10.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 365/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2004

om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

(meddelt under nummer K(2004) 4285)

(2004/844/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (1), særlig artikel 16, stk. 1,

efter høring af det rådgivende udvalg, der er nedsat efter artikel 17, stk. 1, i direktiv 2003/8/EF, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/8/EF skal Kommissionen udarbejde en standardformular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp og ved fremsendelse af sådanne ansøgninger.

(2)

Standardformularen til brug ved fremsendelse af ansøgninger om retshjælp mellem medlemsstaternes retsmyndigheder blev fastlagt ved Kommissionens beslutning K(2003) 1829 (2).

(3)

Standardformularen til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp skal i henhold til artikel 16, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/8/EF udarbejdes senest den 30. november 2004. Denne formular bør derfor fastlægges ved denne beslutning.

(4)

I henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er denne beslutning ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, som ikke er bundet af direktiv 2003/8/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Standardformularen til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp i henhold til direktiv 2003/8/EF er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2004.

På Kommissionens vegne

António VITORINO

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image