14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/23


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EF

af 13. december 2004

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (1), særlig artikel 9a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (2) fastsætter ensartede regler for transport af farligt gods i Fællesskabet.

(2)

Der er en sammenhæng mellem bilagene til direktiv 95/50/EF og bilagene til direktiv 94/55/EF. Tilpasning af bilagene til direktiv 94/55/EF til den videnskabelige og tekniske udvikling kan have virkninger for bilagene til direktiv 95/50/EF.

(3)

Bilagene til direktiv 95/50/EF bør ændres under hensyntagen til Kommissionens direktiv 2003/28/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved direktiv 94/55/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 95/50/EF ændres således:

Bilag I, II og III affattes som anført i bilag I, II og III til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest et år efter vedtagelsen. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2004.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/26/EF (EFT L 168 af 23.6.2001, s. 23).

(2)  EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 45).


BILAG I

Image

Image


BILAG II

OVERTRÆDELSER

Nedenstående ikke-udtømmende liste, der er opdelt i tre risikokategorier (hvor kategori I er den alvorligste), tjener som retningslinje for, hvad der i dette direktiv skal anses for overtrædelser.

Når den myndighed/befuldmægtigede, der udfører kontrollen ved vejsiden, indplacerer en overtrædelse i en kategori, skal vedkommende tage hensyn til de konkrete omstændigheder ved kontrollen.

Mangler, som ikke er opregnet i risikokategorierne, indplaceres i overensstemmelse med kategoribeskrivelserne.

Optræder der flere overtrædelser pr. transporterende enhed, anvendes kun den alvorligste risikokategori (jf. punkt 39 i bilag I) i forbindelse med rapportering (bilag III).

1.   Risikokategori I

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer høj risiko for dødsfald, alvorlig personskade eller omfattende miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en umiddelbar korrigerende foranstaltning, f.eks. tilbageholdelse af køretøjet.

Mangler:

1)

Det farlige gods i køretøjet er ikke tilladt til transport.

2)

Udsivning af farlige stoffer.

3)

Transport ved ikke tilladt transportmåde eller med uhensigtsmæssigt transportmiddel.

4)

Bulktransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

5)

Transport i et køretøj uden behørig godkendelsesattest.

6)

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene og indebærer umiddelbar fare (i andre tilfælde benyttes risikokategori II).

7)

Anvendelse af ikke-godkendt emballage.

8)

Emballager opfylder ikke gældende emballeringsanvisninger.

9)

De særlige forskrifter for sammenpakning er ikke overholdt.

10)

Reglerne for fastgøring og placering af ladningen er ikke overholdt.

11)

Reglerne for sammenlæsning af kolli er ikke overholdt.

12)

Den tilladte fyldningsgrad for tanke og kolli er ikke overholdt.

13)

Forskrifterne for begrænsning af mængden pr. transporterende enhed er ikke overholdt.

14)

Transport af farligt gods uden nogen angivelse af, at de er til stede (f.eks. i dokumenter, ved mærkning af emballager eller ved skiltning på og mærkning af køretøjet).

15)

Transport uden skiltning på og mærkning af køretøjet.

16)

Oplysninger, der er relevante for konstatering af, at det stof, der transporteres, kan indebære en overtrædelse af risikokategori I (f.eks. FN-nummer, korrekt forsendelsesbetegnelse, emballagegruppe), mangler.

17)

Føreren er ikke i besiddelse af gyldigt kursusbevis.

18)

Der benyttes åben ild.

19)

Rygeforbuddet overholdes ikke.

2.   Risikokategori II

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer risiko for personskade eller miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en korrigerende foranstaltning, f.eks. afhjælpning på stedet, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, ellers senest ved afslutning af den igangværende forsendelse.

Mangler:

1)

Den transporterende enhed omfatter mere end ét påhængskøretøj/én sættevogn.

2)

Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene, men indebærer ingen umiddelbar fare.

3)

Der er ikke de krævede funktionsdygtige ildslukkere til stede på køretøjet; en ildslukker kan stadig anses for funktionsdygtig, hvis kun den foreskrevne forsegling og/eller udløbsdatoen mangler; det gælder dog ikke, hvis ildslukkeren er åbenbart funktionsudygtig, f.eks. at trykmåleren viser 0.

4)

Køretøjet har ikke det udstyr, der kræves i ADR eller de skriftlige anvisninger.

5)

Prøvnings- og eftersynsdato og brugsperiode for emballager, IBC'er eller storemballager er ikke overholdt.

6)

Der transporteres kolli med beskadigede emballager, IBC'er eller storemballager eller beskadigede urensede emballager.

7)

Stykgodstransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

8)

Tanke/tankcontainere (også tomme og urensede) er ikke behørigt lukket.

9)

Transport af en kombinationsemballage, hvis ydre emballage ikke er behørigt lukket.

10)

Ukorrekt mærkning, sedler eller skilte.

11)

Der er ingen skriftlige anvisninger i overensstemmelse med ADR, eller de skriftlige anvisninger er ikke relevante for det transporterede gods.

12)

Køretøjet er ikke behørigt tilset eller parkeret.

3.   Risikokategori III

Hvis manglende overholdelse af relevante forskrifter indebærer lav risiko for personskade eller miljøskader, kræver sådanne mangler ikke en korrigerende foranstaltning på stedet, men kan afhjælpes senere hjemme hos transportfirmaet.

Mangler:

1)

Skilte, sedler, bogstaver, figurer eller symboler er ikke af forskriftsmæssig størrelse.

2)

Andre oplysninger end de i risikokategori I/16 omhandlede mangler i transportdokumenterne.

3)

Kursusbeviset befinder sig ikke i køretøjet, men det er åbenbart, at føreren er i besiddelse af det.


BILAG III

MODEL TIL STANDARDFORMULAR TIL UDFÆRDIGELSE AF RAPPORTEN TIL KOMMISSIONEN OM OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER

Image