32004D0027

2004/27/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/678/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003 (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 4980)

EU-Tidende nr. L 006 af 10/01/2004 s. 0045 - 0046


Kommissionens beslutning

af 23. december 2003

om ændring af beslutning 2003/678/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003

(meddelt under nummer K(2003) 4980)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2004/27/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Siden marts 2003 er der truffet en række foranstaltninger for at forebygge spredning af aviær influenza i Nederlandene ved hjælp af en række beslutninger, hvoraf den seneste er Kommissionens beslutning 2003/290/EF af 25. april 2003 om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i Nederlandene(2).

(2) I henhold til beslutning 2003/290/EF og de forudgående beslutninger, Kommissionens beslutning 2003/214/EF(3) og 2003/258/EF(4), skulle Nederlandene sikre den forebyggende nedslagning på risikobehæftede fjerkræbedrifter og udsætningen af andet fjerkræ og andre fugle, der anses for at være i fare, og som holdes i de zoner, hvor der gælder restriktioner, og i nærmere afgrænsede zoner.

(3) Nederlandene har taget de fornødne forholdsregler for at undgå spredning af aviær influenza.

(4) Aviær influenza udgør en alvorlig fare for EF's husdyrbestand. For at hindre sygdommen i at sprede sig og bidrage til dens udryddelse bør EF derfor yde tilskud til de støtteberettigede udgifter, som Nederlandene har afholdt. Derfor bør Fællesskabet yde finansielt tilskud til Nederlandene i henhold til beslutning 90/424/EØF med henblik på at dække udgifterne i forbindelse med de forholdsregler, der er taget i 2003.

(5) Ved Kommissionens beslutning 2003/678/EF af 24. september 2003 om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003(5) blev der fastsat et forskud på 10 mio. EUR til den obligatoriske udsætning af dyr og destruktion af æg i 2003. Det er imidlertid nu muligt med større sikkerhed at foretage et skøn over, hvor store godtgørelser der skal udbetales.

(6) Nederlandene har også tilvejebragt data om omkostningerne til gennemførelse af de forholdsregler, der blev pålagt ved beslutning 2003/214/EF, 2003/258/EF og 2003/290/EF.

(7) I henhold til disse oplysninger beløber de anslåede udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr og æg sig til i alt 82,6 mio. EUR; sagsbehandlingen er dog endnu ikke afsluttet.

(8) Hvis de nødvendige bevillinger stilles til rådighed i 2003, bør Fællesskabet yde tilskud til de udgifter, som Nederlandene har afholdt, og øge forskudsbeløbet til 40 mio. EUR.

(9) Nederlandene indgav den 21. oktober 2003 en begrundet anmodning om forlængelse af fristen for indsendelse af godtgørelsesanmodninger for destruerede rugeæg og nedslagne daggamle kyllinger i henhold til de begrænsninger for transport, der er vedtaget i henhold til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(6). Bestemmelserne i artikel 3, stk. 3, bør ajourføres i overensstemmelse hermed.

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/678/EF foretages følgende ændringer:

1) Titlen på beslutning 2003/678/EØF affattes således:

"Beslutning 2003/678/EF om EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003".

2) Artikel 1, litra a), affattes således:

"a) hurtig og passende godtgørelse til dyreejerne for dyr og æg, der er henholdsvis aflivet og destrueret i henhold til:

- artikel 10 i direktiv 90/425/EØF

- artikel 5 i direktiv 92/40/EØF og

- artikel 3 i beslutning 2003/214/EF, 2003/258/EF og 2003/290/EF som led i obligatoriske udryddelsesforanstaltninger, jf. artikel 3, stk. 2, første og syvende led, i beslutning 90/424/EØF, i forbindelse med udbrud af aviær influenza i 2003, i medfør af nævnte bestemmelser og i overensstemmelse med nærværende beslutning".

3) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis Nederlandenes udbetalinger af godtgørelser i henhold til artikel 5 i direktiv 92/40/EØF og artikel 3 i beslutning 2003/214/EF, 2003/258/EF og 2003/290/EF foretages efter fristen på 90 dage, jf. artikel 2, litra a), reduceres de støtteberettigede beløb for udbetalinger foretaget efter fristen således:

- 25 % for udbetalinger foretaget mellem 91 og 105 dage efter udsætning af dyr eller destruktion af æg

- 50 % for udbetalinger foretaget mellem 106 og 120 dage efter udsætning af dyr eller destruktion af æg

- 75 % for udbetalinger foretaget mellem 121 og 135 dage efter udsætning af dyr eller destruktion af æg

- 100 % for udbetalinger foretaget mindst 136 dage efter udsætning af dyr eller destruktion af æg.

Hvis Nederlandenes udbetalinger af godtgørelser i henhold til artikel 10 i direktiv 90/425/EØF foretages mere end 60 dage efter meddelelsen af denne beslutning, reduceres de støtteberettigede beløb for udbetalinger foretaget efter fristen således:

- 25 % for udbetalinger foretaget mellem 61 og 75 dage efter meddelelse af denne beslutning

- 50 % for udbetalinger foretaget mellem 76 og 90 dage efter meddelelse af denne beslutning

- 75 % for udbetalinger foretaget mellem 91 og 105 dage efter meddelelse af denne beslutning

- 100 % for udbetalinger foretaget over 106 dage efter meddelelse af denne beslutning."

4) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Med forbehold af resultaterne af eventuel kontrol som omhandlet i artikel 5 og på betingelse af, at de nødvendige bevillinger stilles til rådighed, udbetales der et forskud på 40 mio. EUR på grundlag af dokumentation fremlagt af Nederlandene vedrørende hurtig og passende godtgørelse til dyreejerne for obligatorisk udsætning af dyr og destruktion af æg i 2003 i henhold til artikel 10 i direktiv 90/425/EØF, artikel 5 i direktiv 92/40/EØF og artikel 3 i beslutning 2003/214/EF, 2003/258/EF og 2003/290/EF."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Anmodningen omhandlet i stk. 2, litra a), fremlægges i elektronisk form i overensstemmelse med:

- bilag I A og I B, for godtgørelserne omhandlet i artikel 1, litra a), andet led, senest 60 kalenderdage efter ophævelsen af de restriktioner, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning 2003/428/EF(7), og for godtgørelserne omhandlet i artikel 1, litra a), første og tredje led, senest 90 dage efter meddelelse af nærværende beslutning

- bilag II senest seks måneder efter ophævelsen af restriktionerne, jf. første led.

Overholdes disse tidsfrister ikke, reduceres EF-tilskuddet med 25 % for hver måned, fristen overskrides. Efter begrundet anmodning fra Nederlandene kan Kommissionen dog forlænge fristerne."

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EUT L 105 af 26.4.2003, s. 28. Senest ændret ved beslutning 2003/443/EF (EUT L 150 af 18.6.2003, s. 64).

(3) EUT L 81 af 28.3.2003, s. 48.

(4) EUT L 95 af 11.4.2003, s. 65.

(5) EUT L 249 af 1.10.2003, s. 53.

(6) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(7) EUT L 144 af 12.6.2003, s. 15.