32004R0601

Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999

EU-Tidende nr. L 097 af 01/04/2004 s. 0016 - 0029


Rådets forordning (EF) nr. 601/2004

af 22. marts 2004

om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (i det følgende benævnt "konventionen") blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/691/EØF(2) og trådte for Fællesskabets vedkommende i kraft den 21. maj 1982.

(2) Konventionen danner rammen om et regionalt samarbejde om bevarelse og forvaltning af de marine levende ressourcer i Antarktis i kraft af, at der er oprettet en kommission for bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (i det følgende benævnt "CCAMLR"), og CCAMLR vedtager bevarelsesforanstaltninger, som bliver bindende for de kontraherende parter.

(3) Som kontraherende part i konventionen bør det påhvile Fællesskabet at sikre, at de foranstaltninger, som CCAMLR har vedtaget, finder anvendelse på EF-fiskerfartøjer.

(4) Blandt de nævnte foranstaltninger er der mange regler og bestemmelser om kontrol af fiskeri i det af konventionen omfattede område, der skal indsættes i EF-retten som særlige bestemmelser, der supplerer Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(3), jf. artikel 1, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93.

(5) Nogle af de særlige bestemmelser er blevet optaget i EF-retten ved Rådets forordning (EF) nr. 3943/90 af 19. december 1990 om gennemførelsesbestemmelser til den observations- og inspektionsordning, der er fastlagt i henhold til artikel XXIV i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis(4), Rådets forordning (EF) nr. 66/98 af 18. december 1997 om visse bevarelses- og kontrolforanstaltninger gældende for fiskeriaktiviteter i Antarktis(5) og Rådets forordning (EF) nr. 1721/1999 af 29. juli 1999 om indførelse af kontrolforanstaltninger for fartøjer, hvis flagstat ikke er kontraherende part i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis(6).

(6) For at gennemføre de nye bevarelsesforanstaltninger, som CCAMLR har vedtaget, bør disse forordninger ophæves og afløses af en enkelt forordning, der samler de særlige fiskerikontrolbestemmelser, der følger af de forpligtelser, som påhviler Fællesskabet som kontraherende part i konventionen.

(7) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages efter Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I EMNE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne

1. Denne forordning fastlægger de generelle principper og betingelser for Fællesskabets anvendelse af:

a) de kontrolforanstaltninger, der gælder for fiskerfartøjer, hvis flagstat er kontraherende part i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (i det følgende benævnt "konventionen"), og som i konventionsområdet udøver fiskeri i farvande, der ligger uden for national jurisdiktion

b) den ordning, der skal fremme, at tredjepartsfartøjer overholder de bevarelsesforanstaltninger, som Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis (i det følgende benævnt "CCAMLR"), har fastsat.

2. Denne forordning indskrænker ikke konventionens bestemmelser og anvendes i overensstemmelse med konventionens målsætning og principper og bestemmelserne i slutakten fra den konference, på hvilken den blev vedtaget.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "konventionsområde": det område, hvor konventionen finder anvendelse, jf. artikel I i konventionen

b) "den antarktiske konvergens": den linje, der forbinder følgende punkter (udtrykt ved længde- og breddegrader): 50° S, 0° -50° S, 30° Ø-45° S, 30° Ø-45° S, 80° Ø-55° S, 80° Ø-55° S, 150° Ø-60° S, 150° Ø-60° S, 50° V-50° S, 50° V-50° S, 0°

c) "EF-fiskerfartøj": et fartøj, der sejler under en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, og som fanger havdyr fra konventionsområdet og har dem om bord

d) "FOS": satellitbaseret fartøjsovervågningssystem, der er installeret om bord på EF-fiskerfartøjer i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2847/93

e) "nyt fiskeri": fiskeri efter en art efter en bestemt fangstmetode i et statistisk FAO-underområde, for hvilket CCAMLR aldrig har modtaget:

i) oplysninger om fordeling, forekomst, demografi, potentielt udbytte og bestandsidentitet baseret på omfattende forskning/undersøgelser eller forsøgsfiskeri

ii) data om fangster og fiskeriindsats

iii) data om fangster og fiskeriindsats i de to seneste fangstperioder, hvor der har fundet fiskeri sted

f) "forsøgsfiskeri": fiskeri, der ikke længere betragtes som "nyt fiskeri" som nævnt i litra e). Forsøgsfiskeri klassificeres som sådant, indtil der foreligger tilstrækkelige oplysninger til:

i) at vurdere målarternes fordeling, forekomst og demografi og derved opnå et skøn over det potentielle udbytte af fiskeriet

ii) at nyvurdere fiskeriets potentielle indvirkning på afhængige og tilknyttede arter

iii) at CCAMLR's videnskabelige udvalg kan udforme og afgive en udtalelse om rimelige fangstmængder og om indsatsens omfang og fiskeredskaber, hvis det er relevant.

g) "CCAMLR-inspektør": en inspektør, der af en kontraherende part i konventionen er udpeget til at gennemføre den kontrolordning, der er nævnt i artikel 1, stk. 1

h) "CCAMLR-inspektionsordning": det dokument med den titel, som CCAMLR har vedtaget, og som omhandler kontrol og inspektion til havs af fartøjer, hvis flagstat er kontraherende part i konventionen

i) "tredjepartsfartøj": et fartøj, hvis flagstat ikke er kontraherende part i konventionen, og som er observeret under udøvelse af fiskeri i konventionsområdet

j) "kontraherende part": en kontraherende part i konventionen

k) "kontraherende parts fartøj": et fiskerfartøj, hvis flagstat er kontraherende part i konventionen

l) "observation": enhver observation af et tredjepartsfartøj, der foretages af et fartøj, hvis flagstat er kontraherende part i konventionen, og som fisker i konventionsområdet, eller af et fly, som er registreret i en kontraherende part i konventionen, og som overflyver konventionsområdet, eller af en CCAMLR-inspektør.

m) "IUU-virksomhed": ulovligt, ureguleret eller urapporteret fiskeri i konventionsområdet

n) "IUU-fartøj": fartøj, der udøver ulovligt, ureguleret eller urapporteret fiskeri i konventionsområdet.

KAPITEL II ADGANG TIL FISKERI I KONVENTIONSOMRÅDET

Artikel 3

Særlig fiskeritilladelse

1. Kun EF-fiskerfartøjer, der har en særlig fiskeritilladelse, som er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1627/94(8) af den medlemsstat, hvis flag de fører, må på de i tilladelsen anførte betingelser fiske, om bord opbevare, omlade eller lande fiskeressourcer fra konventionsområdet.

