32004D0280

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen

EU-Tidende nr. L 049 af 19/02/2004 s. 0001 - 0008


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF

af 11. februar 2004

om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om en overvågningsmekanisme for emissioner af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet(3) blev der indført en mekanisme til overvågning af menneskeskabte drivhusgasemissioner og vurdering af fremskridt imod opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn til disse emissioner. Af hensyn til udviklingen på internationalt plan og af klarhedshensyn bør denne beslutning erstattes.

(2) Endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (klimakonventionen), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/69/EF(4), er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig menneskeskabt indvirkning på klimasystemet.

(3) Klimakonventionen forpligter alle parterne til at udvikle, jævnligt ajourføre, offentliggøre og meddele partskonferencen nationale opgørelser over menneskeskabte emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (i det følgende benævnt "drivhusgasser"), med anvendelse af sammenlignelige metoder, der er godkendt af partskonferencen.

(4) Der er behov for en nøje overvågning og regelmæssig vurdering af Fællesskabets drivhusgasemissioner. Desuden er det nødvendigt på et tidligt tidspunkt at analysere de foranstaltninger, som Fællesskabet og dets medlemsstater træffer på det klimapolitiske område.

(5) Tidlig nøjagtig indberetning inden for rammerne af denne beslutning vil muliggøre tidlig fastsættelse af emissionsniveauerne i henhold til Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed(5) og dermed tidlig afgørelse af, hvorvidt betingelserne for deltagelse i Kyoto-protokollens fleksible mekanismer er opfyldt.

(6) Klimakonventionen forpligter alle parterne til at opstille, gennemføre, offentliggøre og jævnligt ajourføre nationale og i givet fald regionale programmer for foranstaltninger til at imødegå klimaændringer gennem påvirkning af kilderne til menneskeskabte emissioner og drænene for optag af alle drivhusgasser.

(7) Kyoto-protokollen til klimakonventionen blev godkendt ved beslutning 2002/358/EF. Ifølge Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 2, skal Kyoto-protokol-parterne i bilag I til klimakonventionen senest i 2005 have gjort påviselige fremskridt med opfyldelsen af deres forpligtelser efter protokollen.

(8) I overensstemmelse med del II i afdeling A i bilaget til partskonferencens beslutning 19/CP.7, er hver Kyoto-protokol-part i klimakonventionens bilag I forpligtet til at oprette og føre et nationalt register for at sikre nøje regnskabsføring over udstedelse, besiddelse, overdragelse, annullering og tilbagetrækning af emissionsreduktionsenheder, godkendte emissionsreduktioner, tildelte enheder og optagsenheder.

(9) I overensstemmelse med beslutning 19/CP.7 bør hver enkelt emissionsreduktionsenhed, godkendt emissionsreduktion, tildelt enhed og optagsenhed kun være opført i ét regnskab på ethvert givet tidspunkt.

(10) Fællesskabets register kan benyttes til at opføre emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner, der stammer fra projekter finansieret af Fællesskabet, hvilket vil kunne anspore til EF-foranstaltninger i tredjelande og dermed til en mere vidtspændende indsats til bekæmpelse af klimaændringer, og kan føres i et konsolideret system sammen med medlemsstaternes registre.

(11) Der bør fastsættes yderligere bestemmelser om Fællesskabets erhvervelse og anvendelse af emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen.

(12) I henhold til beslutning 2002/358/EF er Fællesskabet og medlemsstaterne forpligtede til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde deres emissionsniveauer som fastsat i henhold til nævnte beslutning. De bestemmelser, der fastlægges vedrørende anvendelsen af emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner, som er opført i Fællesskabets register, bør tage hensyn til medlemsstaternes ansvar for at opfylde deres egne forpligtelser i overensstemmelse med beslutning 2002/358/EF.

