32004D0357

2004/357/EF: Kommissionens beslutning af 7. april 2004 om ændring af afgørelse 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 1273)

EU-Tidende nr. L 113 af 20/04/2004 s. 0028 - 0036


Kommissionens beslutning

af 7. april 2004

om ændring af afgørelse 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer

(meddelt under nummer K(2004) 1273)

(EØS-relevant tekst)

(2004/357/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler(1), ændret ved forordning (EF) nr. 1182/2003(2) særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forordning (EF) nr. 2232/96 er fastsat proceduren for opstilling af regler vedrørende aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler. Ifølge forordningen skal der vedtages en liste over aromastoffer ("listen"), efter at medlemsstaterne har meddelt en liste over de aromastoffer, som markedsføres på deres område, og efter Kommissionens gennemgang af meddelelserne.

(2) Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver endvidere, at der skal indføres et program til evaluering af aromastofferne på listen ("evalueringsprogrammet") for at kontrollere, om aromastofferne opfylder de generelle anvendelseskriterier i bilaget til forordningen. I henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 skal de ansvarlige for markedsføringen af aromastofferne sende Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for evalueringen af dem. Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver desuden, at listen over aromastoffer, hvis anvendelse tillades med udelukkelse af alle andre, skal vedtages, når evalueringsprogrammet er gennemført.

(3) I henhold til forordning (EF) nr. 2232/96, Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96(3), senest ændret ved beslutning 2002/113/EF(4), er der vedtaget en liste over aromastoffer, der anvendes i eller på levnedsmidler.

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 af 18. juli 2000 om fastlæggelse af de nødvendige foranstaltninger til vedtagelse af et evalueringsprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96(5) indeholder bestemmelser om bestemte oplysninger, den ansvarlige for markedsføringen af visse aromastoffer på listen skal fremlægge, for at evalueringsprogrammet kan gennemføres.

(5) I Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2002 af 11. april 2002 om fastsættelse af tidsfrister for fremlæggelse af oplysninger med henblik på evaluering af kemisk definerede aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler(6) er der fastsat tidsfrister for fremlæggelse af oplysninger med henblik på evaluering af aromastoffer som krævet i henhold til forordning (EF) nr. 1565/2000. For en række stoffer med den 31. december 2002 som frist er der imidlertid ikke indsendt nogen oplysninger, og Kommissionen er heller ikke bekendt med, at der stadig skulle være nogen, der ønsker at fremlægge oplysninger. Det kan derfor ikke, inden evalueringsprogrammet er gennemført, evalueres, om de pågældende stoffer opfylder de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2232/96. De pågældende stoffer bør derfor udgå af listen.

(6) Gennemgangen af de aromastoffer, der er opført på listen, har vist manglende konsekvens med hensyn til navnene på visse stoffer (FL-nr. 06.100 og FL-nr. 06.131) og med hensyn til visse kemiske numre (FL-nr. 02.027, FL-nr. 07.033, FL-nr. 07.153, og FL-nr. 09.578). Dertil kommer, at der blev konstateret tilfælde, hvor det samme stof optrådte med forskellige kemiske navne i listen (FL-nr. 02.228 og FL-nr. 02.027, FL-nr. 07.221 og FL-nr. 07.033). Denne inkonsekvens bør korrigeres.

(7) Kommissionens gennemgang har desuden vist, at blandt de forskellige former for quinin er det kun quininhydrochlorid (FL-nr. 14.011), quininmonohydrochloriddihydrat (FL-nr. 14.155) og quininsulfat (FL-nr. 14.152), der anvendes som aromastoffer. De øvrige former for quinin (FL-nr. 14.146 and FL-nr. 14.154) bør derfor udgå af listen.

(8) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i sin udtalelse af 26. februar 2002, at N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamid (capsaicin, FL-nr. 16.014) er genotoksisk. Capsaicin forekommer naturligt i Capsicum-arter (f.eks. chilli, cayennepeber og rød peber). Der har været oplysninger om, at et stort forbrug af chili udgør en kræftrisikofaktor. Skønt den maksimale daglige indtagelse i EU er meget lavere end den indtagelse, der skal til for at fremkalde kræft, bør tilsætning af ren capsaicin til fødevarer undgås, da det ikke er i overensstemmelse med de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2232/96. Det pågældende stof bør derfor udgå af listen.

