32003R1497

Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2003 af 18. august 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EU-Tidende nr. L 215 af 27/08/2003 s. 0003 - 0084


Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2003

af 18. august 2003

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2476/2001(2), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På den 12. konference mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (i det følgende benævnt "konventionen"), afholdt i Santiago (Chile) fra den 3. til den 15. november 2002, blev der foretaget ændringer i konventionens lister, idet visse arter eller populationer blev overført til liste I fra liste II og omvendt, visse arter blev overført fra liste III til liste II, nogle arter, som ikke tidligere figurerede på nogen af listerne, blev tilføjet liste I og II, visse arter blev slettet fra liste II og visse anmærkninger, som ledsager visse arter på listerne, blev tilføjet, slettet eller ændret.

(2) Efter den 12. konference mellem parterne i konventionen er der både tilføjet til og slettet fra konventionens liste III i henhold til bestemmelserne i konventionens artikel XVI.

(3) Medlemsstaterne har ikke fremsat forbehold over for nogen af disse ændringer.

(4) Ændringerne til konventionens liste I, II og III gør det nødvendigt, at også bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 ændres i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra a) og stk. 2, litra a) samt artikel 3, litra a).

(5) Det er fastslået, at Oxyura jamaicensis og Chrysemys picta udgør en trussel mod vilde dyr og planter, der er hjemmehørende i Fællesskabet, og at disse to arter derfor bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra d).

(6) Ydermere er det fastslået, at der handles internationalt med Padda fuscata i et sådant omfang, at det muligvis ikke er foreneligt med artens overlevelse, og at den derfor bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra c).

(7) Det er fastslået, at en række arter, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97, ikke indføres i Fællesskabet i et sådant antal, at det påkræver overvågning, og at disse arter derfor bør slettes fra bilaget i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 4, litra a).

(8) Ydermere er det fastslået, at en række arter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i nogen af bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, indføres i Fællesskabet i et sådant antal, at det påkræver overvågning, og at disse arter derfor bør opføres i bilag D i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 4, litra a).

(9) I betragtning af ændringernes omfang vil det være hensigtsmæssigt at udskifte alle bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, som består af bilag A, B, C og D samt noterne vedrørende fortolkningen af disse bilag.

(10) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter fastsat i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 338/97 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 og noterne vedrørende fortolkningen af disse bilag erstattes herved med teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.

På Kommissionens vegne

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2) EFT L 334 af 18.12.2001, s. 3.

BILAG

"BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1. Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a) ved artens navn, eller

b) med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf

2. Forkortelsen "spp." angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3. Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er optaget dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til direktiv 79/409/EØF(1) (vilde fugle) eller direktiv 92/43/EØF(2) (habitater).

5. Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:

a) "ssp" angiver underart

b) "var(s)" angiver varietet (varieteter) og

c) "fa" angiver form.

6. Tallene (I), (II) og (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7-9. Hvis ingen af disse tal eller tegn forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.

7. (I) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste I.

8. (II) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste II.

9. (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens liste III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på liste III, også anført med følgende koder på to bogstaver: BO (Bolivia), BR (Brasilien), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesien), UY (Uruguay) og ZA (Sydafrika).

10. Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de er vilde og fra bestemte og stabile bestande. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, omfattes af denne forordnings bestemmelser på samme måde, som hvis de var rene arter, også selvom den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.

11. Lighedstegnet (=) fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at betegnelsen for den pågældende art eller højere systematiske enhed skal fortolkes som følger:

=301 Også opført som Phalanger maculatus

=302 Også opført som Vampyrops lineatus

=303 Tidligere opført under Lemuridae-familien

=304 Tidligere opført som underart af Callithrix jacchus

=305 Omfatter det generiske synonym Leontideus

=306 Tidligere opført under arten Saguinus oedipus

=307 Tidligere opført under Alouatta palliatai

=308 Tidligere opført under Alouatta palliata (villosa)

