32003R1787

Rådets forordning (EF) nr. 1787/2003 af 29. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

EU-Tidende nr. L 270 af 21/10/2003 s. 0121 - 0122


Rådets forordning (EF) nr. 1787/2003

af 29. september 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter(2) er der fastsat en afgiftsordning for mælk og mejeriprodukter, der har til formål at begrænse forskellene mellem udbud og efterspørgsel på markedet og de deraf følgende strukturelle overskud. Denne ordning skal anvendes i yderligere elleve fortløbende tolvmånedersperioder begyndende den 1. april 2004.

(2) For at fremme forbruget af mælk og mejeriprodukter i EU og forbedre disse produkters konkurrenceevne på de internationale markeder bør markedsstøtten begrænses, herunder ved en gradvis sænkning fra 1. juli 2004 af interventionspriserne for smør og skummetmælk som fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999(3) De relative interventionsprisniveauer for de to produkter bør derfor justeres.

(3) Indikativprisen, der især er sammensat af interventionspriserne for smør og skummetmælkspulver, angav støtteniveauet; da intervention for begge produkters vedkommende nu kun anvendes for den maksimale mængde og i et begrænset antal år, bør indikativprisen afskaffes.

(4) For at undgå, at der opstår et kunstigt afsætningsmarked gennem massiv udnyttelse af interventionsforanstaltninger bør der fastsættes et kvantitativt loft for interventionsopkøb af smør.

(5) De direkte betalinger til støtte for mælkeproducenternes indkomster er blevet justeret og fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for ordninger for direkte støtte under den fælles landbrugspolitik og støtteordninger for landbrugere(4) og bør derfor udgå i forordning (EF) nr. 1255/1999.

(6) Forordning (EF) nr. 1255/1999 bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1255/1999 ændres således:

1) Artikel 3 ophæves.

2) Artikel 4, stk. 1, affattes således:

"1. Interventionspriserne i Fællesskabet udtrykt i EUR/100 kg fastsættes:

a) for smør til:

- 328,20 for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2004

- 305,23 for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005

- 282,44 for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006

- 259,52 for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007

- 246,39 fra 1. juli 2007

b) for skummetmælkspulver til:

- 205,52 for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2004

- 195,24 for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005

- 184,97 for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006

- 174,69 fra 1. juli 2006."

3) Artikel 6, stk. 1, affattes således:

"1. Hvis markedspriserne for smør i en eller flere medlemsstater i en repræsentativ periode ligger under 92 % af interventionsprisen, foretager interventionsorganerne i den eller de pågældende medlemsstater opkøb af smør som angivet i stk. 2 til 90 % af interventionsprisen i perioden 1. marts til 31. august i et hvilket som helst år i henhold til betingelser, der skal fastlægges nærmere.

Hvis de mængder, der tilbydes til intervention i ovennævnte periode, overstiger 70000 tons i 2004, 60000 tons i 2005, 50000 tons i 2006, 40000 tons i 2007 og 30000 tons i 2008 og herefter, kan Kommissionen suspendere interventionsopkøbene.

I sådanne tilfælde kan interventionsorganernes opkøb gennemføres under anvendelse af en løbende licitationsprocedure i henhold til betingelser, der skal fastlægges nærmere.

Hvis markedspriserne for smør i den eller de pågældende medlemsstater over en repræsentativ periode er lig med eller højere end 92 % af interventionsprisen, suspenderer Kommissionen opkøbene."

4) Artikel 14, stk. 3, affattes således:

"3. For sødmælk andrager fællesskabsstøtten:

- 23,24 EUR/100 kg for perioden indtil den 30. juni 2004

- 21,69 EUR/100 kg for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005

- 20,16 EUR/100 kg for perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006

- 18,61 EUR/100 kg for perioden fra 1. juli 2006 til 30 juni 2007

- 18,15 EUR/100 kg fra 1. juli 2007.

For andre mejeriprodukter fastsættes støtten under hensyn til de pågældende produkters indhold af mælkekomponenter."

5) Artikel 16 til 25 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1, anvendes fra den 1. april 2004, artikel 1, nr. 3, anvendes fra den 1. marts 2004 og artikel 1, nr. 5, anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) Udtalelse af 5.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Se s. 123 i denne EUT.

(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 (EFT L 79 af 22.3.2002, s. 15).

(4) Se s. 1 i denne EUT.