29.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 385/74


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. december 2004

om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger til tredjelande

(meddelt under nummer K(2004) 5271)

(EØS-relevant tekst)

(2004/915/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 26, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gøre det nemmere at overføre data fra Fællesskabet bør de registeransvarlige være i stand til at foretage internationale dataoverførsler i henhold til et enkelt sæt databeskyttelsesregler. I mangel af sådanne internationalt vedtagne databeskyttelsesregler er standardkontraktbestemmelser imidlertid en god løsning for at overføre personoplysninger fra alle medlemsstater i henhold til et fælles regelsæt. Kommissionens beslutning 2001/497/EF af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (2) indeholder derfor standardkontraktbestemmelser, der giver en tilstrækkelig beskyttelse ved overførsel af personoplysninger til tredjelande.

(2)

Dels er erfaringerne blevet betydeligt udbygget siden vedtagelsen af denne beslutning, dels har en gruppe erhvervssammenslutninger (3) fremlagt alternative standardkontraktbestemmelser, der ved hjælp af andre metoder skal givesamme databeskyttelsesniveau som de første standardkontraktbestemmelser, der er fastsat i beslutning 2001/497/EF.

(3)

Anvendelsen af standardkontraktbestemmelser i forbindelse med internationale dataoverførsler er frivillig, eftersom sådanne bestemmelser kun er én ud af flere muligheder i henhold til direktiv 95/46/EF for på lovlig vis at overføre personoplysninger til et tredjeland, og dataeksportører i Fællesskabet og dataimportører i tredjelandene bør således frit kunne vælge en af de to standardkontrakter eller et helt tredje retsgrundlag for dataoverførslen. Da hver standardkontrakt udgør et særskilt dokument, bør dataeksportørerne dog ikke kunne foretage ændringer i disse kontrakter eller kombinere alle eller en del af standardkontraktbestemmelserne.

(4)

Formålet med de standardkontraktbestemmelser, der fremlægges af erhvervssammenslutningerne, er at fremme anvendelsen af kontraktbestemmelser blandt de berørte aktører ved hjælp af alternative mekanismer som f.eks. mere fleksible kontrolbestemmelser og mere detaljerede regler om ret til indsigt.

(5)

Som et alternativ til et system baseret på solidarisk hæftelse som foreskrevet i beslutning 2001/497/EF indeholder de standardkontraktbestemmelser, der nu fremlægges, desuden ansvarsregler, der bygger på princippet om fornøden omhu, hvor dataeksportøren og dataimportøren er erstatningsansvarlige over for de registrerede ved overtrædelse af deres respektive kontraktforpligtelser. Dataeksportøren kan også drages til ansvar for ikke på passende vis at have bestræbt sig på at fastslå, om dataimportøren er i stand til at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til bestemmelserne (culpa in eligendo), og den registrerede kan anlægge sag mod dataeksportøren i denne henseende. Håndhævelsen af bestemmelse I, litra b), i de nye standardkontraktbestemmelser er af særlig betydning i denne henseende, især i forbindelse med dataeksportørens mulighed for at foretage kontrol af dataimportørens databehandlingsfaciliteter eller for at anmode om dokumentation for, at dataimportøren råder over tilstrækkelige finansielle ressourcer til at opfylde sine forpligtelser.

(6)

Hvad angår de registreredes påberåbelse af tredjemandsløftet bliver dataeksportøren i højere grad inddraget i behandlingen af de registreredes klager, således at dataeksportøren er forpligtet til at tage kontakt til dataimportøren og om nødvendigt at gennemtvinge kontrakten inden for den normale frist på en måned. Hvis dataeksportøren nægter at gennemtvinge kontrakten, og dataimportørens overtrædelse af standardkontraktbestemmelserne ikke ophører, kan den registrerede påberåbe sig standardkontrakten over for dataimportøren og i sidste instans anlægge sag mod denne i en medlemsstat. Denne accept af værneting og samtykke til at efterkomme en afgørelse, truffet af en kompetent domstol eller databeskyttelsesmyndighed, præjudicerer imidlertid ikke processuelle rettigheder for dataimportører i et tredjeland, f.eks. retten til at indgive appel.

