32003R2151

Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 af 16. december 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EØS-relevant tekst.)

EU-Tidende nr. L 329 af 17/12/2003 s. 0001 - 0270


Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003

af 16. december 2003

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)(1), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 blev der indført et fælles klassifikationssystem for offentlige kontrakter for at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand.

(2) Opbygningen af og koderne i CPV kan kræve tilpasninger eller ændringer, afhængigt af markedernes udvikling og brugernes behov.

(3) Opbygningen af og koderne i CPV skal ajourføres for at tage hensyn til de konkrete behov, som medlemsstaterne og brugerne af CPV har givet udtryk for, og for at rette de fejl, der er konstateret i de forskellige sprogudgaver.

(4) Tekniske tilpasninger og forbedringer, der blev nævnt under lovgivningsprocessen forud for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2195/2002, men som det ikke var muligt at indarbejde i forordningen, skal indarbejdes i bilagene til forordningen.

(5) Regionsudvalget påpegede i sin udtalelse(2) om forslaget til CPV-forordningen, at klassifikationen af lægemidler må forbedres, og anbefalede at bruge ATC-systemet (det anatomiske, terapeutiske, kemiske klassifikationssystem), der er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen, til at færdiggøre opbygningen af CPV og glossarets koder for lægemidler.

(6) De berørte parter og brugerne af CPV har fremsat konkrete forslag til forbedring af CPV's glossar.

(7) Ajourføringen af koderne i og opbygningen af CPV bør komme til udtryk i de vejledende sammenligningstabeller mellem CPV og nomenklaturerne "De Forenede Nationers centrale produktnomenklatur" (CPC Prov.), "den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab" (NACE Rev. 1) og "den kombinerede nomenklatur" (KN).

(8) Af hensyn til klarheden skal CPV og sammenligningstabellen mellem CPV og CPC Prov. erstattes fuldstændigt. Alle ændringer i CPV-koderne eller beskrivelserne heraf skal angives i et separat nyt bilag til forordning (EF) nr. 2195/2002.

(9) Ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2002 af 19. december 2001 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(3) har overflødiggjort bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002, der viser overensstemmelsen mellem CPV og CPA 96.

(10) I fælles holdning (EF) nr. 33/2003 fastlagt af Rådet den 20. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter(4) og fælles holdning (EF) nr. 34/2003 fastlagt af Rådet den 20. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester(5) fastsættes vareområder ikke ved reference til den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA).

(11) Det er derfor ikke hensigtsmæssigt nytteløst at ajourføre sammenligningstabellen mellem CPV og CPA 96, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 2195/2002. Bilaget bør derfor udgå.

(12) Forordning (EF) nr. 2195/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2195/2002 foretages følgende ændringer:

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Bilag IV ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Bilag V ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1.

(2) EFT C 192 af 12.8.2002, s. 50.

(3) EFT L 36 af 6.2.2002, s. 1.

(4) EUT C 147 E af 24.6.2003, s. 1.

(5) EUT C 147 E af 24.6.2003, s. 137.

BILAG I

FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV)

Klassifikationssystemets opbygning

1. CPV-glossaret omfatter et primærglossar og et supplerende glossar.

2. Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på indtil ni cifre, til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, det arbejde eller de tjenesteydelser, der er kontraktens genstand.

Den numeriske kode omfatter otte cifre, der kan opdeles i:

- afdelinger, der angives ved kodens to første cifre (XX000000-Y)

- grupper, der angives ved kodens tre første cifre (XXX00000-Y)

- klasser, der angives ved kodens fire første cifre (XXXX0000-Y)

- kategorier, der angives ved kodens fem første cifre (XXXXX000-Y).

Hver af de tre sidste cifre giver en yderlige præcisering inden for de enkelte kategorier.

Et niende ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.

3. Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder, der svarer til en beskrivelse, der kan præcisere arten af eller en særlig brug af den vare, der skal indkøbes.

Den alfanumeriske kode omfatter:

- et øverste niveau, der udgøres af et bogstav, der betegner en hovedgruppe

- et andet niveau, der består af fire cifre, hvoraf de tre første udgør en underinddeling, mens det sidste er et kontroltal.

PRIMÆRGLOSSAR

>TABELPOSITION>

SUPPLERENDE GLOSSAR

>TABELPOSITION>

BILAG II

ÆNDRINGER AF CPV-KODERNE ELLER AF BESKRIVELSERNE I BILAG I TIL FORORDNING (EF) Nr. 2195/2002

II.A - TABEL OVER NYE OG EKSISTERENDE CPV-KODER FORBUNDNE MED EN NY BESKRIVELSE

>TABELPOSITION>

II.B - TABEL OVER NYE OG REVIDEREDE CPV-KODER FORBUNDNE MED EN EKSISTERENDE BESKRIVELSE

>TABELPOSITION>

II.C - TABEL OVER UDGÅEDE CPV-KODER I BILAG I TIL FORORDNING (EF) Nr. 2195/2002

>TABELPOSITION>

II.D - TABEL OVER UDGÅEDE BESKRIVELSER I BILAG I TIL FORORDNING (EF) Nr. 2195/2002

>TABELPOSITION>

BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL MELLEM CPV-GLOSSARET OG CPC PROV.

>TABELPOSITION>

BILAG IV

ÆNDRINGER TIL BILAG IV I FORORDNING (EF) NR. 2195/2002

Sammenligningstabel mellem CPV-glossaret og NACE Rev. 1

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG V

ÆNDRINGER TIL BILAG V I FORORDNING (EF) Nr. 2195/2002

Sammenligningstabel mellem CPV-glossaret og KN

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>