(13) Fællesskabet og dets medlemsstater har benyttet sig af Kyoto-protokollens artikel 4, som giver parterne i protokollen mulighed for at opfylde deres forpligtelser med hensyn til emissionsbegrænsninger og -reduktioner i fællesskab. Der bør derfor træffes foranstaltninger til at sikre effektivt samarbejde og samordning for så vidt angår forpligtelserne efter denne beslutning, herunder ved udarbejdelsen af Fællesskabets opgørelse over drivhusgasser, ved vurderingen af fremskridtene, ved udarbejdelsen af rapporter såvel som i forbindelse med gransknings- og overholdelsesprocedurerne, således at Fællesskabet kan opfylde sine rapporteringsforpligtelser efter Kyoto-protokollen, som fastlagt i de politiske aftaler og retlige beslutninger, der blev vedtaget på klimakonventionens 7. partskonference i Marrakech (i det følgende benævnt "Marrakech-aftalerne").

(14) Fællesskabet og medlemsstaterne er alle parter i klimakonventionen og i Kyoto-protokollen og er i henhold til disse hver især ansvarlige for at indberette, fastsætte og føre regnskab over deres tildelte mængder og for at sikre og bevare deres berettigelse til at deltage i Kyoto-protokollens mekanismer.

(15) I overensstemmelse med beslutning 19/CP.7 skal hver enkelt af de af bilag I til klimakonventionen omfattede parter udstede en mængde tildelte enheder svarende til den mængde, som parten er tildelt i sit nationale register, og som svarer til dens emissionsniveauer som fastsat i henhold til beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen.

(16) I medfør af beslutning 2002/358/EF må Fællesskabet ikke udstede tildelte enheder.

(17) Det Europæiske Miljøagentur bistår efter behov Kommissionen i forbindelse med dennes overvågningsvirksomhed, navnlig inden for rammerne af Det Europæiske Fællesskabs opgørelsessystem, samt i forbindelse med dens analyser af fremskridtene hen imod opfyldelsen af forpligtelserne efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

(18) I lyset af den rolle, som Det Europæiske Miljøagentur spiller for udarbejdelsen af den årlige fællesskabsopgørelse, bør medlemsstaterne udforme deres egne nationale systemer på en sådan måde, at agenturets arbejde lettes.

(19) Målene for den påtænkte handling, nemlig opfyldelse af Fællesskabets forpligtelser efter Kyoto-protokollen, herunder navnlig overvågnings- og rapporteringskravene, kan i sagens natur ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne beslutning oprettes der en mekanisme til:

a) overvågning af alle menneskeskabte emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn i medlemsstaterne af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

b) evaluering af de fremskridt, der gøres med opfyldelsen af forpligtelserne for så vidt angår disse emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn

c) gennemførelse af "klimakonventionen" og Kyoto-protokollen, hvad angår nationale programmer, opgørelser over drivhusgasser, nationale systemer, Fællesskabets og dets medlemsstaters registre og de relevante procedurer ifølge Kyoto-protokollen, og

d) sikring af, at Fællesskabets og dets medlemsstaters indberetninger til klimakonventionens sekretariat fremsendes til tiden, er fuldstændige, nøjagtige, konsistente, indbyrdes sammenlignelige og gennemsigtige.

Artikel 2

Nationale programmer og et fællesskabsprogram

1. Medlemsstaterne og Kommissionen opstiller og gennemfører henholdsvis nationale programmer og et fællesskabsprogram for at bidrage til:

a) opfyldelsen af Fællesskabets og dets medlemsstaters forpligtelser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen til at begrænse og/eller reducere emissionen af alle drivhusgasser

b) gennemsigtig og præcis overvågning af medlemsstaternes faktiske og forventede fremskridt, herunder bidraget fra fællesskabsforanstaltningerne, hvad angår opfyldelsen af Fællesskabets og dets medlemsstaters forpligtelser vedrørende begrænsning og/eller reduktion af emissioner af alle drivhusgasser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

Disse programmer indeholder de i artikel 3, stk. 2, omhandlede oplysninger og ajourføres i overensstemmelse hermed.

