32004R0481

Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2004 af 15. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

EU-Tidende nr. L 078 af 16/03/2004 s. 0009 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2004

af 15. marts 2004

om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000(2), særlig artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet på de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes af en eksportrestitution.

(2) Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for svinekødssektoren fører til at fastsætte restitutionen som nedenfor angivet.

(3) For så vidt angår produkter henhørende under KN-kode 0210 19 81 bør restitutionen begrænses til et beløb, som tager hensyn til dels de kvalitative karakteristika for hvert af produkterne henhørende under denne KN-kode og dels den forventede udvikling med hensyn til produktionsomkostningerne på verdensmarkedet. Det er dog hensigtsmæssig for visse typiske italienske produkter henhørende under KN-kode 0210 19 81 at sikre opretholdelsen af Fællesskabets deltagelse i den internationale handel.

(4) På grund af konkurrencebetingelserne i visse tredjelande, som traditionelt er de vigtigste importlande for produkter henhørende under KN-kode 1601 00 og 1602 bør beløbet for disse produkter fastsættes under hensyntagen til denne situation. Restitutionen kan kun ydes for nettovægten af spiseligt affald, idet vægten af eventuelle ben indeholdt i disse tilberedninger dog fratrækkes.

(5) Ifølge artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan situationen i den internationale handel eller de særlige krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2759/75, alt efter bestemmelse.

(6) Restitutionerne bør fastsættes under hensyn til ændringerne i den nomenklatur over eksportrestitutioner, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 118/2003(4).

(7) Ydelsen af eksportrestitutioner bør forbeholdes produkter, der kan omsættes frit inden for Fællesskabet. Det må derfor fastsættes, at forudsætningen for, at der kan udbetales restitution for produkterne er, at de er påsat en sundhedsmærkning i overensstemmelse med Rådets direktiv 64/433/EØF(5), senest ændret ved direktiv 95/23/EF(6), Rådets direktiv 94/65/EF(7) og Rådets direktiv 77/99/EØF(8), senest ændret ved direktiv 97/76/EF(9).

(8) Forvaltningskomitéen for Svinekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.

Produkterne skal overholde de krav om sundhedsmærkning, der fastsættes i:

- bilag I, kapitel XI, i direktiv 64/433/EØF

- bilag I, kapitel VI, i direktiv 94/65/EF

- bilag B, kapitel VI, i direktiv 77/99/EØF.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.

(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.

(3) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(4) EFT L 20 af 24.1.2003, s. 3.

(5) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.

(6) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7.

(7) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.

(8) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.

(9) EFT L 10 af 16.1.1998, s. 25.

BILAG

til Kommissionens forordning af 15. marts 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 27.3.2002, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

P06 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Letland, Estland, Litauen, Cypern, Malta og Slovenien.