32004D0007

2004/7/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om ændring af afgørelse 2001/527/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 003 af 07/01/2004 s. 0032 - 0032


Kommissionens afgørelse

af 5. november 2003

om ændring af afgørelse 2001/527/EF om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg

(EØS-relevant tekst)

(2004/7/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen traf i juni 2001 afgørelse 2001/527/EF(1) og 2001/528/EF(2) om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(2) I sine beslutninger af 5. februar 2002 og 21. november 2002 godkendte Europa-Parlamentet den tilgang med fire niveauer, som blev foreslået i Vismandsudvalgets endelige rapport om regulering af de europæiske værdipapirmarkeder, og opfordrede til, at visse aspekter af denne tilgang udvides til også at gælde for bank- og forsikringssektorerne under forudsætning af, at der er en klar reformvilje i Rådet til at sikre en passende balance mellem institutionerne.

(3) Med Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer er der oprettet et UCITS-kontaktudvalg(3), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF(4), med følgende formål: at lette den samordnede gennemførsel af dette direktiv ved regelmæssigt samråd om de praktiske problemer, som måtte opstå i forbindelse med dets gennemførelse, og hvor udveksling af synspunkter måtte anses for hensigtsmæssigt, at lette samråd mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at rådgive Kommissionen med hensyn til ændringer eller tilføjelser, som bør foretages i dette direktiv.

(4) Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at tage initiativ til overførsel af disse funktioner og beføjelser til de strukturer, der allerede er etableret på værdipapirområdet.

(5) Kommissionen har foreslået et direktiv med ændringer af bl.a. direktiv 85/611/EØF med henblik på at fjerne UCITS-kontaktudvalgets funktioner efter artikel 53 i dette direktiv og at overføre de funktioner, der er fastlagt i samme direktivs artikel 53a til Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er oprettet ved afgørelse 2001/528/EF.

(6) En sådan ændring kræver ændring af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalgs beføjelser, som er defineret i artikel 2 i afgørelse 2001/57/EF -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2001/527/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Udvalgets formål er at rådgive Kommissionen, enten på Kommissionens opfordring inden for en tidsfrist, som Kommissionen fastsætter afhængigt af sagens vigtighed, eller på udvalgets eget initiativ, om politiske emner og udarbejdelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger inden for værdipapirer, herunder institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)."

2) Artikel 3, første punktum, første afsnit, affattes således:"Udvalget består af repræsentanter på højt plan for nationale tilsynsmyndigheder med ekspertise inden for værdipapirer, herunder institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på samme dato som det eventuelle direktiv om ændring af UCITS-kontaktudvalgets funktioner, hvorved disse overføres til Det Europæiske Værdipapirudvalg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43.

(2) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.

(3) EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3.

(4) EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35.