30.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/56


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 3. juni 2004

om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte

(ECB/2004/11)

(2004/525/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 6,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3 og artikel 36.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) Generelle Råds medvirken i overensstemmelse med statuttens artikel 47.2, femte led,

under henvisning til udtalelse fra ECB’s personaleudvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1073/1999 (i det følgende benævnt »OLAF-forordningen«) skal Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (i det følgende benævnt »kontoret«) indlede og foretage administrative undersøgelser af svig (i det følgende benævnt »interne undersøgelser«) i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, som er oprettet ved eller på grundlag af EF-traktaten og Euratom-traktaten med det formål at bekæmpe svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. I henhold til OLAF-forordningen kan interne undersøgelser vedrøre alvorlige tilfælde i forbindelse med udøvelse af arbejdet, der kan indebære manglende opfyldelse af forpligtelser hos ansatte i disse institutioner, organer, kontorer og agenturer, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, eller en lignende manglende opfyldelse af forpligtelser hos medlemmer af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer og ansatte i de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der ikke er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »vedtægten«).

(2)

Hvad ECB angår, er disse opgaver og forpligtelser i forbindelse med udøvelsen af arbejdet, især forpligtelserne vedrørende tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt, fastlagt i a) ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, b) ECB’s administrative regler, c) bilag I til ansættelsesvilkårene om ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte og d) Den Europæiske Centralbanks administrative regler for midlertidigt ansatte, og yderligere vejledning gives i e) Den Europæiske Centralbanks adfærdskodeks (2) og f) adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet (3) (i det følgende benævnt under ét »ECB’s ansættelsesvilkår«).

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i OLAF-forordningen foretager kontoret i forbindelse med beskyttelsen af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og bekæmpelsen af svig og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, »administrative undersøgelser […] inden for institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne«, og i henhold til artikel 4, stk. 6, træffer de enkelte institutioner, organer, kontorer og agenturer en beslutning, som »især [omfatter] regler om: a) den forpligtelse, som medlemmerne af og tjenestemændene og de øvrige ansatte i institutionerne og organerne og lederne af og tjenestemændene og de øvrige ansatte i kontorerne og agenturerne har til at samarbejde med og afgive oplysninger til kontorets ansatte; b) de procedurer, som kontorets ansatte skal følge ved gennemførelsen af de interne undersøgelser, og sikringen af rettighederne for de personer, der er berørt af en intern undersøgelse«. I henhold til EF-retspraksis kan kontoret kun indlede en undersøgelse, hvis der foreligger en tilstrækkelig alvorlig mistanke (4).

(4)

OLAF-forordningen bestemmer (artikel 4, stk. 1, andet afsnit), at de interne undersøgelser foretages under overholdelse af bestemmelserne i traktaterne, særlig protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, og under overholdelse af vedtægten. Interne undersøgelser foretaget af kontoret sker også med forbehold af artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union samt andre principper og grundlæggende rettigheder, som medlemsstaterne har til fælles, og som er anerkendt af Domstolen, som f.eks. fortrolighed af juridisk rådgivning mellem klient og advokat (»legal privilege«).

(5)

Interne undersøgelser foretages efter de procedurer, der er angivet i OLAF-forordningen og i de beslutninger, som de enkelte institutioner, organer, kontorer og agenturer har vedtaget med henblik på dens gennemførelse. Ved vedtagelsen af denne afgørelse, som gennemfører forordningen, påhviler det ECB at begrunde alle begrænsninger på interne undersøgelser, som berører ECB’s specifikke opgaver og forpligtelser i henhold til traktatens artikel 105 og 106. Disse begrænsninger skal på den ene side sikre den fortrolighed, som er nødvendig i forbindelse med visse ECB-informationer, og på den anden side gennemføre lovgiverens målsætning om at styrke bekæmpelsen af svig. I andre henseender end disse specifikke opgaver og pligter skal ECB, også i forbindelse med denne afgørelse, betragtes som en offentlig myndighed i lighed med andre EF-institutioner og -organer.

