32004D0286

2004/286/EF: Kommissionens beslutning af 23. juli 2003 om den støtte til forskning og udvikling inden for flyindustrien som Kongeriget Spanien planlægger at yde til virksomheden GAMESA (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 2518)

EU-Tidende nr. L 091 af 30/03/2004 s. 0049 - 0055


Kommissionens beslutning

af 23. juli 2003

om den støtte til forskning og udvikling inden for flyindustrien som Kongeriget Spanien planlægger at yde til virksomheden GAMESA

(meddelt under nummer K(2003) 2518)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2004/286/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93(1), navnlig artikel 7,

efter at have opfordret de interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger ifølge denne artikel, og

ud fra følgende betragtninger:

1. SAGSFORLØB

(1) Ved brev af 28. juni 2001, der indgik den 2. juli 2001, anmeldte de spanske myndigher i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, den påtænkte støtte til forskning og udvikling til selskabet Gamesa. Yderligere oplysninger blev fremsendt ved brev af 3. oktober 2001, der indgik den 5. oktober 2001, og brev af 11. januar 2002, der indgik den 15. januar 2002.

(2) Kommissionen lod sagen analysere af en uafhængig videnskabelig ekspert. Denne undersøgelse førte til en kontrakt, der blev undertegnet den 14. december 2001.

(3) Ved brev af 12. marts 2002(2) meddelte Kommissionen Spanien, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende den planlagte støtte.

(4) Ved brev af 26. april 2002, der indgik den 29. april 2002, sendte de spanske myndigheder deres bemærkninger til Kommissionen.

(5) Kommissionens beslutning om at indlede proceduren (herefter kaldet "beslutning af 12. marts 2002" eller "beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure") blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende den 27. april 2002. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte. Der er ikke indkommet bemærkninger fra tredjemand inden for den frist, Kommissionen fastsatte.

(6) Ved brev af 24. februar 2003 anmodede Kommissionen de spanske myndigheder om yderligere oplysninger. De spanske myndigheder sendte disse oplysninger ved brev af 25. marts 2003, der indgik den 26. marts 2003.

2. BESKRIVELSE

(7) Den støttemodtagende virksomhed er Gamesa. Virksomheden fremstiller og sælger teknologisk avancerede produkter, installationer og tjenesteydelser inden for flyindustrien og vedvarende energi. Antal ansatte og omsætning for virksomheden Gamesa overskrider ikke de lofter, der er fastsat i bilag I i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder(3), for at blive betragtet som en SMV.

(8) Gamesa deltager i øjeblikket i et projekt, der går ud på at udvikle to nye regionalfly, nemlig ERJ-170 og ERJ-190. Projektet blev lanceret af den brasilianske virksomhed Embraer. Gamesa skal levere fuselagebagparti, halepartier og ror til de to fly.

(9) I den forbindelse har Gamesa iværksat et FoU-projekt i Baskerlandet for at erhverve den teknologi, der er nødvendig for at udvikle de bagerste sektioner til kommercielle fly, der både vil blive anvendt i ERJ-170/190-projektet og i fremtidige programmer. Projektets varighed er fire år, nemlig fra 2000 til 2003.

(10) Projektets samlede omkostninger beløber sig til [...](4), dvs. [...]*.

(11) For at støtte projektet planlægger den baskiske regering (regionalforvaltningen) at yde en støtte, der består af et rentefrit lån på i alt 4621000000 ESP, dvs. 27772769,34 EUR.

