16.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/47


RÅDETS BESLUTNING

af 11. maj 2004

om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra

(2004/548/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 111, stk. 3,

som henviser til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (1) erstatter euroen fra den 1. januar 1999 valutaen i hver af de deltagende medlemsstater.

(2)

Fællesskabet har fra samme dato kompetence vedrørende monetære spørgsmål og valutakursspørgsmål i de medlemsstater, der indfører euroen.

(3)

Det påhviler Rådet at fastlægge arrangementer for forhandling og indgåelse af aftaler om monetære spørgsmål eller spørgsmål vedrørende valutakursordninger.

(4)

Fællesskabet har indgået monetære aftaler med Monaco (2), Vatikanstaten (3) og San Marino (4). Disse lande havde tidligere indgået monetære aftaler med Frankrig eller Italien, før euroen blev indført.

(5)

Fyrstendømmet Andorra (»Andorra«) har ingen officiel valuta og har heller ikke indgået en monetær aftale med en medlemsstat eller et tredjeland. Spanske og franske pengesedler og mønter blev i realiteten anvendt i Andorra og blev den 1. januar 2002 erstattet af euroen.

(6)

Den 15. juli 2003 anmodede Andorra formelt om indgåelse af en monetær aftale med Fællesskabet.

(7)

På grund af de tætte økonomiske forbindelser mellem Andorra og Fællesskabet bør en aftale mellem Fællesskabet og Andorra indeholde bestemmelser om eurosedler og -mønter, euroens retlige status i Andorra og adgang til euroområdets betalingssystemer. Da euroen allerede anvendes i Andorra, bør det aftales, at Andorra anvender euroen som officiel valuta og giver eurosedler og -mønter, som udstedes af Det Europæiske System af Centralbanker og medlemsstater, der har antaget euroen, status som officielt betalingsmiddel.

(8)

At euroen bliver Andorras officielle valuta, giver ikke Andorra ret til at udstede pengesedler eller mønter, det være sig i euro eller en anden denominering, eller til at udstede valutasurrogater, medmindre den monetære aftale indeholder udtrykkelige bestemmelser herom. Andorra udsteder mønter til samlerformål i diner, og muligheden for at fortsætte hermed vil blive undersøgt.

(9)

Det er vigtigt, at Andorra sikrer, at Fællesskabets regler om pengesedler og mønter benævnt i euro gælder i Andorra. Eurosedler og -mønter skal beskyttes fyldestgørende mod svig og falskmøntneri. Det er ligeledes vigtigt, at Andorra træffer alle de nødvendige forholdsregler og samarbejder med Fællesskabet på dette område.

(10)

Andorra bør også forpligte sig til at gennemføre alle relevante foranstaltninger, der indgår i Fællesskabets regelsæt om bank- og finansregulering, herunder forebyggelse af hvidvaskning af penge, forebyggelse af svig og forfalskning af kontantløse betalinger samt krav om statistiske indberetninger. Disse foranstaltninger vil blandt andet medvirke til at skabe sammenlignelige forhold og dermed lige vilkår for finansieringsinstitutter i henholdsvis euroområdet og Andorra.

(11)

Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker kan foretage alle former for banktransaktioner med pengeinstitutter i tredjelande. ECB og de nationale centralbanker kan på passende vilkår give pengeinstitutter i tredjelande adgang til deres betalingssystemer. Aftalen mellem Fællesskabet og Andorra pålægger ikke ECB eller nogen af de nationale centralbanker nogen forpligtelse.

(12)

Kommissionen bør have bemyndigelse til at føre forhandlingerne med Andorra. Andorras nabolande, Spanien og Frankrig, bør fuldt ud involveres i forhandlingerne, og ECB bør fuldt ud involveres inden for sine beføjelser.

(13)

Denne beslutning omfatter udelukkende den aftale, der skal indgås mellem Andorra og Fællesskabet om monetære spørgsmål, og dermed udelukkes øvrige emner, som skal tages op i særskilte aftaler. Andorra er blevet opfordret til at tage lignende foranstaltninger inden for bestemte områder, især hvad angår beskatning af opsparingsindtægter. I lyset af de fremskridt, der sker med forhandlingerne og aftalen om beskatning af opsparing og på grundlag af en henstilling fra Kommissionen, vil Rådet undersøge, om de nødvendige betingelser for at indlede forhandlinger om den monetære aftale er blevet opfyldt.

