32003R0674

Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2003 af 14. april 2003 om levering af korn som fødevarehjælp

EU-Tidende nr. L 097 af 15/04/2003 s. 0022 - 0024


Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2003

af 14. april 2003

om levering af korn som fødevarehjælp

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden(1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001(2), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.

(2) Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere korn.

(3) Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp(3). Det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser for at kunne bestemme de heraf følgende omkostninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilvejebringes korn efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i bilaget anførte betingelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation.

Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at være skrevet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

(2) EFT L 234 af 1.9.2001, s. 10.

(3) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.

BILAG

Parti A

1. Aktion nr.: 93/02.

2. Modtager(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tlf. (39-06) 65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I

3. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.

4. Bestemmelsesland: Israel.

5. Produkt, der skal tilvejebringes: mel af blød hvede.

6. Samlet mængde (tons netto): 3000.

7. Antal partier: 1 i 3 delpartier (A1: 1000 tons; A2: 1000 tons; A3: 1000 tons).

8. Produktets karakteristika og kvalitet(3)(5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (A 10).

9. Emballering(7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1 d), 2 d) og B 4).

10. Etikettering eller mærkning(6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II B 3).

- sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk

- Yderligere angivelser: -

11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.

12. Forudset leveringsstadium: frit afskibningshavn.

13. Alternativt leveringsstadium: -

14. a) Afskibningshavn: -

b) Lasteadresse: -:

15. Lossehavn: -

16. Bestemmelsessted: - transithavn eller -lager: -

- transportvej over land: -

17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium: - første frist: A1: 19.5.-8.6.2003; A2: 2.-22.6.2003; A3: 16.6.-6.7.2003

- anden frist: A1: 2.-22.6.2003; A2: 16.6.-6.7.2003; A3: 30.6.-20.7.2003.

18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium: - første frist: -

- anden frist: -

19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid): - første frist: 29.4.2003

- anden frist: 13.5.2003.

20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/t

21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder(1): Attn. Mr T. Vestergaard, Bureau de l'aide alimentaire, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Eksportrestitution(4): restitutionen anvendelig den 9.4.2003, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2003 (EFT L 82 af 29.3.2003, s. 9).

For at Kommissionen kan tildele leveringskontrakten, må den råde over visse oplysninger vedrørende den berørte bydende (navnlig om den konto, hvortil betalinger skal overføres). Disse oplysninger fremgår af en formular, der kan findes på internetadressen

http://europa.eu.int/comm/ budget/execution/ftiers_fr.htm

Hvis disse oplysninger ikke foreligger, kan den bydende, der er udpeget som leverandør, ikke påberåbe sig den meddelelsesfrist, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2519/97.

Alle bydende opfordres derfor til sammen med deres bud at fremsende nævnte formular, udfyldt med de ønskede oplysninger.

Noter:

(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke forsendelsesdokumenter der er nødvendige.

(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/2001 (EFT L 308 af 27.11.2001, s. 16) er gældende for eksportrestitutionen. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.

(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:

- phytosanitært certifikat.

(6) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt II A 3 c), affattes påskriften således: "Det Europæiske Fællesskab".

(7) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal leverandøren levere 1 % tomme ekstra sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort "R" påført efter påskriften.