(12) Ifølge de spanske myndigheder omfatter arbejdsprogrammet for projektet følgende aktiviteter:

a) Gennemførlighedsanalyser

Disse aktiviteter omfatter en teknisk undersøgelse af projektet og en analyse af projektets tekniske og økonomiske levedygtighed.

b) Industriel forskning

Der er tale om at erhverve de teknologier, der er nødvendige for at udvikle projektet:

- mekaniske teknologier

- forkanter: optimalt design, metal/komposit, påvirkning fra fugle, tilisning, simuleringer, afprøvninger

- trykbelastning af delvist understøttede spanter, skotter af kompositmateriale

- udskiftelige halepartier: specialværktøj, fræsning

- påvirkning fra lyn

- installation af systemer (antenner) på halepartierne

- positionsanalyse: installation af aktuatorer

- drænering

- materialeteknologi, metoder og fabrikation

- blandede materialer og plastikmaterialer: kvalificering af nye materialer, plaststøbeteknik, kvalitetssikring af komponenter, fremstilling af forkanter

- mekaniske materialer: anvendelse af udskillelseshærdet stål, påvirkning fra varmebehandling

- store smedede ringe, fremstillingsteknikker

- formgivning vha. "peening"

- kvalificering af særlige skæreteknikker

- inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsteknikker

- analyseteknikker for prøvning af strukturel pålidelighed

- korrosionsbeskyttelse: galvanisk korrosion, nye kompositmaterialer til afdækning, mobil anodisering

- reparation af kompositmaterialer

- reparation af lejehuse

- avancerede inspektionsmetoder

- projektteknologier

- informationsteknologier

- simulering og modellering

- tværspænding

- elektrisk styringssystem (Fly by Wire)

- beregningsmetoder.

c) Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet

Formålet med programmet er at gennemføre de tekniske aktiviteter, der er nødvendige for levering, design, udvikling, integration, afprøvning, certificering og driftsmæssig support af haleplaner og -finner samt bagkroppe til ERJ 170/190-fly.

Det omfatter navnlig arbejde på følgende områder:

- basisgeometri: støttefunktionsudstyr i lufthavne

- fastsættelse af standarder: fremstillingsmetoderne skal ensartes

- udgifter: beregning af de interne og eksterne udgifter for at undgå overraskelser

- udformning: definition, fastsættelse af produktstrukturen, strukturel detailudformning, installation af systemer, digitale tegninger, dokumenter til kontrol af strukturelle interface og systemer, definition og udformning af støtteudstyr, etc.

- strukturelt design: beregninger og analyse vedrørende strukturer (statisk, træthed, skadetolerance), etc.

- systemdesign: støtte til systemintegration, analyse af fordeling af isbelægning, analyse af lynafledningsudstyr, positionsanalyse (skade på motorens turbine, påvirkning fra fugle) etc.

- certificeringsforsøg: udvikling af de afprøvninger, der er nødvendige for at opnå certificering fra de kompetente myndigheder

- vedligeholdelsesanalyser: udvikling af vedligeholdelsesprogrammer (generel adgang, anvendelse af standarddele, udskiftelighed, teknikker til forebyggelse og afsløring af revner osv.)

- udvikling og udformning af værktøj: udvikling af særligt monteringsværktøj, udvikling af kalibreringsværktøj

- definition af fremstillingsmetoder.

3. BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF PROCEDUREN

(13) I beslutningen af 12. marts 2002 gav Kommissionen udtryk for tvivl vedrørende følgende aspekter af den planlagte støtte:

- inddelingen af arbejdet i projektet i de forskningsstadier, der er defineret i bilag I i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling(5) (herefter kaldet "rammebestemmelserne"), navnlig hvilken form for FoU godkendelsesarbejdet og vedligeholdelsesanalyserne udgør.

- tilskyndelsesvirkningen efter punkt 6 i FoU-rammebestemmelserne, da de tal, de spanske myndigheder har oplyst, viser en stigning i virksomhedens FoU-personale og FoU-budget, der vanskeligt kunne opfattes som en tilskyndelsesvirkning. De spanske myndigheder har i øvrigt ikke givet oplysninger om omkostninger i relation til et eventuelt grænseoverskridende samarbejde og heller ikke sendt oplysninger, der klart påviser markedssvigt. Endelig har de fly, som projektresultaterne først og fremmest tager sigte på, nemlig ERJ-170/190, allerede nået en meget betydelig modningsgrad. De foretog deres roll out den 29. oktober 2001, den første flyvning er planlagt til begyndelsen af 2002, og den første levering er planlagt til udgangen af 2002, hvilket synes at udelukke store risici, der skulle gøre det umuligt at finansiere projektet via en ikke-statslig kilde.