2. Med henblik herpå skal anvendelsen af den fælles gennemførelse og mekanismen for mindre forurenende udvikling samt international emissionshandel supplere nationale foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kyoto-protokollen og Marrakech-aftalerne.

3. Medlemsstaterne offentliggør de nationale programmer og ajourføringerne heraf og underretter Kommissionen herom senest tre måneder efter deres vedtagelse.

På efterfølgende møder i det i artikel 9, stk. 1, omhandlede udvalg underretter Kommissionen medlemsstaterne om de nationale programmer og ajourføringer heraf, som den har modtaget.

Artikel 3

Rapportering ved medlemsstaterne

1. Til vurdering af det faktiske fremskridt og for at muliggøre Fællesskabets udarbejdelse af årlige rapporter i overensstemmelse med forpligtelserne efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen meddeler medlemsstaterne hvert år (år X) inden den 15. januar Kommissionen følgende:

a) deres menneskeskabte emissioner af drivhusgasserne i Kyoto-protokollens bilag A (kuldioxid (CO2), methan (CH4), nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6)) i året før det foregående år (år X-2)

b) foreløbige data om deres emissioner af kulilte (CO), svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC) i året før det foregående år (år X-2) sammen med de endelige data for året tre år før (år X-3)

c) deres menneskeskabte emissioner af drivhusgasser efter kilder og optag af kuldioxider gennem dræn i form af arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i året før det foregående år (år X-2)

d) oplysninger om regnskabsføring over emissioner og optag gennem arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og, hvor en medlemsstat beslutter at gøre brug heraf, artikel 3, stk. 4, i Kyoto-protokollen og med relevante beslutninger truffet inden for rammerne heraf, for årene mellem 1990 og året før det foregående år (år X-2)

e) eventuelle ændringer i de i litra a) til d) nævnte oplysninger for årene mellem 1990 og året tre år før (år X-3)

f) de elementer i deres rapport om den nationale opgørelse, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om fællesskabsopgørelsen over drivhusgasser, såsom oplysninger om deres plan for kvalitetssikring og kvalitetskontrol, en generel usikkerhedsvurdering, en generel vurdering af fuldstændigheden og oplysninger om foretagne omberegninger

g) oplysninger fra det nationale register, når dette er oprettet, om udstedelse, erhvervelse, besiddelse, overdragelse, annullering, tilbagetrækning og overførsel mellem forpligtelsesperioder af tildelte enheder, optagsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner i det foregående år (år X-1)

h) oplysninger om juridiske personer, der er bemyndiget til at deltage i mekanismer under Kyoto-protokollens artikel 6, 12 og 17, i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser eller fællesskabsbestemmelser

i) foranstaltninger truffet for at forbedre opgørelsen, f.eks. hvis dele af opgørelsen har været genstand for justeringer

j) oplysninger om indikatorer for året før det foregående år (år X-2)

k) eventuelle ændringer i det nationale opgørelsessystem.

Senest den 15. marts hvert år (år X) fremsender medlemsstaterne deres fuldstændige rapport om deres nationale opgørelse til Kommissionen.

2. Til vurdering af det forventede fremskridt meddeler medlemsstaterne senest den 15. marts 2005 og derefter hvert andet år Kommissionen følgende oplysninger:

a) oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger, som begrænser og/eller reducerer emissionen af drivhusgasser efter kilder eller øger optaget heraf gennem dræn, fordelt på sektor for hver drivhusgas, herunder:

i) målet for politikkerne og foranstaltningerne

ii) arten af de anvendte virkemidler

iii) status for gennemførelsen af den pågældende politik eller foranstaltning

iv) indikatorer til brug for at overvåge og vurdere de fremskridt, der efterhånden gøres med politikker og foranstaltninger, herunder bl.a. de indikatorer, der er anført i de i medfør af stk. 3 vedtagne gennemførelsesbestemmelser