(6)

I særlige tilfælde kan det undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, hvis nogle af de fortrolige oplysninger, som ECB besidder for at kunne udføre sine opgaver, spredes uden for ECB. I disse tilfælde vil Direktionen beslutte, om kontoret kan få adgang til eller få udleveret oplysninger. Der gives adgang til oplysninger, som er mere end et år gamle inden for områder som f.eks. pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder. Begrænsninger på andre områder såsom oplysninger, som modtages fra tilsynsmyndigheder, vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og oplysninger om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for nuværende og fremtidige eurosedler har ikke en midlertidig tidsgrænse. Selv om oplysninger, hvis spredning uden for ECB kan undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, i denne afgørelse er begrænset til særlige aktivitetsområder, skal der være mulighed for at tilpasse afgørelsen til uforudsete udviklinger for at sikre, at ECB kan fortsætte med at udføre de opgaver, som er pålagt af traktaten.

(7)

Denne afgørelse tager højde for den kendsgerning, at de medlemmer af ECB’s Styrelsesråd og ECB’s Generelle Råd, som ikke også er medlemmer af ECB’s Direktion, udfører nationale funktioner ved siden af deres funktioner inden for ESCB. Udøvelsen af disse nationale funktioner vedrører national lovgivning og er ikke omfattet af kontorets interne undersøgelser. Denne afgørelse finder derfor kun anvendelse på disse personers erhvervsmæssige aktiviteter, som udføres i deres egenskab af medlemmer af ECB’s besluttende organer. For så vidt som medlemmerne af Det Generelle Råd muligvis berøres af kontorets interne undersøgelser, er der ved udarbejdelsen af denne afgørelse taget højde for disse medlemmers bidrag.

(8)

Artikel 38.1 i statutten bestemmer, at medlemmerne af de besluttende organer og ECB’s ansatte er forpligtet til — selv efter at deres hverv er ophørt — ikke at give oplysning om forhold, som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder. I henhold til artikel 8 i OLAF-forordningen er kontoret og dets ansatte omfattet af de samme krav med hensyn til fortrolighed og tavshedspligt som de krav, der gælder for ECB’s ansatte i henhold til statutten og ECB’s ansættelsesvilkår.

(9)

I henhold til artikel 6, stk. 6, i OLAF-forordningen yder de nationale kompetente myndigheder kontoret bistand i dets undersøgelser af ECB i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Forbundsrepublikken Tysklands regering og ECB har undertegnet en hovedsædeaftale, dateret den 18. september 1998 (5), som gennemfører protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, hvad angår ECB, og indeholder bestemmelser om ECB’s lokalers, arkivers og kommunikations ukrænkelighed og om ECB’s direktionsmedlemmers diplomatiske privilegier og immuniteter.

(10)

I henhold til artikel 14 i OLAF-forordningen kan enhver tjenestemand eller anden ansat i De Europæiske Fællesskaber, på betingelserne i vedtægtens artikel 90, stk. 2, over for kontorets direktør indbringe en klage over en akt, der indeholder et klagepunkt imod ham, og som kontoret har udstedt i forbindelse med en intern undersøgelse. De samme procedurer finder tilsvarende anvendelse for klager, som indbringes over for kontorets direktør af ansatte i ECB eller medlemmer af et af ECB’s besluttende organer, og vedtægtens artikel 91 finder anvendelse på de beslutninger, der træffes i forbindelse med sådanne klager —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse for:

medlemmer af ECB’s Styrelsesråd og Generelle Råd i anliggender, der vedrører deres funktion som medlemmer af ECB’s besluttende organer

medlemmer af ECB’s Direktion

medlemmer af de besluttende organer og ansatte i de nationale centralbanker, som deltager i møderne i ECB’s Styrelsesråd og Generelle Råd som stedfortrædere og/eller ledsagere i anliggender, der vedrører denne funktion

(i det følgende benævnt under ét »deltagere i de besluttende organer«), og

fastansatte og midlertidigt ansatte i ECB, som er omfattet af ECB’s ansættelsesvilkår

personer, som arbejder for ECB på andet grundlag end en ansættelseskontrakt i anliggender, der vedrører deres arbejde for ECB

(i det følgende benævnt under ét »ECB’s medarbejdere«).

Artikel 2

Pligt til at samarbejde med kontoret

Uden at de relevante bestemmelser i traktaten, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og i statutten berøres og med forbehold af procedurerne fastsat i OLAF-forordningen og reglerne fastsat i denne afgørelse, skal deltagere i de besluttende organer og ECB’s medarbejdere i fuld udstrækning samarbejde med kontorets repræsentanter, når de foretager en intern undersøgelse, og yde den nødvendige bistand til undersøgelsen.