4. BEMÆRKNINGER FRA DE SPANSKE MYNDIGHEDER

(14) De spanske myndigheder mener for det første, at støtteintensiteten er inden for de grænser, der er fastsat i rammebestemmelserne, også hvis alle projektaktiviteterne eventuelt skal betragtes som udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet. De oprindelige beregninger fra april 2001 var baseret på den oprindeligt fastsatte tidsplan, der foreskrev udbetalinger til Gamesa i 2000, 2001, 2002 og 2003 og tilbagebetalinger fra Gamesa i tidsrummet 2007-2013.

(15) Hvad angår det selektive aspekt og den konkurrencemæssige fordel, der er knyttet til støtten, minder de spanske myndigheder for det andet om, at støtten er et led i en generel industripolitik fastsat på interinstitutionelt plan for at fremme den økonomiske udvikling i Baskerlandet. Støtten til Gamesa ydes inden for rammerne af et strategisk projektprogram. Endvidere er der ikke tale om et selektivt aspekt, da de to flyfabrikker i Baskerlandet (Gamesa og ITP), der ganske vist tilhører forskellige undersektorer, begge har fået tilbudt samme støtte inden for rammerne af dette strategiske projektprogram. Det er endvidere almindelig kendt, at det gennemsnitlige niveau for offentlig støtte til FoU-aktiviteter i flyindustrien i Europa er på over 50 %. Den planlagte støtte til Gamesa er således på niveau og ligger endda en smule under de instrumenter, som andre europæiske virksomheder har til rådighed for at udvikle FoU-aktiviteter, og virksomheden vil blive ugunstigt stillet, hvis støtten ikke ydes.

(16) Hvad angår støttens tilskyndelsesvirkning minder de spanske myndigheder Kommissionen om, at rammeprogrammet 2000-2006 for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (herefter kaldet "6. rammeprogram"), der tager sigte på at integrere og styrke det europæiske forskningsrum, skal fremme støtte til forskning på internationalt niveau på prioriterede nøgleområder af særlig interesse og merværdi for Europa, herunder flyindustrien. Konkret omfatter det 6. rammeprogram blandt sine prioriterede områder forskningsaktiviteter, der styrker konkurrenceevnen for industrivirksomheder, der producerer fuselagedele, ved at nedbringe flys udviklings- og driftsomkostninger og ved at fokusere på integrerede fremstillingssystemer og processer, mere intelligente produktionsteknologier, flys konfiguration, aerodynamik, materialer og strukturer, mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer osv. Ifølge de spanske myndigheder er Gamesa-projektet et eksempel på en tilpasning i den henseende.

(17) Ifølge de spanske myndigheder er det nødvendigt med støtte til den type aktiviteter, og tilskyndelsesvirkningen er oplagt i Gamesas tilfælde i betragtning af de teknologiske og finansielle risici, virksomhedens størrelse og projektbeskrivelsen. I den henseende bør der tages højde for, at flyindustrien er meget knyttet til forskning og udvikling, men at virksomheder i sektoren har en stærkt cyklisk karakter, der hænger sammen med produktets livsforløb, der er særlig intensivt i de indledende faser og i udviklingsfasen. Det vil sige, at kun store virksomheder vil kunne bevare en stabil forskningsstruktur, hvorimod mellemstore virksomheder, som f.eks. Gamesa, kun kan have dette som et mellemsigtet mål.

(18) De spanske myndigheder gør opmærksom på den betydelige styrkelse af forskningsaktiviteterne som følge af dette projekt både på udgifts- og personalesiden. Som en direkte følge af projektet og takket være den viden, de teknologier og de muligheder, virksomheden har erhvervet, vil denne i dag kunne deltage i lignende projekter fra andre amerikanske fabrikanter på mere realistiske betingelser.