v) kvantitative skøn over politikkernes og foranstaltningernes konsekvenser for emissionen af drivhusgasser efter kilder og optaget heraf gennem dræn mellem referenceåret og de efterfølgende år, herunder 2005, 2010 og 2015, så vidt det lader sig gøre ledsaget af en vurdering af de økonomiske virkninger, og

vi) angivelse af, i hvilken grad hjemlige foranstaltninger faktisk udgør et væsentligt element i bestræbelserne på nationalt plan, og i hvilken grad anvendelsen af den fælles gennemførelse og mekanismen for mindre forurenende udvikling samt international emissionshandel, i medfør af Kyoto-protokollens artikel 6, 12 og 17, faktisk supplerer nationale foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Kyoto-protokollen og Marrakech-aftalerne

b) nationale fremskrivninger af emissioner af drivhusgas efter kilder og optaget heraf gennem dræn, som minimum for årene 2005, 2010, 2015 og 2020, opstillet efter gas og sektor, herunder:

i) fremskrivninger "med foranstaltninger" og "med supplerende foranstaltninger" som nævnt i klimakonventionens retningslinjer og nærmere præciseret i de i medfør af stk. 3 vedtagne gennemførelsesbestemmelser

ii) klar angivelse af de politikker og foranstaltninger, der er medtaget i fremskrivningerne

iii) resultater af følsomhedsanalyser udført i forbindelse med fremskrivningerne, og

iv) beskrivelse af metoder, modeller, udgangshypoteser og centrale input- og output-parametre

c) oplysninger om trufne eller planlagte foranstaltninger til gennemførelse af relevante fællesskabsretsakter og -politikker, oplysninger om retlige og institutionelle tiltag til at forberede opfyldelsen af forpligtelserne efter Kyoto-protokollen og oplysninger om dispositioner vedrørende overholdelses- og håndhævelsesprocedurer og om medlemsstaternes gennemførelse heraf.

d) oplysninger om institutionelle og finansielle dispositioner og beslutningsprocedurer for samordning af og støtte til aktiviteter i forbindelse med deltagelse i mekanismerne efter Kyoto-protokollens artikel 6, 12 og 17, herunder deltagelse fra juridiske personer.

3. Gennemførelsesbestemmelser om indberetning af de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 2.

Disse gennemførelsesbestemmelser kan om nødvendigt revideres under hensyntagen til beslutninger truffet inden for rammerne af klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

Artikel 4

Fællesskabets opgørelsessystem

1. Kommissionen udarbejder årligt, i samarbejde med medlemsstaterne, en fællesskabsopgørelse over drivhusgasser og en rapport om denne opgørelse. Den tilsender medlemsstaterne udkastene hertil senest den 28. februar og offentliggør og forelægger dem for klimakonventionens sekretariat senest den 15. april hvert år. I tilfælde af manglende data i en national opgørelse indføjes estimater i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelser vedtaget i medfør af stk. 2, litra b), medmindre der senest den 15. marts samme år er modtaget ajourførte data fra medlemsstaterne.

2. Senest den 30. juni 2006 indfører Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, og under hensyn til medlemsstaternes nationale systemer et opgørelsessystem for Fællesskabet til sikring af, at de nationale opgørelser fremsendes til tiden, er nøjagtige, konsistente, fuldstændige og indbyrdes sammenlignelige, med henblik på udarbejdelsen af fællesskabsopgørelsen over drivhusgasser.

Dette system omfatter:

a) et program for kvalitetssikring og -kontrol, herunder opstilling af kvalitetsmålsætninger og en plan for kvalitetssikring og kvalitetskontrol af opgørelsen. Kommissionen bistår medlemsstaterne med gennemførelsen af programmer for kvalitetssikring og -kontrol

b) en procedure for estimater i tilfælde af manglende data i en national opgørelse, herunder høring af den pågældende medlemsstat.

3. Det Europæiske Miljøagentur bistår efter behov Kommissionen med gennemførelsen af stk. 1 og 2, bl.a. ved at foretage undersøgelser og indsamle data, i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram.

