32003R1942

Kommissionens forordning (EF) nr. 1942/2003 af 3. november 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1853/2003 omhandlede første licitation

EU-Tidende nr. L 286 af 04/11/2003 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 1942/2003

af 3. november 2003

om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1853/2003 omhandlede første licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003(2), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse mængder oksekød er blevet udbudt til salg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1853/2003(3).

(2) I henhold til artikel 9 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2173/79 af 4. oktober 1979 om gennemførelsesbestemmelser for afsætning af oksekød, som interventionsorganerne har opkøbt, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 216/69(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2417/95(5), skal mindstesalgspriserne for kød udbudt i licitation fastsættes under hensyntagen til de modtagne bud.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mindstesalgspriser for oksekød i forbindelse med den første licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1853/2003, og for hvilken indleveringsfristen udløb den 27. oktober 2003, fastsættes i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. november 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(3) EUT L 271 af 22.10.2003, s. 15.

(4) EFT L 251 af 5.10.1979, s. 12.

(5) EFT L 248 af 14.10.1995, s. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>TABELPOSITION>