2. Senest tre dage efter udstedelsen af den tilladelse, der er nævnt i stk. 1, sender medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger ad elektronisk vej om det fartøj, som tilladelsen gælder:

a) fartøjets navn

b) den periode, hvor det er tilladt at fiske i konventionsområdet, med angivelse af dato for fiskeriets begyndelse og ophør

c) fiskeriområdet eller -områderne

d) målart eller -arter

e) anvendte fiskeredskaber.

Kommissionen videresender straks disse oplysninger til CCAMLR's sekretariat.

3. Medlemsstaternes oplysninger til Kommissionen skal også omfatte det interne nummer i fartøjsfortegnelsen i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/98 af 30. september 1998 om Fællesskabets fortegnelse over fiskerfartøjer(9) samt oplysninger om fartøjets hjemstedshavn, ejerens eller befragterens navn og angivelse af, at fartøjets fører er underrettet om de gældende regler i den eller de dele af konventionsområdet, hvor fartøjet vil udøve fiskeri.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i de særlige bestemmelser i artikel 5, 6, 7 og 8.

5. Medlemsstaterne udsteder ikke nogen særlig fiskeritilladelse til fartøjer, der har til hensigt at udøve langlinefiskeri i konventionsområdet, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 600/2004 af 22. marts 2004 om tekniske foranstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis.(10)

6. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 4

Almindelige adfærdsregler

1. Den særlige fiskeritilladelse, der er nævnt i artikel 3, eller en bekræftet kopi deraf, skal befinde sig om bord på fiskerfartøjet og til enhver tid kunne kontrolleres af en CCAMLR-inspektør.

2. Hver enkelt medlemsstat fører tilsyn med, at alle EF-fiskerfartøjer, der sejler under dens flag, giver den meddelelse om, at de anløber eller forlader en havn, sejler ind i eller forlader konventionsområdet, og deres bevægelser mellem statistiske FAO-underområder og -afsnit.

3. Medlemsstaterne sammenholder oplysningerne i stk. 2 med de oplysninger, de har modtaget via FOS om bord på EF-fartøjerne. De videresender disse oplysninger ad elektronisk vej til Kommissionen senest to dage efter at have modtaget dem. Kommissionen videresender straks oplysningerne til CCAMLR's sekretariat.

4. Hvis FOS om bord på et EF-fartøj bryder sammen, giver flagmedlemsstaten hurtigst muligt CCAMLR meddelelse med kopi til Kommissionen om fartøjets navn, tidspunktet, datoen og fartøjets position, da FOS ophørte med at fungere. Flagmedlemsstaten underretter straks CCAMLR med kopi til Kommissionen, så snart FOS igen fungerer.

Artikel 5

Adgang til krabbefiskeri

1. Flagmedlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis et EF-fiskerfartøj har til hensigt at udøve krabbefiskeri i det statistiske FAO-underområde 48.3. Underretningen gives fire måneder før, fiskeriet påbegyndes, og skal omfatte fartøjets interne nummer i fartøjsfortegnelsen og dets forsknings- og fiskeriplan.

2. Kommissionen gennemgår underretningen, kontrollerer, om den svarer til de gældende regler, og informerer medlemsstaten om sine konklusioner. Medlemsstaten kan udstede en særlig fiskeritilladelse, når den har modtaget Kommissionens konklusioner, eller senest ti arbejdsdage efter, at konklusionerne er meddelt. Kommissionen underretter CCAMLR herom senest tre måneder før, fiskeriet påbegyndes.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 6

Adgang til nyt fiskeri

1. Det er forbudt at udøve nyt fiskeri i konventionsområdet, medmindre det er blevet tilladt i henhold til stk. 2-5.

2. Kun fartøjer, der er udstyret og indrettet således, at de kan overholde alle de relevante bevarelsesforanstaltninger, som CCAMLR har vedtaget, er berettiget til at deltage i et nyt fiskeri. Fartøjer, der står på CCAMLR's IUU-fartøjsliste som nævnt i artikel 29, er ikke berettiget til at deltage i et nyt fiskeri.

3. Flagmedlemsstaten giver mindst fire måneder før CCAMLR's årlige møde Kommissionen meddelelse om, at et EF-fiskerfartøj påtænker at indlede et nyt fiskeri i konventionsområdet.

Meddelelsen skal være ledsaget af så mange af følgende oplysninger, som medlemsstaten råder over:

a) det påtænkte fiskeris art, herunder målarter, fangstmetoder, foreslået område og minimumsfangster, der vil kræves for at udvikle et levedygtigt fiskeri

b) biologiske oplysninger baseret på omfattende forsknings-/undersøgelsestogter, såsom oplysninger om fordeling, forekomst, demografi og bestandenes identitet

c) nærmere oplysninger om afhængige og tilknyttede arter og sandsynligheden for, at disse arter på nogen måde bliver berørt af det påtænkte fiskeri

d) oplysninger baseret på andet fiskeri i området eller tilsvarende fiskeri andetsteds, der kan være til hjælp ved vurderingen af det potentielle udbytte.

4. Kommissionen sender de oplysninger, den har modtaget i henhold til stk. 3 og eventuelle andre relevante oplysninger, som den råder over, til CCAMLR til overvejelse.

5. Hvis CCAMLR godkender et nyt fiskeri, tillades dette fiskeri:

a) af Kommissionen, hvis CCAMLR ikke har vedtaget bevarelsesforanstaltninger for det nye fiskeri, eller

b) af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, i alle andre tilfælde.

6. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 7

Adgang til forsøgsfiskeri

1. Det er forbudt at udøve forsøgsfiskeri i konventionsområdet, medmindre det er blevet tilladt i henhold til stk. 2-7.

2. Kun fartøjer, der er udstyret og indrettet således, at de kan overholde alle de relevante bevarelsesforanstaltninger, som CCAMLR har vedtaget, er berettiget til at deltage i et forsøgsfiskeri.

Fartøjer, der står på CCAMLR's IUU-fartøjsliste som nævnt i artikel 29, er ikke berettiget til at deltage i et forsøgsfiskeri.

3. En medlemsstat, der deltager i et forsøgsfiskeri eller påtænker at give et fartøj tilladelse til at tage del i det, udarbejder en forsknings- og fiskeriplan, som den sender direkte til CCAMLR inden en dato, som CCAMLR har fastsat, med kopi til Kommissionen.

