32003R1799

Rådets forordning (EF) nr. 1799/2003 af 13. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

EU-Tidende nr. L 264 af 15/10/2003 s. 0012 - 0013


Rådets forordning (EF) nr. 1799/2003

af 13. oktober 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2003/495/FUSP af 7. juli 2003 om Irak(1), ændret ved fælles holdning 2003/735/FUSP(2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Til opfølgning af FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003) af 22. maj 2003 udstedte Rådet forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak(3), som bl.a. omfatter indefrysningsforanstaltninger rettet mod den tidligere irakiske regering og andre statslige enheder. Foranstaltningerne trådte i kraft den 9. juli 2003.

(2) En fornyet gennemgang af de relevante tekster har ført til den konklusion, at resolutionen ikke kræver, at indefrysningsforanstaltningerne anvendes på pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende ministerier og andre offentlige instanser, som ikke var placeret uden for Irak før 22. maj 2003, men som forlod Irak efter denne dato.

(3) Forbuddet mod at overdrage pengemidler og økonomiske ressourcer til offentlige instanser i Irak, som svækker disse instansers funktion og unødigt hæmmer bestræbelserne for genopbygning af Irak, bør derfor tages op til fornyet overvejelse. Præciseringen vedrørende eksportrelaterede indbetalinger gennem offentlige banker, der er anført i det relevante bilag til forordning (EF) nr. 1210/2003, bliver derfor overflødig.

(4) Resolution 1483 (2003) angiver indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer som værende det første skridt i en proces, der skal føre til overførsel deraf til den irakiske udviklingsfond. Resolutionen fritager også pengemidler og økonomiske ressourcer, der er genstand for en tilbageholdelsesret eller en dom, som stammer fra før 22. maj 2003. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opretholde indefrysningsforanstaltningerne, hvis de pågældende pengemidler og økonomiske ressourcer udtrykkeligt er fritaget fra kravet om, at de skal overføres til nævnte fond.

(5) Det bemærkes, at den omstændighed, at der ikke foreligger noget krav om indefrysning, ikke er til hinder for, at de normale regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser og udenlandske domstolsafgørelser finder anvendelse. Der bør endvidere ikke indrømmes nogen fritagelse i medfør af domme, der er afsagt i strid med Rådets forordning (EØF) nr. 3541/92 af 7. december 1992 om forbud mod at indfri irakiske fordringer i forbindelse med kontrakter og transaktioner, der er omfattet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 661 (1990) og dermed forbundne resolutioner(4).

(6) Da disse ændringer vedrører fortolkningen af resolution 1483 (2003), er det hensigtsmæssigt at anvende dem med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1210/2003 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1210/2003 ændres således:

1) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Iraks tidligere regering eller andre offentlige instanser, virksomheder, herunder privatretlige virksomheder, hvori de offentlige myndigheder har aktiemajoriteten eller en kontrollerende aktiepost, eller regeringsorganer, som nærmere specificeret af sanktionsudvalget og anført i bilag III, indefryses, hvis de før 22. maj 2003 var placeret uden for Irak.

2. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes af eller forvaltes af nedenstående personer, som nærmere specificeret af sanktionsudvalget og anført i bilag IV, indefryses:

a) forhenværende præsident Saddam Hussein

b) højtstående embedsmænd i hans styre

c) disses nærmeste familiemedlemmer, eller

d) juridiske personer, organer og sammenslutninger, som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af de personer, der er nævnt i litra a), b) og c), eller af fysiske og juridiske personer, som handler på deres vegne eller efter deres instruks.

3. Der må hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler til rådighed for eller til gavn for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er anført i bilag IV.

4. Der må hverken direkte eller indirekte stilles økonomiske ressourcer til rådighed eller til gavn for de fysiske og juridiske personer, organer eller enheder, som er anført på listen i bilag IV, således at de pågældende personer, grupper eller enheder herved kan opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser."

2) I artikel 5 udgår stk. 2

3) Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Uanset artikel 4 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag V, give tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis alle nedenfor anførte betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal være genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 22. maj 2003, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer må udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om rettigheder for personer, der har sådanne fordringer

c) indfrielse af fordringen må ikke ske i strid med forordning (EØF) nr. 3541/92

d) anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden.

2. Under alle andre omstændigheder frigives pengemidler, økonomiske ressourcer og afkast af økonomiske ressourcer, som er indefrosset i medfør af artikel 4, kun med henblik på overførsel til den irakiske udviklingsfond, der administreres af Iraks Centralbank, på betingelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003)."

4) Overskriften til bilag V affattes således:

"Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 6, 7 og 8."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EUT L 169 af 8.7.2003, s. 72.

(2) Se side 40 i denne EUT.

(3) EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.

(4) EFT L 361 af 10.12.1992, s. 1.