32003R0150

Rådets forordning (EF) nr. 150/2003 af 21. januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel

EF-Tidende nr. L 025 af 30/01/2003 s. 0001 - 0006


Rådets forordning (EF) nr. 150/2003

af 21. januar 2003

om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabets grundlag er en toldunion, der indebærer konsekvent anvendelse af den fælles toldtarif på import af varer fra tredjelande til alle medlemsstaterne, medmindre andet er foreskrevet ved særlige fællesskabsforanstaltninger.

(2) Det er i hele Fællesskabets interesse, at medlemsstaterne kan forsyne deres militære styrker med de teknologisk mest avancerede og hensigtsmæssige våben og forsvarsmateriel. I betragtning af den hastige teknologiske udvikling inden for denne industrigren på verdensplan indkøber medlemsstaternes myndigheder med ansvar for det nationale forsvar sædvanligvis våben og forsvarsmateriel fra producenter eller andre leverandører i tredjelande. I betragtning af medlemsstaternes sikkerhedsinteresse er det foreneligt med Fællesskabets interesser, at import af visse af sådanne våben og sådant materiel fritages for importafgifter.

(3) For at sikre, at en sådan suspension af gældende toldsatser anvendes konsekvent, er det hensigtsmæssigt at opstille en fælles liste over våben og forsvarsmateriel, der omfattes af suspensionen. Det er, i betragtning af de pågældende varers særlige art, hensigtsmæssigt, at dele, komponenter eller elementer til anvendelse til eller montering i varer, der er anført på listen, eller til reparation, modernisering eller vedligeholdelse af sådanne varer samt varer til brug ved øvelse eller ved afprøvning af varer, der er anført på listen, ligeledes fritages for importafgifter. Import af forsvarsmateriel, der ikke er omfattet af denne forordning, er toldpligtig i henhold til den fælles toldtarif.

(4) I betragtning af de forskellige organisationsstrukturer i medlemsstaternes kompetente myndigheder er det udelukkende af toldhensyn nødvendigt at fastslå de særlige anvendelsesformål for de importerede materialer efter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(2) og gennemførelsesforordningerne hertil (i det følgende benævnt "toldkodeksen"). For at begrænse de administrative byrder, der lægges på de pågældende myndigheder, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en tidsfrist for toldmyndighedernes tilsyn med disse særlige anvendelsesformål.

(5) Af hensyn til beskyttelsen af medlemsstaternes nationale sikkerhedsinteresser er det nødvendigt at fastlægge særlige administrative procedurer for suspension af toldsatserne. En erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, til hvis styrker våbnene eller forsvarsmateriellet er bestemt, kan også anvendes som den toldangivelse, toldkodeksen kræver, og anses samtidig for at være garanti for, at betingelserne er opfyldt. Toldangivelsen bør gives i form af et certifikat. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge, hvilken form sådanne certifikater skal have, og at give mulighed for, at toldangivelsen kan foretages elektronisk.

(6) Det er nødvendigt, at der fastsættes regler for medlemsstaternes oplysninger om mængde, værdi og antal af de udstedte certifikater og procedurerne for denne forordnings gennemførelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning fastsættes betingelserne for autonom suspension af toldsatserne for visse våben og former for forsvarsmateriel indført fra tredjelande af eller på vegne af de myndigheder, der har ansvaret for det militære forsvar i medlemsstaterne.

Artikel 2

1. De toldsatser i den fælles toldtarif, der finder anvendelse ved import af de i bilag I nævnte varer, suspenderes fuldstændig, såfremt varerne anvendes af eller på vegne af en af medlemsstaternes væbnede styrker individuelt eller i samarbejde med andre stater med henblik på at forsvare denne medlemsstats territoriale integritet eller i forbindelse med deltagelse i internationale fredsbevarende operationer, støtteoperationer eller andre militære formål, såsom beskyttelse af Den Europæiske Unions borgere mod samfundsmæssige eller militære uroligheder.

2. Disse toldsatser suspenderes ligeledes fuldstændig for:

a) dele, komponenter eller elementer, der indføres til anvendelse eller montering i varer anført på listen i bilag I og II, eller dele, komponenter eller elementer heraf, eller til reparation, modernisering eller vedligeholdelse af sådanne varer

b) varer, der indføres til brug ved øvelse eller ved afprøvning af varer, der er anført på listen i bilag I og II.

3. De importerede varer, der er defineret i bilag I og i stk. 2 i nærværende artikel, er omfattet af de betingelser vedrørende særligt anvendelsesformål, der findes i artikel 21 og 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Toldtilsynet vedrørende det særlige anvendelsesformål bringes til ophør tre år efter datoen for overgangen til fri omsætning.

