32003R1044

Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 EØS-relevant tekst

EU-Tidende nr. L 151 af 19/06/2003 s. 0032 - 0033


Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2003

af 18. juni 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/31/EF(2), særlig artikel 8, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), forordning (EF) nr. 451/2000(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1490/2002(6), og forordning (EF) nr. 1490/2002 er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første, anden og tredje fase af arbejdsprogrammet i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Dette program er stadig under gennemførelse.

(2) Erfaringerne fra første fase har vist, at et øget samarbejde mellem medlemsstaterne er påkrævet for at sikre hurtig og konsekvent beslutningstagning. Ifølge bestemmelserne vedrørende tredje fase skal der betales gebyrer til medlemsstaterne, ikke kun for deres arbejde som rapporterende medlemsstat, men også for andre aktiviteter i forbindelse med denne fase, for at sikre tilstrækkelige midler til finansiering af deres arbejde. For at skabe overensstemmelse bør sådanne gebyrer også fastsættes for anden fase i forordning (EF) nr. 451/2000.

(3) Når Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet foretager vurderinger, kan den også konsultere eksperter. Det bør sikres, at medlemsstaterne har tilstrækkelige midler til rådighed, når sådanne konsultationer organiseres.

(4) Forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 451/2000

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 451/2000 foretages følgende ændringer:

1) Stk. 1 affattes således:

"1. Medlemsstaterne indfører en ordning, hvorefter anmelderne forpligtes til at betale et gebyr eller en afgift for den administrative behandling og vurderingen af anmeldelser og dossierer."

2) I stk. 2 foretages følgende ændringer:

a) litra a) affattes således:

"a) kræver medlemsstaterne betaling af et gebyr eller en afgift for hver anmeldelse og for hver indgivelse af et dossier"

b) litra c) affattes således:

"c) sørger medlemsstaterne for, at gebyret eller afgiften opkræves i overensstemmelse med retningslinjerne fra det organ i hver medlemsstat, der er anført i bilag VI, samt at gebyr- eller afgiftsprovenuet udelukkende anvendes til at finansiere de omkostninger, medlemsstaten rent faktisk har i forbindelse med vurderingen og den administrative behandling af de anmeldelser og dossierer, som den er rapporterende medlemsstat for, eller til at finansiere medlemsstaternes generelle foranstaltninger efter artikel 7 og 8."

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1490/2002

Artikel 17, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1490/2002 affattes således:

"c) sørger medlemsstaterne for, at gebyret eller afgiften opkræves i overensstemmelse med retningslinjerne fra det organ i hver medlemsstat, der er anført i bilag IV, samt at gebyr- eller afgiftsprovenuet udelukkende anvendes til at finansiere de omkostninger, medlemsstaten rent faktisk har i forbindelse med vurderingen og den administrative behandling af de dossierer, som den er rapporterende medlemsstat for, eller til at finansiere medlemsstaternes generelle foranstaltninger efter artikel 9, 10 eller 11."

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 101 af 23.4.2003, s. 3.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(6) EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.