=309 Omfatter synonymet Cercopithecus roloway

=310 Tidligere opført under slægten Papio

=311 Omfatter det generiske synonym Simias

=312 Omfatter synonymet Colobus badius rufomitratus

=313 Omfatter det generiske synonym Rhinopithecus

=314 Også opført som Presbytis entellus

=315 Også opført som Presbytis geei og Semnopithecus geei

=316 Også opført som Presbytis pileata og Semnopithecus pileatus

=317 Tidligere opført som Tamandua tetradactyla (delvis)

=318 Omfatter synonymerne Bradypus boliviensis og Bradypus griseus

=319 Omfatter synonymet Cabassous gymnurus

=320 Omfatter synonymet Priodontes giganteus

=321 Omfatter det generiske synonym Coendou

=322 Omfatter det generiske synonym Cuniculus

=323 Tidligere opført under slægten Dusicyon

=324 Omfatter synonymet Dusicyon fulvipes

=325 Omfatter det generiske synonym Fennecus

=326 Også opført som Selenarctos thibetanus

=327 Tidligere opført som Nasua nasua

=328 Også opført som Aonyx microdon eller Paraonyx microdon

=329 Tidligere opført under slægten Lutra

=330 Tidligere opført under slægten Lutra; omfatter synonymerne Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum og Lutra platensis

=331 Omfatter synonymet Galictis allamandi

=332 Tidligere opført under Martes flavigula

=333 Omfatter det generiske synonym Viverra

=334 Omfatter synonymet Eupleres major

=335 Tidligere opført som Viverra megaspila

=336 Tidligere opført som Herpestes fuscus

=337 Tidligere opført som Herpestes auropunctatus

=338 Også opført som Felis caracal og Lynx caracal

=339 Tidligere opført under slægten Felis

=340 Også opført som Felis pardina eller Felis lynx pardina

=341 Tidligere opført under slægten Panthera

=342 Omfatter ikke husdyrformen opført som Equus asinus, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser

=343 Tidligere opført under arten Equus hemionus

=344 Også opført som Equus caballus przewalskii

=345 Også opført som Choeropsis liberiensis

=346 Også opført som Cervus porcinus calamianensis

=347 Også opført som Cervus porcinus kuhlii

=348 Også opført som Cervus porcinus annamiticus

=349 Også opført som Cervus dama mesopotamicus

=350 Omfatter ikke husdyrformen af Bos gaurus opført som Bos frontalis, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser

=351 Omfatter ikke husdyrformen af Bos mutus opført som Bos grunnien, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser

=352 Omfatter det generiske synonym Novibos

=353 Omfatter ikke husdyrformen af Bubalus arnee opført som Bubalus bubalis

=354 Omfatter det generiske synonym Anoa

=355 Også opført som Damaliscus dorcas dorcas

=356 Tidligere opført under arten Naemorhedus goral

=357 Også opført som Capricornis sumatraensis

=358 Omfatter synonymet Oryx tao

=359 Omfatter synonymet Ovis aries ophion

=360 Tidligere opført som Ovis vignei

=361 Også opført som Rupicapra rupicapra ornata

=362 Også opført som Boocercus eurycerus; omfatter det generiske synonym Taurotragus

=363 Også opført som Pterocnemia pennata

=364 Også opført som Sula abbotti

=365 Også opført som Ardeola ibis

=366 Også opført som Egretta alba og Ardea alba

=367 Også opført som Ciconia ciconia boyciana

=368 Også opført som Hagedashia hagedash

=369 Også opført som Lampribis rara

=370 Omfatter Phoenicopterus roseus

=371 Omfatter synonymerne Anas chlorotis og Anas nesiotis

=372 Også opført som Spatula clypeata

=373 Også opført som Anas platyrhynchos laysanensis

=374 Formentlig en hybrid mellem Anas platyrhynchos og Anas superciliosa

=375 Også opført som Nyroca nyroca

=376 Omfatter synonymet Dendrocygna fulva

=377 Også opført som Cairina hartlaubii

=378 Også opført som Aquila heliaca adalberti

=379 Også opført som Chondrohierax wilsonii

=380 Også opført som Falco peregrinus babylonicus og Falco peregrinus pelegrinoides

=381 Også opført som Crax mitu mitu

=382 Også opført som slægten Crax

=383 Tidligere opført under slægten Aburria

=384 Tidligere opført under slægten Aburria; også opført som Pipile pipile pipile