(7)

For imidlertid at undgå, at denne større fleksibilitet misbruges, bør der fastsættes bestemmelser, der giver databeskyttelsesmyndighederne mulighed for nemmere at forbyde eller suspendere dataoverførsler, der foretages på grundlag af de nye standardkontraktbestemmelser, når dataeksportøren nægter på passende vis at gennemtvinge kontrakten over for dataimportøren, eller når dataimportøren nægter at samarbejde efter bedste evne med de kompetente datatilsynsmyndigheder.

(8)

Anvendelsen af standardkontraktbestemmelser berører ikke anvendelsen af nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af direktiv 95/46/EF eller direktiv 2002/58/EF (4) om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikation (direktiv om beskyttelse af privatlivets fred og elektronisk kommunikation), især for så vidt angår fremsendelse af kommerciel kommunikation med henblik på direkte markedsføring.

(9)

De garantier, som de fremlagte standardkontraktbestemmelser giver, kan på dette grundlag anses for tilstrækkelige i henhold til artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF.

(10)

Den udtalelse (5), som gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet om det beskyttelsesniveau, der opnås ved hjælp af de fremlagte standardkontraktbestemmelser, er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne beslutning.

(11)

For at vurdere gennemførelsen af ændringerne til beslutning 2001/497/EF, bør Kommissionen foretage en evaluering heraf tre år efter, at de er blevet meddelt medlemsstaterne.

(12)

Beslutning 2001/497/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31 i direktiv 95/46/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning nr. 2001/497/EF foretages følgende ændringer:

(1)

I artikel 1 indsættes følgende stykke:

»Registeransvarlige kan vælge mellem standardkontrakt I eller II i bilaget. De må dog ikke ændre disse bestemmelser eller kombinere bestemte bestemmelser eller de to kontrakter.«

(2)

Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Når den registeransvarlige yder tilstrækkelige garantier på grundlag af standardkontrakt II i bilaget, kan de kompetente databeskyttelsesmyndigheder i forbindelse med stk. 1 gøre brug af deres beføjelser til at forbyde eller suspendere datastrømmen:

a)

når dataimportøren nægter at samarbejde efter bedste evne med databeskyttelsesmyndighederne eller at opfylde de forpligtelser, der tydeligt fremgår af kontrakten

b)

når dataeksportøren nægter på passende vis at gennemtvinge kontrakten over for dataimportøren inden for den normale frist på en måned, efter at dataeksportøren har modtaget en meddelelse fra den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Dataimportøren vil i forbindelse med første afsnit ikke blive anset for at nægte at samarbejde efter bedste evne eller at gennemtvinge kontrakten, når et sådant samarbejde eller en sådan gennemtvingelse er i strid med de obligatoriske krav i den nationale lovgivning, som dataimportøren er underlagt, og som ikke er mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt i et demokratisk samfund på basis af en af de grunde, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, særlig sanktioner i henhold til international og/eller national lovgivning, oplysningspligt i skattesager eller oplysningspligt til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Samarbejde skal i forbindelse med første afsnit, litra a), forstås således, at det især omfatter, at dataimportøren giver adgang til sine databehandlingsfaciliteter med henblik på kontrol eller retter sig efter en anbefaling fra databeskyttelsesmyndigheden i Fællesskabet.

3.   Forbud eller suspension i henhold til stk. 1 og 2 ophæves straks, når grundene til forbuddet eller suspenderingen ikke længere eksisterer.

4.   Når medlemsstaterne vedtager foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, underretter de straks Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.«.

(3)

Artikel 5, første punktum, affattes således:

»Kommissionen evaluerer gennemførelsen af denne beslutning på grundlag af alle tilgængelige oplysninger tre år efter, at medlemsstaterne har fået meddelt beslutningen og enhver ændring heraf.«.

