32003R0335

Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2003 af 21. februar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2316/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

EU-Tidende nr. L 049 af 22/02/2003 s. 0003 - 0005


Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2003

af 21. februar 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2316/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1038/2001(2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 327/2002(4), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1251/1999, for så vidt angår betingelserne for ydelse af arealstøtte for visse markafgrøder, og der er fastsat betingelser for jordudtagning.

(2) I forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 1017/94 af 26. april 1994 om omstilling fra markafgrøder til ekstensiv husdyrproduktion på jorder i Portugal(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2582/2001(6), er der indgivet ansøgninger om omstilling af driften på 29575 ha. Basisarealet bør derfor tilpasses.

(3) På anmodning af Belgien bør basisarealerne fastsættes i overensstemmelse med denne medlemsstats regionaliseringsplan.

(4) Medlemsstaterne har meddelt resultaterne af analysen af indholdet af tetrahydrocannabinol i de hampesorter, der blev sået i 2002. Der bør tages hensyn til resultaterne ved udarbejdelsen af listen over de sorter, som der i de kommende produktionsår kan udbetales arealstøtte for, og listen over de hampesorter, der midlertidigt er tilladt for produktionsåret 2003/04, og som skal omfattes af yderligere analyser i nævnte produktionsår.

(5) Forordning (EF) nr. 2316/1999 bør derfor ændres.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2316/1999 foretages følgende ændringer:

1) I bilag VI affattes oplysningerne om Belgien og Portugal som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2) Bilag XII affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 2003/04.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 16.

(3) EFT L 280 af 30.10.1999, s. 43.

(4) EFT L 51 af 22.2.2002, s. 14.

(5) EFT L 112 af 3.5.1994, s. 2.

(6) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 5.

BILAG I

"BILAG VI

>TABELPOSITION>"

BILAG II

"BILAG XII

(Artikel 7a, stk. 1)

Sorter af hør og hamp bestemt til fiberproduktion, der kan omfattes af støtteordningen

1. Hørsorter bestemt til fiberproduktion

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Hampesorter bestemt til fiberproduktion

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Hampesorter bestemt til fiberproduktion, tilladt for produktionsåret 2002/03

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27"