32003R1139

Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003 af 27. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågningsprogrammer og specificeret risikomateriale

EU-Tidende nr. L 160 af 28/06/2003 s. 0022 - 0032


Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003

af 27. juni 2003

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågningsprogrammer og specificeret risikomateriale

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003(2), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 999/2001 indeholder bestemmelser om overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos får og geder, herunder overvågning af prøver af dyr, som ikke er slagtet til konsum. Det er nødvendigt, at denne gruppe af dyr defineres på en klarere måde, for at undgå, at prøver målrettes på en uhensigtsmæssig måde.

(2) I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om udryddelsesforanstaltninger efter bekræftet forekomst af TSE hos får og geder. Der bør udføres målrettet testning af dyr, der er destrueret i henhold til sådanne foranstaltninger, med henblik på at indsamle epidemiologiske oplysninger.

(3) Der er en teoretisk mulighed for, at BSE forekommer i fåre- og gedepopulationen. Man kan ikke anvende rutinemetoder til at skelne mellem BSE- og scrapieinfektion hos får og geder. Infektivitetsniveauet i ileum er ved begge sygdomme signifikant fra en tidlig infektionsfase. Som en forsigtighedsforanstaltning bør ileum af får og geder uanset alder opføres på listen over specificeret risikomateriale.

(4) I sin udtalelse af 7.-8. november 2002 om distribution af TSE-infektivitet i drøvtyggervæv anbefalede Den Videnskabelige Styringskomité, at tonsiller af kvæg uanset alder anses for at frembyde en risiko for bovin spongiform encephalopati (BSE).

(5) Den Videnskabelige Styringskomité har erklæret, at kontaminering med centralnervevæv og tonsilmateriale skal undgås, når hovedkød og tunger fra kvæg udtages til konsum, for at BSE-risiko kan undgås.

(6) Da hoveders tilstand hovedsagelig afhænger af, om de er håndteret med omhu, og om skudhullet i panden og foramen magnum er sikkert forseglet, skal der etableres kontrolordninger på slagterierne og på de særligt godkendt opskæringsvirksomheder.

(7) Bestemmelserne om forsendelse af hele og halve slagtekroppe samt fjerdinger, der ikke indeholder andet risikomateriale end rygsøjlen, til andre medlemsstater uden sidstnævntes forhåndsgodkendelse bør udvides til at omfattet halve kroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer, hvilket afspejler den faktiske samhandel mellem medlemsstaterne.

(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002(3), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003(4), indeholder sundheds- og dyresundhedsbestemmelser for indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, herunder afsætning heraf og i visse særlige tilfælde udførsel og transit heraf. De særlige bestemmelser i bilag XI til forordning (EF) nr. 999/2001 om fjernelse og bortskaffelse af sådanne produkter bør derfor udgå.

(9) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2003.

Den nye bestemmelse i bilag XI, del A, punkt 1, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 999/2001, jf. nr. 2) i bilaget til nærværende forordning, anvendes for dyr slagtet fra den 1. oktober 2003 og derefter.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2) EUT L 152 af 20.6.2003, s. 8.

(3) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(4) EUT L 117 af 13.5.2003, s. 1.

BILAG

I bilag III og XI foretages følgende ændringer:

1. Bilag III affattes således:

"BILAG III

OVERVÅGNINGSSYSTEM

KAPITEL A

I. OVERVÅGNING AF KVÆG

1. Generelt

Overvågningen af kvæg skal foregå i overensstemmelse med de laboratoriemetoder, der er fastsat i bilag X, kapitel C, punkt 3.1.b).

2. Overvågning af dyr, som slagtes til konsum

2.1. Alle kreaturer på over 24 måneder,

- som har undergået særlig nødslagtning som defineret i artikel 2, litra n), i Rådets direktiv 64/433/EØF(1), eller

- som er slagtet i overensstemmelse med kapitel VI, punkt 28, litra c), i bilag I til direktiv 64/433/EØF, undtagen dyr uden kliniske sygdomstegn, der slagtes som led i en sygdomsudryddelseskampagne,

undersøges for BSE.

