32003R0047

Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 af 10. januar 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96

EF-Tidende nr. L 007 af 11/01/2003 s. 0064 - 0064


Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003

af 10. januar 2003

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 545/2002(2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I i forordning (EF) nr. 2200/96 indeholder en liste over produkter, der er bestemt til levering til forbrugeren i frisk tilstand, og som er omfattet af normer.

(2) Pakninger med forskellige arter af frugter og grøntsager finder stadig større udbredelse på markedet og imødekommer nogle forbrugeres ønsker.

(3) Loyal forretningspraksis kræver, at friske frugter og grøntsager, der sælges i samme pakning, er af samme kvalitet. Dette indebærer, at listen over produkter, der er omfattet af normer for markedsføring, må udvides til at omfatte andre produkter, når disse sælges i pakninger sammen med produkter, der allerede er anført på den pågældende liste.

(4) Derfor bør bilag I til forordning (EF) nr. 2200/96 ændres.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (EF) nr. 2200/96 indsættes:

"Andre produkter nævnt i artikel 1, når de sælges sammen med mindst et af produkterne i dette bilag i en pakning af en nettovægt på under 3 kg."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 84 af 28.3.2002, s. 1.