32003R0626

Kommissionens forordning (EF) nr. 626/2003 af 3. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2377/2002 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af maltbyg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

EU-Tidende nr. L 090 af 08/04/2003 s. 0032 - 0033


Kommissionens forordning (EF) nr. 626/2003

af 3. april 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2377/2002 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af maltbyg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 12, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om ændring af indrømmelserne for korn i liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT af 1994(3), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada i henhold til artikel XXVIII i GATT af 1994 om ændring af indrømmelserne for korn i liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT af 1994(4), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2377/2002(5), ændret ved forordning (EF) nr. 159/2003(6), blev der åbnet et toldkontingent for import af 50000 tons maltbyg henhørende under HS-kode 1003 00. Efter forordningens artikel 7, stk. 2, der vedrører sikkerhedsstillelse, kan de erhvervsdrivende undgå, at sikkerheden fortabes, hvis importørerne kan fremlægge en ny importlicens, der er udfærdiget under det bygkontingent, som forvaltes efter Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/2002(7), ændret ved forordning (EF) nr. 539/2003(8).

(2) Bestemmelserne bør ophæves, da en sådan mulighed medfører praktiske problemer for toldmyndighederne og kan føre til misbrug af det pågældende toldkontingent.

(3) For at løse praktiske problemer ved toldbehandlingen af import af maltbyg i tilfælde, hvor overensstemmelsescertifikater fremlægges, bør forordningens bestemmelser om certifikationsproceduren for maltbyg ændres.

(4) Hvad toldkontingentet for blød hvede og byg angår, bør anvendelsesdatoerne i medlemsstaterne med hensyn til helligdage harmoniseres. De samme bestemmelser bør også gælde for toldkontingentet for maltbyg.

(5) Der bør derfor foretages ændringer i forordning (EF) nr. 2377/2002.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2377/2002 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 7, stk. 2, affattes således:

"2. Hvis de kvalitetskriterier og forarbejdningsbetingelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, ikke overholdes, fortabes den sikkerhed for importlicenserne, der er omhandlet i artikel 10, litra a), i forordning (EF) nr. 1162/95, og den yderligere sikkerhed, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b), i nærværende forordning."

2) I artikel 8, sidste sætning, slettes ordene "og underskrifter".

3) Artikel 9, stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. På dagen for indgivelse af licensansøgninger sender medlemsstaternes myndigheder senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, pr. telefax Kommissionen en meddelelse efter den model, der er vist i bilaget, og med angivelse af de samlede mængder af importlicensansøgningerne."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(4) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(5) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 95.

(6) EFT L 25 af 30.1.2003, s. 37.

(7) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 92.

(8) EUT L 80 af 27.3.2003, s. 21.