2.2. Alle kreaturer på over 30 måneder,

- som slagtes som normalt med henblik på konsum, eller

- som slagtes som led i en sygdomsudryddelseskampagne i overensstemmelse med kapitel VI, punkt 28, litra c), i bilag I til direktiv 64/433/EØF, men som ikke udviser kliniske sygdomstegn,

undersøges for BSE.

2.3. Uanset punkt 2.2 kan Sverige beslutte kun at foretage stikprøveundersøgelse af kvæg, der er født, opdrættet og slagtet på sit område. Stikprøveundersøgelsen skal omfatte mindst 10000 dyr pr. år.

3. Overvågning af dyr, som ikke slagtes til konsum

3.1. Alle kreaturer på over 24 måneder, der er døde eller er blevet slået ned, men som ikke

- er blevet slået ned med henblik på destruktion i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 716/96(2)

- er blevet slået ned i forbindelse med en epidemi, f.eks. mund- og klovesyge

- er blevet slagtet til konsum,

undersøges for BSE.

3.2. Medlemsstaterne kan beslutte at fravige bestemmelserne i punkt 3.1 i fjerntliggende områder, hvor der er en lille belægningsgrad, og hvor der ikke arrangeres indsamling af døde dyr. Medlemsstater, der anvender en sådan fravigelse, underretter Kommissionen herom og indsender en liste over områder, der er omfattet af en fravigelse. Fravigelsen må højst omfatte 10 % af kvægbestanden i medlemsstaten.

4. Overvågning af dyr, der er opkøbt med henblik på destruktion i henhold til forordning (EF) nr. 716/96

4.1. Alle nødslagtede dyr eller dyr, der ved undersøgelsen før slagtning er fundet syge, undersøges for BSE.

4.2. Alle dyr på over 42 måneder og født efter den 1. august 1996 undersøges for BSE.

4.3. Dyr, der ikke er omfattet af punkt 4.1 eller 4.2, undersøges for BSE ved en stikprøveundersøgelse, der omfatter mindst 10000 dyr pr. år.

5. Overvågning af andre dyr

Som supplement til de undersøgelser, der er omhandlet i punkt 2-4, kan medlemsstaterne frivilligt beslutte at undersøge andre kreaturer på deres område, navnlig dyr, der har oprindelse i lande med nationale BSE-tilfælde, dyr, der har spist potentielt kontamineret foder, eller dyr, der er afkom af BSE-inficerede hundyr.

6. Foranstaltninger som opfølgning på undersøgelserne

6.1. Når et dyr, der er slagtet med henblik på konsum, er udvalgt til undersøgelse for BSE, påføres slagtekroppen ikke det sundhedsmærke, der er omhandlet i bilag I, kapitel XI, til direktiv 64/433/EØF, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

6.2. Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i punkt 6.1, hvis der er etableret et officielt system på slagteriet, som sikrer, at ingen dele af de undersøgte dyr med sundhedsmærket forlader slagteriet, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

6.3. Alle dele af det BSE-testede dyrs krop, herunder huden, tilbageholdes under officielt tilsyn, indtil der foreligger et negativt resultat af den hurtige test, medmindre de destrueres i overensstemmelse med bilag V, punkt 3 eller 4.

6.4. Alle kropsdele af et dyr, der er fundet positivt ved den hurtige test, destrueres i overensstemmelse med bilag V, punkt 3 eller 4, bortset fra materiale, der bevares sammen med de registre, der er omhandlet i kapitel B, afsnit III.

6.5. Hvis et dyr, der er slagtet med henblik på konsum, er fundet positivt ved den hurtige test, destrueres, ud over den slagtekrop, der er fundet positiv, mindst den slagtekrop, der i den samme slagtelinje er umiddelbart foran den slagtekrop, der er fundet positiv, og de to slagtekroppe, der følger umiddelbart efter den slagtekrop, der er fundet positiv, i overensstemmelse med punkt 6.4.

6.6. Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i punkt 6.5, hvis der er etableret et system på slagteriet, som hindrer, at slagtekroppene kontaminerer hinanden.