(9) For to stoffer på listen (CN060 og CN061) gælder det, at den medlemsstat, der har indgivet meddelelsen, har trukket meddelelsen tilbage. De pågældende stoffer bør derfor udgå af listen.

(10) Den fortrolige kode for stoffer, for hvilke der i øvrigt er indgivet meddelelse med angivelse af deres fulde navn, og som var på markedet, da listen blev udarbejdet, bør ikke bibeholdes.

(11) Industrien har nu fremlagt oplysninger om visse stoffer, som er omfattet af bemærkning 4 i kolonnen "Bemærkninger" i del A i bilaget til afgørelse 1999/217/EF, dvs. stoffer, som der skulle forelægges supplerende oplysninger om i henhold til nævnte afgørelse. Det er navnlig blevet dokumenteret, at de pågældende stoffer er aromastoffer. Nævnte bilag bør derfor ændres med henblik på, at henvisningen til bemærkning 4 udgår.

(12) Listen bør rettes, så visse stoffer, der var på markedet, da listen blev udarbejdet, tildeles et FLAVIS-nummer, for at sikre, at de på korrekt vis tages i betragtning i evalueringsprogrammet.

(13) Nogle medlemsstater har givet meddelelse om nye aromastoffer, der skulle indgå i evalueringsprogrammet, og de bør derfor optages på listen.

(14) I henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 og Kommissionens henstilling 98/282/EF af 21. april 1998 vedrørende retningslinjerne for, hvordan medlemsstaterne og EØS-signatarlandene bør sikre beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret, for så vidt angår udvikling og fremstilling af de aromastoffer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96(7), har den medlemsstat, der har indgivet meddelelsen, for visse nyanmeldte stoffers vedkommende anmodet om, at de benævnes på en måde, der beskytter producentens intellektuelle ejendomsret. De pågældende stoffer bør derfor optages på listen i del B i bilaget til afgørelse 1999/217/EF.

(15) Afgørelse 1999/217/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 1999/217/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(2) EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1.

(3) EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1.

(4) EFT L 49 af 20.2.2002, s. 1.

(5) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 8.

(6) EFT L 95 af 12.4.2002, s. 10.

(7) EFT L 127 af 29.4.1998, s. 32.

BILAG

I bilaget til afgørelse 1999/217/EF foretages følgende ændringer:

1) I listen i tredje afsnit i bilagets indledning (umiddelbart før del A) indsættes følgende som punkt 6:

"6. Stof, der ikke må anvendes i eller på levnedsmidler, medmindre det markedsføres lovligt i den/de pågældende medlemsstater."

2) I del A foretages følgende ændringer:

a) Oplysningerne om de stoffer, der har de FL-numre, som er anført i nr. i)-vi), ændres således:

i) for FL-nr. 02.027 ændres "141-25-3" i kolonnen "CAS-nr." til "6812-78-8", og "205-473-9" i kolonnen "Einecs-nr." ændres til "229-887-4"

ii) for FL-nr. 06.100 ændres "acetaldehyd-dipentylacetal" i kolonnen "Navn" til "1,1-dipentyloxyethan"

iii) for FL-nr. 06.131 ændres "1-Ethoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutan" i kolonnen "Navn" til "1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutan"

iv) for FL-nr. 07.033 ændres "95-41-0" i kolonnen "CAS-nr." til "11050-62-7"

v) for FL-nr. 07.153 ændres "1803-39-0" i kolonnen "CAS-nr." til "20489-53-6"

vi) for FL-nr. 09.578 ændres "19089-92-0" i kolonnen "CAS-nr." til "1617-25-0"

vii) for FL-nr. 12.201 ændres "57074-34-7" i kolonnen "CAS-nr." til "94293-57-9".

b) De rækker i skemaet, der vedrører de stoffer, der har følgende FL-numre, udgår:

">TABELPOSITION>"

c) For de stoffer, der har følgende FL-numre, udgår tallet "4" i kolonnen "Bemærkninger":

">TABELPOSITION>"

d) I tabellen indsættes følgende rækker:

">TABELPOSITION>"

3) Skemaet i del B affattes således:

"Aromastoffer, der er anmeldt i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96, og for hvilke der er anmodet om beskyttelse af producentens intellektuelle ejendomsret

>TABELPOSITION>"