(4)

Bilaget ændres således:

1.

Titlen »STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER« erstattes med »STANDARDKONTRAKT I«.

2.

Teksten i bilaget til denne beslutning indsættes.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. april 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2004.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1883/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 181 af 4.7.2001, s. 19.

(3)  Det Internationale Handelskammer (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), European Information and Communications Technology Association (EICTA), EU Committee of the American Chamber of Commerce In Belgium (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) og Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

(4)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(5)  Udtalelse nr. 8/2003, tilgængelig på: http://europa.eu.int/comm/privacy


BILAG

»

STANDARDKONTRAKT II

Standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger fra Fællesskabet til tredjelande (overførsel mellem registeransvarlige)

Dataoverførselsaftale

Mellem

_ (navn)

_ (adresse og etableringsland)

herefter »dataeksportøren«)

og

_ (navn)

_ (adresse og etableringsland)

herefter »dataimportøren«,

der hver især er en »part« og sammen udgør »parterne«.

Definitioner

Følgende definitioner gælder for standardkontraktbestemmelserne:

a)

»Personoplysninger«, »særlige kategorier af oplysninger/følsomme oplysninger«, »behandle/behandling«, »registeransvarlig«, »behandler«, »registreret« og »tilsynsmyndighed/myndighed« har samme betydning som i direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 (hvor der ved »myndighed« forstås den kompetente databeskyttelsesmyndighed på det område, hvor dataeksportøren er etableret).

b)

Ved »dataeksportør« forstås den registeransvarlige, der overfører personoplysningerne.

c)

Ved »dataimportør« forstås den registeransvarlige, som accepterer at modtage personoplysninger fra dataeksportøren med henblik på videre behandling i overensstemmelse med disse standardkontraktbestemmelser, og som ikke er underlagt lovgivningen i et tredjeland, der sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

d)

Ved »bestemmelser« forstås disse standardkontraktbestemmelser, der udgør et selvstændigt dokument, som ikke indeholder forretningsbetingelser, idet disse er omfattet af en særskilt forretningsaftale mellem parterne.

Detaljerne om overførslen (og de berørte personoplysninger) er specificeret i bilag B, der er en integrerende del af denne standardkontrakt.

I.   Dataeksportørens pligter

a)

Dataeksportøren garanterer, at personoplysningerne indsamles, behandles og overføres i overensstemmelse med den for dataeksportøren gældende lovgivning.

b)

Dataeksportøren forsøger på passende vis at fastslå, om dataimportøren er i stand til at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til disse standardkontraktbestemmelser.

c)

Dataeksportøren giver efter anmodning herom dataimportøren kopier af den relevante databeskyttelseslovgivning eller henvisninger til samme (hvor det er relevant og uden nogen form for juridisk rådgivning) i dataeksportørens etableringsland.

d)

Dataeksportøren besvarer forespørgsler fra registrerede og myndigheden vedrørende dataimportørens behandling af personoplysningerne, medmindre parterne har aftalt, at dataimportøren besvarer sådanne forespørgsler, hvor dataeksportøren i så fald fortsat besvarer i det omfang, det er rimeligt og muligt, og med den information, som dataeksportøren med rimelighed må anses at have adgang til, hvis dataimportøren ikke kan eller vil svare. Forespørgsler skal besvares inden for en passende tidsfrist.

e)

Dataeksportøren giver efter anmodning herom et eksemplar af standardkontrakten til de registrerede, der er omfattet af tredjemandsløftet i henhold til bestemmelse III, medmindre standardkontrakten indeholder fortrolige oplysninger, hvor dataeksportøren i så fald kan fjerne sådanne oplysninger. Hvis oplysninger fjernes, informerer dataeksportøren de registrerede skriftligt om årsagerne til dette og om deres ret til at gøre myndigheden opmærksom på dette forhold. Dataeksportøren retter sig imidlertid efter myndighedens afgørelse med hensyn til de registreredes ret til indsigt i standardkontrakten in extenso, såfremt de registrerede har accepteret at behandle de fortrolige oplysninger, der er blevet fjernet, fortroligt. Dataeksportøren giver ligeledes et eksemplar af standardkontrakten til myndigheden, såfremt den anmoder herom.