4. Anvendelse af varerne i bilag I af de militære styrker eller myndigheder til øvelsesformål eller midlertidig anvendelse af disse på Fællesskabets toldområde til civile formål på grund af uforudsete katastrofer eller naturkatastrofer udgør dog ikke noget brud på bestemmelsen i stk. 1 om særligt anvendelsesformål.

Artikel 3

1. Anmodningen om overgang til fri omsætning af varer, for hvilke der påberåbes toldsuspension i henhold til artikel 2, skal være ledsaget af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, til hvis militære styrker varerne er bestemt. Certifikatet udfærdiges efter formularen i bilag III og forelægges toldmyndighederne i den importerende medlemsstat sammen med de varer, det vedrører. Det kan træde i stedet for den toldangivelse, der kræves i henhold til artikel 59-76 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Uanset stk. 1 kan certifikatet og de importerede varer af hensyn til beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser forelægges andre myndigheder, som den importerende medlemsstat har udpeget med henblik herpå. I sådanne tilfælde sender den kompetente myndighed, der har udstedt certifikatet, hvert år inden henholdsvis den 31. januar og den 31. juli til en kortfattet rapport om sådan import til medlemsstatens toldmyndigheder. Rapporten skal dække en periode på seks måneder umiddelbart forud for den måned, hvor rapporten skal indsendes. Den skal indeholde hvert certifikats nummer og udstedelsesdato, indførselsdatoen samt den samlede værdi og bruttovægt af de importvarer, der er omfattet af disse certifikater.

3. Udstedelse af certifikatet og forelæggelse af dette for toldmyndighederne eller andre myndigheder med ansvar for fortoldning kan finde sted elektronisk i overensstemmelse med artikel 292, stk. 3, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(3).

4. Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på importerede varer, der er anført i bilag II.

Artikel 4

Bortset fra de i artikel 2, stk. 4, omhandlede tilfælde skal den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet eller anvender varerne, i overensstemmelse med artikel 21 og 87 i forordning (EØF) nr. 2913/92 underrette toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat i alle tilfælde, hvor varer anført i bilag I og artikel 2, stk. 2, anvendes til andre formål end de i artikel 2, stk. 1, omhandlede.

Artikel 5

1. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen navnene på de myndigheder, der er kompetente til at udstede det certifikat, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, sammen med en prøve på det stempel, der anvendes af disse myndigheder. Hver medlemsstat meddeler ligeledes Kommissionen navnet på den myndighed, der kan frigive de importerede varer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2. Kommissionen underretter toldmyndighederne i de øvrige medlemsstater herom.

2. Angives varerne til overgang til fri omsætning i en anden medlemsstat end den, hvori certifikatet er udstedt, fremsender toldmyndighederne i den importerende medlemsstat en genpart af certifikatet til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvis kompetente myndighed har udstedt certifikatet.

I de tilfælde, hvor varer er blevet frigivet af andre myndigheder i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i en anden medlemsstat end den, hvori certifikatet er udstedt, sender disse myndigheder en genpart af certifikatet direkte til den myndighed, der har udstedt certifikatet.

3. Den myndighed i hver af medlemsstaterne, der er bemyndiget til at udstede det certifikat, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, opbevarer i en periode på tre år, efter at toldtilsynet med varerne er bragt til ophør, en genpart af de udstedte certifikater og den dokumentation, der er nødvendigt for at kunne dokumentere, at suspensionen har været anvendt korrekt.

Artikel 6

Kommissionen orienterer medlemsstaterne om enhver anmodning, som en medlemsstat har fremsat med henblik på at fremsætte forslag om ændring af listerne i bilag I og II.

Artikel 7

1. Hver medlemsstat underretter Kommissionen om den administrative gennemførelse af denne forordning inden seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.

2. Den sender endvidere senest tre måneder efter udgangen af hvert kalenderår Kommissionen oplysning om det samlede antal udstedte certifikater tillige med den samlede værdi og bruttovægt af de varer, der er indført i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2003.

På Rådets vegne

N. Christodoulakis

Formand

(1) EFT C 265 af 12.10.1988, s. 9.

(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 993/2001 (EFT L 141 af 28.5.2001, s. 1).

BILAG I

LISTE OVER VÅBEN OG MILITÆRUDSTYR, FOR HVILKE GÆLDENDE TOLDSATSER SUSPENDERES(1)

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

(1) KN-koder gældende pr. 1. januar 2003, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1).

BILAG II

LISTE OVER VÅBEN OG MILITÆRUDSTYR, HVOR DEN BUNDNE TOLDSATS ER "FRI", SOM IMPORTPROCEDURERNE I ARTIKEL 3 KAN FINDE ANVENDELSE PÅ(1)

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

(1) KN-koder gældende pr. 1. januar 2003, som er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1).

BILAG III

>PIC FILE= "L_2003025DA.000602.TIF">