=385 Tidligere opført som Arborophila brunneopectus (delvis)

=386 Tidligere opført under arten Crossoptilon crossoptilon

=387 Tidligere opført under arten Polyplectron malacense

=388 Omfatter synonymet Rheinardia nigrescens

=389 Også opført som Tricholimnas sylvestris

=390 Også opført som Choriotis nigriceps

=391 Også opført som Houbaropsis bengalensis

=392 Også opført som Turturoena iriditorques; tidligere opført som Columba malherbii (delvis)

=393 Også opført som Nesoenas mayeri

=394 Tidligere opført som Treron australis (delvis)

=395 Også opført som Calopelia brehmeri; omfatter synonymet Calopelia puella

=396 Også opført som Tympanistria tympanistria

=397 Også opført som Amazona dufresniana rhodocorytha

=398 Ofte forhandlet under den ukorrekte betegnelse Ara caninde

=399 Tidligere Cyanoramphus auriceps forbesi

=400 Omfatter Cyanoramphus cookii

=401 Også opført som Opopsitta diophthalma coxeni

=402 Også opført som Pezoporus occidentalis

=403 Tidligere Aratinga guarouba

=404 Tidligere Ara couloni

=405 Tidligere Ara maracana

=406 Tidligere opført under arten Psephotus chrysopterygius

=407 Også opført som Psittacula krameri echo

=408 Tidligere opført under slægten Gallirex; også opført som Tauraco porphyreolophus

=409 Også opført som Otus gurneyi

=410 Også opført som Ninox novaeseelandiae royana

=411 Tidligere opført under Ramphodon dohrnii

=412 Omfatter det generiske synonym Ptilolaemus

=413 Tidligere opført under slægten Rhinoplax

=414 Også opført som Pitta brachyura nympha

=415 Også opført som Musicapa ruecki eller Niltava ruecki

=416 Også opført som Dasyornis brachypterus longirostris

=417 Også opført som Tchitrea bourbonnensis

=418 Også opført som Meliphaga cassidix

=419 Omfatter det generiske synomym Xanthopsar

=420 Tidligere opført under slægten Spinus

=421 Tidligere opført som Serinus gularis (delvis)

=422 Også opført som Estrilda subflava eller Sporaeginthus subflavus

=423 Tidligere opført som Lagonosticta larvata (delvis)

=424 Omfatter det generiske synonym Spermestes

=425 Også opført som Euodice cantans; tidligere opført som Lonchura malabarica (delvis)

=426 Også opført som Hypargos nitidulus

=427 Tidligere opført som Parmoptila woodhousei (delvis)

=428 Omfatter synonymerne Pyrenestes frommi og Pyrenestes rothschildi

=429 Også opført som Estrilda bengala

=430 Også opført som Malimbus rubriceps eller Anaplectes melanotis

=431 Også opført som Coliuspasser ardens

=432 Tidligere opført som Euplectes orix (delvis)

=433 Også opført som Coliuspasser macrourus

=434 Også opført som Ploceus superciliosus

=435 Omfatter synonymet Ploceus nigriceps

=436 Også opført som Sitagra luteola

=437 Også opført som Sitagra melanocephala

=438 Tidligere opført som Ploceus velatus

=439 Også opført som Hypochera chalybeata; omfatter synonymerne Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis og Vidua ultramarina

=440 Tidligere opført som Vidua paradisaea (delvis)

=441 Også opført som slægten Damonia

=442 Tidligere opført som Kachuga tecta tecta

=443 Omfatter de generiske synonymer Nicoria og Geoemyda (delvis)

=444 Også opført som Chrysemys scripta elegans

=445 Også opført som Geochelone elephantopus; også opført under slægten Testudo

=446 Også opført under slægten Testudo

=447 Tidligere opført under Testudo kleinmanni

=448 Tidligere opført under slægten Trionyx. Også opført under slægten Aspideretes

=449 Tidligere opført under slægten Trionyx

=450 Tidligere opført under Podocnemis spp.