II.   Dataimportørens pligter

a)

Dataimportøren iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, for således at sikre et passende beskyttelsesniveau i forhold til de risici, behandlingen og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, indebærer.

b)

Dataimportøren iværksætter procedurer, der sikrer, at enhver tredjemand, som dataimportøren giver adgang til personoplysninger, herunder behandlere, behandler disse personoplysninger sikkert og fortroligt. Personer, der handler under dataimportørens ansvar, herunder behandlere, må kun behandle personoplysningerne efter instruks fra dataimportøren. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på personer, som i medfør af loven eller administrative forskrifter har adgang til personoplysningerne.

c)

Dataimportøren garanterer ved kontraktens indgåelse ikke at have kendskab til eventuelle lokale retsforskrifter, der kan have en betydelig negativ indvirkning på den beskyttelse, som standardkontrakten giver, og dataimportøren garanterer at ville informere dataeksportøren (der på behørig vis informerer myndigheden), hvis der opstår kendskab til sådanne retsforskrifter.

d)

Dataimportøren garanterer at ville behandle personoplysninger til de formål, der er anført i bilag B, og at have bemyndigelse til at give de garantier og opfylde de tilsagn, der er fastsat i standardkontrakten.

e)

Dataimportøren garanterer at ville give dataeksportøren oplysning om en kontaktperson i sin organisation, der har beføjelse til at besvare forespørgsler vedrørende behandlingen af personoplysningerne, og at ville samarbejde efter bedste evne og inden for en passende tidsfrist med dataeksportøren, den registrerede og myndigheden vedrørende sådanne forespørgsler. Hvis dataeksportørens aktiviteter ophører, eller hvis dette aftales parterne imellem, påtager dataimportøren sig ansvaret for at overholde bestemmelse I, litra e).

f)

Dataimportøren vil på anmodning fra dataeksportøren give sidstnævnte dokumentation for at være i besiddelse af tilstrækkelige finansielle ressourcer til at overholde forpligtelserne i medfør af bestemmelse III (hvilket kan omfatte passende forsikring).

g)

Såfremt dataeksportøren fremsætter berettiget anmodning herom, lader dataimportøren med en rimelig frist og i den normale arbejdstid dataeksportøren (eller uafhængige eller uvildige kontrollører eller inspektører, der udpeges af dataeksportøren, og som dataimportøren ikke har berettigede indsigelser imod) foretage en gennemgang, kontrol og/eller certificering af de databehandlingsfaciliteter, de datafiler og den dokumentation, der er nødvendig til at foretage behandling, med henblik på at fastslå overensstemmelse med de i denne kontrakt fastsatte garantier og tilsagn. En sådan anmodning skal eventuelt tiltrædes eller godkendes af en administrativ myndighed eller tilsynsmyndighed i dataimportørens etableringsland, idet dataimportøren skal forsøge at opnå en sådan godkendelse inden for en rimelig frist.

h)

Dataimportøren forpligter sig til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med enten:

i)

databeskyttelseslovgivningen i dataeksportørens etableringsland, eller

ii)

de relevante bestemmelser (1) i enhver beslutning, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, når dataimportøren overholder de relevante bestemmelser i en sådan godkendelse eller beslutning og er etableret i et land, der er omfattet af en sådan godkendelse eller beslutning, men ikke er omfattet af en sådan godkendelse eller beslutning for så vidt angår overførsel af personoplysninger (2), eller

iii)

databehandlingsprincipperne i bilag A.

