32004R0052

Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2004 af 12. januar 2004 om ændring af importtold for korn

EU-Tidende nr. L 007 af 13/01/2004 s. 0021 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2004

af 12. januar 2004

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003(4), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2348/2003(5), ændet ved forordning (EF) nr. 2/2004(6).

(2) I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 2348/2003 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til den ændrede forordning (EF) nr. 2348/2003 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12.

(5) EUT L 346 af 31.12.2003, s. 54.

(6) EUT L 1 af 3.1.2004, s. 17.

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

>TABELPOSITION>

BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(perioden 30.12.2003 til 9.1.2004)

1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

>TABELPOSITION>

2. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 25,87 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3.

>TABELPOSITION>