4. Medlemsstaterne indfører så tidligt som muligt og under alle omstændigheder senest den 31. december 2005 nationale opgørelsessystemer efter Kyoto-protokollen til beregning af de antropogene emissioner af drivhusgasser efter kilder og af optag af kuldioxid gennem dræn.

Artikel 5

Vurdering af fremskridt og rapportering

1. Kommissionen vurderer årligt i samråd med medlemsstaterne Fællesskabets og dets medlemsstaters fremskridt med opfyldelsen af deres forpligtelser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen, som fastsat i beslutning 2002/358/EF, med henblik på at fastslå, om fremskridtet er tilstrækkeligt til at opfylde disse forpligtelser.

Ved denne vurdering tages der hensyn til udviklingen i Fællesskabets politikker og foranstaltninger og til de oplysninger, medlemsstaterne har indgivet i overensstemmelse med artikel 3 og 6, stk. 2, i denne beslutning og med artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet(7).

I vurderingen indgår endvidere hvert andet år Fællesskabets og dets medlemsstaters forventede fremskridt med opfyldelsen af deres forpligtelser efter klimakonventionen og Kyoto-protokollen.

2. Kommissionen forelægger årligt Europa-Parlamentet og Rådet en rapport på grundlag af den i stk. 1 omhandlede vurdering.

Denne rapport indeholder oplysninger om de faktiske og forventede emissioner efter kilder og optag gennem dræn, om politikker og foranstaltninger og om anvendelsen af mekanismerne i Kyoto-protokollens artikel 6, 12 og 17.

3. Kommissionen udarbejder en rapport om Fællesskabets påviselige fremskridt inden udgangen af 2005, under hensyntagen til de ajourførte oplysninger om forventede emissioner, der er indgivet af medlemsstaterne senest den 15. juni 2003 i overensstemmelse med de i medfør af artikel 3, stk. 3, vedtagne gennemførelsesbestemmelser, og forelægger rapporten for klimakonventionens sekretariat senest den 1. januar 2006.

4. Hver medlemsstat udarbejder en rapport om sine påviselige fremskridt inden udgangen af 2005, under hensyntagen til de oplysninger, der er indgivet i overensstemmelse med de i medfør af artikel 3, stk. 3, vedtagne gennemførelsesbestemmelser, og forelægger rapporten for klimakonventionens sekretariat senest den 1. januar 2006.

5. Fællesskabet og hver enkelt medlemsstat forelægger ved udløbet af denne periode klimakonventionens sekretariat en rapport om den supplerende periode fastlagt i Marrakech-aftalerne til opfyldelse af forpligtelserne.

6. I overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2, kan Kommissionen vedtage bestemmelser indeholdende krav om rapportering om påviselige fremskridt som fastsat i Kyoto-protokollens artikel 3, stk. 2, og om rapportering om den supplerende periode fastlagt i Marrakech-aftalerne til opfyldelse af forpligtelserne.

7. Det Europæiske Miljøagentur bistår efter behov Kommissionen med gennemførelsen af stk. 1, 2 og 3, i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram.

Artikel 6

Nationale registre

1. Fællesskabet og dets medlemsstater opretter og fører registre med henblik på nøje regnskabsføring over udstedelse, besiddelse, overdragelse, erhvervelse, annullering og tilbagetrækning af tildelte emissionsenheder, optagsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner og overførsel af tildelte emissionsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner. I disse registre optages registre, der er oprettet i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/87/EF i overensstemmelse med bestemmelser vedtaget efter proceduren i artikel 9, stk. 2, i nærværende beslutning.

Fællesskabet og medlemsstater kan føre deres registre inden for rammerne af et konsolideret system, sammen med en eller flere andre medlemsstater.

