16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/65


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. december 2004

om ændring af beslutning 97/222/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kødprodukter

(meddelt under nummer K(2004) 4563)

(EØS-relevant tekst)

(2004/857/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (1), særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 16 sammenholdt med artikel 21a, stk. 1, første led,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 10, stk. 2, litra a), og stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 8, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 97/222/EF (4) er der fastsat en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter.

(2)

For at sikre gennemsigtighed og harmonisering af koderne for visse behandlinger i tabellerne i del II og III i bilaget til beslutning 97/222/EF er det nødvendigt at ændre og tydeliggøre nogle af de fodnoter, der vedrører oprindelses- og forsendelsesland for fersk kød.

(3)

I beskrivelsen af regionaliserede områder i del I i bilaget til beslutning 97/222/EF er der forældede henvisninger til lovgivning, som nu er ophævet og erstattet af nye retsakter. Disse henvisninger skal derfor ajourføres. De tilsvarende koder for områder og behandlinger i del II i bilaget til beslutning 97/222/EF bør også ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

Del I, II og IV i bilaget til beslutning 97/222/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I Kommissionens beslutning 97/222/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del I i bilaget affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Del II i bilaget affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

3)

Del IV i bilaget affattes som angivet i bilag III til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 23. december 2004.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(2)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 60).

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  EFT L 89 af 4.4.1997, s. 39. Senest ændret ved beslutning 2004/245/EF (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 62).


BILAG I

»Beskrivelse af regionaliserede områder som fastsat for de i del II og III angivne lande

Land

Område

Beskrivelse af området

Kode

Version

Argentina

AR

 

Hele landet

AR-1

1/2004

Hele landet undtagen provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

Bulgarien

BG

 

Hele landet

BG-1

Som beskrevet i del I i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (1) (som senest ændret)

BG-2

Som beskrevet i del I i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (1) (som senest ændret)

Brasilien

BR

 

Hele landet

BR-1

Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 94/984/EF (2) (som senest ændret)

Serbien og Montenegro

CS

 

Hele landet som beskrevet i del I i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (1) (som senest ændret)

Malaysia

MY

 

Hele landet

MY-1

95/1

Kun halvøen (vestlige) Malaysia«


(1)  EFT L 146 af 14.6.1976, s. 15.

(2)  EFT L 378 af 31.12.1994, s. 11.


BILAG II

»DEL II

Tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra kødprodukter tillades indført til EF

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt (undtagen svin)

Tamfår/-geder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt (svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Tamfjerkræ

2.

Opdrættet fjervildt

Tam-kaniner og opdrættede harer

Vildt-levende klovbærende vildt (undtagen svin)

Vildsvin

Vildt-levende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr (undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australien

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarien BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarien BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarien BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasilien

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Schweiz

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Folkerepublikken Kina

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbien og Montenegro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopien

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grønland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indien

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korea (Republikken)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumænien

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rusland

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunesien

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Tyrkiet

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

USA

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX«

XXX: Kødprodukter, der indeholder kød af disse dyrearter, må ikke indføres.


(1)  Jf. del III i dette bilag med hensyn til krav om mindstebehandling af pasteuriserede kødprodukter og biltong.

(2)  For kødprodukter, der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.

(3)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: foreløbig kode, der ikke har nogen betydning for landets endelige betegnelse, som der skal træffes beslutning om, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet.

XXX: Kødprodukter, der indeholder kød af disse dyrearter, må ikke indføres.


BILAG III

»DEL IV

Fortolkning af koder, der benyttes i tabellerne i del II og III

Uspecifik behandlingsordning:

A

=

Der er ikke fastsat nogen minimal temperatur eller anden behandling af dyresundhedshensyn for kødproduktet. For at kunne betegnes som »kødprodukt« skal kødet dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds egenskaber, og det anvendte ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for udførsel af fersk kød til Det Europæiske Fællesskab.

Specifikke behandlingsordninger — i faldende orden efter strenghed:

B =

Behandling i hermetisk lukket beholder til en Fo-værdi på 3 eller derover.

C = A

Der skal opnås mindst 80 °C overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning.

D = A

Der skal opnås mindst 70 °C overalt i kødet under kødproduktets forarbejdning eller for rå skinkes vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer:

Aw-værdi på højst 0,93

pH-værdi på højst 6,0.

E =

For produkter af typen »biltong«, en behandling for at opnå:

Aw-værdi på højst 0,93,

pH-værdi på højst 6,0.

F = A

Varmebehandling, der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65 °C i tilstrækkelig lang tid til at opnå en pasteuriseringsværdi (pv) lig med eller over 40.«