II. OVERVÅGNING AF FÅR OG GEDER

1. Generelt

Overvågningen af får og geder skal foregå i overensstemmelse med de laboratoriemetoder, der er fastsat i bilag X, kapitel C, punkt 3.2.b).

2. Overvågning af dyr, som slagtes til konsum

Dyr, der er over 18 måneder eller har mere end to frembrudte, blivende fortænder, og som slagtes med henblik på konsum, stikprøveundersøges i det antal, der er angivet i skemaet. Stikprøverne skal være repræsentative for hver region og for årstiden. Udvælgelsen af stikprøver skal tilrettelægges med henblik på at undgå, at en gruppe overrepræsenteres med hensyn til oprindelse, art, alder, race, produktionstype eller andre karakteristika. Dyrenes alder anslås ud fra tandsæt, tydelige tegn på kønsmodenhed eller andre pålidelige oplysninger. Det skal om muligt undgås at udtage flere stikprøver fra samme flok.

>TABELPOSITION>

Det er tilladt, at en medlemsstat undersøger et mindre antal dyr end det antal, der er anført i skemaet, hvis de seneste officielle statistikker for slagtninger viser, at dette antal svarer til 25 % af det antal udsætterfår, der slagtes årligt i den pågældende medlemsstat.

3. Overvågning af dyr, som ikke slagtes til konsum

Dyr, der er over 18 måneder eller har mere end to frembrudte, blivende fortænder, og som er døde eller er blevet slået ned, men som ikke

- er blevet slået ned i forbindelse med en sygdomsudryddelseskampagne

- er blevet slagtet til konsum,

stikprøveundersøges i det antal, der er angivet i skemaet. Stikprøverne skal være repræsentative for hver region og for årstiden. Udvælgelsen af stikprøver skal tilrettelægges med henblik på at undgå, at en gruppe overrepræsenteres med hensyn til oprindelse, art, alder, race, produktionstype eller andre karakteristika. Dyrets alder anslås ud fra tandsæt, tydelige tegn på kønsmodenhed eller andre pålidelige oplysninger. Det skal om muligt undgås at udtage flere stikprøver fra samme flok.

Medlemsstaterne kan beslutte, at fjerntliggende områder, hvor der er en lille belægningsgrad, og hvor der ikke arrangeres indsamling af døde dyr, fritages for prøveudtagningen. Medlemsstater, der anvender en sådan fravigelse, underretter Kommissionen herom og indsender en liste over områder, der er omfattet af en fravigelse. Fravigelsen må højst omfatte 10 % af fåre- og gedebestanden i medlemsstaten.

>TABELPOSITION>

4. Overvågning af inficerede besætninger

Dyr på over 12 måneder eller med en frembrudt blivende fortand, som slås ned i henhold til bestemmelserne i bilag VII, punkt 2, litra b), nr. i) eller ii), eller punkt 2, litra c), undersøges fra den 1. oktober 2003 ved tilfældig stikprøveudtagning i det antal, der er angivet i skemaet.

>TABELPOSITION>

5. Overvågning af andre dyr

Ud over overvågningsprogrammerne i punkt 2, 3 og 4 kan medlemsstaterne frivilligt foretage overvågning af andre dyr, såsom:

- dyr, der anvendes til mælkeproduktion

- dyr med oprindelse i lande med nationale tilfælde af TSE

- dyr, som har spist potentielt kontamineret foder

- dyr, som er afkom af TSE-inficerede hundyr

- dyr fra TSE-inficerede flokke.

6. Foranstaltninger som opfølgning på undersøgelserne af får og geder

6.1. Når et dyr, der er slagtet med henblik på konsum, er udvalgt til undersøgelse for TSE, påføres slagtekroppen ikke det sundhedsmærke, der er omhandlet i bilag I, kapitel XI, til direktiv 64/433/EØF, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

6.2. Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i punkt 6.1, hvis der er etableret et officielt system på slagteriet, som sikrer, at ingen dele af de undersøgte dyr med sundhedsmærket forlader slagteriet, før der foreligger et negativt resultat af den hurtige test.

