32003R1560

Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne

EU-Tidende nr. L 222 af 05/09/2003 s. 0003 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003

af 2. september 2003

om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne(1), særlig artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 3 og 5, artikel 20, stk. 1, 3 og 4, og artikel 22, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En effektiv gennemførelse af forordning (EF) nr. 343/2003 kræver, at der fastsættes en række konkrete bestemmelser. Disse bestemmelser skal fastsættes klart for at lette samarbejdet mellem de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for anvendelsen af forordningen, både med hensyn til fremsendelse og behandling af anmodninger om overtagelse og tilbagetagelse og med hensyn til anmodninger om oplysninger og gennemførelsen af overførsler.

(2) For at sikre den størst mulige kontinuitet mellem konventionen om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater(2), som blev underskrevet i Dublin den 15. juni 1990, og forordning (EF) nr. 343/2003, som træder i stedet for den, skal denne forordning bygge på de fælles principper, lister og formularer, som er vedtaget af det udvalg, der blev nedsat ved konventionens artikel 18, idet der dog foretages de ændringer, som er nødvendige på grund af indførelsen af nye kriterier og ordlyden i visse bestemmelser og på grund af de indhøstede erfaringer.

(3) Der skal tages behørigt hensyn til samspillet mellem de procedurer, der er indført ved forordning (EF) nr. 343/2003, og anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen(3).

(4) Det er ønskeligt for både medlemsstaterne og de berørte asylansøgere, at der er en procedure til at finde en løsning i tilfælde af uoverensstemmelser mellem medlemsstater med hensyn til anvendelsen af den humanitære klausul i artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003.

(5) Oprettelsen af et elektronisk transmissionsnet med henblik på at lette gennemførelsen af forordning (EF) nr. 343/2003 kræver, at der indføres regler om både de tekniske standarder, der skal finde anvendelse, og den praktiske tilrettelæggelse af anvendelse af nettet.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(4) finder anvendelse på den behandling af oplysninger, der sker i medfør af nærværende forordning, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003.

(7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er forordning (EF) nr. 343/2003 ikke bindende for Danmark, og nærværende forordning er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, før der er indgået en aftale, som gør det muligt for Danmark at deltage i forordning (EF) nr. 343/2003.

(8) I medfør af artikel 4 i aftalen af 19. januar 2001 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge(5), skal denne forordning anvendes fra samme tidspunkt af medlemsstaterne og af Island og Norge. I nærværende forordning og bilagene hertil forstås derfor ved "medlemsstaterne" tillige Island og Norge.

(9) Nærværende forordning bør træde i kraft snarest muligt, så det bliver muligt at anvende forordning (EF) nr. 343/2003.

(10) De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 27 i forordning (EF) nr. 343/2003 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I PROCEDURER

KAPITEL I UDARBEJDELSE AF ANMODNINGER

Artikel 1

Udarbejdelse af en anmodning om overtagelse

1. En anmodning om overtagelse fremsættes på en standardformular i overensstemmelse med modellen i bilag I. Formularen indeholder en række rubrikker, som altid skal udfyldes, idet de øvrige felter udfyldes alt efter, hvilke oplysninger der foreligger. Der kan anføres supplerende oplysninger i det dertil beregnede felt.

Anmodningen skal desuden indeholde:

a) kopi af alle beviselementer og indicier, på grundlag af hvilke det må antages, at den anmodede medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om asyl, eventuelt ledsaget af bemærkninger om, hvordan de er tilvejebragt, og/eller den bevisværdi, som den anmodende medlemsstat tillægger dem, med henvisning til den i artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 omhandlede liste over beviser og indicier, som er medtaget i bilag II til nærværende forordning

b) kopi af eventuelle erklæringer, som asylansøgeren har afgivet skriftligt, eller som er optaget i en rapport.

2. Når anmodningen sker på grundlag af et positivt resultat ("hit"), som er fremsendt af Eurodacs centrale enhed i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2725/2000 efter sammenligning af asylansøgerens fingeraftryk med fingeraftryk, der tidligere er optaget og videregivet til den centrale enhed i medfør af artikel 8 i den nævnte forordning, og som er blevet kontrolleret i medfør af artikel 4, stk. 6, i samme forordning, skal anmodningen også indeholde oplysningerne fra den centrale enhed.