Planen omfatter så mange af følgende oplysninger, som medlemsstaten råder over:

a) en beskrivelse af, hvordan medlemsstaten har tilrettelagt sine aktiviteter, så de er i overensstemmelse med den dataindsamlingsplan, som CCAMLR's videnskabelige udvalg har opstillet

b) forsøgsfiskeriets art, herunder målarter, fangstmetoder, foreslået område og maksimale fangstmængder, der foreslås for den kommende fangstperiode

c) biologiske oplysninger baseret på omfattende forsknings-/undersøgelsestogter, såsom oplysninger om fordeling, forekomst, demografi og bestandenes identitet

d) nærmere oplysninger om afhængige og tilknyttede arter og sandsynligheden for, at disse arter på nogen måde vil blive berørt af det foreslåede fiskeri

e) oplysninger baseret på andet fiskeri i området eller tilsvarende fiskeri andetsteds, der kan være til hjælp ved vurderingen af det potentielle udbytte.

4. En medlemsstat, der deltager i et forsøgsfiskeri, sender hvert år de data, der er anført i dataindsamlingsplanen, som CCAMLR's videnskabelige udvalg har udformet for det pågældende fiskeri, til CCAMLR med kopi til Kommissionen inden udløbet af den frist, som CCAMLR har fastsat.

Hvis de data, der er anført i dataindsamlingsplanen, ikke er blevet sendt til CCAMLR for den seneste fangstperiode, må den medlemsstat, der har undladt at sende sine data, først fortsætte forsøgsfiskeriet, når de relevante data er sendt til CCAMLR med kopi til Kommissionen, og CCAMLR's videnskabelige udvalg har haft mulighed for at gennemgå dem.

5. En medlemsstat skal, inden den giver sine fartøjer tilladelse til at tage del i et forsøgsfiskeri, der allerede er i gang, mindst tre måneder inden CCAMLR's årlige møde give CCAMLR meddelelse herom med kopi til Kommissionen. Først når mødet er afsluttet, giver den pågældende medlemsstat fartøjerne tilladelse til at tage del i fiskeriet.

6. Medlemsstaten giver mindst tre måneder før hver fangstrejses begyndelse CCAMLR's sekretariat direkte besked om navn, type, størrelse, registreringsnummer og radiokaldesignal for hvert fartøj, der deltager i forsøgsfiskeriet, med kopi til Kommissionen.

7. Fiskerikapaciteten og -indsatsen begrænses af en præventiv maksimal fangstmængde, som ikke er større end den mængde, der er nødvendig for at opnå de i dataindsamlingsplanen omhandlede oplysninger og foretage de i artikel 2, litra f), omhandlede vurderinger.

8. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 8

Adgang til fiskeri i forskningsøjemed

1. Medlemsstater, hvis fartøjer påtænker at drive videnskabelig fiskeriforskning, skal, hvis den anslåede fangst forventes at blive på mindre end 50 tons fisk, heraf højst 10 tons Dissostichus spp., og under 0,1 % af den tilladte fangstmængde for lyskrebs, tiarmet blæksprutte og krabbe, sende følgende oplysninger direkte til CCAMLR med kopi til Kommissionen:

a) fartøjets navn

b) fartøjets havnekendingsmærke

c) afsnit og underområde, hvor forskningen skal gennemføres

d) anslåede datoer for indsejling i og udsejling af konventionsområdet

e) formålet med forskningen

f) fiskeredskaber, der forventes anvendt.

2. Bevarelsesforanstaltninger vedrørende forskrifter for maskestørrelser, forbud mod redskabstyper, lukkede områder, fangstperioder og størrelsesbegrænsninger og krav gældende for rapporteringssystemer bortset fra dem, der er fastsat i artikel 9, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, gælder ikke for de i stk. 1 omhandlede EF-fartøjer.

3. Medlemsstater, hvis fartøjer påtænker at gennemføre videnskabelig fiskeriforskning, skal, hvis den anslåede fangst forventes at blive på mindre end 50 tons eller over 10 tons Dissostichus spp. eller over 0,1 % af den tilladte fangstmængde for lyskrebs, tiarmet blæksprutte og krabbe, sende forskningsplanerne i overensstemmelse med standardiserede retningslinjer og formater, der er vedtaget af CCAMLR's videnskabelige udvalg, til CCAMLR med kopi til Kommissionen mindst seks måneder før forskningens forventede påbegyndelse. Det planlagte forskningsfiskeri må ikke påbegyndes, før CCAMLR har afsluttet gennemgangen og meddelt sin afgørelse.

4. Medlemsstaterne sender CCAMLR fangst- og indsatsdata for de enkelte træk for al videnskabelig fiskeriforskning, der er omfattet af stk. 1, 2 og 3, med kopi til Kommissionen. Medlemsstaterne sender CCAMLR et resumé af resultaterne med kopi til Kommissionen senest 180 dage efter forskningens afslutning. Medlemsstaterne sender CCAMLR en udførlig rapport om forskningsresultaterne med kopi til Kommissionen senest tolv måneder efter forskningens afslutning.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

KAPITEL III RAPPORTERINGSSYSTEM

AFDELING 1 FANGST- OG INDSATSRAPPORT

Artikel 9

Fangst- og indsatsrapport

1. For EF-fiskerfartøjer gælder der tre forskellige fangst- og indsatsrapporteringssystemer for de rapporteringsperioder, der er nævnt i artikel 10, 11 og 12, afhængigt af hvilke arter og statistiske FAO-områder, -underområder eller -afsnit det drejer sig om.

2. Fangst- og indsatsrapporten skal omfatte følgende oplysninger for den pågældende periode:

a) fartøjets navn

b) fartøjets havnekendingsmærke

c) den samlede fangst af den pågældende art

d) det samlede antal fiskedage og -timer

e) fangsten af alle arter og bifangstarter, der er beholdt om bord, i rapporteringsperioden

f) antallet af kroge, når der er tale om langlinefiskeri.

3. Førere af EF-fiskerfartøjer skal indsende en fangst- og indsatsrapport til myndighederne i flagmedlemsstaten senest dagen efter den relevante rapporteringsperiodes udgang, jf. artikel 10, 11 og 12.

4. Senest tre dage efter hver rapporteringsperiodes udgang sender medlemsstaterne ad elektronisk vej Kommissionen fangst- og indsatsrapporten fra hvert enkelt fiskerfartøj, der fører deres flag og er registreret på deres område. Den pågældende rapporteringsperiode skal være angivet i fangst- og indsatsrapporten.

5. Senest fem dage efter hver rapporteringsperiodes udgang sender Kommissionen CCAMLR de fangst- og indsatsrapporter, den har modtaget i henhold til stk. 3.