=451 Også opført som Pelusios subniger

=452 Omfatter Alligatoridae, Crocodylidae og Gavialidae

=453 Også opført under slægten Nactus

=454 Omfatter det generiske synonym Rhoptropella

=455 Tidligere opført under Chamaeleo spp.

=456 Omfatter slægten Pseudocordylus

=457 Tidligere Crocodilurus lacertinus

=458 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) var indtil den 1. august 2000 opført som T. teguixin (Linnaeus, 1758) (Udbredelse: det nordlige Argentina, Uruguay, Paraguay, det sydlige Brasilien op til den sydlige del af Brasiliens Amazonas-område). Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) var indtil den 1. august 2000 opført som Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Udbredelse: Colombia, Venezuela, Guianas, Amazonas-området i Ecuador, Peru, Bolivia og Brasilien, i Brasilien sydpå ind i delstaten Sao Paulo)

=459 Tidligere opført under Boidae-familien

=460 Omfatter synonymet Python molurus pimbura

=461 Også opført som Constrictor constrictor occidentalis

=462 Omfatter synonymet Sanzinia manditra

=463 Omfatter synonymet Pseudoboa cloelia

=464 Også opført som Hydrodynastes gigas

=465 Også opført som Alsophis chamissonis

=466 Tidligere opført under slægten Natrix

=467 Tidligere opført som Naja naja

=468 Tidligere opført som Crotalus unicolor

=469 Tidligere opført som Vipera russelli

=470 Tidligere opført under Nectophrynoides

=471 Tidligere Atelopus varius zeteki

=472 Tidligere opført under Dendrobates

=473 Også opført som Rana

=474 Omfatter det generiske synonym Megalobatrachus

=475 Tidligere Cynoscion macdonaldi

=476 Omfatter synonymerne Pandinus africanus og Heterometrus roeseli

=477 Tidligere opført under slægten Brachypelma

=478 Sensu D'Abrera

=479 Også opført som Conchodromus dromas

=480 Også opført under slægterne Dysnomia og Plagiola

=481 Omfatter det generiske synonym Proptera

=482 Også opført under slægten Carunculina

=483 Også opført som Megalonaias nickliniana

=484 Også opført som Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis og Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=485 Omfatter det generiske synonym Micromya

=486 Omfatter det generiske synonym Papuina

=487 Omfatter kun arten Heliopora coerulea

=488 Også opført som Podophyllum emodi og Sinopodophyllum hexandrum

=489 Omfatter de generiske synonymer Neogomesia og Roseocactus

=490 Også opført under slægten Echinocactus

=491 Omfatter synonymet Coryphantha densispina

=492 Også opført som Echinocereus lindsayi

=493 Også opført under slægten Nactus; omfatter Wilcoxia nerispina

=494 Også opført under slægten Coryphantha; omfatter synonymet Escobaria nellieae

=495 Også opført under slægten Coryphantha: omfatter Escobaria leei som en underart

=496 Omfatter synonymet Solicia pectinata

=497 Også opført under slægterne Backebergia, Cephalocereus og Mitrocereus; omfatter synonymet Pachycereus chrysomallus

=498 Omfatter Pediocactus bradyi ssp. despainii og Pediocactus bradyi ssp. Winkleri og synonymerne Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. Bradyi og Pediocactus winkleri; også opført under slægten Toumeya

=499 Også opført under slægterne Navajoa, Toumeya og Utahia, omfatter synonymerne Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesianus ssp. fickeisenii og Navajoa fickeisenii

=500 Også opført under slægterne Echinocactus og Utahia

=501 Omfatter det generiske synonym Encephalocarpus

=502 Også opført under slægten Pediocactus; omfatter synonymet Ancistrocactus tobuschii og Ferocactus tobuschii

=503 Også opført under slægterne Echinomastus, Neolloydia og Pediocactus; omfatter synonymerne Echinomastus acunensis og Echinomastus krausei

=504 Omfatter synonymerne Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus og Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae; også opført under slægten Pediocactus

=505 Også opført under slægterne Echinomastus, Neolloydia og Pediocactus

=506 Også opført under slægterne Coloradoa, Ferocactus og Pediocactus

=507 Også opført under slægterne Pediocactus og Toumeya

=508 Også opført under slægterne Ferocactus og Pediocactus

=509 Omfatter de generiske synonymer Gymnocactus og Normanbokea; også opført under slægterne Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus og Toumeya

