32003R0268

Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2003 af 13. februar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation

EU-Tidende nr. L 041 af 14/02/2003 s. 0006 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2003

af 13. februar 2003

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002(4), ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002(5), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til alle tredjelande, undtagen Amerikas Forenede Stater, Canada, Estland og Letland blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 901/2002(6), ændret ved forordning (EF) nr. 1230/2002(7).

(2) I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end maksimumsrestitutionen.

(3) Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 7. til den 13. februar 2003 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 12,50 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.

(4) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.

(5) EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.

(6) EFT L 142 af 31.5.2002, s. 17.

(7) EFT L 180 af 10.7.2002, s. 3.