32003R1097

Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2003 af 25. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien

EU-Tidende nr. L 157 af 26/06/2003 s. 0024 - 0025


Kommissionens forordning (EF) nr. 1097/2003

af 25. juni 2003

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1877/2002(2), særlig artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for tredje kvartal af 2003, vedrører for visse produkters vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling.

(2) Den restmængde, der skal lægges til den disponible mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

(3) De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1898/97, imødekommes som anført i bilag I.

2. For perioden 1. oktober til 31. december 2003 kan der i henhold til forordning (EF) nr. 1898/97 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.

3. Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 267 af 30.9.1997, s. 58.

(2) EFT L 248 af 22.10.2002, s. 9.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>