2. De i stk. 1, første punktum, nævnte elementer stilles til rådighed for den centrale administrator, udpeget i medfør af artikel 20 i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 7

Tildelt mængde

1. Fællesskabet og hver enkelt medlemsstat forelægger hver især senest den 31. december 2006 klimakonventionens sekretariat en rapport om fastsættelsen af deres tildelte mængde, svarende til deres respektive emissionsniveauer, som fastsat i medfør af artikel 3, stk. 1, i beslutning 2002/358/EF og i Kyoto-protokollen. Medlemsstaterne og Fællesskabet bestræber sig på at forelægge deres rapporter samtidigt.

2. Efter granskningen af medlemsstaternes nationale opgørelser ifølge Kyoto-protokollen for hvert år af Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode, herunder løsning af eventuelle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen, trækker medlemsstaterne straks tildelte enheder, optagsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner svarende til deres nettoemissioner i det pågældende år tilbage.

Med hensyn til det sidste år i forpligtelsesperioden sker tilbagetrækningen inden udløbet af den supplerende periode fastlagt i Marrakech-aftalerne til opfyldelse af forpligtelserne.

3. Medlemsstaterne udsteder tildelte enheder i deres nationale registre svarende til deres emissionsniveauer som fastsat i medfør af beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen.

Artikel 8

Procedurer under Kyoto-protokollen

1. Medlemsstaterne og Fællesskabet sørger for fuldstændigt og effektivt samarbejde og samordning med hinanden i forbindelse med forpligtelser efter denne beslutning vedrørende:

a) udarbejdelsen af fællesskabsopgørelsen over drivhusgasser og rapporten om denne opgørelse i medfør af artikel 4, stk. 1

b) gransknings- og overholdelsesprocedurerne under Kyoto-protokollen i overensstemmelse med relevante beslutninger truffet inden for rammerne heraf

c) eventuelle justeringer af klimakonventionens granskningsprocedure eller andre ændringer i opgørelser og rapporter herom, der er forelagt eller skal forelægges klimakonventionens sekretariat

d) udarbejdelsen af Fællesskabets og medlemsstaternes rapporter om påviselige fremskridt inden udgangen af 2005, i medfør af artikel 5, stk. 3 og 4

e) udarbejdelsen og forelæggelsen af den i artikel 7, stk. 1, omhandlede rapport

f) rapportering om den supplerende periode fastlagt i Marrakech-aftalerne til opfyldelse af forpligtelser i medfør af artikel 5, stk. 5 og 6.

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 15. april hvert år klimakonventionens sekretariat deres nationale opgørelser med de samme oplysninger, som de har indgivet i medfør af artikel 3, stk. 1, medmindre Kommissionen inden den 15. marts samme år har modtaget oplysninger, der fjerner eventuelle uoverensstemmelser eller mangler i dataene.

3. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 9, stk. 2, fastsætte procedurer og tidsplaner for ovennævnte samarbejde og samordning.

Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg for klimaændringer.

2. Når der henvises til dette stykke anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget for Klimaændringer vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Yderligere foranstaltninger

Efter forelæggelsen af rapporten om påviselige fremskridt inden udgangen af 2005, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, foretager Kommissionen straks en vurdering af, i hvilket omfang Fællesskabet og dets medlemsstater gør fremskridt hen imod deres emissionsniveauer, som fastsat i overensstemmelse med beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen, og i hvilket omfang de opfylder deres forpligtelser efter Kyoto-protokollen. I lyset af denne vurdering kan Kommissionen i givet fald fremsætte forslag til Europa-Parlamentet og Rådet til sikring af, at Fællesskabet og dets medlemsstater overholder deres emissionsniveauer og opfylder alle deres forpligtelser efter Kyoto-protokollen.

Artikel 11

Ophævelse

Beslutning 93/389/EØF ophæves herved.

Henvisninger til det ophævede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og skal læses i forbindelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 12

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. februar 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. McDowell

Formand

(1) EUT C 234 af 30.9.2003, s. 51.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.1.2004.

(3) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11.

(5) EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

BILAG

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>