32004R0154

Rådets forordning (EF) nr. 154/2004 af 26. januar 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004

EU-Tidende nr. L 027 af 30/01/2004 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 154/2004

af 26. januar 2004

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoires kyst(2) indleder de kontraherende parter, inden gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen, udløber, forhandlinger om efter fælles aftale at fastlægge indholdet af protokollen for den følgende periode og eventuelt ændringer af eller tilføjelser til bilaget.

(2) De to parter har besluttet at forlænge den nuværende protokol, der blev godkendt ved forordning (EF) nr. 722/2001(3), med et år ved en aftale i form af brevveksling i afventning af forhandlingerne om de ændringer, der skal foretages i protokollen.

(3) Det er i Fællesskabets interesse, at denne forlængelse godkendes.

(4) Det bør bekræftes, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004, godkendes på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne forordning(4).

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles således mellem medlemsstaterne:

a) demersalt fiskeri:

Spanien: 600 brt pr. måned i årsgennemsnit

b) tunfiskeri:

i) notfartøjer til tunfiskeri:

- Frankrig: 18 fartøjer

- Spanien: 21 fartøjer

ii) langlinefartøjer med flydeline:

- Spanien: 15 fartøjer

- Portugal: 5 fartøjer

iii) stangfiskerfartøjer til tunfiskeri:

- Frankrig: 7 fartøjer

- Spanien: 5 fartøjer

Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale i form af brevveksling, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer fanger i Côte d'Ivoires fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001(5).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2004.

På Rådets vegne

B. Cowen

Formand

(1) Udtalelse af 18.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EFT L 379 af 31.12.1990, s. 3.

(3) EFT L 102 af 12.4.2001, s. 1.

(4) EUT L 319 af 4.12.2003, s. 19.

(5) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.