(14)

Kommissionen bør forelægge udkastet til aftale for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til udtalelse. Aftaleudkastet bør desuden forelægges Rådet, såfremt Spanien, Frankrig, ECB eller Det Økonomiske og Finansielle Udvalg finder dette nødvendigt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kommissionen oplyser Andorra om, at Fællesskabet er villigt til tidligst muligt at indgå en aftale om monetære spørgsmål med Andorra og stiller forslag om en sådan aftale.

Artikel 2

Fællesskabets holdning i forhandlingerne med Andorra om en aftale om nedennævnte spørgsmål baseres på artikel 3-6.

Artikel 3

1.   Andorra er berettiget til at bruge euroen som sin officielle valuta.

2.   Andorra er berettiget til at give eurosedler og -mønter status som lovlige betalingsmidler.

Artikel 4

1.   Andorra forpligter sig til ikke at udstede nogen form for pengesedler, mønter eller pengesurrogater uden Fællesskabets godkendelse af betingelserne herfor.

2.   Muligheden for, at Andorra til samlerformål fortsat kan udstede guld- og sølvmønter, der er denomineret i diner, vil blive undersøgt.

Artikel 5

1.   Andorra forpligter sig til at overholde Fællesskabets regler om pengesedler og mønter.

2.   Andorra forpligter sig til at arbejde tæt sammen med Fællesskabet om beskyttelse af eurosedler og -mønter mod svig og falskmøntneri og til at vedtage regler om gennemførelse af fællesskabsakterne på dette område.

Artikel 6

1.   Andorra forpligter sig til at vedtage alle passende foranstaltninger, gennem tilsvarende foranstaltninger eller direkte gennemførelse af den relevante fællesskabslovgivning om banker og finansieringsinstitutter, især lovgivning om tilsyn med de relevante institutioner og deres aktiviteter og anvendelse af den relevante fællesskabslovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, forebyggelse af svig og forfalskning af kontantløse betalinger og krav om statistisk indberetning.

2.   Finansieringsinstitutter på Andorras territorium kan få adgang til betalings- og afregningssystemer inden for euroområdet på passende betingelser, der fastlægges i aftalen om monetære spørgsmål og efter aftale med ECB.

Artikel 7

Kommissionen fører på Fællesskabets vegne forhandlingerne med Andorra om de forhold, der er nævnt i artikel 3-6. Spanien og Frankrig tilknyttes forhandlingerne fuldt ud. ECB tilknyttes fuldt ud de forhandlinger, der omfattes af dens kompetenceområde.

Artikel 8

Forhandlingerne om en aftale om monetære spørgsmål indledes, når Rådet med kvalificeret flertal har givet tilsagn til Kommissionens henstilling om, at de nødvendige betingelser for at indlede sådanne forhandlinger er blevet opfyldt.

I disse betingelser indgår det, at begge parter skal have tilsluttet sig aftalen om beskatning af opsparingsindtægter, og at Andorra skal have forpligtet sig til at indgå denne aftale, før der aftales en dato med Fællesskabet.

Hvis Andorra ikke har indgået aftalen om beskatning af opsparingsindtægter før den aftalte dato, udsættes forhandlingerne om den monetære aftale, indtil aftalen er indgået.

Artikel 9

Kommissionen forelægger udkastet til aftale for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg til udtalelse.

Kommissionen bemyndiges til at indgå aftalen på Fællesskabets vegne, medmindre Spanien, Frankrig, ECB eller Det Økonomiske og Finansielle Udvalg mener, at aftalen skal forelægges Rådet.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2004.

På Rådets vegne

C. McCREEVY

Formand


(1)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2596/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2).

(2)  EFT L 142 af 31.5.2002, s. 59.

(3)  EFT C 299 af 25.10.2001, s. 1. Senest ændret ved Rådets afgørelse 2003/738/EF (EUT L 267 af 17.10.2003, s. 27).

(4)  EFT C 209 af 27.7.2001, s. 1.