigheder:

a) det registreringsnummer, som den oplysningspligtige har fået tildelt i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), som affattet ved artikel 28h i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag(7)

b) referenceperioden

c) strømmen (modtagelse eller forsendelse)

d) varebetegnelsen i overensstemmelse med den ottecifrede kode i den kombinerede nomenklatur som fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif(8)

e) partnermedlemsstaten

f) varernes værdi

g) varernes mængde

h) transaktionens art.

Definitionerne af statistiske oplysninger i litra e) til h) findes i bilaget. Om fornødent fastlægges efter proceduren i artikel 14, stk. 2, de nærmere regler for indsamling af disse oplysninger, herunder navnlig de koder, der skal anvendes.

2. Medlemsstaterne kan også indsamle yderligere oplysninger, f.eks. om:

a) identifikationen af varerne på et mere detaljeret niveau end den kombinerede nomenklatur

b) oprindelseslandet, når der er tale om modtagelse

c) oprindelsesområdet, når der er tale om forsendelse, og bestemmelsesområdet, når der er tale om modtagelse

d) leveringsbetingelserne

e) transportformen

f) den statistiske ordning.

Definitionerne af statistiske oplysninger i litra b) til f) findes i bilaget. Om fornødent fastlægges efter proceduren i artikel 14, stk. 2, de nærmere regler for indsamling af disse oplysninger, herunder navnlig de koder, der skal anvendes.

Artikel 10

Forenkling af Intrastat-systemet

1. For at tilfredsstille brugernes behov for statistiske oplysninger uden at pålægge de erhvervsdrivende alt for store byrder fastsætter medlemsstaterne hvert år tærskler udtrykt i årlige værdier af samhandelen mellem medlemskaberne, hvorunder de oplysningspligtige er fritaget for at afgive Intrastat-oplysninger eller kun skal afgive forenklede oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter hver især tærskler for henholdsvis modtagelser og forsendelser.

3. Når medlemsstaterne fastsætter de tærskler, under hvilke de oplysningspligtige er fritaget for at afgive Intrastat-oplysninger, skal de sikre sig, at de i artikel 9, stk. 1, første afsnit, litra a) -f), omhandlede oplysninger afgives af de oplysningspligtige, således at mindst 97 % af den pågældende medlemsstats samlede handel udtrykt i værdi er dækket.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte andre tærskler, hvorunder de oplysningspligtige kan indrømmes følgende forenklinger:

a) fritagelse for at afgive oplysninger om varernes mængde

b) fritagelse for at afgive oplysninger om transaktionens art

c) mulighed for at indberette maksimalt ti af de relevante detaljerede underpositioner af den kombinerede nomenklatur, som værdimæssigt er de mest anvendte, og sammenfatte de øvrige produkter efter regler, som fastsættes efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Alle medlemsstater, der anvender disse tærskler, sikrer sig, at disse oplysningspligtiges varehandel højst udgør 6 % af dens samlede varehandel.

5. Medlemsstaterne kan under visse kvalitetsbestemte betingelser, der fastlægges efter proceduren i artikel 14, stk. 2, forenkle de oplysninger, der skal afgives vedrørende mindre væsentlige enkelttransaktioner.

6. Oplysninger om de tærskler, medlemsstaterne anvender, sendes til Kommissionen (Eurostat) senest den 31. oktober året før det år, for hvilket de gælder.

Artikel 11

Statistisk fortrolighed

Hvis de oplysningspligtige, der har afgivet oplysninger, har fremsat begæring derom, afgør de nationale myndigheder, om de statistiske resultater, der indirekte gør det muligt at identificere den pågældende, skal offentliggøres, eller om de skal tilpasses, således at deres offentliggørelse ikke skader den statistiske fortrolighed.

Artikel 12

Indberetning af data til Kommissionen

1. Medlemsstaterne indberetter de månedlige resultater af deres statistikker over handelen mellem medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) senest:

a) 40 kalenderdage efter udgangen af referencemåneden, når der er tale om aggregerede resultater, som fastsættes nærmere efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

b) 70 kalenderdage efter udgangen af referencemåneden, når der er tale om detaljerede resultater, svarende til de i artikel 9, stk. 1, første afsnit, litra b)-h), omhandlede oplysninger.

Hvad angår varernes værdi, skal resultaterne kun omfatte den statistiske værdi som defineret i bilaget.

Medlemsstaterne indberetter data, der er fortrolige, til Kommissionen (Eurostat).

2. Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat) månedlige resultater, som dækker deres samlede handel med varer, om nødvendigt i form af skøn.

3. Medlemsstaterne indberetter dataene til Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard. De praktiske regler for indberetning af data fastlægges efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 13

Kvalitet

1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at kvaliteten af de indberettede data er i overensstemmelse med gældende kvalitetsindikatorer og -standarder.

2. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en årlig rapport om kvaliteten af de indberettede data.