Artikel 3

Pligt til at indberette alle oplysninger om ulovlig aktivitet

1.   Medarbejdere i ECB, som får kendskab til forhold, der lader formode, at der kunne foreligge tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, eller alvorlige tilfælde i forbindelse med udøvelse af arbejdsmæssige aktiviteter, som skader disse finansielle interesser, og som kan indebære manglende opfyldelse af en ECB-medarbejders eller en deltager i et besluttende organs forpligtelser, der kan medføre en disciplinærsag eller i givet fald en straffesag, underretter omgående enten direktøren for Intern Revision, den øverste ansvarlige for det pågældende forretningsområde eller det medlem af Direktionen, som er hovedansvarlig for det pågældende forretningsområde, om disse forhold. De sidstnævnte underretter omgående generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester. Medarbejdere i ECB må på ingen måde udsættes for urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har givet de i denne artikel omhandlede oplysninger.

2.   Deltagere i de besluttende organer, som får kendskab til forhold som omhandlet i stk. 1, underretter generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester eller formanden for ECB herom.

3.   Når generaldirektøren for Sekretariat og Sprogtjenester, eller, alt efter omstændighederne, formanden for ECB modtager oplysninger i henhold til stk. 1 og 2, giver de i henhold til denne afgørelses artikel 4 omgående oplysningerne videre til kontoret og underretter Direktoratet for Intern Revision og, alt efter omstændighederne, formanden for ECB.

4.   Såfremt en medarbejder i ECB eller en deltager i de besluttende organer har kendskab til konkrete forhold, som understøtter mistanken om et tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, jf. stk. 1, og samtidig har berettiget grund til at formode, at den procedure, som er fastlagt i stk. 1, 2 og 3, i det konkrete tilfælde ville hindre en korrekt indberetning af disse forhold til kontoret, må den pågældende underrette kontoret direkte uden hensyn til artikel 4.

Artikel 4

Samarbejde med kontoret med hensyn til følsomme oplysninger

1.   I særlige tilfælde, hvor spredning af visse oplysninger uden for ECB kan undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, træffer Direktionen beslutning om, hvorvidt kontoret kan få adgang til eller få udleveret disse oplysninger. Dette gælder for oplysninger vedrørende pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder, såfremt disse oplysninger er mindre end et år gamle, oplysninger modtaget af ECB fra tilsynsmyndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og informationer om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for eurosedler.

2.   Direktionens beslutninger i denne forbindelse tager højde for alle relevante aspekter som f.eks. graden af følsomhed af de oplysninger, som kontoret har anmodet om til undersøgelsen, oplysningernes betydning for undersøgelsen og alvoren af den mistanke, som formanden for ECB har fået forelagt af kontoret, af medarbejderen i ECB eller af en af deltagerne i de besluttende organer, samt omfanget af risikoen for den fremtidige udførelse af ECB’s funktioner. Hvis anmodningen afvises, gøres der i beslutningen rede for årsagerne. For så vidt angår oplysninger, som ECB modtager fra tilsynsmyndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet, kan Direktionen beslutte at give kontoret adgang til oplysningerne, medmindre den relevante tilsynsmyndighed finder, at en udlevering af de pågældende oplysninger vil bringe det finansielle systems eller det enkelte kreditinstituts stabilitet i fare.

3.   I ganske særlige tilfælde vedrørende oplysninger i forbindelse med et bestemt af ECB’s aktivitetsområder, som er lige så følsomme som de i stk. 1 omhandlede kategorier af oplysninger, kan Direktionen foreløbigt beslutte ikke at give kontoret adgang til disse oplysninger. Stk. 2 finder anvendelse på sådanne beslutninger, som er gyldige i maksimalt seks måneder. Derefter gives kontoret adgang til de pågældende oplysninger, medmindre Styrelsesrådet i mellemtiden har ændret denne afgørelse og tilføjet kategorien af oplysninger til de i stk. 1 omhandlede kategorier. Styrelsesrådet skal begrunde en ændring af afgørelsen.