(19) Hvad angår Kommissionens tvivl om det meget store udsving i forskningsbudgettet, forklarer de spanske myndigheder, at før projektet startede i 1999, var 109 personer beskæftiget med forskning, og de gennemsnitlige forskningsudgifter androg 2490 mio. ESP. Efter projektets start håber man at nå op på udgifter på ca. 4000 eller 4500 mio. ESP og beskæftige omkring 300 personer. Som de spanske myndigheder har forklaret ovenfor, har FoU-udgifterne i flyindustrien cyklisk karakter, hvilket er meget udpræget i de indledende udviklingsfaser, hvorefter de falder hurtigt. I det konkrete tilfælde planlægger Gamesa at investere [...]* på fire år, hvoraf over halvdelen det første år. Virksomhedens mål er at forsøge at bevare en stabil FoU-struktur svarende til det niveau, der er nået ved projektets afslutning, ved i fremtiden at indarbejde andre projekter, der med tiden knyttes til dette projekt, og således gør det muligt for virksomheden at bevare den menneskelige kapital og teknologiske udviklingskapacitet.

(20) Endvidere vil ERJ 170/190-projektet gøre det nødvendigt med et udpræget grænseoverskridende samarbejde i udviklingsfasen. Det grænseoverskridende samarbejde kan i forhold til de samlede personaleomkostninger, der er direkte knyttet til forskning, anslås til mellem 30 og 50 % hvad angår samarbejdspartnere i Den Europæiske Union og mellem 10 og 20 % uden for Den Europæiske Union afhængig af resultaterne og projektets udvikling.

(21) Hvad angår markedssvigt, minder de spanske myndigheder ligeledes om, at der er tale om et cyklisk marked, hvilket fremgår af de store internationale producenters (Airbus, Boeing, Bombardier og Embraer) offentliggørelse af leverancer og ordrer år efter år. Denne udvikling følger normalt udviklingen i verdens samlede BNP. Luftfartsselskaberne reagerer imidlertid normalt øjeblikkeligt på denne udvikling ved at øge eller begrænse deres ordrer, hvorved de fremkalder problemer på luftfartsmarkedet i hele underleverandørleddet. Denne situation, der potentielt gør investeringer urentable, gør det endnu mere nødvendigt med støtte som tilskyndelsesinstrument i tilfælde af markedssvigt.

(22) Endvidere er det ifølge de spanske myndigheder fastslået, at udviklingsfaserne i et flyteknisk program er blevet mærkbart kortere, hvilket vil kræve mere intensive investeringer og give større risiko, navnlig for forskningsprojekter, hvis udvikling efterfølgende giver mulighed for at deltage i andre aeronautiske programmer. I de senere år er udviklingscyklen således blevet forkortet fra ti til fem år, dvs. tolv måneder til idétegning, otte måneder til den indledende tegning, sytten måneder til detailtegning, elleve måneder indtil første flyvning og tolv måneder indtil flyets godkendelse. I betragtning af konkurrencen i sektoren er faserne til idétegning, indledende tegning og detailtegning blevet mærkbart afkortet, hvilket har øget de medfølgende risici og investeringsbehovet.

(23) De spanske myndigheder mener således, at en støtte, der tager sigte på at afhjælpe denne situation har en meget betydelig tilskyndelsesvirkning.