=510 Også opført som slægten Parodia

=511 Også opført som Saussurea lappa

=512 Omfatter slægterne Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris og Trichipteris

=513 Også opført som Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

=514 Omfatter Euphorbia cremersii fa. Viridifolia og Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

=515 Omfatter Euphorbia cylindrifolia ssp. Tuberifera

=516 Omfatter Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii og spirosticha

=517 Omfatter Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis og multiflora

=518 Også opført som Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=519 Også opført som Engelhardia pterocarpa

=520 Også opført under slægten Afrormosia

=521 Omfatter Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila og paucituberculata

=522 Omfatter Aloe haworthioides var. aurantiaca

=523 Omfatter Aloe laeta var. maniaensis

=524 Tidligere opført under slægten Lutra; også opført som Magnolia hodgsonii og Magnolia candollii var. obvata

=525 Omfatter familierne Apostasiaceae og Cypripediaceae som underfamilierne Apostasioideae og Cypripedioideae

=526 Anacampseros australiana og A. kurtzii er også opført under slægten Grahamia

=527 Tidligere opført under Anacampseros spp.

=528 Også opført som Sarracenia alabamensis

=529 Også opført som Sarracenia jonesii

=530 Omfatter ikke Picrorhiza scrophulariifolia

=531 Tidligere opført under Zamiaceae spp.

=532 Omfatter synonymet Stangeria paradoxa

=533 Også opført som Taxus baccata ssp. Wallichiana

=534 Omfatter ikke Valeriana jatamansi Jones

=535 Omfatter synonymet Welwitschia bainesii

=536 Omfatter synonymet Vulpes vulpes leucopus

=537 Også opført som Pogonocichla swynnertoni

=538 Ofte handlet som Serinus citrinelloides

=539 Ofte handlet som Estrilda melanotis

=540 Omfatter Lapemis hardwickii

=541 Omfatter Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis og Hippocampus macleayina

=542 Omfatter Hippocampus elongatus og Hippocampus subelongatus

=543 Omfatter Hippocampus tuberculatus

=544 Omfatter Hippocampus subcoronatus

=545 Omfatter Hippocampus fasciatus og Hippocampus mohnikei

=546 Omfatter Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus og Hippocampus villosus

=547 Omfatter Hippocampus obscurus

=548 Omfatter Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus og Hippocampus vulgaris

=549 Omfatter Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi og Hippocampus ringens

=550 Omfatter Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus og Hippocampus valentyni

=551 Omfatter Hippocampus suezensis

=552 Omfatter Hippocampus dahli og Hippocampus lenis

=553 Omfatter Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus og Hippocampus trichus

=554 Omfatter Hippocampus obtusus og Hippocampus poeyi

=555 Omfatter Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus og Hippocampus sexmaculatus

=556 Omfatter Hippocampus novaehollandiae

=557 Omfatter Hippocampus regulus og Hippocampus rosamondae.

12. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), i denne forordning angiver tegnet ">REFERENCE TIL EN GRAFIK>" efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er omfattet af bilag B eller C, dele eller produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 1 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø, sporer og pollen (herunder pollinia)

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, og

c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 2 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) (frø og pollen

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d) afledte kemiske produkter og færdige lægemidler.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 3 Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f.eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, te og konfekt.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 4 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø, undtagen frø fra mexikanske kaktus med oprindelse i Mexico, og pollen

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter

d) frugter samt dele og afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter og

e) stængelled (knæ) samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Opuntia underslægt Opuntia.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 5 Omfatter hele stammer, opsavet træ samt finér.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 6 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 7 Omfatter hele stammer, flis samt uforarbejdede træstykker.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK> 8 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø og pollen (herunder pollinia)

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d) frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla.

13. Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, af hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af forordningens bestemmelser.

14. Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser.

15. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 1 Hele, eller i det væsentlige hele, skind, rå eller garvede

§ 2 Fjer eller skind eller andre fjerdækkede dele.

16. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§ 3 Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(1) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/49/EF (EFT L 233 af 13.8.1997, s. 9.)

(2) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42)."