32003R1104

Rådets forordning (EF) nr. 1104/2003 af 26. maj 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår beregning af importtold for visse kornarter

EU-Tidende nr. L 158 af 27/06/2003 s. 0001 - 0002


Rådets forordning (EF) nr. 1104/2003

af 26. maj 2003

om ændring af forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår beregning af importtold for visse kornarter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(3) anvendes der en supplerende og afvigende mekanisme til beregning af importtold for bestemte basiskornarter.

(2) Denne afvigende mekanisme blev afskaffet for hvede af middelgod og lav kvalitet samt for byg efter afslutningen af forhandlingerne med USA og Canada under artikel XXVIII i GATT, godkendt ved Rådets afgørelse 2003/253/EF(4) og 2003/254/EF(5) om indgåelse af aftaler i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og henholdsvis Canada og Amerikas Forenede Stater.

(3) Forordning (EØF) nr. 1766/92 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1766/92 affattes artikel 10, stk. 2, 3 og 4 således:

"2. Uanset stk. 1 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med den interventionspris, der gælder for disse produkter ved import, og som forhøjes med 55 %, med fradrag af den cif-importpris, der gælder for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

3. Med henblik på beregning af den importtold, der er nævnt i stk. 2, fastslås repræsentative cif-importpriser for de produkter, der er nævnt i stk. 2.

Disse repræsentative cif-importpriser udarbejdes regelmæssigt.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 23.

Disse bestemmelser definerer blandt andet:

a) mindstekravene til blød hvede af høj kvalitet

b) de prisnoteringer, der skal anvendes

c) muligheden for, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt, i bestemte tilfælde at give importørerne mulighed for, inden den pågældende forsendelse ankommer, at vide, hvilken tarif der vil blive anvendt."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2) Udtalelse af 8. april 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1).

(4) EUT L 95 af 11.4.2003, s. 36.

(5) EUT L 95 af 11.4.2003, s. 40.