6. Fangst- og indsatsrapporteringssystemerne gælder for de arter, der tages med henblik på videnskabelig forskning, når fangsten i en given periode overstiger 5 tons, medmindre der gælder mere specielle regler for de særlige arter.

7. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 10

Månedligt fangst- og indsatsrapporteringssystem

1. I forbindelse med det månedlige fangst- og indsatsrapporteringssystem er rapporteringsperioden lig med en kalendermåned.

2. Dette gælder for:

a) fiskeri efter Electrona carlsbergi i det statistiske FAO-underområde 48.3

b) fiskeri efter Euphausia superba i det statistiske FAO-område 48 og de statistiske FAO-afsnit 58.4.2 og 58.4.1.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 11

Tidages fangst- og indsatsrapporteringssystem

1. I forbindelse med tidages fangst- og indsatsrapporteringssystemet inddeles kalendermåneden i tre rapporteringsperioder betegnet ved bogstaverne A, B og C, der går fra dag 1 til dag 10, dag 11 til dag 20 og dag 21 til den sidste dag i måneden.

2. Dette gælder for:

a) fiskeri efter Champsocephalus gunnari og Dissostichus eleginoides og andre dybhavsarter i det statistiske FAO-afsnit 58.5.2

b) forsøgsfiskeri efter blæksprutter, Martialia hyadesi, i det statistiske FAO-underområde 48.3

c) fiskeri efter krabbe, Paralomis spp. (orden Decapoda, underorden Reptantia), i det statistiske FAO-underområde 48.3, dog ikke fiskeri, der gennemføres i første fase af CCAMLR-forsøgsfiskeriordningen for samme art og underområde.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 12

Femdages fangst- og indsatsrapporteringssystem

1. I forbindelse med femdages fangst- og indsatsrapporteringssystemet inddeles kalendermåneden i seks rapporteringsperioder betegnet ved bogstaverne A, B, C, D, E og F, der går fra dag 1 til dag 5, dag 6 til dag 10, dag 11 til dag 15, dag 16 til dag 20, dag 21 til dag 25 og dag 26 til den sidste dag i måneden.

2. Dette gælder for hver fangstperiode for:

a) fiskeri efter Champsocephalus gunnari i det statistiske FAO-underområde 48.3

b) fiskeri efter Dissostichus eleginoides i det statistiske FAO-underområde 48.3 og 48.4.

c) forsøgsfiskeri efter Dissostichus eleginoides i hele konventionsområdet efter finskala-rektangel som defineret i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 600/2004.

3. Når CCAMLR har meddelt, at et fiskeri er lukket, fordi der ikke er blevet indsendt en fangst- og indsatsrapport som nævnt i denne artikel, skal det eller de pågældende fartøjer straks indstille det pågældende fiskeri. Fartøjerne må først genoptage deres aktiviteter, når CCAMLR har fået tilsendt den manglende rapport eller eventuelt en forklaring på de tekniske vanskeligheder, der er skyld i den manglende rapportering.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

AFDELING 2 DETALJEREDE MÅNEDLIGE RAPPORTERINGER AF DATA OM TRAWL-, LANGLINE- OG TEJNEFISKERI

Artikel 13

Detaljeret månedlig rapportering af fangst- og indsatsdata

1. For hver fangstperiode skal EF-fiskerfartøjer senest den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor de har udøvet fiskeri, sende flagmedlemsstatens myndigheder detaljerede fangst- og indsatsdata for den pågældende måned vedrørende trawl-, langline- eller tejnefiskeri for følgende arter og områder:

a) Champsocephalus gunnari i det statistiske FAO-afsnit 58.5.2 og det statistiske FAO-underområde 48.3

b) Dissostichus eleginoides i det statistiske FAO-underområde 48.3 og 48.4

c) Dissostichus eleginoides i det statistiske FAO-afsnit 58.5.2

d) Electrona carlsbergi i det statistiske FAO-underområde 48.3

e) Martialia hyadesi i det statistiske FAO-underområde 48.3

f) Paralomis spp. (orden Decapoda, underorden Reptantia), i det statistiske FAO-underområde 48.3, dog ikke fiskeri, der gennemføres i første fase af CCAMLR-forsøgsfiskeriordningen for samme art og underområde

2. Dataene rapporteres for hver udsætning, når det gælder fiskeri som nævnt i stk. 1, litra b) og f), og for hvert træk i andre tilfælde.

3. Alle fangster af målarter og bifangstarter rapporteres efter art. Dataene skal omfatte antallet af havfugle og havpattedyr af hver art, der er fanget og genudsat eller aflivet.

4. Ved udgangen af hver kalendermåned sender medlemsstaterne de data, der er nævnt i stk. 1, 2 og 3, til Kommissionen. Kommissionen videresender straks dataene til CCAMLR.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 14

Detaljeret månedlig rapportering af biologiske data

1. EF-fiskerfartøjer skal på de samme betingelser og for de samme fiskerier som dem, der er nævnt i artikel 13, sende flagmedlemsstatens myndigheder oplysninger om længdesammensætningen i repræsentative prøver af de målarter og bifangstarter, som er fanget.

2. Ved en fisks længde forstås den samlede længde rundet ned til nærmeste hele cm, og de repræsentative prøver skal tages fra et enkelt finskala-rektangel (0,5° bredde × 1° længde). Hvis et fartøj sejler fra et finskala-rektangel til et andet i løbet af en måned, skal der gives oplysninger om længdesammensætningen for hvert finskala-rektangel.

3. Ved rapportering i forbindelse med fiskeri som nævnt i artikel 13, stk. 1, litra d), skal den repræsentative prøve bestå af mindst 500 fisk.

4. Ved udgangen af hver måned sender medlemsstaterne de modtagne oplysninger til Kommissionen, som straks videresender dem til CCAMLR.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 15

Lukning af et fiskeri på grund af manglende rapportering

Når CCAMLR meddeler en medlemsstat, at et fiskeri er lukket, fordi der mangler en rapport som fastsat i artikel 13 eller 14, stopper medlemsstaten straks de pågældende fartøjers fiskeri.

AFDELING 3 ÅRLIG MEDDELELSE AF FANGSTER

Artikel 16

Meddelelse af samlede fangster

1. Medlemsstaterne meddeler den 31. juli hvert år Kommissionen de samlede fangster, som EF-fartøjer, der fører deres flag, har taget det foregående år, fordelt på de enkelte fartøjer, jf. dog artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2847/93.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 17

Meddelelse af samlede data om lyskrebsfiskeri

1. EF-fiskerfartøjer, der har deltaget i lyskrebsfiskeri i konventionsområdet, skal senest den 1. januar hvert år sende flagmedlemsstatens myndigheder detaljerede fangst- og indsatsdata for den foregående fangstperiode.

