3.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 626/2004/EF

af 31. marts 2004

om ændring af afgørelse nr. 508/2000/EF om indførelse af Kultur 2000-programmet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet (3) indførtes der et enkelt instrument for finansiering og planlægning af samarbejdet på kulturområdet for perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2004.

(2)

Det er vigtigt at sikre kontinuiteten i Fællesskabets indsats på kulturområdet inden for rammerne af de opgaver, som Fællesskabet er pålagt i henhold til traktatens artikel 151.

(3)

Kultur 2000-programmet bør derfor forlænges med to år, dvs. til den 31. december 2006.

(4)

Revisionen af de finansielle overslag med henblik på udvidelsen medfører et forhøjet loft for udgiftsområde 3. Dette loft bør respekteres af den lovgivende myndighed, når eksisterende programmer forlænges.

(5)

Det er af afgørende betydning, at Kommissionen senest den 31. december 2005 fremlægger en fyldestgørende og detaljeret evalueringsrapport om Kultur 2000-programmet for at gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at behandle forslaget til et nyt rammeprogram for Fællesskabets indsats på kulturområdet, der er bebudet i 2004 med planlagt ikrafttræden i 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse nr. 508/2000/EF ændres således:

1)

I artikel 1, stk. 1, ændres datoen den 31. december 2004 til den 31. december 2006.

2)

I artikel 3, stk. 1, ændres beløbet 167 mio. EUR til 236,5 mio. EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Udfærdiget i Strasbourg, den 31. marts 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. COX

Formand

På Rådets vegne

D. ROCHE

Formand


(1)  EUT C 23 af 27.1.2004, s. 20.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 16.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.3.2004.

(3)  EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.