(24) Hvad angår spørgsmålet om projektets tilsyneladende modningsgrad, mener de spanske myndigheder, at det forhold, at der allerede er foretaget en roll out og en første flyvning, i højere grad er et spørgsmål om markedsføring af produktet end om en færdig udvikling af produktet. Dernæst er formålet med projektet ikke udelukkende at udvikle et produkt men også at udvikle teknologier, der giver mulighed for at udvikle en flystruktur, der kan anvendes til forskellige modeller. Ifølge de spanske myndigheder er datoen for den første flyvning vigtig i et flys udviklingsproces, navnlig for at få kendskab til flyets egentlige tekniske egenskaber samt belastningsberegninger til godkendelsen. Datoen er ligeledes vigtig i kommerciel henseende, da den har betydning for salgskampagnen, der begynder, noget før produktet kan fremstilles. På det tidspunkt er der stadig en række uløste tekniske problemer, som f.eks. en optimisering af vægten eller en validering af flyets reaktion, hvis der opstår problemer osv. Endvidere minder de spanske myndigheder om, at model ERJ 190 på det tidspunkt, hvor proceduren blev indledt, endnu ikke havde foretaget sin første flyvning, selv om flyet har en kapacitet på 108 passagerer sammenlignet med 70 for model ERJ 170, hvilket er en stigning i maksimalvægten ved flyets start på omkring 50 %, der kræver en omfattende ændring af flyets indre struktur.

(25) Hvad angår Kommissionens tvivl om, hvilken form for FoU godkendelsesarbejdet og vedligeholdelsesanalyserne udgør, gentager de spanske myndigheder, at alle afprøvninger som led i projektet er direkte knyttet til produktets udvikling, og at projektet ikke omfatter godkendelsesafprøvninger hverken i relation til produktets markedsføring eller fremstilling. De spanske myndigheder understreger, at de store omkostninger og fristerne i forbindelse med udvikling af flyprojekter kræver en hurtig gennemførelse af en hvilken som helst fase, der har betydning for projektets levedygtighed. Det er tilfældet for udviklingsafprøvninger, da de afslører og afhjælper alle risici i forbindelse med de fremtidige godkendelsesafprøvninger og støtter selve udviklingen af produktet. Disse udviklingsafprøvninger har til formål at validere den teknologi, som Gamesa har udviklet. Analyserne kan således betragtes som en del af samme FoU-fase som selve udviklingen af teknologien (industriel forskning). Analyserne skal naturligvis gennemføres på samme modeller hvad angår materialer og strukturelle karakteristika som dem, for hvilke man ønsker at validere den tilsvarende teknologi, men ikke nødvendigvis på produktmodeller helt tæt på salgsmodellen.

(26) De spanske myndigheder er enige i Kommissionens analyse, ifølge hvilken man ikke kan betragte godkendelsesaktiviteter for en allerede godkendt prototype med henblik på den obligatoriske salgstilladelse som FoU-aktiviteter efter rammebestemmelserne. Ifølge de spanske myndigheder indebærer enhver produktudvikling en række afprøvninger, test og godkendelser, der angår materialer, karakteristika og tegninger, og som afhængig af resultaterne er afgørende for eller ændrer produktet. De spanske myndigheder mener, at sådanne afprøvninger indgår i enhver ny produktudvikling og er normale i FoU-projekter i alle sektorer.

(27) Ifølge de spanske myndigheder gælder det samme for vedligeholdelsesanalyser, der iværksættes allerede i de første idéfaser, da de har betydning for projektets direkte driftsomkostninger og dermed projektets levedygtighed. De direkte driftsomkostninger er summen af en række omkostninger i forbindelse med flyvning og vedligeholdelse, der i alt væsentligt er begrænset til erhvervelsesomkostninger (afskrivning og renter af den investerede kapital), forsikringer, flyveomkostninger (besætning, brændstof og olie, start- og landingsafgifter) og vedligeholdelsesomkostninger. Det vil sige, at de samlede vedligeholdelsesomkostninger vedrører motor, struktur og vedligeholdsintervaller, og udformningen af strukturerne har betydning for spørgsmål som f.eks. valg af materialer og standardiserede processer for flyet, værktøjer, adgang, pålidelighed, intervaller mellem inspektioner, de forskellige komponenters varighed, mulighederne for udskiftning af komponenter osv. Alt dette kræver, at man i de indledende faser arbejder specifikt med disse områder for at sikre så lave vedligeholdelsesomkostninger som muligt, da disse omkostninger er et afgørende parameter i udviklingen af flymateriel.