3. Når den anmodende medlemsstat anmoder om et hurtigt svar i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 skal anmodningen indeholde oplysninger om omstændighederne i forbindelse med asylansøgningen samt de retlige og faktiske grunde til, at et hurtigt svar er nødvendigt.

Artikel 2

Udarbejdelse af en anmodning om tilbagetagelse

En anmodning om tilbagetagelse fremsættes på en standardformular i overensstemmelse med modellen i bilag III, hvori der angives, hvilken type anmodning der er tale om, hvad der er begrundelsen for anmodningen, og hvilke bestemmelser i forordning (EF) nr. 343/2003 den fremsættes under henvisning til.

Anmodningen skal endvidere indeholde det positive resultat, som Eurodacs centrale enhed har videregivet i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2725/2000 efter at have sammenlignet asylansøgerens fingeraftryk med fingeraftryk, der tidligere er optaget og videregivet til den centrale enhed i medfør af artikel 4, stk. 1 og 2, i den nævnte forordning, idet det positive resultat er blevet kontrolleret i medfør af artikel 4, stk. 6, i samme forordning.

For anmodninger, der vedrører asylansøgninger, som er indgivet, inden Eurodac blev taget i brug, skal formularen være ledsaget af en kopi af fingeraftrykkene.

KAPITEL II REAKTION PÅ EN ANMODNING

Artikel 3

Behandling af en anmodning om overtagelse

1. De retlige og faktiske argumenter, der er anført i anmodningen, gennemgås på baggrund af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 343/2003 og listerne over beviselementer og indicier i bilag II til denne forordning.

2. Uanset hvilke kriterier og bestemmelser i forordning (EF) nr. 343/2003, der påberåbes i anmodningen, foretager den anmodede medlemsstat inden for de frister, der er fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1 og 6, omhyggeligt og objektivt og under hensyntagen til alle de oplysninger, som direkte eller indirekte er til rådighed for den, en kontrol af, om dens ansvar for behandlingen af ansøgningen er godtgjort. Hvis den anmodede stats kontrol viser, at den er ansvarlig på grundlag af mindst et af kriterierne i forordning (EF) nr. 343/2003, skal denne medlemsstat anerkende sit ansvar.

Artikel 4

Behandling af en anmodning om tilbagetagelse

Når en anmodning om tilbagetagelse støttes på oplysninger fra Eurodacs centrale enhed, som er kontrolleret af den anmodende medlemsstat i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2725/2000, anerkender den anmodede medlemsstat sit ansvar, medmindre den kontrol, den foretager, viser, at dens ansvar er ophørt i medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 5, andet afsnit, eller artikel 16, stk. 2, 3 eller 4, i forordning (EF) nr. 343/2003. Ansvarets ophør i medfør af ovennævnte bestemmelser kan kun påberåbes på grundlag af materielle beviselementer eller underbyggede erklæringer fra asylansøgeren, hvis rigtighed kan efterprøves.

Artikel 5

Negativt svar

1. Når den anmodede medlemsstat efter kontrol ikke mener, at det på grundlag af de foreliggende oplysninger kan fastslås, at den er ansvarlig, skal det negative svar, som den sender til den anmodende medlemsstat, begrundes fuldt ud, og der skal gives detaljerede oplysninger om grundene til afslaget.

2. Når den anmodende medlemsstat mener, at det afslag, den har modtaget, hviler på en fejlagtig bedømmelse, eller når den har yderligere beviser at fremføre, kan den anmode om en fornyet behandling af anmodningen. Denne mulighed skal udnyttes inden for tre uger efter modtagelsen af det negative svar. Den anmodede medlemsstat bestræber sig på at svare inden for to uger. Under alle omstændigheder genåbner denne yderligere procedure ikke de frister, der er fastsat i artikel 18, stk. 1 og 6, og i artikel 20, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 343/2003.