Dataimportøren vælger følgende option:_

Dataimportørens initialer:_

i)

Dataimportøren forpligter sig til ikke at videregive eller overføre personoplysninger til en tredjemandsregisteransvarlig, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), medmindre dataimportøren underretter dataeksportøren om overførslen og

i)

den tredjemandsregisteransvarlige behandler personoplysningerne i overensstemmelse med en kommissionsbeslutning, hvormed det konstateres, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller

ii)

den tredjemandsregisteransvarlige underskriver denne kontrakt eller en anden dataoverførselsaftale, der er godkendt af en kompetent myndighed i EU, eller

iii)

de registrerede har haft mulighed for at gøre indsigelse efter at være blevet oplyst om formålet med overførslen, om de forskellige kategorier af modtagere og om, at de lande, hvortil oplysningerne eksporteres, kan have forskellige databeskyttelsesniveauer, eller

iv)

de registrerede med hensyn til videre overførsel af følsomme oplysninger har givet deres udtrykkelige tilladelse til den videre overførsel.

III.   Ansvar og tredjemandsrettigheder

a)

Hver part er erstatningsansvarlig over for den anden part for skader, som den forvolder ved enhver overtrædelse af disse bestemmelser. Erstatningsansvaret mellem parterne er begrænset til de faktiske skader. Enhver pønalt begrundet skadeserstatning (dvs. skadeserstatning som straf for upassende adfærd) er udtrykkeligt udelukket. Hver part er erstatningsansvarlig over for de registrerede for skader som følge af enhver overtrædelse af tredjemandsrettighederne i henhold til denne kontrakt. Dette berører ikke dataeksportørens erstatningsansvar i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

b)

Parterne aftaler, at de registrerede for så vidt angår deres egne personoplysninger og i medfør af tredjemandsløftet skal kunne påberåbe sig denne bestemmelse og bestemmelse I, litra b), I, litra d), I, litra e), II, litra a), II, litra c), II, litra d), II, litra e), II, litra h), II, litra i), III, litra a), V, VI, litra d), og VII over for dataimportøren eller dataeksportøren som følge af deres respektive overtrædelse af deres kontraktforpligtelser, og at de med henblik herpå skal godkende, at der vælges værneting i dataeksportørens etableringsland. De registrerede skal i sager, hvor dataimportøren påstås at have tilsidesat sine forpligtelser, først anmode dataeksportøren om at træffe passende foranstaltninger til at gøre deres rettigheder gældende over for dataimportøren. Hvis dataeksportøren ikke træffer sådanne foranstaltninger inden for en passende tidsfrist (som under normale omstændigheder er på en måned), kan de registrerede gøre deres rettigheder gældende direkte over for dataimportøren. De registrerede er berettigede til at anlægge sag direkte mod en dataeksportør, der ikke med passende omhu har bestræbt sig på at fastslå, om dataimportøren er i stand til at opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til disse bestemmelser (det påhviler dataeksportøren at godtgøre at have udvist passende omhu).

IV.   Lovvalg

Denne standardkontrakt er underlagt lovgivningen i dataeksportørens etableringsland, dog med undtagelse af de love og administrative forskrifter, der vedrører dataimportørens behandling af personoplysningerne i henhold til bestemmelse II, litra h), der udelukkende finder anvendelse, hvis dataimportøren har valgt denne option i denne bestemmelse.

V.   Bilæggelse af tvister med registrerede eller myndigheden

a)

Parterne underretter hinanden, hvis der er opstået en tvist eller fremsat et krav af en registreret eller myndigheden vedrørende behandlingen af personoplysningerne over for en af parterne eller begge parter, og de samarbejder med henblik på at finde en mindelig løsning inden for en passende tidsfrist.

b)

Parterne accepterer at medvirke i en enhver almindelig og ikke-bindende forligsprocedure, som en registreret eller myndigheden iværksætter. Parterne kan vælge at deltage i proceduren uden personligt fremmøde (f.eks. telefonisk eller ved hjælp af andre elektroniske midler). Parterne accepterer ligeledes at ville deltage i enhver anden voldgift eller mægling eller andre tvistbilæggelsesprocedurer, der er udviklet til behandling af tvister vedrørende databeskyttelse.

c)

Hver part skal rette sig efter enhver afgørelse fra en kompetent domstol i dataeksportørens etableringsland eller fra myndigheden, hvis den pågældende afgørelse er endelig og ikke kan gøres til genstand for appel.