(28) Endvidere anfører de spanske myndigheder, at Kommissionen selv i det 6. rammeprogram har opført forskning i relation til nedbringelse af udviklingsomkostningerne for fly blandt de prioriterede forskningsområder i flysektoren. De spanske myndigheder mener, at det vil være vanskeligt at forklare, hvorfor denne aktivitet generelt betragtes som prioriteret i europæisk forskning og samtidig drages i tvivl i det konkrete tilfælde.

(29) Hvad angår Kommissionens tvivl om inddelingen af arbejdet i FoU-stadier ifølge bilag I i rammebestemmelserne, mener de spanske myndigheder, at definitionen af disse faser er så generel, at anvendelsen på et konkret og komplekst projekt kan give anledning til forskellige fortolkninger. De spanske myndigheder mener allerede at have forklaret grunden til at inddrage de forskellige omkostninger i de enkelte faser. Ifølge myndighederne vil det under alle omstændigheder være vanskeligt at forestille sig, at et projekt af et sådant omfang gennemføres uden en industriel forskningsfase, især i en virksomhed, der for første gang anvender den teknologi, der er nødvendig for komplekse strukturer som dem, der er udviklet i dette projekt.

(30) I det konkrete tilfælde har man vurderet, at [...](6) ud af et samlet beløb på [...]* kan svare til denne omkostningskategori under hensyntagen til omkostningerne i forbindelse med erhvervelse af ny viden for at sætte Gamesa i stand til at udvikle strukturer, virksomheden aldrig før havde udviklet. Konkret omfatter denne nye viden følgende teknologier: mekaniske teknologier (forkanter, trykvægge, aktions- og kontrolsystemer, elektriske kabler, specialrammer, ror, fremdrift/stabilisatorer, grænseflade fuselagebagparti), produktionsteknologier (sammensatte materialer, skæreteknologier, fugeteknologier), inspektionsteknologier, vedligeholdelse og reparation (ikke-destruktive inspektioner, vedligeholdelsesplan, korrosion, reparationsteknologier) og projektteknologier og kvalifikation (informationsteknologi, analyse- og simuleringsteknologi, analyseteknologi).

(31) Alle andre forskningsaktiviteter, der er mere direkte knyttet til produktudvikling, indgår i kategorien forskning på prækonkurrencestadiet. De spanske myndigheder mener under alle omstændigheder, at der er tale om en rent vejledende inddeling, da man i støtteanmeldelsen til Kommissionen har behandlet hele projektet som værende udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

5. VURDERING

(32) De foranstaltninger, som de spanske myndigheder har planlagt, giver den støttemodtagende virksomhed en fordel, da den fritages for en del af omkostningerne ved forskningsaktiviteterne, som den i princippet skulle bære. Fordelen er endvidere selektiv i forhold til andre EU-virksomheder, der måtte ønske at gennemføre sådanne forskningsprojekter. Den kan endvidere påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, da Gamesa konkurrerer med europæiske virksomheder som f.eks. GKN (Det Forenede Kongerige), Hurel-Dubois (Frankrig og Det Forenede Kongerige) og Latecoère (Frankrig). Endelig ydes de rentefrie lån direkte af den baskiske lokalregering, og det må derfor antages, at fordelene ydes med statsmidler. De omhandlede foranstaltninger udgør derfor statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87.

(33) Som nævnt i betragtning 13 i denne beslutning har Kommissionen stillet sig tvivlende i forhold til projektet. De spørgsmål, der opstår, behandles nedenfor.

