32004R0144

Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det franske interventionsorgan

EU-Tidende nr. L 024 af 29/01/2004 s. 0036 - 0037


Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2004

af 28. januar 2004

om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det franske interventionsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28. juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne(2) er det bl.a. fastsat, at salg af korn, som interventionsorganerne ligger inde med, skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2) Frankrig har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3) Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04 faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

(4) De lagre af blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med, bør stilles til rådighed for det indre marked.

(5) Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.

(6) I det franske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(7) Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det franske interventionsorgan afholder løbende licitation med henblik på salg på EF's indre marked af 200000 t blød hvede, som det ligger inde med.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning (EØF) nr. 2131/93.

Uanset nævnte forordning:

a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet af det parti, buddet vedrører

b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den ikke forstyrrer markedet for korn.

Artikel 3

Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4

1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8. april og den 20. maj 2004.

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).

2. Buddene skal indgives til det franske interventionsorgan: Office national interprofessionel des céréales 21, avenue Bosquet F - 75341 Paris Cedex 07 Fax (33-1) 44 18 20 80

Artikel 5

Det franske interventionsorgan underretter Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter formularen i bilaget.

Artikel 6

Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).

(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

BILAG

Løbende licitation med henblik på salg af 200000 t blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med.

Forordning (EF) nr. 144/2004

>PIC FILE= "L_2004024DA.003702.TIF">

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int