32003R2326

Rådets forordning (EF) nr. 2326/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for fangståret 2004 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0027 - 0029


Rådets forordning (EF) nr. 2326/2003

af 19. december 2003

om fastsættelse for fangståret 2004 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der for hvert fangstår fastsættes en orienteringspris og en EF-producentpris med henblik på at fastsætte de prisniveauer, hvorved der skal foretages intervention for visse fiskerivarer.

(2) I henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en orienteringspris for hver af varerne og varegrupperne omtalt i bilag I og II til nævnte forordning.

(3) På grundlag af de nuværende data om priserne på de pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart i fangståret 2004.

(4) Efter forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en EF-producentpris for hver af varerne i bilag III til nævnte forordning. Det er imidlertid tilstrækkeligt at fastsætte EF-producentprisen for en af varerne i nævnte bilag III, da priserne for de andre varer kan beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82(2).

(5) På grundlag af de kriterier, der er opstillet i artikel 18, stk. 2, første og andet led, og i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, bør EF-producentprisen forhøjes for fangstsåret 2004.

(6) I betragtning af sagens hastende karakter er der grund til at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i del I, punkt 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, som er knyttet til Amsterdam-traktaten -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Orienteringspriserne for fangståret fra den 1. januar til den 31. december 2004 fastsættes i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

EF-producentpriserne for fangståret fra 1. januar til 31. december 2004 fastsættes i henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2) EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

EF-producentpriserne for de andre varer i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes ved hjælp af de omregningsfaktorer, der er omtalt i forordning (EØF) nr. 3510/82.