3. De indikatorer og standarder, der anvendes til at vurdere datakvaliteten, strukturen af de kvalitetsrapporter, der skal udarbejdes af medlemsstaterne, samt alle nødvendige foranstaltninger til at vurdere og forbedre datakvaliteten, fastlægges efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 14

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg for statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 15

Ophævelse

1. Forordning (EØF) nr. 3330/91 ophæves.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 31. marts 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

(1) EUT C 32 af 5.2.2004, s. 92.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 16.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets afgørelse af 22.3.2004.

(3) EFT L 316 af 16.11.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EUT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(7) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/15/EF (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 61).

(8) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 (EUT L 346 af 31.12.2003, s. 38).

BILAG

DEFINITIONER AF STATISTISKE DATA

1. Partnermedlemsstat

a) Partnermedlemsstaten er den medlemsstat, hvorfra varerne kommer i forbindelse med modtagelse. Det vil sige den formodede forsendelsesmedlemsstat i tilfælde, hvor varerne ankommer direkte fra en anden medlemsstat. Hvis varerne, inden de ankommer til modtagelsesmedlemsstaten, har været ført ind i en eller flere mellemliggende medlemsstater og dér har været genstand for stop eller retlige indgreb, der ikke står i forbindelse med transporten (f.eks. ejerskifte), anses den sidste medlemsstat, hvor sådanne stop eller retlige indgreb har fundet sted, for at være den medlemsstat, hvorfra varerne kommer.

b) Partnermedlemsstaten er bestemmelsesmedlemsstaten i forbindelse med forsendelse. Det vil sige den sidste medlemsstat, hvortil det på afsendelsestidspunktet vides, at varerne skal sendes.

2. Varernes mængde

Varernes mængde kan udtrykkes på to måder:

a) som nettomassen, dvs. varens masse uden emballage af nogen art

b) ved hjælp af supplerende enheder, dvs. de mulige måleenheder til måling af mængden, bortset fra nettomassen, jf. Kommissionens forordning om den årlige ajourføring af den kombinerede nomenklatur.

3. Varernes værdi

Varernes værdi kan udtrykkes på to måder:

a) som beskatningsgrundlaget, dvs. den værdi, der skal bestemmes til afgiftsmæssige formål, i overensstemmelse med direktiv 77/388/EØF

b) som den statistiske værdi, dvs. den værdi, der beregnes ved medlemsstaternes nationale grænse. Den indbefatter kun de ekstraomkostninger (fragt, forsikring), som er påløbet i forbindelse med den del af transportstrækningen, som er beliggende på forsendelsesmedlemsstatens område, når der er tale om forsendelse, og i forbindelse med den del af transportstrækningen, som er beliggende uden for modtagelsesmedlemsstatens område, når der er tale om modtagelse. Der er tale om en fob-værdi (free on board), når det drejer sig om forsendelse, og en cif-værdi (cost, insurance, freight), når det drejer sig om modtagelse.

4. Transaktionens art

Ved "transaktionens art" forstås de forskellige karakteristika (køb/salg, kontraktarbejde osv.), som anses for at være nyttige med henblik på at kunne skelne de forskellige transaktioner fra hinanden.

5. Oprindelsesland

a) Ved "oprindelsesland" forstås, når der er tale om modtagelse, det land, varerne stammer fra.

b) Varer, som i deres helhed indvindes eller produceres i et land, stammer fra dette land.

c) Varer, ved hvis fremstilling mere end et land har deltaget, anses for at have oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen heraf.

6. Oprindelses- eller bestemmelsesområde

a) Ved "oprindelsesområde" forstås, når der er tale om forsendelse, det område i forsendelsesmedlemsstaten, hvor varerne er fremstillet, monteret, samlet, forarbejdet, repareret eller vedligeholdt. Er dette område ikke bekendt, er oprindelsesområdet det område, hvorfra varerne blev afsendt, og er dette område heller ikke bekendt, er oprindelsesområdet det område, hvor varerne er bragt i omsætning.

b) Ved "bestemmelsesområde" forstås, når der er tale om modtagelse, det område i modtagelsesmedlemsstaten, hvor varerne overgår til forbrug eller monteres, samles, forarbejdes, repareres eller vedligeholdes. Er dette område ikke bekendt, er bestemmelsesområdet det område, hvortil varerne skal sendes, og er dette område heller ikke bekendt, er bestemmelsesområdet det område, hvor varerne skal bringes i omsætning.

7. Leveringsbetingelser

Ved "leveringsbetingelser" forstås de betingelser i købekontrakten, hvori sælgerens og køberens forpligtelser fastlægges i henhold til Det Internationale Handelskammers Incoterm-koder (cif, fob osv.).

8. Transportform

Ved "transportform" forstås i forbindelse med forsendelse den transportform, der bestemmes ved det aktive transportmiddel, hvormed varerne formodes at forlade forsendelsesmedlemsstatens statistikområde, og i forbindelse med modtagelse den transportform, der bestemmes ved det aktive transportmiddel, hvormed varerne formodes ført ind på modtagelsesmedlemsstatens statistikområde.

9. Statistisk ordning

Ved "statistisk ordning" forstås de forskellige karakteristika, der anses for at være nyttige med henblik på i statistisk øjemed at kunne skelne mellem modtagelse og forsendelse.