32004L0065

Kommissionens direktiv 2004/65/EF af 26. april 2004 om ændring af Kommissionens direktiv 2003/68/EF for så vidt angår frister (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 125 af 28/04/2004 s. 0043 - 0043


Kommissionens direktiv 2004/65/EF

af 26. april 2004

om ændring af Kommissionens direktiv 2003/68/EF for så vidt angår frister

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens direktiv 2003/68/EF(2) ændres Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer i bilag I til nævnte direktiv.

(2) Efter optagelsen af et nyt aktivt stof bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, og især at tage eksisterende foreløbige godkendelser op til fornyet overvejelse og senest ved periodens udløb at ændre dem til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF.

(3) De frister til gennemførelsen, der er fastsat i direktiv 2003/68/EF, stemmer ikke overens med de frister, der er fastsat for andre nye aktive stoffer. For at harmonisere fremgangsmåden for alle stoffer i den igangværende revisionsfase bør man undgå markante forskelle mellem de frister, der gælder for forskellige nye aktive stoffer.

(4) Direktiv 2003/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Artikel 3 i direktiv 2003/68/EF ændres således:

Stk. 2 affattes således:

"2. For hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle var optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. september 2003, nyvurderer medlemsstaterne produktet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne

a) hvis det drejer sig om et middel, der indeholder trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. marts 2005, eller

b) hvis det drejer sig om et middel, der indeholder trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon eller isoxaflutol som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. marts 2005 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det sidste tidspunkt."

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/30/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 50).

(2) EUT L 177 af 16.7.2003, s. 12.