VI.   Ophør

a)

Dataeksportøren kan, såfremt dataimportøren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne standardkontrakt, midlertidigt suspendere overførslen af personoplysninger til dataimportøren, indtil overtrædelsen bringes til ophør eller kontrakten ophører.

b)

Hvis:

i)

dataeksportøren i henhold til litra a) midlertidigt har suspenderet overførslen af personoplysninger til dataimportøren i mere end en måned

ii)

dataimportøren ved at overholde denne standardkontrakt overtræder lovbestemmelser eller administrative forskrifter i importlandet

iii)

dataimportøren på alvorlig eller vedvarende vis tilsidesætter de garantier eller forpligtelser, der er fastsat i denne standardkontrakt

iv)

det i en endelig afgørelse, der ikke kan gøres til genstand for appel, fra en kompetent domstol i dataeksportørens etableringsland eller fra myndigheden fastslås, at dataimportøren eller dataeksportøren har overtrådt standardkontrakten, eller

v)

der indgives begæring om forvaltning eller likvidation af dataimportøren, enten personligt eller erhvervsmæssigt, og denne begæring ikke afvises inden for den normale frist for afvisning af sådanne begæringer i henhold til gældende lov, der afgives en erklæring om tvangslikvidation, der indsættes en bobestyrer over bestemte aktiver hos dataimportøren, der udpeges en kurator, hvis dataimportøren er en fysisk person, der indgås en frivillig gældsordning, eller der opstår lignende forhold i en hvilken som helst jurisdiktion

har dataeksportøren – uden at dette berører dataeksportørens andre rettigheder over for dataimportøren – ret til at bringe denne standardkontrakt til ophør, idet myndigheden i så fald skal underrettes på behørig vis. Dataimportøren kan i de i punkt i), ii) eller iv) beskrevne situationer ligeledes bringe denne standardkontrakt til ophør.

c)

Hver part kan bringe denne standardkontrakt til ophør, hvis i) der i en beslutning fra Kommissionen konstateres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (eller enhver retsakt, der træder i stedet herfor) for det land (eller den sektor), hvortil oplysningerne overføres og behandles af dataimportøren, eller ii) direktiv 95/46/EF (eller enhver retsakt, der træder i stedet herfor) finder direkte anvendelse i dette land.

d)

Parterne er enige om, at de ved denne standardkontrakts ophør på ethvert tidspunkt, under enhver omstændighed og af enhver årsag (undtagen ophør i medfør af bestemmelse VI, litra c)), ikke fritages fra denne standardkontrakts forpligtelser og/eller betingelser med hensyn til behandlingen af de overførte oplysninger.

VII.   Ændring af bestemmelserne

Parterne kan ikke ændre disse bestemmelser, undtagen for at ajourføre oplysninger i bilag B, idet de i så fald skal underrette myndigheden på behørig vis. Dette forhindrer ikke parterne i om nødvendigt at tilføje supplerende forretningsbestemmelser.

VIII.   Beskrivelse af overførslen

De nærmere detaljer om overførslen og personoplysningerne er specificeret i bilag B. Parterne aftaler, at bilag B kan indeholde fortrolige forretningsoplysninger, som de ikke videregiver til tredjemand, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen eller som svar til en kompetent myndighed eller en offentlig myndighed, eller som krævet i henhold til bestemmelse I, litra e). Parterne kan udarbejde supplerende bilag for at dække supplerende overførsler, idet disse skal forelægges myndigheden på behørig vis. Alternativt kan bilag B formuleres således, at det dækker flere overførsler.