Artikel 5

Bistand fra ECB ved interne undersøgelser

1.   Når kontorets repræsentanter indleder en intern undersøgelse af ECB, gives disse adgang til ECB’s lokaler af den ansvarlige for ECB’s sikkerhed mod forevisning af en skriftlig bemyndigelse med angivelse af deres identitet og beføjelser som repræsentanter for kontoret og den skriftlige fuldmagt udstedt af direktøren for kontoret, som indeholder oplysninger om genstanden for undersøgelsen. Formanden, næstformanden og direktøren for Intern Revision underrettes omgående.

2.   Direktoratet for Intern Revision bistår kontoret i den praktiske tilrettelæggelse af undersøgelserne.

3.   ECB’s medarbejdere og deltagere i de besluttende organer afgiver alle oplysninger, som de af kontorets repræsentanter, der foretager en undersøgelse, anmoder om, medmindre de pågældende oplysninger kan være følsomme som omhandlet i artikel 4, i hvilket tilfælde Direktionen træffer beslutning herom. Direktoratet for Intern Revision registrerer alle oplysninger, som er afgivet.

Artikel 6

Underretning af berørte parter

1.   Hvis det fremgår, at en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ kan være personligt involveret, skal den pågældende underrettes hurtigt, såfremt dette ikke vil skade undersøgelsen. Under alle omstændigheder kan der ved undersøgelsens afslutning ikke drages konklusioner med navns nævnelse af en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ, uden at den berørte part har fået mulighed for at udtale sig om alle de omstændigheder, som vedrører denne part, herunder forhold, som måtte belaste denne. Berørte parter har ret til ikke at udtale sig, til ikke at anklage sig selv og til at søge personlig juridisk bistand.

2.   Såfremt undersøgelsen kræver absolut fortrolighed og anvendelse af undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retslig myndigheds kompetence, kan opfyldelsen af forpligtelsen til at give en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ mulighed for at udtale sig udsættes i et begrænset tidsrum efter aftale med formanden eller næstformanden.

Artikel 7

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Såfremt der ved en intern undersøgelses afslutning ikke kan gøres noget forhold gældende mod en ECB-medarbejder eller en deltager i et besluttende organ, som der har været rettet en beskyldning imod, indstilles den interne undersøgelse efter beslutning truffet af kontorets direktør, som skriftligt underretter den pågældende ECB-medarbejder eller deltager i det besluttende organ herom.

Artikel 8

Ophævelse af immunitet

Enhver anmodning fra en national politimyndighed eller retslig myndighed om ophævelse af immunitet mod retsforfølgning for så vidt angår en ECB-medarbejder eller et medlem af Direktionen, Styrelsesrådet eller Det Generelle Råd i forbindelse med et eventuelt tilfælde af svig, bestikkelse eller enhver anden ulovlig aktivitet, som skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, forelægges direktøren for kontoret til udtalelse. ECB’s formand eller næstformand træffer afgørelse vedrørende ECB’s medarbejderes immunitet, og Styrelsesrådet træffer afgørelse vedrørende immunitet, hvad angår medlemmer af Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd.

Artikel 9

Ændring af ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte

Ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte ændres således:

1)

Efter artikel 4, litra a), andet punktum, indsættes følgende punktum:

»De er bundet af bestemmelserne i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte.«

2)

Indledningen til artikel 5, litra b), udformes således:

»b)

Medmindre andet er fastlagt i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, må de ansatte ikke uden forudgående tilladelse fra Direktionen:«.

Artikel 10

Ændring af bilag I til ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte

Bilag I til ansættelsesvilkårene for ECB’s ansatte om ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte ændres således:

1)

Efter artikel 4, andet punktum, indsættes følgende punktum:

»De er bundet af bestemmelserne i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte.«

2)

Indledningen til artikel 10, litra b), udformes således:

»b)

Medmindre andet er fastlagt i afgørelse ECB/2004/11 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte, må ansatte med en kortvarig ansættelseskontrakt ikke uden forudgående tilladelse fra Direktionen:«.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(2)  EFT C 76 af 8.3.2001, s. 12.

(3)  EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9.

(4)  Jf. dommen i sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, Sml. 2003 I, s. 7147.

(5)  Bundesgesetzblatt nr. 45, 1998 af 27.10.1998 og nr. 12, 1999 af 6.5.1999.