32004D0018

2004/18/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/749/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Belgien i 2003 (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 5010)

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0081 - 0083


Kommissionens beslutning

af 23. december 2003

om ændring af beslutning 2003/749/EF om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Belgien i 2003

(meddelt under nummer K(2003) 5010)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2004/18/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Siden marts 2003 er der med Kommissionens beslutning 2003/289/EF af 25. april 2003 om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i Belgien(2) truffet en række foranstaltninger til at forhindre spredning af sygdommen i Belgien.

(2) I henhold til beslutning 2003/289/EF skulle Belgien sørge for forebyggende tømning af fjerkræbedrifter i risikoområder samt af fjerkræ og andre fugle, som skønnes at være udsatte inden for særlige, afgrænsede områder.

(3) Belgien har taget de fornødne forholdsregler for at undgå spredning af aviær influenza.

(4) Aviær influenza udgør en alvorlig fare for EF's husdyrbestand. For at hindre sygdommen i at sprede sig og bidrage til dens udryddelse bør EF yde tilskud til de støtteberettigede udgifter, som Belgien har afholdt. Derfor bør Fællesskabet yde finansielt tilskud til Belgien i henhold til beslutning 90/424/EØF med henblik på at dække udgifterne til de forholdsregler, der er taget i 2003.

(5) I Kommissionens beslutning 2003/749/EF af 10. oktober 2003 om første EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Belgien i 2003(3) er der bestemmelser om et forskud på 1250000 EUR til den obligatoriske nedslagning af dyr og obligatorisk destruktion af æg i 2003. Det er nu blevet muligt at opstille et mere præcist skøn over den godtgørelse, der skal udbetales.

(6) Belgien har også tilvejebragt data om omkostningerne til gennemførelse af de forholdsregler, der blev pålagt via beslutning 2003/289/EF.

(7) I henhold til de oplysninger, der er stillet til rådighed, beløber de anslåede udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr og æg til i alt 6160017 EUR.

(8) Hvis de nødvendige bevillinger stilles til rådighed i 2003, bør EF yde tilskud til de udgifter, som Belgien har afholdt og øge forskudsbeløbet til 3 mio. EUR.

(9) Belgien fremførte den 4. september 2003 en begrundet anmodning om forlængelse af fristen for indsendelse af godtgørelsesanmodninger for destruerede rugeæg og nedslagne daggamle kyllinger i henhold til begrænsningerne for transport i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(4); bestemmelserne i artikel 3, stk. 3, bør opdateres i overensstemmelser hermed.

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2003/749/EF foretages følgende ændringer:

1) Titlen på beslutning 2003/749/EF affattes således:

"Beslutning 2003/749/EF om EF-tilskud til de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Belgien i 2003."

2) Artikel 1, litra a), affattes således:

"a) hurtig og passende godtgørelse til dyreejerne for dyr og æg, der er henholdsvis aflivet og destrueret i henhold til:

- artikel 10 i direktiv 90/425/EØF,

- artikel 5 i direktiv 92/40/EØF og

- artikel 3 i beslutning 2003/289/EF

som led i de obligatoriske udryddelsesforanstaltninger, jf. i artikel 3, stk. 2, første og syvende led, i beslutning 90/424/EØF, i forbindelse med udbrud af aviær influenza i 2003, som er truffet i henhold til ovenstående bestemmelser og i overensstemmelse med nærværende beslutning."

3) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3. Hvis Belgiens udbetalinger af godtgørelser i henhold til artikel 5 i direktiv 90/425/EØF og artikel 3 i beslutning 2003/289/EF foretages efter fristen på 90 dage, jf. artikel 2, litra a), reduceres de støtteberettigede beløb for udbetalinger foretaget efter fristen således:

- 25 % for udbetalinger foretaget mellem 91 og 105 dage efter nedslagning af dyr eller destruktion af æg

- 50 % for udbetalinger foretaget mellem 106 og 120 dage efter nedslagning af dyr eller destruktion af æg

- 75 % for udbetalinger foretaget mellem 121 og 135 dage efter nedslagning af dyr eller destruktion af æg

- 100 % for udbetalinger foretaget mindst 136 dage efter nedslagning af dyr eller destruktion af æg.

Hvis Belgiens udbetalinger af godtgørelser i henhold til artikel 10, litra a), i direktiv 90/425/EØF foretages efter fristen på 60 dage efter meddelelse af nærværende beslutning, reduceres de støtteberettigede beløb for udbetalinger foretaget efter fristen således:

- 25 % for udbetalinger foretaget mellem 61 og 75 dage efter meddelelsen af denne beslutning

- 50 % for udbetalinger foretaget mellem 76 og 90 dage efter meddelelsen af denne beslutning

- 75 % for udbetalinger foretaget mellem 91 og 105 dage efter meddelelsen af denne beslutning

- 25 % for udbetalinger foretaget mindst 106 dage efter meddelelsen af denne beslutning."

4) Artikel 4 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Med forbehold af resultaterne af eventuel kontrol som omhandlet i artikel 5 udbetales der et forskud på 3 mio. EUR på grundlag af dokumentation fremlagt af Belgien vedrørende hurtig og passende godtgørelse til dyreejerne for obligatorisk nedslagning af dyr og destruktion af æg i 2003 henhold til artikel 10 i direktiv 90/425/EØF, artikel 5 i direktiv 92/40/EØF og artikel 3 i beslutning 2003/289/EF."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Anmodningen omhandlet i stk. 2, litra a), fremlægges i elektronisk form i overensstemmelse med

- bilag Ia og Ib senest 60 kalenderdage for godtgørelserne omhandlet i artikel 1, litra a), første led, efter ophævelsen af de restriktioner, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning 2003/428/EF(5), og senest 90 dage for godtgørelserne omhandlet i artikel 1, litra a), andet og tredje led, efter meddelelse af nærværende beslutning.

- bilag II senest 6 måneder efter afslutningen af de restriktioner, som er nævnt i første led.

Overholdes disse tidsfrister ikke, reduceres EF-tilskuddet med 25 % for hver måned, fristen overskrides. Kommissionen kan dog efter begrundet anmodning fra de belgiske myndigheder forlænge denne frist."

Artikel 2

Adressat

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EUT L 105 af 26.4.2003, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2003/388/EF (EUT L 133 af 29.5.2003, s. 92).

(3) EUT L 271 af 22.10.2003, s. 19.

(4) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(5) EUT L 144 af 12.6.2003, s. 15.