Dato: _

_

_

FOR DATAIMPORTØREN

FOR DATAEKSPORTØREN

BILAG A

DATABEHANDLINGSPRINCIPPER

1.

Formålsafgrænsning: Personoplysninger må kun behandles og efterfølgende anvendes eller videregives til de specifikke formål, der er beskrevet i bilag B, eller som efterfølgende godkendes af den registrerede.

2.

Datakvalitet og dataproportionalitet: Personoplysninger skal være nøjagtige og i givet fald ajourførte. Personoplysninger skal være fyldestgørende, relevante og ikke omfatte mere, end hvad formålet, hvortil de overføres og efterfølgende behandles, tilsiger.

3.

Gennemsigtighed: Registrerede skal have de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig behandling (f.eks. om formålet med behandlingen og om overførslen), medmindre sådanne oplysninger allerede er givet af dataeksportøren.

4.

Sikkerhed og fortrolighed: Den registeransvarlige skal træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til de risici, behandlingen indebærer, f.eks. mod hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse eller hændeligt tab, ændring, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang. Personer, der handler under den registeransvarliges ansvar, herunder databehandlere, må kun behandle oplysninger, hvis dette sker efter instruks fra den registeransvarlige.

5.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse: Som fastsat i artikel 12 i direktiv 95/46/EF skal de registrerede enten direkte eller gennem tredjemand have adgang til deres egne personoplysninger, som et foretagende er i besiddelse af, medmindre der er tale om et klart misbrug af denne rettighed i form af alt for hyppige, talrige, gentagne eller systematiske forespørgsler, eller medmindre der i henhold til lovgivningen i dataeksportørens etableringsland ikke skal gives adgang til sådanne oplysninger. Hvis myndigheden på forhånd har givet tilladelse hertil, skal der heller ikke gives adgang, når dette kan være til alvorlig skade for dataimportøren eller et andet foretagende, der samarbejder med dataimportøren, og deres interesser ikke skal tilsidesættes til fordel for beskyttelsen af den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Det er ikke nødvendigt at oplyse kilderne til de pågældende personoplysninger, når dette ikke med rimelighed lader sig gøre eller vil medføre en krænkelse af andre personers rettigheder. Registrerede skal kunne opnå, at deres personoplysninger berigtiges, ændres eller slettes, når de er ukorrekte eller behandles i strid med disse principper. Hvis der er tungtvejende grunde til at antage, at en anmodning ikke er retmæssig, kan det berørte foretagende kræve yderligere dokumentation, inden der foretages berigtigelse, ændring eller sletning. Det er ikke nødvendigt at underrette tredjemand, hvortil oplysningerne er blevet videregivet, om en eventuel berigtigelse, ændring eller sletning, når dette medfører en uforholdsmæssig stor byrde. De registrerede skal også, såfremt der foreligger vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, have mulighed for at gøre indsigelse mod, at de oplysninger, som vedrører dem, gøres til genstand for behandling. Bevisbyrden for ethvert afslag påhviler dataimportøren, og den registrerede kan til enhver tid anfægte et afslag over for myndigheden.

6.

Følsomme oplysninger: Dataimportøren skal træffe de supplerende foranstaltninger (f.eks. vedrørende sikkerhed), som er nødvendige for at beskytte sådanne følsomme oplysninger i overensstemmelse med sine forpligtelser under bestemmelse II.

7.

Oplysninger, der anvendes til direkte markedsføring: Når oplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, skal der forefindes effektive procedurer, der giver den registrerede mulighed for når som helst at fravælge (opt-out) behandlingen af sine oplysninger til dette formål.

8.