Artikel 6

Positivt svar

Når den anmodede medlemsstat anerkender sit ansvar, anføres dette i svaret med angivelse af, hvilken bestemmelse i forordning (EF) nr. 343/2003 anerkendelsen hviler på, og svaret skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for den senere tilrettelæggelse af overførslen, såsom oplysninger om den tjenestegren eller den person, der skal kontaktes.

KAPITEL III GENNEMFØRELSE AF OVERFØRSLEN

Artikel 7

Bestemmelser vedrørende overførslen

1. Overførslen til den ansvarlige medlemsstat kan ske på følgende måder:

a) på ansøgerens initiativ, hvorved der fastsættes en tidsfrist

b) i form af en kontrolleret afrejse, hvor ansøgeren indtil ombordstigningen ledsages af en af den anmodende medlemsstats ansatte, og den ansvarlige medlemsstat inden en på forhånd aftalt frist informeres om sted dato og tidspunkt for ansøgerens ankomst

c) under ledsagelse, idet ansøgeren ledsages af en af den anmodende medlemsstats ansatte eller af en repræsentant for et organ, som af medlemsstaten er bemyndiget hertil, og overgives til myndighederne i den ansvarlige medlemsstat.

2. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), ovenfor, udstedes der til ansøgeren et laissez-passer, jf. artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 343/2003 udfærdiget efter modellen i bilag IV til denne forordning, således at ansøgeren kan indrejse i den ansvarlige medlemsstat og identificere sig, når han giver møde på det sted og inden for den frist, han fik angivet ved meddelelsen af afgørelsen om den ansvarlige medlemsstats overtagelse eller tilbagetagelse.

I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c) ovenfor, udstedes der et laissez-passer, når ansøgeren ikke er i besiddelse af identitetsdokumenter. Stedet og tidspunktet for overførslen fastlægges af de pågældende medlemsstater efter aftale på de betingelser, der er fastsat i artikel 8.

3. Den medlemsstat, der foretager overførslen, sørger for, at alle ansøgerens dokumenter gives tilbage til ham inden afrejsen eller overdrages til hans ledsagere, således at de kan afleveres til de kompetente myndigheder i den ansvarlige medlemsstat eller fremsendes på anden passende måde.

Artikel 8

Samarbejde om overførslen

1. Den ansvarlige medlemsstat er forpligtet til at sørge for, at ansøgerens overførelse kan ske hurtigst muligt, og at der ikke stilles hindringer i vejen for ham. Den ansvarlige medlemsstat fastlægger eventuelt det sted på dens område, hvor ansøgeren vil blive overført eller tilbageført til de kompetente myndigheder, under hensyntagen til geografiske begrænsninger og de transportmuligheder, som er til rådighed for den medlemsstat, der foretager overførslen. Det kan under ingen omstændigheder kræves, at ledsageren følger ansøgeren længere end til ankomststedet for det anvendte internationale transportmiddel, eller at den medlemsstat, som foretager overførslen, afholder omkostningerne til transport videre end til dette sted.

2. Det påhviler den medlemsstat, der foretager overførslen, at tilrettelægge transporten af ansøgeren og hans ledsager og i samråd med den ansvarlige medlemsstat at fastsætte ankomsttidspunktet og om nødvendigt de nærmere omstændigheder ved overgivelsen af ansøgeren til de kompetente myndigheder. Den ansvarlige medlemsstat kan kræve et varsel på tre arbejdsdage.

Artikel 9

Udsættelse af overførslen og forsinket overførsel

1. Den ansvarlige medlemsstat informeres straks om enhver udsættelse af overførslen, som enten skyldes, at afgørelsen er blevet påklaget eller indbragt for en domstol med opsættende virkning, eller faktiske omstændigheder, såsom ansøgerens dårlige helbredstilstand, manglende transportmuligheder eller det forhold, at ansøgeren har unddraget sig gennemførelsen af overførslen.