6.3. Alle dele af et undersøgt dyrs krop, herunder huden, tilbageholdes under officielt tilsyn, indtil der foreligger et negativt resultat af den hurtige test, medmindre de destrueres i overensstemmelse med bilag V, punkt 3 eller 4.

6.4. Alle kropsdele af et dyr, der er fundet positivt ved den hurtige test, destrueres i overensstemmelse med bilag V, punkt 3 eller 4, bortset fra materiale, der bevares sammen med de registre, der er omhandlet i kapitel B, afsnit III.

7. Genotypebestemmelse

7.1. Prionproteinets genotype bestemmes for hvert enkelt positivt tilfælde af TSE hos får. TSE-tilfælde fundet hos resistente genotyper (får af genotyper kodende for alanin på begge alleler i codon 136, arginin på begge alleler i codon 154 og arginin på begge alleler i codon 171) indberettes straks til Kommissionen. Om muligt foretages der ved sådanne tilfælde bestemmelse af stamme. Hvis det ikke er muligt at bestemme stammen ved sådanne tilfælde, underkastes oprindelsesbesætningen og alle andre besætninger, hvor dyret har befundet sig, skærpet overvågning med henblik på at finde andre TSE-tilfælde for at bestemme stammen.

7.2. Foruden de dyr, der genotypebestemmes i henhold til punkt 7.1, bestemmes proteingenotypen i en tilfældigt udvalgt delprøve af får, der er undersøgt i henhold til kapitel A, afsnit II, punkt 2. Denne delprøve skal repræsentere mindst 1 % af det samlede antal stikprøver for hver medlemsstat, og den skal mindst omfatte 100 dyr pr. medlemsstat. Medlemsstaterne kan dog vælge at genotypebestemme samme antal levende dyr på tilsvarende alder.

III. OVERVÅGNING AF ANDRE DYREARTER

Medlemsstaterne kan frivilligt foretage overvågning af TSE hos andre dyrearter end kvæg, får og geder.

KAPITEL B

I. OPLYSNINGER, DER SKAL FREMGÅ AF MEDLEMSSTATERNES RAPPORT

1. Antal tilfælde af mistanke om smitte pr. dyreart, for hvilken der er indført begrænsninger for flytning i henhold til forordningens artikel 12, stk. 1.

2. Antal tilfælde af mistanke om smitte pr. dyreart, for hvilken der er foretaget en laboratorieundersøgelse i henhold til forordningens artikel 12, stk. 2, samt resultaterne af undersøgelsen.

3. Antal flokke, hvor tilfælde af mistanke om smitte hos får og geder er blevet indberettet og efterforsket i henhold til forordningens artikel 12, stk. 1 og 2.

4. Den skønnede størrelse af hver af de delpopulationer, der er omhandlet i kapitel A, afsnit I, punkt 3 og 4.

5. Antal kreaturer, der er undersøgt i hver delpopulation i henhold til kapitel A, afsnit I, punkt 2-5, metoden for stikprøveudvælgelsen og resultaterne af undersøgelserne.

6. Den skønnede størrelse af de delpopulationer, der er omhandlet i kapitel A, afsnit II, punkt 2 og 3, og som er stikprøveundersøgt.

7. Antal får og geder og flokke heraf, der er undersøgt i hver delpopulation i henhold til kapitel A, afsnit II, punkt 2-5, metoden for stikprøveudvælgelsen og resultaterne af undersøgelserne.

8. Antal, aldersfordeling samt geografisk fordeling af positive tilfælde af BSE og scrapie. Oprindelsesland, hvis forskelligt fra rapporteringslandet, for positive tilfælde af BSE og scrapie. Antal og geografisk fordeling af scrapiepositive flokke. Fødselsåret og om muligt fødselsmåneden bør opgives for hvert enkelt BSE-tilfælde.

9. Bekræftede positive TSE-tilfælde hos andre dyr end kvæg, får og geder.

10. Genotype og om muligt race for hvert undersøgt dyr i hver af de delpopulationer, der er omhandlet i kapitel A, afsnit II, punkt 7.1 og 7.2.

