32003R2255

Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2003 af 19. december 2003 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag

EU-Tidende nr. L 333 af 20/12/2003 s. 0048 - 0048


Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2003

af 19. december 2003

om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2003(4), fastsættes kvoterne for tunge for 2003.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, i farvandene i ICES-område VIIa, nået den tildelte kvote for 2003. Belgien har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 6. december 2003. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter tunge fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, i ICES-område VIIa, har medført, at Belgiens kvote for 2003 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter tunge i ICES-område VIIa, fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 6. december 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2003.

På Kommissionens vegne

Jörgen Holmquist

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.

(4) EUT L 252 af 4.10.2003, s. 1.