32004R0223

Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2004 af 9. februar 2004 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Hushållsost)

EU-Tidende nr. L 037 af 10/02/2004 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2004

af 9. februar 2004

om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Hushållsost)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Sverige har i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2082/92 indgivet ansøgning til Kommissionen om optagelse af betegnelsen "Hushållsost" i registeret over specificitetsattesteringer.

(2) Anvendelsen af angivelsen "garanteret traditionel specialitet" er forbeholdt de heri registrerede betegnelser.

(3) Kommissionen har ikke i henhold til artikel 8 i nævnte forordning efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende(2) modtaget nogen indsigelse mod den betegnelse, der er anført i bilaget.

(4) Betegnelsen i bilaget er følgelig berettiget til optagelse i "Registeret over specificitetsattesteringer" og dermed til EF-beskyttelse som garanteret traditionel specialitet efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

(5) Bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97(3) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 suppleres med betegnelsen i bilaget til nærværende forordning, og betegnelsen optages i "Registeret over specificitetsattesteringer", jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.

Betegnelsen er ikke beskyttet efter artikel 13, stk. 2, i nævnte forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EUT C 110 af 8.5.2003, s. 18 (Hushållsost).

(3) EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 317/2003 (EUT L 46 af 20.2.2003, s. 19).

BILAG

SVERIGE

Ost

- Hushållsost