Hvad angår forskningsstadiet for visse aktiviteter ifølge bilag I i rammebestemmelserne

(34) Kommissionen bemærker for det første, at de spanske myndigheder ikke er fremkommet med nye oplysninger, der giver mulighed for at fastslå, at visse af forskningsprogrammets aktiviteter udgør industriel forskning efter bilag I i rammebestemmelserne. Kommissionen mener derfor, at tvivlen på dette område fortsat eksisterer, og at den derfor må betragte al arbejdet som værende mindst så tæt på markedet som udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

(35) Hvad angår kategoriseringen af godkendelsesaktiviteterne, bemærker Kommissionen, at de spanske myndigheder synes at skelne mellem visse godkendelsesaktiviteter, der i højere grad er knyttet til produktets kommercielle fremtid, og andre der udelukkende er indledende afprøvninger. De spanske myndigheder støtter Kommissionens analyse, ifølge hvilken godkendelsesaktiviteter ikke henhører under FoU ifølge rammebestemmelserne, hvad angår den første kategori, men derimod for den anden. Kommissionen erkender, at visse afprøvninger under et flyprodukts udviklingsproces er rent teknologiske test (dog indledende), mens andre er lovpligtige afprøvninger af produktet. Kommissionen bemærker imidlertid, at de spanske myndigheder ikke har fremsat supplerende oplysninger om detaljerne i det arbejde, som Kommissionen har rejst tvivl om, eller om hvad der eventuelt ikke nødvendigvis er godkendelsesaktiviteter men snarere indledende afprøvninger.

(36) Da der ikke foreligger yderligere oplysninger, mener Kommissionen derfor ikke, at de godkendelsesaktiviteter, der indgår i programmet, udgør forsknings- og udviklingsaktiviteter efter rammebestemmelserne, eller at de omkostninger, der medgår til disse aktiviteter, kan indgå i de støtteberettigede omkostninger ifølge nævnte rammebestemmelser. Dette beløb, dvs. [...]*, skal derfor fratrækkes de samlede støtteberettigede omkostninger, som de spanske myndigheder har anmeldt.

(37) Hvad angår kategoriseringen af vedligeholdelsesanalyser, anfører de spanske myndigheder, at disse aktiviteter blev foretaget sideløbende med udviklingen af flyet. De bemærker endvidere, at disse analyser bidrog til at nedbringe udviklingsomkostningerne for flyet, og at forskningen vedrørende nedbringelse af disse omkostninger var et af områderne i det 6. rammeprogram, hvilket viser, at disse aktiviteter faktisk henhører under FoU. Kommissionen mener, at det forhold, at visse aktiviteter delvis gennemføres sideløbende med flyets udvikling og udnytter resultaterne af denne udvikling som input, blot betyder, at aktiviteterne vedrører netop dette fly, hvorimod det ikke kan konkluderes, at de er en del af forskningsprocessen. Kommissionen bemærker, at der under alle omstændigheder er tale om aktiviteter, der pr. definition vedrører det færdige produkt. Endelig bemærker Kommissionen, at det forhold, at det 6. rammeprogram blandt sine målsætninger har en nedbringelse af udviklingsomkostningerne for fly på ingen måde giver anledning til at konkludere, at alle aktiviteter, der tager sigte på at nedbringe disse omkostninger, udgør forskning. Nedbringelse af omkostninger er faktisk en af de målsætninger, som enhver konkurrencebaseret virksomhed opstiller. Der kan kun være tale om forskning, når den omhandlede omkostningsnedbringelse er baseret på nye fremgangsmåder eller nye teknologiske koncepter, hvilket de spanske myndigheder i det konkrete tilfælde ikke har påvist er tilfældet. Kommissionen mener derfor ikke, at dens tvivl vedrørende arten af FoU i forbindelse med godkendelsesaktiviteterne ifølge rammebestemmelserne kan fjernes.

(38) Kommissionen mener derfor ikke, at vedligeholdelsesanalyserne er FoU-aktiviteter ifølge rammebestemmelserne, og omkostningerne i relation til disse aktiviteter kan derfor ikke indgå i de støtteberettigede omkostninger ifølge disse rammebestemmelser. Beløbet på [...] skal derfor fratrækkes de samlede støtteberettigede omkostninger, som de spanske myndigheder har anmeldt.