2. Medlemsstaterne samler de detaljerede fangst- og indsatsdata pr. rektangel på 10 x 10 sømil og pr. tidages periode og sender dem til Kommissionen senest den 1. marts hvert år.

3. I forbindelse med de detaljerede fangst- og indsatsdata inddeles kalendermåneden i tre tidages rapporteringsperioder, der går fra dag 1 til dag 10, dag 11 til dag 20 og dag 21 til den sidste dag i måneden. Disse tidages rapporteringsperioder betegnes ved bogstaverne A, B og C.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 18

Meddelelse af krabbefangster i det statistiske FAO-underområde 48.3

1. EF-fiskerfartøjer, der fisker efter krabber i det statistiske FAO-underområde 48.3, sender senest den 25. september hvert år Kommissionen data om, hvordan fiskeriet er forløbet, og hvor store krabbefangster der er taget inden den 31. august samme år. Kommissionen sender disse data til CCAMLR senest den 30. september hvert år.

2. Dataene om de fangster, der er taget fra den 31. august hvert år, skal meddeles Kommissionen senest to måneder efter, at fiskeriet er lukket. Kommissionen videresender disse data til CCAMLR senest tre måneder efter, at fiskeriet er lukket.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 19

Detaljerede fangst- og indsatsdata om forsøgsfiskeri efter blæksprutter i det statistiske FAO-underområde 48.3

1. EF-fiskerfartøjer, der fisker efter blæksprutter (Martialia hyadesi) i det statistiske FAO-underområde 48.3, sender den 25. september hvert år Kommissionen detaljerede fangst- og indsatsdata om dette fiskeri. Dataene skal omfatte antallet af havfugle og havpattedyr af hver art, der er fanget og genudsat eller aflivet. Kommissionen videresender disse data til CCAMLR den 30. september hvert år.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

KAPITEL IV KONTROL OG INSPEKTION

AFDELING 1 KONTROL OG INSPEKTION TIL HAVS

Artikel 20

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel gælder for EF-fiskerfartøjer og fiskerfartøjer, der sejler under en anden kontraherende parts flag.

Artikel 21

CCAMLR-inspektører, som medlemsstaterne har udpeget til at føre kontrol på havet

1. Medlemsstaterne kan udpege CCAMLR-inspektører, der kan gå om bord på ethvert EF-fiskerfartøj eller efter aftale med en anden kontraherende part om bord på et af dennes fartøjer, der er beskæftiget med eller skal til at fange marine levende ressourcer eller udføre videnskabelig fiskeriforskning i konventionsområdet.

2. CCAMLR-inspektørerne fører i konventionsområdet kontrol med andre kontraherende parters fartøjer end EF-fartøjer for at påse, at de overholder CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, og når det gælder EF-fiskerfartøjer, at de overholder alle EF-bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der gælder for disse fartøjer.

3. CCAMLR-inspektørerne skal være fortrolige med det fiskeri og den videnskabelige forskning, der skal inspiceres, samt konventionens bestemmelser og de bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget i henhold til den. Medlemsstaterne skal udstede et bevis for, at de inspektører, de udpeger, har de krævede kvalifikationer.

4. Inspektørerne skal være statsborgere i den medlemsstat, som udpeger dem, og de er under udførelsen af deres kontrolopgaver udelukkende underkastet denne medlemsstats jurisdiktion. De har status af skibsofficerer og skal kunne kommunikere på det sprog, der tales i den flagstat, som de fartøjer, hvorpå de udfører deres opgaver, henhører under.

5. CCAMLR-inspektørerne skal have et identitetskort på sig, der er godkendt eller foreskrevet af CCAMLR og udstedt af den medlemsstat, der har udpeget dem. Af dette dokument skal det fremgå, at inspektøren er beføjet til at føre kontrol i henhold til CCAMLR-kontrolordningen.

6. Medlemsstaterne sender senest 14 dage efter, at inspektørerne er udpeget, CCAMLR's sekretariat inspektørernes navne med kopi til Kommissionen.

7. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen om at anvende ordningen.

8. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 22

Aktiviteter, der kan underkastes inspektion

Forskning og udnyttelse af marine levende ressourcer, der finder sted i konventionsområdet, kan underkastes inspektion. Det formodes, at sådanne aktiviteter finder sted, hvis CCAMLR-inspektøren konstaterer, at et fartøjs aktiviteter opfylder mindst et af følgende fire kriterier, og dette ikke bestrides:

a) fiskeredskabet er i brug, har netop været i brug eller er klar til at blive taget i brug, hvilket baseres på følgende:

i) net, liner eller tejner er sat ud

ii) net og travlskovle er tilrigget

iii) der er sat agn på kroge, tejner og fælder er forsynet med agn, eller agnen er optøet og klar til brug

iv) logbogen viser, at der netop er udøvet fiskeri, eller at det er ved at blive påbegyndt

b) der er ved at blive behandlet eller er netop blevet behandlet fisk, som findes i konventionsområdet, hvilket baseres på følgende:

i) der opbevares friske fisk eller fiskeaffald om bord

ii) der er fisk under indfrysning

iii) der foreligger oplysninger om behandling

c) fartøjets fiskeredskab er sat ud, hvilket baseres på følgende:

i) fiskeredskabet er forsynet med fartøjets kendingsmærke

ii) fiskeredskabet svarer til det, der befinder sig om bord på fartøjet

iii) det fremgår af logbogen, at redskabet er sat ud

d) der opbevares fisk (eller produkter deraf) af arter, som findes i konventionsområdet, om bord på fartøjet.

Artikel 23

Identifikation af fartøjer med inspektører om bord

1. Fartøjer med CCAMLR-inspektører om bord skal føre et særligt flag eller en særlig vimpel, der er godkendt af CCAMLR, til angivelse af, at de ombordværende inspektører udfører kontrolopgaver i henhold til CCAMLR-kontrolordningen.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 24

Procedurer for inspektion til havs

1. Ethvert EF-fartøj, der befinder sig i konventionsområdet med henblik på fangst af eller videnskabelig forskning i marine levende ressourcer, har, når et skib med en CCAMLR-inspektør om bord giver det efter den internationale signalkode aftalte signal i henhold til artikel 23, pligt til at stoppe eller træffe andre nødvendige foranstaltninger, der gør det lettere for inspektøren sikkert og hurtigt at gå om bord i fartøjet, medmindre fartøjet er i færd med aktiv udøvelse af fiskeri, i hvilket tilfælde det skal efterkomme sin forpligtelse så hurtigt som muligt.

