32003R0052

Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2003 af 10. januar 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation

EF-Tidende nr. L 007 af 11/01/2003 s. 0072 - 0072


Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2003

af 10. januar 2003

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002(2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2002(3) blev der åbnet en licitation over restitutionen ved udførsel af ris.

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1948/2002(5), kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumseksportrestitutionen.

(3) Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende ris medfører, at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 6. til den 9. januar 2003, til 260,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.

(3) EFT L 287 af 25.10.2002, s. 11.

(4) EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.

(5) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.