32004R0051

Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2004 af 12. januar 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen

EU-Tidende nr. L 007 af 13/01/2004 s. 0020 - 0020


Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2004

af 12. januar 2004

om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris(3), særlig artikel 8, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1342/2003 udstedes eksportlicenser, når der ved fastsættelsen af en eksportrestitution særligt henvises til nævnte stykke, med forudfastsættelse af restitutionen den tredje arbejdsdag efter ansøgningens indgivelse. Efter nævnte artikel fastsætter Kommissionen en enhedsprocentsats for nedsættelse af mængderne, hvis de i eksportlicensansøgningerne anførte mængder overstiger de mængder, der kan indgås forpligtelse om. Som led i ovennævnte procedure er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2004(4) fastsat restitutioner for 2000 tons for bestemmelsessted R01 i bilaget til forordningen.

(2) De mængder, der den 9. januar 2004 blev ansøgt om for bestemmelsessted R01, overstiger den disponible mængde. Der bør derfor fastsættes en procentsats for nedsættelse af mængderne i de eksportlicensansøgninger, der indgives den 9. januar 2004.

(3) Denne forordnings bestemmelser bør i betragtning af deres formål træde i kraft, så snart de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bestemmelsessted R01 i bilaget til forordning (EF) nr. 30/2004 udstedes der for de ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen, der i henhold til nævnte forordning blev indgivet den 9. januar 2004, eksportlicenser for de deri anførte mængder multipliceret med en koefficient på 44,36 %.

Artikel 2

For bestemmelsessted R01 i bilaget til forordning (EF) nr. 30/2004 udstedes der for ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris, der indgives fra den 10. januar 2004, ikke eksportlicenser i henhold til nævnte forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.

(3) EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(4) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 61.