32004R0585

Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2004 af 26. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 282/2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 091 af 30/03/2004 s. 0017 - 0020


Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2004

af 26. marts 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 282/2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det fremgår ikke tilstrækkelig klart af artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande(2), hvilke overgangsbestemmelser der gælder for de grænsekontrolsteder, der ligger på grænsen mellem medlemsstaterne og de nye medlemsstater, og som skal nedlægges ved tiltrædelsen, og artikel 8 bør derfor omformuleres for at undgå uklarhed.

(2) Det fælles veterinærdokument til brug ved import omhandlet i forordning (EF) nr. 282/2004 er ikke tilstrækkeligt klart med hensyn til erklæringerne fra den ansvarlige for fragten i rubrik 25 og fra embedsdyrlægen i rubrik 42, og dokumentet bør derfor omformuleres.

(3) For at gøre de nævnte elementer klarere er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 282/2004 i overensstemmelse hermed.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 282/2004 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Indtil den 1. maj 2004 finder denne forordning ikke anvendelse på de grænsekontrolsteder, der er anført i bilag II, og som skal nedlægges, når Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn tiltræder EU."

2) Modellen til det fælles veterinærdokument til brug ved import i bilag I erstattes af modellen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).

(2) EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.

BILAG

>PIC FILE= "L_2004091DA.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004091DA.002001.TIF">