II. OPLYSNINGER, DER SKAL FREMGÅ AF KOMMISSIONENS SAMMENDRAG

Sammendraget skal forelægges i skemaform og skal mindst omfatte de oplysninger, der er omhandlet i afsnit I, for hver medlemsstat.

III. REGISTRE

1. Den kompetente myndighed fører registre, som opbevares i syv år, over:

- antal og arter af dyr, for hvilke der er indført begrænsninger for flytning som omhandlet i forordningens artikel 12, stk. 1

- antal og resultater af kliniske og epidemiologiske undersøgelser som omhandlet i forordningens artikel 12, stk. 1

- antal og resultater af laboratorieundersøgelser som omhandlet i forordningens artikel 12, stk. 2

- antal, identitet og oprindelse af dyr, som stikprøvekontrolleres i forbindelse med de overvågningsprogrammer, der er omhandlet i kapitel A, samt om muligt oplysninger om alder, race og anamnese

- prionproteinets genotype for positive tilfælde af TSE hos får.

2. Det undersøgende laboratorium opbevarer i syv år alle undersøgelsesregistre, især laboratoriearbejdsbøger samt i givet fald paraffinblokke og fotografier af Western blotting.

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.

(2) EFT L 99 af 20.4.1996, s. 14."

2. Afsnit A i bilag XI affattes således:

"BILAG XI

OVERGANGSFORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 22 OG 23

A. Om specificeret risikomateriale, maskinudbenet kød og slagtemetoder

1. a) Følgende væv betegnes som specificeret risikomateriale:

i) kraniet uden underkæbe og med hjerne og øjne, rygsøjle, med undtagelse af halens ryghvirvler, lænde- og brysthvirvlernes tværtappe og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier og rygmarv fra kvæg på over 12 måneder samt tonsillerne, tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium fra kvæg uanset alder

ii) kraniet med hjerne og øjne, tonsiller og rygmarv fra får og geder på over 12 måneder, eller som har en frembrudt, blivende fortand, samt milt og ileum fra får og geder uanset alder.

Den fastsatte alder for fjernelse af rygsøjlen på kvæg kan ændres ved en ændring af denne forordning under hensyntagen til den statistiske sandsynlighed for forekomst af BSE hos de berørte aldersgrupper af Fællesskabets population af kvæg, som fremgår af resultaterne af BSE-overvågningen, som fastsat i bilag III, kapitel A.I.

b) Ud over det specificerede risikomateriale i punkt 1, litra a), betegnes følgende væv som specificeret risikomateriale i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og i Portugal, med undtagelse af den selvstyrende region Azorerne: hele hovedet, med undtagelse af tungen, men med hjerne, øjne og trigeminusganglier, brissel, milt og rygmarv fra kvæg på over seks måneder.

2. Uanset punkt 1, litra a), nr. i), kan der træffes en beslutning efter proceduren i artikel 24, stk. 2, om tilladelse til anvendelse af rygsøjle og dorsalrodsganglier fra:

a) kvæg, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i de medlemsstater, for hvilke det gennem en videnskabelig evaluering er fastslået, at forekomsten af BSE hos kvæg af national oprindelse er meget usandsynlig eller usandsynlig, men ikke udelukket, eller

b) kvæg, der er født efter den dato, hvor forbuddet mod fodring af drøvtyggere med pattedyrsproteiner trådte i kraft, og som stammer fra medlemsstater, hvor der er konstateret BSE hos dyr af national oprindelse, eller for hvilke det gennem en videnskabelig evaluering er blevet fastslået, at forekomsten af BSE i dyr af national oprindelse er sandsynlig.

Det Forenede Kongerige, Portugal og Sverige kan få en sådan fravigelse bevilget på baggrund af tidligere indsendt og evalueret bevismateriale. Andre medlemsstater kan søge om en sådan fravigelse ved at indsende afgørende beviser til Kommissionen for litra a) eller b), alt efter, hvad der er relevant.