2. Det påhviler den medlemsstat, som af de grunde, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, ikke kan foretage overførslen inden for den normale frist på seks måneder, som er fastsat i den pågældende forordnings artikel 19, stk. 3, og artikel 20, stk. 1, litra d), at underrette den ansvarlige medlemsstat herom inden fristens udløb. Hvis den undlader at gøre dette, påhviler ansvaret for behandlingen af asylansøgningen og de øvrige forpligtelser, som følger af forordning (EF) nr. 343/2003, denne medlemsstat i henhold til den pågældende forordnings artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 2.

3. Når en medlemsstat af en af de grunde, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 sætter sig for at foretage overførslen efter udløbet af den normale frist på seks måneder, påhviler det den forud herfor at indlede det nødvendige samråd med den ansvarlige medlemsstat.

Artikel 10

Overførsel efter implicit accept

1. Når den anmodede medlemsstat i medfør af artikel 18, stk. 7, eller artikel 20, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 343/2003 anses for at have accepteret en anmodning om overtagelse eller tilbagetagelse, påhviler det den anmodende medlemsstat at indlede det nødvendige samråd med henblik på tilrettelæggelsen af overførslen.

2. Når den ansvarlige medlemsstat anmodes herom af den anmodende medlemsstat, skal den straks skriftligt bekræfte, at den anerkender sit ansvar som følge af overskridelsen af svarfristen. Den ansvarlige medlemsstat træffer hurtigst muligt de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge ansøgerens ankomststed, og den fastsætter om nødvendigt sammen med den anmodende medlemsstat ankomsttidspunktet og de nærmere omstændigheder ved overgivelsen af ansøgeren til de kompetente myndigheder.

KAPITEL IV HUMANITÆR KLAUSUL

Artikel 11

Afhængighedssituationer

1. Artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 finder både anvendelse, når asylansøgeren er afhængig af hjælp fra et familiemedlem, der befinder sig i en medlemsstat, og når et familiemedlem, der befinder sig i en medlemsstat, er afhængig af hjælp fra asylansøgeren.

2. De afhængighedssituationer, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003 skal så vidt muligt vurderes på grundlag af objektive beviser, såsom lægeattester. Når sådanne beviser ikke er til rådighed eller ikke kan fremlægges, kan det kun anses for godtgjort, at der foreligger humanitære årsager, på grundlag af overbevisende oplysninger fra den pågældende person.

3. Følgende punkter skal ligeledes inddrages i vurderingen af, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at sammenføre de pågældende personer:

a) den familiemæssige situation, der forelå i hjemlandet

b) de omstændigheder, som har givet anledning til adskillelsen af de pågældende

c) situationen med hensyn til de forskellige asylprocedurer eller procedurer vedrørende udlændingelovgivningen i medlemsstaterne.

4. Det er under alle omstændigheder en betingelse for anvendelse af artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, at der er formodning om, at asylansøgeren eller det pågældende familiemedlem rent faktisk vil yde den nødvendige hjælp.

5. Den medlemsstat, hvor sammenføringen skal finde sted, og datoen for overførslen fastsættes af de pågældende medlemsstater efter aftale under hensyntagen til:

a) om den afhængige person er i stand til at rejse

b) de pågældendes situation med hensyn til ophold, således at det tilstræbes, at sammenføringen af asylansøgeren sker hos familiemedlemmet, når sidstnævnte allerede har opholdstilladelse og råder over midler i den medlemsstat, hvor han opholder sig.

Artikel 12

Uledsagede mindreårige

1. Når beslutningen om at overlade en uledsaget mindreårig til et andet familiemedlem end den mindreåriges far, mor eller værge vil kunne volde særlige vanskeligheder, navnlig når den pågældende myndige person er bosiddende uden for den medlemsstats jurisdiktion, hvor den mindreårige har ansøgt om asyl, skal samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne lettes, særlig de myndigheder eller retsinstanser, der har ansvaret for beskyttelse af mindreårige, og der træffes de foranstaltninger, som er nødvendige for, at disse myndigheder med fuld kendskab til sagen kan træffe beslutning om den eller de pågældende myndige personers mulighed for at tage sig af den mindreårige under forhold, der er i overensstemmelse med den mindreåriges tarv.

I denne forbindelse skal der tages hensyn til de muligheder, som det civilretlige samarbejde giver.

