32004R0048

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009

EU-Tidende nr. L 007 af 13/01/2004 s. 0001 - 0006


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004

af 5. december 2003

om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Statistikkerne om stålindustrien var baseret på traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), som udløb den 23. juli 2002.

(2) Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 30. september 2002 forordning (EF) nr. 1840/2002(4) for at sikre videreførelse af EKSF-stålstatistiksystemet efter EKSF-traktatens udløb og indtil den 31. december 2002.

(3) Det er nødvendigt at fortsætte indsamlingen af statistikker om stålindustrien for at kunne gennemføre Fællesskabets fremtidige stålindustripolitik. På europæisk plan findes der ikke noget andet statistisk system, der kan dække behovet for sådanne statistikker. Der er derfor behov for en ny forordning, på grundlag af EF-traktaten, om indsamling af EF-statistikker om stålindustrien.

(4) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(5) udgør referencerammen for bestemmelserne i denne forordning.

(5) Det er nødvendigt med en overgangsperiode fra 2003 til 2009 for at kunne afgøre, om stålstatistikkerne kan integreres i andre statistiske systemer.

(6) Virksomhederne i stålindustrien har brug for global information om investeringer og kapacitet for at kunne vurdere en eventuel fremtidig underkapacitet eller overkapacitet for så vidt angår bestemte kategorier af stålprodukter. EF-statistikkerne om investeringer og kapacitet indgår i det af OECD forvaltede globale netværk af oplysninger om stålproduktionskapaciteten.

(7) Statistikker over energiforbruget i stålindustrien giver ikke kun oplysninger om energianvendelse og -produktion inden for stålindustrien, men indirekte også om emissionen af forurenende stoffer.

(8) Statistikker over de disponible beholdninger af jern- og stålskrot er nødvendige for at kunne overvåge anvendelsen af dette vigtige råmateriale til produktion af stål.

(9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(10) Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(7) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at opstille en fælles ramme for en systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning har udtrykkene "EF-statistikker" og "udarbejdelse af statistikker" den betydning, der er angivet i forordning (EF) nr. 322/97.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne forordning omfatter data om stålindustrien, der er defineret som gruppe 27.1 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab ("NACE Rev. 1"), som blev indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90(8).

Udgør værditilvæksten i faktorpriser for virksomhederne i en medlemsstats stålindustri mindre end 1 % af EU-totalen, er det ikke nødvendigt at indsamle oplysninger om kendetegnene.

Artikel 4

Kendetegn

De leverede data, som skal være i overensstemmelse med det format, der er angivet i bilaget, skal vedrøre kendetegn for faglige enheder, som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab(9), og virksomheder med mindst 50 ansatte.

Artikel 5

Tidsperiode og hyppighed

Medlemsstaterne udarbejder på årsbasis de data, der er omhandlet i bilaget, første gang for året 2003 og derefter for hvert år indtil 2009.

Artikel 6

Indberetning af data

1. Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) de data og metadata om stålindustrien, der er indsamlet om de enheder, der nævnes i artikel 4. Indberetningen omfatter fortrolige data i henhold til gældende fællesskabsbestemmelser om indberetning af fortrolige data.

2. Medlemsstaterne indberetter data og metadata i elektronisk form. Indberetningen skal opfylde en passende dataudvekslingsstandard, som er godkendt efter proceduren i artikel 8, stk. 2. Eurostat stiller den nødvendige dokumentation vedrørende de godkendte standarder til rådighed og giver vejledning i, hvordan disse standarder skal implementeres i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

3. Medlemsstaterne indberetter data og metadata senest seks måneder efter referenceårets afslutning. Efter proceduren i artikel 8, stk. 2, kan Kommissionen forlænge denne periode til tolv måneder for den første indberetning for medlemsstater, som har vanskeligheder med gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

Følgende foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning fastlægges efter proceduren i artikel 8, stk. 2:

a) enhver ændring af listen over kendetegn, under forudsætning af at medlemsstaterne ikke derved pålægges væsentlige yderligere byrder

b) indberetningsformater og den første indberetningsperiode.

Artikel 8

Procedure

1. Kommissionen bistås af det ved artikel 1 i afgørelse 89/382 EØF, Euratom nedsatte Udvalg for det Statistiske Program.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Rapporter

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dens gennemførelse.

Rapporten skal bl.a. indeholde:

a) en vurdering af nytteværdien for Fællesskabet, medlemsstaterne samt leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger set i forhold til omkostningerne

b) en vurdering af statistikkernes kvalitet

c) en kontrol af synergien med andre fællesskabsaktiviteter

d) forslag til eventuelle ændringer, som vil kunne forbedre den måde, hvorpå denne forordning fungerer.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

P. Lunardi

Formand

(1) EUT C 45 E af 25.2.2003, s. 154.

(2) EUT C 133 af 6.6.2003, s. 88.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.5.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.11.2003.

(4) EFT L 279 af 17.10.2002, s. 1.

(5) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(8) EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 13).

(9) EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

BILAG

DATA, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 4, 5 OG 6, DER SKAL INDBERETTES TIL EUROSTAT

1. Årlige statistikker om stål- og støbejernsskrotopgørelser

>TABELPOSITION>

2. Brændsels- og energiforbrug samt opgørelse over elektrisk energi i stålindustrien

Del A: Årlige statistikker om brændsels- og energiforbrug efter anlægstype(1)

>TABELPOSITION>

Del B: Årlige statistikker om opgørelse over elektrisk energi i stålindustrien

>TABELPOSITION>

3. Undersøgelse af investeringer i jern- og stålindustrien

(Udgifter og produktionskapacitet)

Del A: Årlige statistikker om udgifter

>TABELPOSITION>

Del B: Årlige statistikker om produktionskapacitet

>TABELPOSITION>

(1) Chargeblandingsanlæg: Valseværker

Højovne og elektroråjernsovne: Elværker

Stålværker: Andre områder.