32004R0271

Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2004 af 16. februar 2004 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Macao

EU-Tidende nr. L 046 af 17/02/2004 s. 0028 - 0029


Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2004

af 16. februar 2004

om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Macao

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande(1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 7 i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Macao om handel med tekstilvarer(2), paraferet den 19. juli 1986 og godkendt ved Rådets afgørelse 87/497/EØF, senest ændret ved en aftale i form af brevveksling paraferet den 22. december 1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 95/131/EF(3), kan der foretages overførsel mellem kategorier og kontingentår.

(2) Macao har den 26. juni 2003 og den 14. januar 2004 indgivet to anmodninger om overførsel mellem kontingentår.

(3) De af Macao ønskede overførsler falder inden for rammerne af de fleksibilitetsbestemmelser, der er omtalt i artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 og fastsat i kolonne 9 i bilag VIII hertil.

(4) Det er derfor hensigtsmæssigt at imødekomme disse anmodninger.

(5) Det er ønskeligt, at denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen, så de erhvervsdrivende kan drage fordel af den så hurtigt som muligt.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Tekstiludvalget, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer med oprindelse i Macao, der er fastsat ved aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Macao om handel med tekstilvarer, tillades for kontingentåret 2003 i henhold til bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2004.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 138/2003 (EFT L 23 af 28.1.2003, s. 1).

(2) EFT L 287 af 9.10.1987, s. 47.

(3) EFT L 94 af 26.4.1995, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>