2. Når varigheden af procedurerne vedrørende anbringelse af den mindreårige medfører en overskridelse af de frister, der er fastsat i artikel 18, stk. 1 og 6, og artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 343/2003 er dette ikke nødvendigvis til hinder for, at proceduren til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig, kan videreføres, eller at overførslen kan gennemføres.

Artikel 13

Procedurer

1. Initiativet til at anmode en anden medlemsstat om at overtage en asylansøger på grundlag af artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003 tages enten af den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet, og som behandler sagen med henblik på afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig, eller af den ansvarlige medlemsstat.

2. Anmodningen om overtagelse skal indeholde alle de oplysninger, som den anmodende medlemsstat råder over, som kan gøre det muligt for den anmodede medlemsstat at vurdere situationen.

3. Den anmodede medlemsstat foretager den kontrol, der er nødvendig for alt efter omstændighederne at sikre sig, at der foreligger humanitære årsager, herunder af familiemæssig eller kulturel art, at den pågældende står i et afhængighedsforhold, eller at den anden berørte person er i stand til og har til hensigt at yde den forventede hjælp.

4. Under alle omstændigheder skal de pågældende have givet deres samtykke.

Artikel 14

Forlig

1. Når medlemsstaterne ikke kan løse deres uoverensstemmelser, enten om nødvendigheden af at foretage en overførsel eller om en sammenføring efter artikel 15 i forordning (EF) nr. 343/2003 eller om, hvilken medlemsstat de pågældende skal sammenføres i, kan de benytte sig af forligsproceduren i nærværende artikels stykke to.

2. Forligsproceduren indledes efter anmodning fra en af de medlemsstater, som der er uoverensstemmelse mellem, stilet til formanden for det udvalg, der er nedsat ved artikel 27 i forordning (EF) nr. 343/2003. Ved at acceptere at anvende forligsproceduren forpligter de pågældende medlemsstater sig til at tage størst muligt hensyn til den løsning, der foreslås.

Formanden for udvalget udpeger tre medlemmer af udvalget, der repræsenterer tre medlemsstater, som ikke er part i sagen. Eksperterne modtager skriftligt eller mundtligt parternes argumenter og foreslår efter rådslagning en løsning inden for en frist på en måned, om nødvendigt efter afstemning.

Formanden for udvalget eller hans stedfortræder leder drøftelserne. Han kan give udtryk for sin holdning, men deltager ikke i afstemningen.

Uanset om parterne godkender eller afviser løsningen, er den endelig og kan ikke revideres.

KAPITEL V FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 15

Fremsendelse af anmodninger

1. Anmodninger og svar samt al skriftlig korrespondance mellem medlemsstaterne vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 343/2003 skal, hvor det er muligt, fremsendes via det elektroniske kommunikationsnet "DubliNet", der oprettes ved afsnit II i denne forordning.

Som en undtagelse fra første afsnit kan der ske fremsendelse på anden måde af korrespondance mellem de tjenester, der har ansvaret for gennemførelsen af overførslerne, og de kompetente tjenester i den anmodede medlemsstat angående de praktiske arrangementer vedrørende de nærmere omstændigheder ved den overførte ansøgers ankomst og tidspunktet og -stedet for dennes ankomst, herunder når overførslen sker under ledsagelse.

2. Alle anmodninger og svar og al korrespondance fra et nationalt adgangspunkt, jf. artikel 19 i denne forordning, anses for at være ægte.

3. Den anerkendelse af modtagelsen, som systemet foretager, gælder som bevis for fremsendelsen og datoen og tidspunktet for modtagelsen af anmodningen eller svaret.

Artikel 16

Kommunikationssprog

Medlemsstaterne vælger efter indbyrdes aftale de enkelte lande imellem et eller flere kommunikationssprog.

Artikel 17

De berørte personers samtykke

1. Ved anvendelsen af artikel 7 og 8, artikel 15, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 som forudsætter, at de berørte personer ønsker det eller giver deres samtykke, skal samtykket gives skriftligt.

2. Med hensyn til artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 343/2003 skal ansøgeren vide, hvilke oplysninger hans samtykke vedrører.