Medlemsstater, der får en sådan fravigelse bevilget, drager omsorg for, at der ud over de krav, der er fastsat i bilag III, kapitel A, afsnit I, anvendes en af de godkendte hurtige test, der er omhandlet i bilag X, kapitel C, punkt 4, på alle kreaturer på over 30 måneder,

i) som er døde på bedriften eller under transport, men som ikke er blevet slagtet med henblik på konsum, med undtagelse af de dyr, der er døde i fjerntliggende egne af medlemsstaterne, hvor der er en lille belægningsgrad og ringe sandsynlighed for, at der forekommer BSE

ii) som er slagtet som normalt med henblik på konsum.

Fravigelse bevilges ikke til anvendelse af rygsøjle og dorsalrodsganglier fra kreaturer på over 30 måneder fra Det Forenede Kongerige og Portugal, med undtagelse af den selvstyrende region Azorerne.

Sagkyndige fra Kommissionen kan gennemføre inspektioner på stedet med henblik på yderligere at vurdere den forelagte dokumentation i henhold til artikel 21.

3. Knogler fra kvæg, får og geder må ikke bruges til fremstilling af maskinudbenet kød.

4. På kvæg, får eller geder, hvis kød er bestemt til konsum eller foder, må der efter bedøvelse ikke foretages laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

5. Specificeret risikomateriale skal fjernes:

a) på slagterier eller, i givet fald, andre slagtesteder

b) på opskæringsvirksomheder, for så vidt angår rygsøjle hos kvæg

c) afhængigt af hvad der er relevant, på anlæg for mellemprodukter, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002(1), eller brugere og indsamlingscentre, der er godkendt og registreret i henhold til artikel 23, stk. 2, litra c), nr. iv), vi) og vii), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Ovenstående bestemmelser gælder ikke for kategori 1-materiale til fodring af ådselsædende fugle i henhold til artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

6. Tunger af kvæg uanset alder bestemt til konsum eller foder udtages på slagteriet ved et tværsnit rostralt for basihyoideums processus lingualis.

7. Hovedkød af kvæg på over 12 måneder udtages på slagterier i overensstemmelse med en kontrolordning, der er godkendt af den kompetente myndighed, for at sikre, at eventuel kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv forebygges. Ordningen skal mindst indeholde følgende forskrifter:

- Udtagning skal foregå på et særligt sted, der er fysisk adskilt fra slagtelinjens øvrige dele.

- Hvis hovederne fjernes fra conveyoren eller kroge, inden hovedkødet udtages, skal skudhullet i panden og foramen magnum forsegles med en tæt og bestandig prop. Hvis der udtages prøve af hjernestammen til laboratorieundersøgelse for BSE, forsegles foramen magnum umiddelbart efter prøveudtagningen.

- Der må ikke udtages hovedkød fra hoveder, hvor øjnene er blevet beskadiget eller gået tabt umiddelbart før eller efter slagtning, eller som på anden vis er blevet beskadiget på en måde, der kan medføre kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv.

- Der må ikke udtages hovedkød fra hoveder, som ikke er blevet forseglet korrekt i henhold til andet led.

- Uden at de almindelige hygiejnebestemmelser derved tilsidesættes, skal der være etableret specifikke arbejdsvejledninger med henblik på at forebygge, at hovedkødet kontamineres under udtagningen, navnlig i tilfælde af at forseglingen som omhandlet i andet led er gået tabt eller at øjnene er beskadiget under håndteringen.

- Der skal være etableret en prøveudtagningsplan med anvendelse af en relevant laboratorietest til påvisning af centralnervevæv med henblik på at verificere, om foranstaltningerne til reduktion af kontaminering er korrekt implementeret.

8. Som en fravigelse fra kravene i punkt 7 kan medlemsstaterne beslutte at anvende en alternativ kontrolordning på slagteriet i forbindelse med udtagning af hovedkød af kvæg, som indebærer en tilsvarende reduktion i omfanget af centralnervevævs kontaminering af hovedkød. Der skal være etableret en prøveudtagningsplan med anvendelse af en relevant laboratorietest til påvisning af centralnervevæv med henblik på at verificere, om foranstaltningerne til reduktion af kontaminering er korrekt implementeret. De medlemsstater, der anvender denne fravigelsesmulighed, underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed om deres kontrolordning og resultaterne af prøveudtagningen.