(39) På grundlag af ovenstående bemærkninger skal de samlede støtteberettigede omkostninger således nedbringes til 8206000000 pesetas, dvs. 49319053,29 EUR.

Støttens tilskyndelsesvirkning

(40) Kommissionen har for det første noteret sig de oplysninger, de spanske myndigheder har givet vedrørende de kvantitative data for støttens tilskyndelsesvirkning. Kommissionen mener, at disse oplysninger giver mulighed for at fjerne tvivlen om, hvorvidt man kunne tage højde for disse oplysninger ved vurderingen af støttens tilskyndelsesvirkning.

(41) Fra et kvalitativt synspunkt har Kommissionen ligeledes bemærket, at nogle af de oplysninger, Kommissionen havde rejst tvivl om vedrørende projektets modningsgrad, ikke i det konkrete tilfælde afspejlede den reelle modningsgrad. Det gælder navnlig flyets roll out, hvor Kommissionen bemærker, at der konkret snarere var tale om et kommunikativt tiltag over for kunder end en teknisk etape.

(42) Endelig bemærker Kommissionen, at selskabet havde afsendt støtteansøgningen til de lokale myndigheder før programmets iværksættelse.

(43) På grundlag af ovenstående mener Kommissionen, at den i det konkrete tilfælde kan antage, at støtten har tilskyndelsesvirkning ifølge afsnit 6 i rammebestemmelserne.

Konklusion

(44) På grundlag af ovenstående betragtninger mener Kommissionen, at de fleste af de aktiviteter, de spanske myndigheder har anmeldt, udgør forenelig støtte ifølge betingelserne i rammebestemmelserne. Denne del svarer til støtteberettigede omkostninger, der beløber sig til 8206000000 ESP, dvs. 49319053,29 EUR, vedrørende udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

(45) Den maksimale støtteintensitet er på 25 % i medfør af punkt 5.5 i rammebestemmelserne, hvortil der kan lægges en bonus på 5 procentpoint i medfør af punkt 5.10.2, andet afsnit, i rammebestemmelserne, da arbejdet foregår i en region, hvor der kan ydes regionalstøtte ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

(46) Kommissionen mener således, at støtten kan godkendes ifølge rammebestemmelserne, hvis bruttosubventionsækvivalenten ikke overskrider 30 % af 49319053,29 EUR, dvs. 14795715,99 EUR.

(47) Kommissionen bemærker i den henseende, at bruttosubventionsækvivalenten skal beregnes på basis af den offentliggjorte referencesats og kalkulationsrente, hvortil lægges 400 basispoint, da der ikke var knyttet nogen form for sikkerhed til statens lån(7). For beregningen af støttens bruttosubventionsækvivalent henvises de spanske myndigheder til afsnit 3 i bilag I i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte(8) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den støtte, som Kongeriget Spanien planlægger at yde virksomheden Gamesa i form af et rentefrit lån på i alt 27772769,34 EUR, er forenelig med fællesmarkedet efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at støttens bruttosubventionsækvivalent ikke overskrider 14795715,99 EUR.

Støttens bruttosubventionsækvivalent beregnes på grundlag af den referencesats og kalkulationsrente, som Kommissionen har offentliggjort, hvortil lægges 400 basispoint.

Artikel 2

Kongeriget Spanien underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme bestemmelserne i artikel 1.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2003.

På Kommissionens vegne

Mario Monti

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(2) EFT C 153 af 27.6.2002, s. 14.

(3) EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33.

(4) Dele af denne tekst er redigeret for at sikre at der ikke offentliggøres fortrolige oplysninger. Disse dele er omgivet af skarpe parenteser og markeret med en asterisk.

(5) EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.

(6) 24 % af de støtteberettigede omkostninger anmeldt af de spanske myndigheder.

(7) EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3.

(8) EFT C 74 af 10.3.1998, s. 7.