AFSNIT II OPRETTELSE AF "DUBLINET"-NETTET

KAPITEL I TEKNISKE STANDARDER

Artikel 18

Oprettelse af "DubliNet"

1. De sikre elektroniske transmissionskanaler, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 343/2003, kaldes "DubliNet".

2. DubliNet er baseret på anvendelsen af de generiske Ida-tjenester, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF(6).

Artikel 19

Nationale adgangspunkter

1. Hver medlemsstat har ét identificeret nationalt adgangspunkt.

2. De nationale adgangspunkter er ansvarlige for behandlingen af indgående data og transmission af udgående data.

3. De nationale adgangspunkter er ansvarlige for fremsendelse af en bekræftelse for modtagelsen af enhver indgående transmission.

4. Formularerne i overensstemmelse med modellen i bilag I og III samt formularen til anmodning om oplysninger i bilag V sendes mellem de nationale adgangspunkter i det format, som Kommissionen har leveret. Kommissionen informerer medlemsstaterne om kravene til de tekniske standarder.

KAPITEL VII REGLER FOR ANVENDELSE

Artikel 20

Referencenummer

1. Hver transmission har et referencenummer, som gør det muligt utvetydigt at identificere den sag, som den vedrører, og den medlemsstat, som har fremsendt anmodningen. Referencenummeret skal gøre det muligt at afgøre, om transmissionen vedrører en anmodning om overtagelse (type 1), en anmodning om tilbagetagelse (type 2) eller en anmodning om oplysninger (type 3).

2. Referencenummeret begynder med de bogstaver, som anvendes til at identificere medlemsstaten i Eurodac. Koden efterfølges af det nummer, som angiver hvilken form for anmodning der er tale om, i overensstemmelse med den klassifikation, der er fastsat i stk. 1.

Når en anmodning er baseret på oplysninger fra Eurodac, tilføjes Eurodac-referencenummeret.

Artikel 21

Uafbrudt drift

1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at deres nationale adgangspunkt kan fungere uden afbrydelse.

2. Hvis et nationalt adgangspunkts drift afbrydes i mere end syv timer i kontortiden, informerer medlemsstaten de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 343/2003, og Kommissionen herom og træffer alle de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre, at den normale drift genoprettes hurtigst muligt.

3. Hvis et nationalt adgangspunkt har sendt oplysninger til et nationalt adgangspunkt, hvis drift har været afbrudt, gælder det bevis for afsendelsen, som frembringes af de generiske Ida-tjenester, som bevis for dato og tidspunkt for fremsendelsen. De frister, der er fastsat i forordning (EF) nr. 343/2003 for fremsendelse af en anmodning eller et svar, suspenderes ikke under afbrydelsen af det pågældende nationale adgangspunkts drift.

AFSNIT III OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Laissez-passer, der er udfærdiget med henblik på anvendelsen af Dublin-konventionen

Laissez-passer, der er trykt med henblik på anvendelsen af Dublin-konventionen, accepteres i forbindelse med overførsel af asylansøgere i medfør af forordning (EF) nr. 343/2003 i en periode på højst 18 måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2003.

På Kommissionens vegne

António Vitorino

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.

(2) EFT C 254 af 19.8.1997, s. 1.

(3) EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1.

(4) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5) EFT L 93 af 3.4.2001, s. 40.

(6) EFT L 203 af 3.8.1999, s. 9.

BILAG I

>PIC FILE= "L_2003222DA.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222DA.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222DA.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222DA.001301.TIF">

BILAG II

(Nedenstående henvisninger er til artikler i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003)

LISTE A BEVISELEMENTER

I. Afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en asylansøgning

1. Tilstedeværelse af et familiemedlem (far, mor, værge) til en mindreårig uledsaget asylansøger (artikel 6)

Beviser

- skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat

- registerudskrifter

- opholdstilladelser udstedt til familiemedlemmet

- hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab

- i modsat fald, og om nødvendigt dna-test eller blodtypeundersøgelse.