9. Punkt 7 og 8 gælder ikke for udtagning af tungen i henhold til punkt 6 eller for udtagning af kæbekød på slagteriet, hvis det sker, uden at hovederne fjernes fra conveyoren eller kroge.

10. Uanset punkt 5 og 7 kan medlemsstaterne beslutte at tillade

a) at rygmarv fra får og geder fjernes på opskæringsvirksomheder, der har særlig godkendelse hertil

b) at rygsøjlen fjernes fra slagtekroppe eller dele af slagtekroppe i hertil særligt godkendte, kontrollerede og registrerede slagterforretninger

c) at hovedkød fra kvæg udtages på opskæringsvirksomheder, der har særlig godkendelse hertil, under overholdelse af følgende bestemmelser:

Kvæghoveder bestemt til at blive transporteret til opskæringsvirksomheder, der har særlig godkendelse til at udtage hovedkød, skal overholde følgende bestemmelser:

- Hovederne skal hænge på et stativ under opbevaringen og transporten fra slagteriet til den særligt godkendte opskæringsvirksomhed.

- Inden hovederne flyttes fra conveyoren eller kroge til stativerne, skal skudhullet i panden og foramen magnum forsegles korrekt med en tæt og bestandig prop. Hvis der udtages prøve af hjernestammen til laboratorieundersøgelse for BSE, forsegles foramen magnum umiddelbart efter prøveudtagningen.

- Hoveder, som ikke er blevet forseglet korrekt i henhold til andet led, hvor øjnene er blevet beskadiget eller gået tabt umiddelbart før eller efter slagtning, eller som på anden vis er blevet beskadiget på en måde, der kan medføre kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv, må ikke transporteres til de særligt godkendte opskæringsvirksomheder.

- Der skal være etableret en prøveudtagningsplan med anvendelse af en relevant laboratorietest til påvisning af centralnervevæv med henblik på at verificere, om foranstaltningerne til reduktion af kontaminering er korrekt implementeret.

Udtagning af hovedkød af kvæg på opskæringsvirksomheder, der har særlig godkendelse hertil, skal ske i overensstemmelse med en kontrolordning, der er godkendt af den kompetente myndighed, for at sikre, at eventuel kontaminering af hovedkødet forebygges. Ordningen skal mindst omfatte følgende:

- Alle hoveder skal besigtiges for tegn på kontaminering eller beskadigelse og korrekt forsegling, inden udtagning af hovedkød påbegyndes.

- Der må ikke udtages hovedkød af hoveder, der ikke er blevet forseglet korrekt, hvor øjnene er blevet beskadiget, eller som på anden vis er blevet beskadiget på en måde, der kan medføre kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv. Der må heller ikke udtages hovedkød fra hoveder, hvor man har mistanke om en sådan kontaminering.

- Uden at de almindelige hygiejnebestemmelser derved tilsidesættes, skal der være etableret specifikke arbejdsvejledninger med henblik på at forebygge, at hovedkødet kontamineres under transporten og udtagningen, navnlig i tilfælde af at forseglingen er gået tabt eller at øjnene er beskadiget under håndteringen.

- Der skal være etableret en prøveudtagningsplan med anvendelse af en relevant laboratorietest til påvisning af centralnervevæv med henblik på at verificere, om foranstaltningerne til reduktion af kontaminering er korrekt implementeret.

11. Alt specificeret risikomateriale skal - alt efter, hvad er relevant - farves med et farvestof eller mærkes, umiddelbart efter, at det er fjernet, og bortskaffes fuldstændigt i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1774/2002, særlig artikel 4, stk. 2.

12. Medlemsstaterne skal foretage hyppig offentlig kontrol for at verificere, om dette afsnit anvendes korrekt, og de skal påse, at der er truffet foranstaltninger for at undgå kontaminering, navnlig på slagterier, opskæringsvirksomheder eller andre steder, hvor der fjernes specificeret risikomateriale, f.eks. slagterforretninger eller virksomheder som omhandlet i punkt 5, litra c).

