32003R0925R(01)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2003 af 27. maj 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/298/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (EUT L 131 af 28.5.2003)

EU-Tidende nr. L 143 af 11/06/2003 s. 0053 - 0053


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2003 af 27. maj 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/298/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000

(Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 28. maj 2003)

Side 5, artikel 6, stk. 2, første afsnit:

i stedet for:

2. For produkter, der importeres under de kontingenter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 3, ledsages importlicensansøgningen ... Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1).

læses:

2. For produkter, der importeres under de kontingenter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, ledsages importlicensansøgningen ... Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1)..