2. Lovlig bopæl for et familiemedlem, der er anerkendt som flygtning i en medlemsstat (artikel 7)

Beviser

- skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat

- registerudskrifter

- opholdstilladelser udstedt til den person, der er anerkendt som flygtning

- hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab

- de pågældendes samtykke.

3. Tilstedeværelse af et familiemedlem, der er asylansøger, men om hvis asylansøgning der endnu ikke er truffet nogen første materiel afgørelse i en medlemsstat (artikel 8)

Beviser

- skriftlig bekræftelse af oplysningerne fra den anden medlemsstat

- registerudskrifter

- midlertidige opholdstilladelser udstedt til den pågældende under behandlingen af vedkommendes asylansøgning

- hvis tilgængeligt, bevis på slægtskab

- i modsat fald, og om nødvendigt dna-test eller blodtypeundersøgelse

- de pågældendes samtykke.

4. Opholdstilladelser, der stadig er gyldige (artikel 9, stk. 1 og 3), eller som er udløbet for mindre end 2 år siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4)

Beviser

- opholdstilladelse

- udskrifter af udlændingeregister eller tilsvarende register

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen.

5. Gyldigt visum (artikel 9, stk. 2 og 3) og visum, som er udløbet for mindre end 6 måneder siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4)

Beviser

- udstedt visum (gyldigt eller udløbet, jf. ovenfor)

- udskrifter af udlændingeregister eller tilsvarende register

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der har udstedt visum.

6. Lovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 11)

Beviser

- indrejsestempel i pas

- udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen

- rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af indrejsen via en ydre grænse

- indrejsestempel eller tilsvarende påtegning i rejsehjemmelen.

7. Ulovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 10, stk. 1)

Beviser

- positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 8 i "Eurodac"-forordningen

- indrejsestempel i et falsk eller forfalsket pas

- udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen

- rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af indrejsen via en ydre grænse

- indrejsestempel eller tilsvarende påtegning i rejsehjemmelen.

8. Ophold på en medlemsstats område af mere end fem måneders varighed (artikel 10, stk. 2)

Beviser

- midlertidige opholdstilladelser udstedt under behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse

- opfordringer til at forlade området eller udsendelsesordre udstedt med mindst fem måneders interval, eller som ikke er blevet effektueret

- uddrag fra registre på sygehuse samt i fængsler og flygtningecentre.

9. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 3)

Beviser

- udrejsestempel

- udskrift fra tredjelands registre (opholdsbevis)

- rejsehjemmel, som muliggør sikker konstatering af udrejsen eller indrejsen via en ydre grænse

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, hvorfra asylansøgeren har forladt medlemsstaternes område

- udrejsestempel fra en stat, der grænser op til en medlemsstat, under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen.

II. Forpligtelse for den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, til igen at tillade indrejse for eller til at tilbagetage en asylansøger

1. Procedure for fastsættelse af den ansvarlige medlemsstat verserer i den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet (artikel 4, stk. 5)

Beviser

- positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 4 i "Eurodac"-forordningen

- det af asylansøgeren udfyldte ansøgningsskema

- rapport optaget af myndighederne

- fingeraftryk taget i forbindelse med indgivelse af en asylansøgning

- udskrift af registre og tilsvarende kartoteker

- skriftlig rapport udfærdiget af myndighederne til attestation af, at der er indgivet asylansøgning.

2. Verserende eller tidligere behandling af asylansøgning (artikel 16, stk. 1, litra c), d) og e))

Beviser

- positivt resultat af Eurodacs sammenligning af ansøgerens fingeraftryk med de aftryk, der er indsamlet i henhold til artikel 4 i "Eurodac"-forordningen

- det af asylansøgeren udfyldte ansøgningsskema

- rapport optaget af myndighederne

- fingeraftryk taget i forbindelse med indgivelse af en asylansøgning

- udskrift af registre og tilsvarende kartoteker

- skriftlig rapport udfærdiget af myndighederne til attestation af, at der er indgivet asylansøgning.

3. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 4, stk. 5 og artikel 16, stk. 3)

Beviser

- udrejsestempel

- udskrift af tredjelandes registre (opholdsbevis)

- udrejsestempel fra et tredjeland, der grænser op til en medlemsstat, under hensyntagen til den rejserute, som asylansøgeren har benyttet, samt til datoen for grænsepassagen

- skriftligt bevis fra myndighederne for, at udlændingen faktisk er blevet udsendt.

4. Udsendelse af medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 4)

Beviser

- skriftligt bevis fra myndighederne for, at udlændingen faktisk er blevet udsendt

- udrejsestempel

- tredjelandets bekræftelse af oplysningerne om udsendelsen.

LISTE B INDICIER

I. Afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en asylansøgning

1. Tilstedeværelse af et familiemedlem (far, mor, værge) til en mindreårig uledsaget asylansøger (artikel 6)

Indicier(1)

- verificerbare oplysninger fra asylansøgeren

- erklæringer fra de pågældende familiemedlemmer

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR.

2. Lovlig bopæl for et familiemedlem, der er anerkendt som flygtning i en medlemsstat (artikel 7)

Indicier

- verificerbare oplysninger fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR.

3. Tilstedeværelse af et familiemedlem, der er asylansøger, men om hvis asylansøgning der endnu ikke er truffet nogen første materiel afgørelse i en medlemsstat (artikel 8)

Indicier

- verificerbare oplysninger fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR.

4. Opholdstilladelser, der stadig er gyldige (artikel 9, stk. 1 og 3), og opholdstilladelser, der er udløbet for mindre end 2 år siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der ikke har udstedt opholdstilladelsen

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

5. Gyldigt visum (artikel 9, stk. 2 og 3) og visum, som er udløbet for mindre end 6 måneder siden (samt ikrafttrædelsesdato) (artikel 9, stk. 4)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra den medlemsstat, der ikke har udstedt visum

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

6. Lovlig indrejse i EU via en ydre grænse (artikel 11)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat eller et tredjeland

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

7. Ulovlig indrejse via en ydre grænse (artikel 10, stk. 1)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat eller et tredjeland

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

8. Ophold på en medlemsstats område af mere end fem måneders varighed (artikel 10, stk. 2)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en ikke-statslig organisation (ngo), f.eks. en organisation, der forestår indkvartering af socialt dårligt stillede

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- adgangskort til offentlige eller private institutioner i medlemsstaterne

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

9. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 3)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat

- udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende i et tredjeland

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

II. Forpligtelse for den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, til igen at tillade indrejse for eller til at tilbagetage en asylansøger

1. Procedure for fastsættelse af den ansvarlige medlemsstat, verserer i den medlemsstat, hvor asylansøgningen er indgivet (artikel 4, stk. 5)

Indicier

- verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat.

2. Verserende eller tidligere behandling af asylansøgning (artikel 16, stk. 1, litra c), d) og e))

Indicier

- verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat.

3. Udrejse fra medlemsstaternes område (artikel 4, stk. 5 og artikel 16, stk. 3)

Indicier

- detaljerede og verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en anden medlemsstat

- udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende i et tredjeland

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har været i forbindelse med en kurertjeneste eller et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

4. Udsendelse fra medlemsstaternes område (artikel 16, stk. 4)

Indicier

- verificerbare erklæringer fra asylansøgeren

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra en international organisation som f.eks. UNHCR

- udrejsestempel, når asylansøgeren har været borte fra medlemsstaternes område i et tidsrum på mindst tre måneder

- oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer, medrejsende osv.

- fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse. I så fald udgør aftrykkene bevis i henhold til liste A

- rejsehjemmel

- hotelregninger

- aftalekort til læge, tandlæge eller lignende

- oplysninger, som godtgør, at asylansøgeren har benyttet sig af en kurertjeneste eller et rejsebureau

- andre indicier af samme art.

(1) Indicier skal altid følges op af et bevis som anført i liste A.

BILAG III

>PIC FILE= "L_2003222DA.002002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222DA.002101.TIF">

BILAG IV

>PIC FILE= "L_2003222DA.002202.TIF">

BILAG V

>PIC FILE= "L_2003222DA.002302.TIF">