Medlemsstaterne indfører især en ordning, der sikrer og kontrollerer,

a) at specificeret risikomateriale, der anvendes til formål, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og i forordning (EF) nr. 1774/2002, udelukkende anvendes til de godkendte formål

b) at specificeret risikomateriale bortskaffes i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

13. Medlemsstaterne kan beslutte at godkende forsendelse af hoveder eller kroppe, der indeholder specificeret risikomateriale, til en anden medlemsstat, forudsat at denne medlemsstat har accepteret at modtage dem og har godkendt de særlige betingelser for sådanne transporter.

Dog kan hele og halve slagtekroppe eller halve kroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer samt fjerdinger, der ikke indeholder andet risikomateriale end rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier, importeres til en medlemsstat eller sendes til en anden medlemsstat uden sidstnævntes forudgående accept.

14. Der skal indføres en ordning til kontrol af, om rygsøjlen fjernes, jf. punkt 1, litra a), nr. i). Ordningen skal mindst indeholde følgende foranstaltninger:

a) Hvis der ikke er krav om, at rygsøjlen skal fjernes, skal kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe med rygsøjle identificeres med en blå stribe på det mærke, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000.

b) En særlig angivelse af antallet af kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra, og som der ikke er krav om, at rygsøjlen skal fjernes fra, indsættes, alt efter hvad der er relevant, i det handelsdokument, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, afsnit A, litra f), nr. ii), i direktiv 64/433/EØF, eller i det dokument, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning 93/13/EØF(2).

c) Slagterforretninger skal opbevare de i litra b) omhandlede handelsdokumenter i mindst et år.

15. a) Følgende animalske produkter er omfattet af betingelserne i litra b) for så vidt angår import til Fællesskabet:

- specificeret risikomateriale som omhandlet i punkt 1, litra a)

- fersk kød: kød som defineret i direktiv 64/433/EØF

- hakket kød og tilberedt kød: hakket kød og tilberedt kød som defineret i direktiv 94/65/EF(3)

- kødprodukter: kødprodukter som defineret i direktiv 77/99/EØF(4)

- andre animalske produkter: andre animalske produkter som defineret i direktiv 77/99/EØF

- afsmeltede fedtstoffer som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

- gelatine som omhandlet i direktiv 92/118/EØF og i forordning (EF) nr. 1774/2002

- foder til selskabsdyr som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

- blodprodukter som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

- forarbejdet animalsk protein som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

- ben og benprodukter som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

- kategori 3-materiale som omhandlet i forordning (EF) nr. 1774/2002

"Animalske produkter" betegner overalt animalske produkter som omhandlet under dette punkt og vedrører ikke andre animalske produkter, som indeholder eller er fremstillet af disse animalske produkter.

b) Hvis ovennævnte animalske produkter indeholdende materiale fra kvæg, får eller geder importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller regioner i tredjelande, skal det obligatoriske sundhedscertifikat være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i producentlandet og affattet således:

"Dette produkt indeholder ikke og er ikke fremstillet af

enten(5)

specificeret risikomateriale som defineret i bilag XI, afsnit A, til forordning (EF) nr. 999/2001, der er produceret efter den 31. marts 2001, eller maskinudbenet kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, som er produceret efter den 31. marts 2001. Efter den 31. marts 2001 er de kreaturer, får og geder, dette produkt er fremstillet af, ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

Hele og halve slagtekroppe samt fjerdinger kan ved importen indeholde rygsøjle

eller(6)

materiale fra kvæg, får eller geder, bortset fra materiale fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i følgende lande:

- Argentina

- Australien

- Botswana

- Brasilien

- Chile

- Costa Rica

- El Salvador

- Island

- Namibia

- New Zealand

- Nicaragua

- Panama

- Paraguay

- Singapore

- Swaziland

- Uruguay

- Vanuatu."

(1) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2) EFT L 9 af 15.1.1993, s. 3.

(3) Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10).

(4) Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85). Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/76/EF (EFT L 10 af 16.1.1998, s. 25).

(5) Det ikke gældende udstreges.

(6) Det ikke gældende udstreges."