2. Skibsføreren skal give inspektøren, der kan ledsages af assistenter, tilladelse til at gå om bord i fartøjet. CCAMLR-inspektøren foreviser det dokument, der er nævnt i artikel 21, stk. 5, når han går om bord. Skibsføreren skal bistå CCAMLR-inspektørerne ved udførelsen af deres opgaver. Dette indbefatter adgang til at bruge kommunikationsanlægget.

3. Inspektionen skal foretages, så den er til mindst mulig gene og ulejlighed for fartøjet. Der kan kun forlanges oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå kendsgerninger i forbindelse med overholdelsen af CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, som gælder for den pågældende flagstat.

4. CCAMLR-inspektørerne er bemyndiget til at kontrollere fangster, net eller andet fiskeudstyr samt fiskeri- og forskningsaktiviteter. De har også adgang til optegnelser og rapporter med fangst- og positionsdata i det omfang, det er nødvendigt for udøvelsen af deres opgaver. Inspektørerne kan tage fotos og/eller videofilme, hvis det er nødvendigt for at dokumentere en formodet overtrædelse af gældende CCAMLR-bevarelsesforanstaltninger.

5. CCAMLR-inspektørerne fastgør et af CCAMLR godkendt identifikationsmærke til net eller andet fiskeudstyr, som menes at være blevet anvendt i strid med gældende CCAMLR-bevarelsesforanstaltninger. De angiver dette i den rapport, der er nævnt i artikel 25, stk. 3 og 4.

6. Hvis et fartøj nægter at stoppe eller på anden måde gøre det lettere for en inspektør at gå om bord, eller hvis et fartøjs fører eller besætning vanskeliggør en inspektørs tilladte virksomhed, udarbejder den pågældende inspektør en udførlig rapport med en fuldstændig beskrivelse af alle forhold og sender rapporten til den stat, der har udpeget vedkommende, så den kan blive videresendt i henhold til artikel 25.

Vanskeliggørelse af en inspektørs arbejde eller manglende imødekommelse af en inspektørs rimelige anmodninger i forbindelse med udførelsen af dette arbejde, behandles af flagmedlemsstaten, som om inspektøren var en af den pågældende medlemsstats egne inspektører.

Flagmedlemsstaten aflægger i henhold til artikel 26 rapport om foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette stykke.

7. CCAMLR-inspektøren udleverer, inden han forlader et fartøj, der er blevet inspiceret, et eksemplar af den udfyldte inspektionsrapport, der er nævnt i artikel 25, til skibsføreren.

8. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 25

Inspektionsrapport

1. Ved enhver inspektion til havs i henhold til artikel 24 udfærdiges der en inspektionsrapport i den af CCAMLR godkendte form i henhold til følgende bestemmelser:

a) CCAMLR-inspektøren skal indberette enhver formodet overtrædelse af de gældende bevarelsesforanstaltninger. Inspektøren giver under inspektionen skibsføreren mulighed for i samme inspektionsrapport at fremsætte bemærkninger angående ethvert kontrolspørgsmål.

b) Inspektørerne underskriver inspektionsrapporten. Det inspicerede fartøjs fører opfordres til at underskrive inspektionsrapporten som en bekræftelse på at have modtaget den.

2. CCAMLR-inspektøren sender senest 15 dage efter at være gået i havn en kopi af inspektionsrapporten vedlagt de fotos og/eller videofilm, som han måtte have taget, til den medlemsstat, som har udpeget ham.

3. Den medlemsstat, der har udpeget CCAMLR-inspektøren, sender senest 15 dage efter at have modtaget inspektionsrapporten CCAMLR en kopi af den vedlagt fotos og videofilm i to eksemplarer.

Medlemsstaten sender en kopi af rapporten vedlagt fotos og videofilm til Kommissionen senest syv dage efter at have modtaget den tillige med andre rapporter eller yderligere oplysninger, som den siden måtte have sendt til CCAMLR i forbindelse med inspektionsrapporten.

4. En medlemsstat, der har modtaget en inspektionsrapport eller andre rapporter eller yderligere oplysninger (herunder rapporterne i henhold til artikel 24, stk. 6) om et fartøj, der sejler under dens flag, fremsender en kopi til CCAMLR og fremsender også straks en kopi til Kommissionen sammen med en kopi af alle de bemærkninger, den måtte have sendt til CCAMLR som følge af modtagelsen af disse rapporter eller oplysninger.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 26

Procedure ved overtrædelse

1. Hvis det ved inspektion foretaget i henhold til CCAMLR-kontrolordningen fastslås, at der er blevet overtrådt foranstaltninger, som er vedtaget i henhold til konventionen, træffer flagmedlemsstaten forholdsregler over for de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen af de foranstaltninger, som er vedtaget i henhold til konventionen, i henhold til artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(11).

2. Flagmedlemsstaten skal senest 14 dage efter, at der er udtaget stævning eller indledt en retssag, informere CCAMLR og Kommissionen og holde dem underrettet om proceduren og dens udfald.

3. Mindst en gang om året underretter flagmedlemsstaten skriftligt CCAMLR om resultaterne af de retsforfølgninger, der er nævnt i stk. 1, og de sanktioner, som er fastsat. Er retsforfølgningen ikke afsluttet, udfærdiges der en rapport. Hvis der ikke er indledt retsforfølgning, eller hvis den ikke har givet resultat, skal der redegøres for dette i rapporten. Flagmedlemsstaten sender en kopi af rapporten til Kommissionen.

4. Flagmedlemsstaternes sanktioner ved overtrædelser af CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger skal være tilstrækkeligt strenge til at sikre, at foranstaltningerne overholdes, overtrædelser hindres og eventuelle overtrædere fratages den økonomiske fordel ved deres ulovlige virksomhed.

5. Flagmedlemsstaten påser, at et fartøj, der er blevet taget i at overtræde CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, ikke udøver noget fiskeri i konventionsområdet, før de bøder, det er blevet pålagt, er betalt, og eventuelle påbud efterkommet.

6. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

AFDELING 2 KONTROL OG INSPEKTION I HAVN

Artikel 27

Kontrol og inspektion i havn

1. Medlemsstaterne inspicerer alle fiskerfartøjer, der anløber deres havne med Dissostichus spp. om bord.

Formålet med inspektionerne er fastslå:

a) om den fangst, der skal landes eller omlades:

i) ledsages af det Dissostichus-fangstdokument, der kræves ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/2001 af 22. maj 2001 om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp.(12)

ii) svarer til de oplysninger, der står i dokumentet

b) om fartøjets fiskeri, hvis det har fisket i konventionsområdet, var i overensstemmelse med CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger.

2. For at lette inspektionerne kræver medlemsstaterne, at de berørte fartøjer anmelder deres ankomst til havnen i forvejen, og at de skriftligt erklærer, at de ikke har udøvet eller medvirket til ulovligt, ureguleret eller urapporteret fiskeri i konventionsområdet. Fartøjer, der ikke har erklæret ikke at have deltaget i ulovligt, ureguleret eller urapporteret fiskeri, eller som ikke har afgivet nogen erklæring, nægtes bortset fra nødstilfælde adgang til havnen.

Havnemedlemsstatens myndigheder inspicerer hurtigst muligt de fartøjer, der har tilladelse til at anløbe havnen, og senest 48 timer efter deres ankomst.

Inspektionerne må ikke pålægge fartøj eller besætning urimelige byrder og skal foregå i henhold til CCAMLR-inspektionsordningens regler.

3. Hvis der foreligger beviser for, at fartøjet har fisket i strid med CCAMLR's bevarelsesforanstaltninger, giver havnemedlemsstatens myndigheder ikke tilladelse til landing og/eller omladning af fangsten.

Havnemedlemsstaten underretter flagstaten om resultaterne og samarbejder med den, så den kan foretage en undersøgelse af den formodede overtrædelse og om nødvendigt iværksætte de sanktioner, der gælder ifølge dens nationale lovgivning.

4. Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt CCAMLR om ethvert fartøj som nævnt i stk. 1, der er blevet nægtet adgang til en havn eller tilladelse til at lande eller omlade Dissostichus spp. Medlemsstaterne sender samtidig en kopi af disse oplysninger til Kommissionen.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

KAPITEL V FARTØJER, DER UDØVER ULOVLIGT, UREGULERET ELLER URAPPORTERET (IUU) FISKERI I KONVENTIONSOMRÅDET

AFDELING 1 KONTRAHERENDE PARTS FARTØJER

Artikel 28

IUU-virksomhed, som udøves af en kontraherende parts fartøjer

1. Ved anvendelsen af denne afdeling kan en kontraherende parts fartøj formodes at have udøvet IUU-virksomhed, der har undergravet CCAMLR-bevarelsesforanstaltningernes effektivitet, hvis det har:

a) udøvet fiskeri i konventionsområdet uden den særlige fiskeritilladelse, der er nævnt i artikel 3, eller hvis det drejer sig om et fartøj, der ikke er et EF-fiskerfartøj, uden en licens, der er udstedt i henhold til CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne, eller i strid med betingelserne i tilladelsen eller licensen

b) undladt at registrere eller anmelde de fangster, det har taget i konventionsområdet, i henhold til rapporteringssystemet for det fiskeri, de har udøvet, eller afgivet urigtige anmeldelser

c) fisket i perioder, hvor fiskeriet er lukket, eller i lukkede områder i strid med CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne

d) anvendt forbudte redskaber i strid med CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne

e) omladet fangster fra fartøjer, der står på CCAMLR's IUU-fartøjsliste, eller deltaget i fælles fiskeri med disse fartøjer

f) udøvet fiskeri i strid med andre CCAMLR-bevarelsesforanstaltninger på en måde, der undergraver konventionens mål, jf. artikel XXII i konventionen

g) udøvet fiskeri i farvande, der støder op til øer inden for konventionsområdet, og som alle parter anerkender som henhørende under en stats højhedsområde, på en måde, der undergraver målene i CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne.

2. Når det gælder EF-fiskerfartøjer, betragtes henvisninger til CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne i stk. 1 som henvisninger til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 600/2004, i forordning (EF) nr. 1035/2001 eller i forordningen om den årlige fastsættelse af fiskerimulighederne og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, som alle gennemfører disse foranstaltninger.

Artikel 29

Identifikation af fartøjer, der udøver IUU-virksomhed

1. Medlemsstaterne, der modtager behørigt dokumenterede oplysninger om fartøjer, der opfylder et eller flere af kriterierne i artikel 28, bl.a. på grundlag af anvendelsen af artikel 19-26, meddeler disse oplysninger til Kommissionen senest den 20. april året efter, at de pågældende aktiviteter har fundet sted.

Kommissionen sender straks, og senest den 30. april, CCAMLR de oplysninger, den har modtaget fra medlemsstaterne.

2. Kommissionen sender straks efter at have modtaget CCAMLR's udkast til liste over kontraherende parters fartøjer, som formodes at have udøvet IUU-virksomhed, medlemsstaterne dette listeudkast.

Den medlemsstat eller de medlemsstater, hvis fartøjer står på listeudkastet, sender senest den 1. juni Kommissionen deres bemærkninger, eventuelt vedlagt kontrollerbare FOS-data og andre oplysninger, hvoraf det fremgår, at de pågældende fartøjer ikke har udøvet fiskeri i strid med CCAMLR-bevarelsesforanstaltningerne eller haft mulighed for at udøve fiskeriaktiviteter i konventionsområdet. Kommissionen videresender disse bemærkninger og yderligere oplysninger til CCAMLR senest den 30. juni.

3. Ved modtagelsen af det listeudkast, der er nævnt i stk. 2, overvåger medlemsstaterne nøje de fartøjer, der står på listen, for at spore deres aktiviteter og fastslå, om de eventuelt har skiftet navn, flagstat eller ejer.

4. Kommissionen sender straks efter at have modtaget CCAMLR's liste over kontraherende parters fartøjer, som står på den foreløbige IUU-fartøjsliste, medlemsstaterne denne liste. Medlemsstaterne sender Kommissionen eventuelle yderligere bemærkninger eller oplysninger om fartøjerne på listen senest to måneder før CCAMLR's næste årlige møde. Kommissionen videresender straks disse yderligere bemærkninger og oplysninger til CCAMLR.

