32003R2309

Kommissionens forordning (EF) nr. 2309/2003 af 29. december 2003 om ændring af bilag III B, IV og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 for så vidt angår tekstilkontingenter for 2004

EU-Tidende nr. L 342 af 30/12/2003 s. 0021 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 2309/2003

af 29. december 2003

om ændring af bilag III B, IV og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 for så vidt angår tekstilkontingenter for 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel(1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 517/94 fastsætter de årlige kvantitative lofter for visse tekstilvarer med oprindelse i Serbien og Montenegro og Nordkorea.

(2) Fra den 1. maj 2004 tæller Den Europæiske Union ti nye medlemsstater. Tiltrædelsesaktens artikel 6, stk. 7, fastsætter, at de nye medlemsstater skal anvende den fælles handelspolitik for tekstilvarer, og at de kvantitative restriktioner, som Fællesskabet anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, skal tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet. De kvantitative restriktioner for import i det udvidede Fællesskab af visse tekstilvarer fra tredjelande skal derfor tilpasses, således at de også omfatter importen i de ti nye medlemsstater. Dette kræver en ændring af visse bilag til forordning (EØF) nr. 517/94.

(3) Det er hensigtsmæssigt ved ændringen af mængderne at anvende en metode, hvorefter der tages hensyn til den traditionelle import i de nye medlemsstater ved tilpasningen af de nye kontingentniveauer. En formel bestående af gennemsnittet for de sidste tre års import i de ti nye medlemsstater fra tredjelande, justeret pro rata temporis, vil give et passende billede af de historiske handelsstrømme. 2000 og 2002 er valgt som de mest signifikante år, da de giver de seneste oplysninger om de ti nye medlemsstaters import af tekstilvarer og beklædningsgenstande.

(4) Bilag III B, IV og VI til forordning (EF) nr. 517/94 bør derfor ændres med de gældende kontingentniveauer for 2004. Retningslinjerne for kontingenttildelingen i 2004 er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2308/2003 af 29. december 2003 om forvaltning af tekstilkontingenterne for 2004 i Rådets forordning (EF) nr. 517/94(2).

(5) Forordning (EF) nr. 517/94 bør derfor ændres tilsvarende.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat i medfør af artikel 25 i forordning (EF) nr. 517/94 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III B, IV og VI til forordning (EF) nr. 517/94 ændres som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2003.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/2003 (EUT L 212 af 22.8.2003, s. 46).

(2) Se side 13 i denne EUT.

BILAG

Bilag III B, IV og VI til forordning (EF) nr. 517/94 ændres således:

1) Bilag III B affattes således:

"BILAG III B

Årlige kvantitative EF-lofter omhandlet i artikel 2, stk. 1, fjerde led

Serbien og Montenegro((Herunder Kosovo som defineret i resolution 1244 af 10. juni 1999 fra FN's Sikkerhedsråd.))

>TABELPOSITION>"

2) Bilag IV affattes således:

"BILAG IV

Årlige kvantitative EF-lofter omhandlet i artikel 3 stk. 1

Nordkorea

>TABELPOSITION>"

3) Bilag VI affattes således:

"BILAG VI

PASSIV FORÆDLING

Årlige kvantitative EF-lofter omhandlet i artikel 4

Serbien og Montenegro((Herunder Kosovo som defineret i resolution 124 af 10. juni 1999 fra FN's Sikkerhedsråd))

>TABELPOSITION>"