Edb-baserede afgørelser: I denne forbindelse forstås der ved »edb-baseret afgørelse« en afgørelse, truffet af dataeksportøren eller dataimportøren, der har retsvirkninger for den registrerede, eller som berører den registrerede i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af en edb-behandling af personoplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold vedrørende den registrerede, såsom erhvervsevne, kreditværdighed, pålidelighed, adfærd osv. Dataimportøren træffer udelukkende edb-baserede afgørelser vedrørende registrerede, når:

a)

i)

sådanne afgørelser træffes af dataimportøren ved indgåelse eller udførelse af en kontrakt med den registrerede, og

ii)

den registrerede har mulighed for at drøfte resultatet af en bestemt edb-baseret afgørelse med en repræsentant for den part, der træffer en sådan afgørelse, eller på anden vis fremsætter bemærkninger over for denne part

eller

b)

andet er fastsat i den for dataeksportøren gældende lovgivning.

BILAG B

BESKRIVELSE AF OVERFØRSLEN

(udfyldes af parterne)

Image

VEJLEDENDE FORRETNINGSBETINGELSER (VALGFRI)

Gensidig skadesløsholdelse mellem dataeksportøren og dataimportøren:

»Parterne holder hinanden skadesløse for alle omkostninger, gebyrer, erstatningsbeløb, udgifter eller tab, som de påfører hinanden som følge af deres overtrædelse af bestemmelserne i denne standardkontrakt. Enhver skadesløsholdelse er betinget af, a) at den eller de parter, der skal holdes skadesløse (»skadesløsholdte part(-er)«), straks underretter den eller de andre parter (»skadesløsholdende part(-er)«), om ethvert krav, og b) at den eller de skadesløsholdende parter selv har fuld kontrol over, hvorledes sagen i forbindelse med et sådant krav føres, og c) den eller de skadesløsholdte parter på behørig vis samarbejder med og bistår den eller de skadesløsholdende parter med henblik på at føre sagen i forbindelse med kravet.«.

Bilæggelse af tvister mellem dataeksportøren og dataimportøren (parterne kan naturligvis aftale enhver anden alternativ tvistbilæggelsesordning eller værnetingsklausul):

»Enhver tvist mellem dataimportøren og dataeksportøren vedrørende en påstået overtrædelse af en bestemmelse i denne standardkontrakt skal afgøres endeligt i henhold til det Internationale Handelskammers regler om voldgift af en eller flere voldgiftsmænd, der udpeges i henhold til disse regler. Voldgiften skal finde sted i […]. Antallet af voldgiftsmænd er sat til […].«.

Fordeling af omkostninger:

»Hver part afholder selv omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af denne standardkontrakt.«.

Supplerende bestemmelse om ophør

»Hvis denne standardkontrakt bringes til ophør, skal dataimportøren straks returnere alle personoplysninger og alle kopier af de personoplysninger, der er genstand for denne standardkontrakt, til dataeksportøren, eller dataimportøren skal, såfremt dataeksportøren vælger denne løsning, destruere alle kopier af disse personoplysninger og bekræfte over for dataeksportøren, at dette er gjort, medmindre dataimportøren i henhold til den nationale lovgivning eller en offentlig myndighed er forhindret i at destruere eller returnere samtlige eller en del af oplysningerne, idet disse oplysninger i så fald skal behandles fortroligt og ikke må behandles aktivt til noget formål. Såfremt dataeksportøren fremsætter anmodning herom, skal dataimportøren med en rimelig frist og i den normale arbejdstid give dataeksportøren eller en kontrollør, der udpeges af dataeksportøren, og som dataimportøren ikke har berettigede indsigelser imod, adgang til sine databehandlingsfaciliteter, således at det kan kontrolleres, at dataimportøren har truffet ovenstående foranstaltninger.«

«.

(1)  Ved »relevante bestemmelser« forstås bestemmelserne i enhver godkendelse eller beslutning, undtagen bestemmelserne om håndhævelse i sådanne godkendelser eller beslutninger (idet det er nærværende bestemmelser om håndhævelse, der finder anvendelse).

(2)  Bestemmelserne i bilag A5 om ret til indsigt, berigtigelse, sletning og indsigelse finder dog anvendelse, når denne option anvendes, og de går forud for lignende bestemmelser i den pågældende beslutning fra Kommissionen.