5. Kommissionen underretter hvert år medlemsstaterne om den IUU-fartøjsliste, som CCAMLR har opstillet.

Artikel 30

Foranstaltninger over for kontraherende parters fartøjer

1. Medlemsstaterne træffer i henhold til deres nationale lovgivning og EF-lovgivningen alle de foranstaltninger, der er nødvendige, for:

a) at der ikke udstedes nogen særlig fiskeritilladelse som nævnt i artikel 3 til at fiske i konventionsområdet til EF-fiskerfartøjer, som står på IUU-fartøjslisten

b) at der ikke udstedes nogen licens eller særlig fiskeritilladelse til at fiske i farvande under deres højhedsområde eller jurisdiktion til fartøjer, som står på IUU-fartøjslisten

c) at fartøjer, som står på IUU-fartøjslisten, ikke får lov at føre deres flag

d) at fartøjer, der står på IUU-fartøjslisten, og som anløber deres havne frivilligt, inspiceres i havn i henhold til artikel 27.

2. Følgende aktiviteter er forbudt:

a) som undtagelse fra artikel 11 i forordning (EØF) nr. 2847/93 at EF-fiskerfartøjer, hjælpefartøjer, moderskibe og fragtskibe deltager i omladning eller fælles fiskeri med fartøjer, som står på IUU-fartøjslisten

b) at fartøjer, der står på IUU-fartøjslisten, og som frivilligt anløber havn, dér lander eller omlader fangster

c) at befragte fartøjer, som står på IUU-fartøjslisten

d) at importere Dissostichus spp. fra fartøjer, som står på IUU-fartøjslisten.

3. Medlemsstaterne validerer ikke eksport eller reeksportdokumenter, der ledsager en ladning Dissostichus spp., i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2001, hvis det erklæres, at den pågældende ladning er blevet fanget af et fartøj, der står på IUU-fartøjslisten.

4. Kommissionen indsamler og udveksler behørigt dokumenterede oplysninger med andre kontraherende parter eller samarbejdende tredjeparter, organisationer eller fiskeriorganisationer for at spore, kontrollere og forebygge anvendelsen af falske import-/eksportlicenser for fisk fra fartøjer, der står på IUU-fartøjslisten.

AFDELING 2 TREDJEPARTSFARTØJER

Artikel 31

Foranstaltninger vedrørende kontraherende parters statsborgere

Medlemsstaterne samarbejder og træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og EF-lovgivning med henblik på:

a) at sikre, at statsborgere, der er hører ind under deres jurisdiktion, ikke støtter eller udøver IUU-fiskeri, herunder forhyring om bord på fartøjer, der figurerer på den i artikel 29 omhandlede IUU-liste

b) at finde frem til de statsborgere, der er rederne eller de konkrete ejere af fartøjer, der er involveret i IUU-fiskeri.

Medlemsstaterne sikrer, at sanktioner for IUU-fiskeri, der gælder for statsborgere under deres jurisdiktion, er tilstrækkeligt strenge til at forhindre, afskrække fra og afskaffe IUU-fiskeri og til, at overtrædere fratages de økonomiske fordele, der stammer fra sådanne ulovlige aktiviteter.

Artikel 32

IUU-virksomhed, som udøves af tredjepartsfartøjer

1. Et tredjepartsfartøj, der er observeret under udøvelse af fiskeri i konventionsområdet, eller som er blevet nægtet adgang til en havn, landing eller omladning i henhold til artikel 27, formodes at have udøvet IUU-virksomhed, der har undergravet CCAMLR-bevarelsesforanstaltningernes effektivitet.

2. Ved omladning i eller uden for konventionsområdet, der involverer et observeret tredjepartsfartøj, gælder formodningen om, at CCAMLR-bevarelsesforanstaltningernes effektivitet er undergravet, for ethvert andet tredjepartsfartøj, der har været involveret i denne virksomhed med dette fartøj.

Artikel 33

Inspektion af tredjepartsfartøjer

1. Medlemsstaterne sørger for, at deres myndigheder inspicerer hvert eneste tredjepartsfartøj, jf. artikel 32, der anløber deres havne, i henhold til artikel 27.

2. Fartøjer, der inspiceres i henhold til stk. 1, må ikke lande eller omlade nogen fiskearter, de har om bord, og som er omfattet af CCAMLR-bevarelsesforanstaltninger, medmindre det kan dokumentere, at fisken er fanget i overensstemmelse med disse foranstaltninger og konventionens bestemmelser.

Artikel 34

Oplysninger om tredjepartsfartøjer

1. En medlemsstat, der observerer tredjepartsfartøjet eller nægter det adgang til havn, landing eller omladning i henhold til artikel 32 og 33, forsøger at informere fartøjet om, at det formodes at undergrave konventionens mål, og at disse oplysninger vil blive udsendt til alle kontraherende parter, CCAMLR og fartøjets flagstat.

2. Medlemsstaterne sender straks sine oplysninger til Kommissionen om observationer, nægtelse af adgang til havn, landinger eller omladninger og resultaterne af alle inspektioner i deres havne og eventuelle efterfølgende foranstaltninger, de har truffet over for det pågældende fartøj. Kommissionen videresender straks oplysningerne til CCAMLR.

3. Medlemsstaterne kan til enhver tid med henblik på øjeblikkelig videresendelse til CCAMLR sende Kommissionen yderligere oplysninger, der kan være relevante for at kunne identificere tredjepartsfartøjer, som kan være ved at udøve IUU-fiskeri i konventionsområdet.

4. Kommissionen underretter hvert år medlemsstaterne om de tredjepartsfartøjer, der står på den IUU-fartøjsliste, som CCAMLR har opstillet.

Artikel 35

Foranstaltninger over for tredjepartsfartøjer

Artikel 30, stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på tredjepartsfartøjer, som står på IUU-fartøjslisten som nævnt i artikel 34, stk. 4.

KAPITEL VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Gennemførelse

De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre artikel 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 og 27, fastsættes efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

Artikel 37

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af den komité, der er nedsat ved artikel 30 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 38

Ophævelse

1. Forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999 ophæves.

2. Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 39

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.

På Rådets vegne

J. Walsh

Formand

(1) Udtalelse af 16.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EFT L 252 af 5.9.1981, s. 26.

(3) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(4) EFT L 379 af 31.12.1990, s. 45.

(5) EFT L 6 af 10.1.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2742/1999 (EFT L 341 af 31.12.1999, s. 1).

(6) EFT L 203 af 3.8.1999, s. 14.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(9) EFT L 266 af 1.10.1998, s. 27. Ophævet ved forordning (EF) nr. 26/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25).

(10) Se side 1 i denne EUT.

(11) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(12) EFT L 145 af 31.05.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 669/2003 (EUT L 97 af 15.4.2003, s. 1).